Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

15.04.2024
Gnlk statistik  
Tekil : 21
Sayfa Grntlenme : 42
Toplam : 797948

 

Balkan K�rler Dan��ma Komitesi Toplant�s� T�rkiye K�rler Federasyonu ev sahipli�inde 8-9-10 Haziran 2017 tarihinde Edirne�de ger�ekle�tirildi. Toplant�ya ili�kin g�r�nt�ler ve toplant� haberinin yay�nland��� pek �ok site ve gazeteden haberi en ayr�nt�l� olarak veren g�ndem gazetesinin haberini ili�ikte sunuyoruz.


Balkan K�rler Dan��ma Komitesi�nin 25�inci Ola�an Toplant�s� Trakya �niversitesi Rekt�rl�k Senato Salonu�nda ger�ekle�tirilirken, toplant�ya T�rkiye ve Balkan �lkelerinin G�rme Engelli �rg�tleri�nden 40�a yak�n delege kat�ld�. 3 g�n s�recek toplant�da T�rkiye ve Balkan �lkelerindeki g�rme engellilerin durumu de�erlendirilirken s�z konusu �lkeler aras�nda i�birli�i ve ortak m�cadelenin olanaklar� tart���l�yor.

T�rkiye ve Balkan �lkelerinin G�rme Engelli �rg�tleri, Balkan K�rler Dan��ma Komitesi 25. Ola�an Toplant�s��nda bir araya geldi. Trakya �niversitesi Rekt�rl�k Senato Salonu�nda ger�ekle�tirilen toplant�da 40�a yak�n delegenin yan� s�ra Edirne Belediye Ba�kan� Recep G�rkan ve Trakya �niversitesi Rekt�r� Prof. Dr. Erhan Tabako�lu kat�ld�.

Audemars Piguet Royal Oak Offshore Diver Replica

Bug�n ve yar�n devam edecek toplant�da T�rkiye ve Balkan �lkelerindeki g�rme engellilerin durumu de�erlendirilirken s�z konusu �lkeler aras�nda i�birli�i ve ortak m�cadelenin olanaklar� tart���l�yor. Toplant�n�n a��l�� konu�mas�n� T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan� Av. Turhan ��li yapt�. Av. ��li, konu�mas�nda 1993 y�l�ndan bug�ne her y�l 1 �lkede toplant� yapt�klar�n� a��klayarak; �Ge�en y�l Makedonya�dayd�k. �imdi de orada kararla�t�rd���m�z �zere T�rkiye�de ger�ekle�tiriyoruz. Bu toplant�larda deneyim payla��m� yap�yoruz. �lkelerimizde engelli haklar� konusunda durum nedir? G�rme engellilerin haklar� ne d�zeydedir? Ne gibi s�k�nt�lar� vard�r? Bunlar� nas�l a��yorlar? Bu konularda deneyim payla��mlar� yap�yoruz. K�lt�rel al��veri�ler yap�yoruz. Satran� turnuvalar�, m�zik festivalleri ve di�er sportif alanlarda �e�itli etkinlikler s�z konusu oluyor� ifadelerine yer verdi.

G�rme engellilerin gelece�i konu�ulacak Av. ��li, toplant�larda ayr�ca gelece�e dair ��kar�mlarda bulunduklar�n� belirterek; �Neler yapabiliriz? Nas�l bir i�birli�i ger�ekle�tirebiliriz? Ne gibi etkinlikler d�zenleyebiliriz? Bunlar� konu�uyoruz ve 3 y�lda 1 de d�nem ba�kan�m�z� se�iyoruz. �u anda d�nem ba�kan�m�z Bosna Hersek K�rler Birli�i�nin Ba�kan� Say�n Branko Susic. 3 y�ldan beri dirayetli, faydal� �nc�l���yle Balkan K�rler Dan��ma Komitesi�ni y�r�tmekte ve bizleri �e�itli vesilelerle bir araya getirmekte� dedi. �Her bak�mdan imece� Toplant�n�n imece ile ger�ekle�ti�ini s�yleyen Av. ��li; ���in ev sahipli�i, sponsorlu�u boyutuyla belirtiyorum; tam bir imece. Ana sponsorumuz AB Sivil D���n Teknik Destek Grubu ama ben Say�n Rekt�r�m�z� arad���m�z zaman derhal Trakya �niversitesi�nin olanaklar�n� bizim hizmetimize sunmaya s�z verdi. Say�n Belediye Ba�kan�m�zla g�r��t���m�z zaman, ellerinden ne geliyorsa yapacaklar�n� s�ylediler. Ger�ekten de bu desteklerini sundular. Cumartesi g�nk� gezimiz, bu ak�am da bir yeme�imiz var. Buraya da kat�ld�lar ve bize onur verdiler. K�lt�r ve Turizm M�d�rl����nden bir �ngilizce rehber istedik ve derhal yerine getirdiler. Devlet, yerel y�netimler, �niversite ve sivil toplum i�birli�inin �ok istisnai ve parlak bir �rne�i. Her bak�mdan bir imece� s�zlerine yer verdi.

Av. ��li, konu�mas�n�n sonunda protokol b�l�m�n�n tamamlanmas�n�n ard�ndan toplant�n�n Branko Susic�in ba�kanl���nda oturumlara ge�ilece�ini a��klad�.

�12 �ye �lkeden olu�uyor� Av. ��li�nin konu�mas�n�n ard�ndan bir konu�ma da Balkan K�rler Dan��ma Komitesi Ba�kan� Branko Susic yapt�. Susic, konu�mas�nda Balkan K�rler Dan��ma Komitesi�nin, G�neydo�u Avrupa�daki g�rme engellilerden olu�an bir ana kurulu� oldu�unu ve 12 �ye �lkeden olu�tu�unu a��klad�. Susic, Komite�nin en bat�daki �yesinin H�rvatistan, en do�udaki �yesinin de T�rkiye oldu�unu s�yleyerek; �Kuzeydo�uda Moldova ve G�neybat�da K�br�s yer al�yor. Bu kurulu�, farkl� g�rme engelli kurulu�lar �er�evesinde bir araya gelmi� durumda. Kosova�n�n burada bir g�zlemci stat�s� s�z konusu. Burada oturumlarda g�rme engellilerle ilgili sorunlar� ele alaca��z ve onlar�n ayn� �ekilde ��karlar�n�n korunmas�, temel haklar�n�n desteklenmesi noktas�nda gerekli �al��malar yap�lmas� i�in oturumlar d�zenleyece�iz. Bu toplant�ya ek olarak bizlerin mevcut kanuni duruma a�ina olmam�z� sa�layacak ve akabinde �lkelerimizdeki bu mevzuat�n ele al�nmas�ndan sonra muhtemel i�birli�i ve kat�l�m yollar�n� ele alaca��z. Bu program kapsam�nda ne t�r proje �al��malar� yap�labilece�ine bakaca��z� dedi.

��yi bir �rnek� Susic�in konu�mas�n�n ard�ndan bir konu�ma da D�nya K�rler Birli�i Y�netim Kurulu �yesi, Avrupa K�rler Birli�i Y�netim Kurulu �yesi, T�rkiye K�rler Federasyonu Uluslararas� �li�kilerden Sorumlu Ba�kan Yard�mc�s� Emin Demirci yapt�. Demirci, konu�mas�nda Balkan K�rler Birli�i�nin Avrupa K�rler Birli�i adl� �rg�t�n Balkan b�lgesindeki isti�ari nitelikteki bir olu�umu oldu�u a��klayarak; �G�rme engelliler olarak bir�ok konuda yap�lan �nderlik, bu alanda da ger�ekle�tirilerek 1984 y�l�nda so�uk sava� d�nemindeki iki kutuplu Avrupa �lkelerinden temsilcilerin �bu gidi� bizi ilgilendirmiyor, biz kendi sorunlar�m�z� bar����l y�ntemlerle ��zeriz� diyerek bir araya gelip, Norve�in Hurdal kasabas�nda Avrupa K�rler Birli�i�ni olu�turmu�lard�r. Bug�n Avrupa K�rler Birli�i�nin geldi�i bu noktada t�pk� Avrupa Konseyi�ni and�r�r bir yap� arz etmektedir. �u anda Avrupa�n�n 42 �lkesi Avrupa K�rler Birli�i�nin �yesidir. Y�netim Kurulu vard�r ve uyumlu �ekilde �al��malar yap�lmaktad�r. Bunun iyi bir �rne�i de bug�n burada ger�ekle�mektedir� ifadelerine yer verdi.

�Engelleri a�m�� bir �niversite olmak istiyoruz� Demirci�nin konu�mas�n�n ard�ndan Trakya �niversitesi Rekt�r� Prof. Dr. Erhan Tabako�lu da bir konu�ma yapt�. Prof. Dr. Tabako�lu, konu�mas�nda Trakya �niversitesi�nin Balkanlar� hedef alm�� bir �niversite oldu�unun alt�n�z �izerek Trakya �niversitesi�ndeki engelli �al��malar�ndan bahsetti. Tabako�lu; �Yakla��k 9 ayd�r g�revdeyiz ve bir engelli birimi kurduk. 5 bin sayfal�k bir rapor ortaya ��kt�. �ok yak�n zamanda b�t�n kamp�s�m�z engelli ula��m�na a��k bir kamp�s olacak. 23 asans�r� ve b�t�n yollar�yla ula��labilir, b�t�n engelleri a�m�� bir �niversite olmak istiyoruz� dedi.

�Amac�m�z Engelsiz Kent bayra��n� asabilmek� Tabako�lu�nun konu�mas�n�n ard�ndan toplant�da son konu�may� Edirne Belediye Ba�kan� Recep G�rkan yapt�. G�rkan, konu�mas�nda g�n�m�zde bir�ok konuda oldu�u gibi engelliler konusunda da de�i�ikliklerin oldu�unu s�yleyerek; �Yerel y�netimlerle engelliler aras�ndaki ili�kiye bakt���m�z zaman engellilerin �n�ndeki en b�y�k sorunun yerel y�netim uygulamalar�, ama ��z�m�n de yine yerel y�netimler oldu�unu g�r�yoruz. �ok kullan�lan bir s�z vard�r; ��a�da� Kent� Bu kavram� d�nyan�n t�m �lkelerinde duyabilirsiniz. Kimi �a�da� kenti b�y�k binalarda �l�eklendirir, kimi yollar�yla, kimi parklar�yla, kimi farkl� sosyal donat�lar�yla tan�mlar. Benim de bir �a�da� kent tan�m�m var. Bence �a�da� Kent; Edirne�de ya�ayan bir engelli vatanda��m�z, engeli ne olursa olsun, sabah tek ba��na evinden ��k�p, tek ba��na �ehre gidip, t�m i�lerini g�r�p, yine tek ba��na eve d�nebiliyorsa o kent �a�da� bir kenttir. Edirne b�yle bir kent midir? Maalesef hay�r. Peki; d�nyada bu anlamda �a�da� bir kent var m�d�r? Maalesef hay�r. Ama bu durum, �n�m�ze bu hedef koymam�za ve bu hedef do�rultusunda �al��malar yapmam�za engel de�il. �niversitemiz, bilim adamlar�m�z, uzmanlar�m�z ve teknik elemanlar�m�zla hep birlikte Edirne�nin b�t�n�yle engelsiz bir �a�da� kent olmas� i�in m�cadele ediyoruz ve bu m�cadelemizi s�rd�rece�iz. Edirne�de bir�ok �eyi yapt�k, bir�ok �eyi de yapmaya devam ediyoruz. En b�y�k hedefimiz bir g�n Edirne�deki bayrak direklerinden birine Engelsiz Kent bayra��n� asabilmektir� s�zlerine yer verdi.

Konu�malar�n ard�ndan toplant�n�n protokol b�l�m� sona erdi. Toplant� bug�n ve yar�n da �e�itli etkinliklerle devam edecek. U�ur AKAG�ND�Z

Haberin Gazete Ba�lant�s�na gitmek i�in t�klay�n�z

Audemars Piguet Replica Watches


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 15.04.2024 Gnlk statistik   Tekil : 22 - Sayfa Grntlenme : 43 - Toplam : 797949

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri