Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

15.04.2024
Gnlk statistik  
Tekil : 11
Sayfa Grntlenme : 22
Toplam : 797938

 

ENGELL�LER�N REFERANDUMA �L��K�N KAMUOYUNA A�IKLAMASI

De�erli Bas�n Mensuplar�; engellilerin en �nemli yurtta�l�k hakk� ve g�revi olan se�imlere kat�lma ve oy kullanma hakk�n�n �n�nde b�y�k g��l�kler bulundu�u bilinmektedir. Bunlar�n en ba��nda se�im alanlar�na ve sand�klara eri�im sorunu gelmektedir. Y�ksek Se�im Kurulunun verdi�i bilgiye g�re 55 bin se�im alan�ndan 28 bini engellilerin eri�imine uygun de�ildir. Bu durumda a��r derecede engeli olan se�menler 28 bin se�im alan�nda oy kullanamayacaklar demektir. 17 �ubat g�n� ger�ekle�tirmi� oldu�umuz bas�n toplant�s�nda bu se�im alanlar�n�n engellilerin eri�imine uygun hale getirilmesi ve gerekli �nlemlerin al�nmas� i�in Milli E�itim Bakanl���na yapm�� oldu�umuz �a�r� kar��l�ks�z kalm�� g�z�kmektedir.

Di�er bir sorun y�llardan beri g�rme engellilerin ba��ms�z, g�venli ve gizli oy haklar�n� kullanamamalar�d�r. G�rme engelli bir se�men, iradesini ba�ka birine teslim etmek zorunda kalmaktad�r. Ba��ms�z, g�venli ve gizli oy hakk�n�n sa�lanabilmesi, se�im mevzuat�nda baz� de�i�ikliklerin yap�lmas�n� gerektirmektedir. Bu konuda h�k�mete yapm�� oldu�umuz �a�r�y� yineliyoruz. Se�im mevzuat�n� ivedilikle de�i�tirerek g�rme engellilerin ba��ms�z, g�venli ve gizli oy hakk�n� kullanabilmeleri i�in gerekli �nlemleri al�n�z. Aksi halde se�imler �aibeli olmaktan kurtulamayacakt�r.

Bu arada �nemli bir geli�meden s�z etmek istiyoruz. Engelsiz Eri�im Derne�inin ba�vurusu �zerine Y�ksek Se�im Kurulu 30.03.2017 g�n ve 435 say�l� karar�yla bu referandumda g�rme engellilerin oy �ablonu kullanmas�n�n �n�nde bir engelin bulunmad���na karar vermi�tir. Deneme kabilinden Engelsiz Eri�im Derne�i taraf�ndan �retilen oy �ablonlar� olabildi�ince g�rme engelli se�menlere ula�t�r�lmaya �al���lm��t�r. Bu deneyimden elde edilecek sonu�lar, daha sonra yap�lacak se�imlerde de�erlendirilecektir. �kinci bir geli�me �udur: ilk kez bu referandumda T�rkiye Barolar Birli�i ile Engelliler Konfederasyonu, T�rkiye Barolar Birli�i b�nyesinde, engelli se�menlere y�nelik dan��ma hizmeti verecek Se�im G�venlik Merkezi olu�turulmas�na karar vermi�lerdir. T�rkiye Barolar Birli�i 0312 969 34 16 -0312 969 34 17 numaral� telefonlar� engellilere y�nelik olu�turulan SGM i�in tahsis etmi�tir. Engelli yurtta�lar sand�k ba��nda bir sorun ��kmas� halinde bu telefonlar� arayarak Av. Hasan Tatar, Av. Turhan ��li ve Emre Ta�k�n�dan soruna bir ��z�m �retilmesini isteyebileceklerdir.

De�erli Bas�n Mensuplar�, hi� ku�ku yok ki 16 Nisan 2017 g�n� oylanacak olan Anayasa Paketi engellilerin ya�am�n� ve m�cadelelerini de do�rudan do�ruya etkileyecektir. Getirilmek istenen d�zenlemeler konusunda Konfederasyonumuzun ciddi kayg�lar� bulunmaktad�r. Bunlar�n ba��nda yeni Anayasa Paketine g�re T�rkiye B�y�k Millet Meclisi ile Bakanlar Kurulu aras�ndaki k�pr�lerin kald�r�lacak olmas� gelmektedir. Bug�n TBMM�nin i�inden ��kan ve TBMM�ye kar�� sorumlu olan h�k�met, Cumhurba�kan�na kar�� sorumlu olacakt�r. TBMM�nin h�k�meti denetleme mekanizmalar�n�n �nemli bir b�l�m� ortadan kald�r�lacakt�r.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica

Di�er toplum kesimleri gibi engelliler de lobi faaliyetlerini parlamento �zerinde yo�unla�t�rmakta; h�k�metlere taleplerini parlamentoda grubu bulunan partiler �zerinden iletmektedirler. Bu paketin kabul edilmesi halinde, engelli haklar� m�cadelesi i�in TBMM�den daha �ok, icra organ� olan ve Cumhurba�kan�na kar�� sorumlu bulunan h�k�mete y�nelik �al��malara a��rl�k vermek gerekecektir. Say�n bakanlara ve Cumhurba�kan�na eri�menin g��l��� g�z �n�nde bulunduruldu�unda ciddi s�k�nt�lar�n ya�anaca�� konusunda kayg�lar duymaktay�z.

�te yandan, engelli haklar� daha �ok kamu g�c� yani devlet taraf�ndan ihlal edilmekte; bu y�zden engelliler bir y�netmeli�in veya y�netsel i�lemin iptali i�in Dan��tay�a ve �dare Mahkemelerine ba�vurmaktad�rlar. 2010 y�l�na kadar �dari Yarg�, haklar� ellerinden al�nan toplum kesimlerinin umut kap�s� ve s���na�� olmu�tur. Ancak bu s���nak, 12 Eyl�l 2010 referandumuyla yarg�y� h�k�metin emrine vermek suretiyle tahrip edilmi�tir. Bunun sonu�lar� ac� bir bi�imde ya�anm�� ve g�r�lm��t�r. Yeni Anayasa Paketi, Y�r�tmeye H�kimler ve Savc�lar Kurulu �yelerinin �nemli bir b�l�m�n� se�me olana�� vererek Yarg�n�n, Y�r�tmenin hizmetindeki konumunu s�rd�rmektedir. Devlete kar�� �ik�yetler yine a��rl�kl� olarak Cumhurba�kan� ve onun partisi taraf�ndan atanan yarg� yerlerine g�t�r�lmek zorunda kal�nacakt�r. Bundan da ciddi bir bi�imde kayg� duyuyoruz. Son olarak toplumsal bir s�zle�me niteli�indeki k�kl� Anayasa de�i�ikliklerinin en geni� toplumsal �evrelerde yeterli bir s�re tart���lmas� gerekirken bu anaya de�i�iklik paketinin birka� ay i�erisinde y�ld�r�m h�z�yla meclisten ge�irilip toplumun �n�ne getirilmesi, yanl�� yap�labilece�i y�n�ndeki kayg�lar�m�z� art�rmaktad�r. Bu de�i�iklik paketi toplumun �e�itli kesimlerine sorulmad��� ve yeterince tart���lmad��� gibi engellilere de sorulmam��t�r. Bu y�zden yan�lma pay�n�n y�ksek olabilece�ini ifade etmek istiyoruz.

Kamuoyuna sayg�yla duyururuz.


ENGELL�LER KONFEDERASYONU
Ad�na
Ba�kan Av. Turhan ��L�

�leti�im 0542 413 86 92

Replica Rolex GMT-Master II Watch


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 15.04.2024 Gnlk statistik   Tekil : 12 - Sayfa Grntlenme : 23 - Toplam : 797939

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri