Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 30 Nisan 2021 Cuma
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

Engelli Haklar? ?zleme ve De?erlendirme Kurulu Genelgesi   (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)


GENELGE

Ba?bakanl?ktan:

Konu : Engelli Haklar? ?zleme ve De?erlendirme Kurulu.

 

2013/8

Birle?mi? Milletler taraf?ndan 30 Mart 2007 tarihinde imzaya a??lan ve ?lkemiz taraf?ndan imzalanan Birle?mi? Milletler Engelli Ki?ilerin Haklar? S?zle?mesi, di?er insan haklar? s?zle?melerinde yer alan medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve k?lt?rel haklar?n t?m?n? bir araya getirmi? ve engelli ki?ilerin haklar?n?n te?vik edilmesi, korunmas? ve kullan?m?n?n sa?lanmas? i?in taraf devletlere d??en y?k?ml?l?kleri ortaya koymu?tur. S?zle?me, engelli ki?ilerin kendi se?imlerini yapma ?zg?rl?kleri ve ba??ms?zl?klar? da dahil olmak ?zere, ki?ilerin do?u?tan sahip olduklar? onura ve bireysel ?zerkliklerine sayg? g?sterilmesi, engellili?e dayal? ayr?mc?l?k yap?lmamas?, engelli ki?ilerin topluma tam ve etkili kat?l?m?, farkl?l?klara sayg? g?sterilmesi ve engellili?in insan ?e?itlili?inin ve insanl???n bir par?as? olarak kabul edilmesi, f?rsat e?itli?i, eri?ilebilirlik, kad?n ve erkek aras?nda e?itlik ile engelli ?ocuklar?n kendi kimliklerini koruyabilmeleri i?in haklar?na sayg? duyulmas? gibi ilkeler ?zerine temellendirilmi?tir.

3/6/2011 tarihli ve 633 say?l? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanun H?km?nde Kararnamenin 2 nci maddesi ile; "Engellilerin ve ya?l?lar?n her t?rl? engel, ihmal ve d??lanmaya kar?? toplumsal hayata ayr?mc?l??a u?ramadan ve etkin bi?imde kat?lmalar?n? sa?lamak ?zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve ya?l?lara y?nelik sosyal hizmet ve yard?m faaliyetlerini y?r?tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu?lar? ile g?n?ll? kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak" g?revi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???na verilmi?tir.

Bu itibarla; engelli haklar?n?n korunmas?, kulland?r?lmas? ve geli?tirilmesine ili?kin konularda idari ve yasal d?zenlemelere ili?kin ?al??malar yapmak, ?nerilerde bulunmak, kaydedilen geli?meler hakk?nda kamuoyunun ayd?nlat?lmas? amac?yla yap?lacak ?al??malar? de?erlendirmek, engelli haklar? konusunda al?nabilecek ?nlemlere ili?kin tavsiyelerde bulunmak, bu konuya ili?kin strateji belgesi ve eylem planlar? haz?rlatmak ve onaylamak, engelli haklar? konusunda kurumlar aras? i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak ?zere ?Engelli Haklar? ?zleme ve De?erlendirme Kurulu? (Kurul) olu?turulmu?tur.

Kurulun; Aile ve Sosyal Politikalar Bakan??n?n veya gerekti?inde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? M?ste?ar?n?n ba?kanl???nda; Adalet Bakanl???, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, ?evre ve ?ehircilik Bakanl???, D??i?leri Bakanl???, Gen?lik ve Spor Bakanl???, ??i?leri Bakanl???, Kalk?nma Bakanl???, Milli E?itim Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl???, Ula?t?rma, Denizcilik ve Haberle?me Bakanl???, Diyanet ??leri Ba?kanl???, Radyo ve Televizyon ?st Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve ?leti?im Kurumu, Y?ksek??retim Kurulundan ?st d?zey temsilcilerin ve T?rkiye ?nsan Haklar? Kurumu Ba?kan? ve Engelli ve Ya?l? Hizmetleri Genel M?d?r? ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan? taraf?ndan belirlenecek engellilerle ilgili faaliyet g?steren di?er kurumlardan ve sivil toplum kurulu?lar?ndan yeterli say?da temsilcinin kat?l?m?yla kurulmas? uygun g?r?lm??t?r.

Kurulun ?al??ma usul ve esaslar?, y?ll?k toplant? say?s? ile toplant? zamanlar? Kurul taraf?ndan belirlenecek, sekretarya hizmetleri, al?nan kararlar?n uygulanmas?n?n takibi ve koordinasyonu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? Engelli ve Ya?l? Hizmetleri Genel M?d?rl??? taraf?ndan y?r?t?lecektir. Kurul taraf?ndan ihtiya? duyulmas? halinde alt kurul, komite, dan??ma gruplar? ve ge?ici ve kal?c? ?al??ma gruplar? olu?turulabilecektir. ?lgili kamu kurum ve kurulu?lar?n?n yan? s?ra ?niversiteler, sivil toplum kurulu?lar?, meslek birlikleri ve ?zel sekt?r temsilcileri de Kurul toplant?lar?na davet edilebilecek, alt kurul ve komite ?al??malar?nda yer alabileceklerdir.

Kurul taraf?ndan al?nan kararlar?n il ve il?e d?zeyinde uygulanmas?, sonu?lar?n?n izlenmesi ve de?erlendirilmesi amac?yla il ve il?e kurullar? kurulmas?na Kurulca karar verilebilecektir. ?l ve il?e kurullar?n?n kimlerden olu?aca??, g?revleri ile ?al??ma usul ve esaslar? Kurul taraf?ndan belirlenecek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???nca ilgili kurumlara duyurulacakt?r.

Kurul ?al??malar?n?n bir b?t?nl?k i?inde y?r?t?lmesi, engelli haklar? konusunda kurumlar aras? i?birli?i ve koordinasyonun sa?lanmas? ve Kurul taraf?ndan al?nan kararlar?n uygulanmas? i?in t?m bakanl?k, kamu kurum ve kurulu?lar?nca gereken destek ve yard?m sa?lanacakt?r. Replica Rolex Day Date Masterpiece

Bilgilerini ve gere?ini rica ederim.

Recep Tayyip ERDO?AN

Ba?bakan

 

 


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 28.06.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 48 - Sayfa Görüntülenme : 52 - Toplam : 727645

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri