Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Son Güncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Salı
 
Anasayfa
Ufkun Ötesi Dergisi
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

4.03.2024
Günlük İstatistik  
Tekil : 13
Sayfa Görüntülenme : 26
Toplam : 793444

 

DUYURULARBir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

Konu: Avrupa Körler Birli?i 2014 Braille Kompozisyon Yar??mas?   

Avrupa Körler Birli?i, Braille yaz?n?n kullan?m?n? özendirmek amac?yla, bir kompozisyon yar??mas? düzenlemi?tir.
Yar??maya kat?lacaklar?n kompozisyonlar?n? en geç 30.04.2014 tarihine kadar, Türkiye Körler Federasyonuna  ula?t?rm?? olmalar? gerekmektedir.
Federasyonumuz, yar??maya kat?lanlardan ilk be? dereceye giren eserleri ?ngilizceye tercüme ederek, Türkiye’yi temsilen, Avrupa Körler Birli?i’ne gönderecektir.

Avrupa körler birli?i yar??man?n sonucunu 30.09.2014 tarihinde ilan edecektir.

Yar??maya kat?lanlar?n a?a??daki bilgileri, eserleriyle birlikte eksiksiz vermeleri gerekmektedir.

  1. Yar??mac?n?n ismi.
  2. Görme engellilik durumu: (kör veya az gören olup olmad???.)
  3. Ya??:
  4. Yar??maya Türkiye Körler Federasyonu  üzerinden  kat?ld???na ili?kin beyan?

Yar??maya ili?kin kurallar.
GENEL KURALLAR

1.Amaç ve tema

1.1. Onkyo Corporation ve Braille Mainichi ad?na Avrupa Körler Birli?i taraf?ndan Audemars Piguet Royal Oak Replica gerçekle?tirilecek Avrupa Braille kompozisyon yar??mas?, görme engellilerin bilgiye ve sosyal ya?ama eri?imde kilit öneme sahip olan braille yaz?n?n kullan?m?n? te?vik etmeyi amaçlamaktad?r.

1.2.  Braille kullanman?n önemini, çe?itli aç?lardan ele alacaklar? bu yar??mada, yar??mac?lar?n çe?itli temalar? seçerek  kat?lmalar? beklenmektedir

- ‘’Görme engellilerin  siyasi, ekonomik, kültürel, sosyal ve aile hayat?na kat?l?mlar?nda Braille yaz?n?n rolü. Her ya?ta Braille'i kullanmak,  teknoloji ça??nda Braille, Braille oy verme,” bu teman?n nas?l  kullan?labilece?ine dair birkaç örnektir.

- "Braille ile Ya?am - ö?retmenlerin, müstensihlerin (fonetik yaz? yazanlar?n), herhangi bir nedenle Braille yaz?y? kullananlar?n, kullanmak isteyenlerin Braille’nin ya?amdaki rolü konusunda yazmalar?, istenmektedir. Avrupa’da potansiyel yeniliklerle, yeni ürünlerin tan?t?m?yla, somut fikirlerle birlikte, Braille yaz?n?n kullan?m?, te?vik edilmek istenmektedir.

- "Braille hakk?nda e?lendirici hikayeler"

- "Braille’in gelece?ini tart??mak"

- "Braille bask?da ne tür avantaj ve dezavantajlar?n oldu?unu tart??mak’’

- "De?i?im ?lham?". Bu y?l ki tema ‘Dünya Kad?nlar Günü’ temas?d?r. Braille kad?nlara ve k?zlara e?it haklar verilmesinde Braille yaz?, nas?l bir etki sa?layabilir.

Ba?vuruda bulunacak yazarlar kendi hayal dünyalar?n? yans?tacak ?ekilde yarat?c?l?klar?n? da kullanarak biyografi, ?iir, mektup, röportaj gibi formatlar? da kullanabilirler. 

2. Genel ?artlar

Denemeler/Makaleler
Kat?l?mc?lar dijital formatta bir makale sunacakt?r.

Her  yar??mac? sadece bir eser ile kat?labilir.

Denemeler ?ngilizce veya Türkçe olacakt?r.

Türkçe yaz?lanlar 1000 kelimeyi (art? veya eksi%10 toleransl? olarak)geçmeyecektir.

 

2.3. Telif hakk?

Yar??mac?lar, EBU’yu (Avrupa Körler Birli?i) telif haklar? vb. konularda otomatikman yetkilendirmi? olacaklard?r ve Avrupa körler birli? de, bu konuda lisans hakk?na sahip olacakt?r.

Yazarlar,EBU’nun talep edebilece?i yay?nlama, bask? vb konularda EBU isminin kullan?lmas? konusunu pe?inen kabul ederler.

Avrupa körler birli?i, Telif hakk? sahibi olmakla, uygun görmesi halinde bu denemelerden faydalan?lmas? için yazara ve ulusal(yerel) üyelerine izin verebilir.

Onkyo kazananlar, foto?raflar?n?n her türlü medya arac?nda web, ortam?nda kullan?lmas?na, uyarlanmas?na, düzenlenmesine, bask?larda kullan?lmas? hakk?n? yar??maya kat?lmakla, Avrupa körler birli?ine vermi? olacaklard?r. 

4. Ödüller

En iyi ödülü (Birincilik Ödülü): 2.000 USD.

Mansiyon ödülü:
- (25 ya??na kadar) gençler kategorisi: 1.000 USD.
- (25  ya??n üzerinde) yeti?kin kategorisi: 1.000 USD.

Jüri Özel ödülü:
- gençler kategorisinde (2 ödül): Ki?i ba?? 500 USD.
- yeti?kin kategorisinde (2 ödül): Ki?i ba?? 500 USD.

 

yar??maya ilgi duyanlar?n Daha Geni? bilgi için:
Türkiye Körler Federasyonu’na:
Tel: 0312 231 82 43 nolu
e-posta: bilgi@korlerfederasyonu.org.tr
veya
E?itimden sorumlu ba?kan yard?mc?s? Mehmet Çelenk Replica Richard Mille RM010
ile ileti?im kurmalar? mümkündür.Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 4.03.2024 Günlük İstatistik   Tekil : 14 - Sayfa Görüntülenme : 27 - Toplam : 793445

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri