Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 30 Nisan 2021 Cuma
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Hukuk ��leri Daire Ba�kanl���
Say� : 90102173-645[9345]-14684 09/06/2014
Konu : Görme Engellilerin Yapt�klar� Bankac�l�k ��lemlerinde �mza Kullan�m�
TÜRK�YE KÖRLER FEDERASYONUNA
�lgi : a) 10.04.2014 tarihli ve 2014/044 say�l� yaz�n�z, b) 05.06.2014 tarihli ve 2014/081 say�l� yaz�n�z.
�lgide kay�tl� yaz�lar�n�z ile, görme engelli vatanda�lar�m�z�n okuma yazma bildikleri, imza atabildikleri halde banka görevlilerince bankalarda gerçekle�tirdikleri i�lemler s�ras�nda kendilerinden tan�k göstermelerinin istendi�i, baz� banka görevlileri taraf�ndan 01.10.2011 tarihinde yürürlü�e giren 6100 say�l� Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) "�mza atamayanlar�n durumu" ba�l�kl� 206 nc� maddesine at�f yap�larak, imza at�p atamayacaklar�na bak�lmaks�z�n görme engellilerin de imza atamayanlar kapsam�nda de�erlendirildi�i, bu uygulamalar�n ayn� bankalar�n farkl� �ubelerinde dahi farkl�l�k arz etti�i belirtilerek, görme engelli bireylerin banka i�lemlerinde imza atmalar�nda ya�anan sorunlar�n giderilmesi amac�yla Türkiye genelindeki tüm banka müdürlüklerini kapsayan bir çal��ma ba�lat�lmas� istenilmi�tir.
Bu kapsamda, görme engelli bireylerin imza atma ehliyetine sahip oldu�u gözetilerek, görme enegelli bireylerin imza atmas� gereken i�lemlerde ilgili mevzuat hükümleri do�rultusunda i�lem tesis edilmesi ve bu duruma ayk�r�l�k te�kil eden uygulamalar�n giderilmesini teminen bir örne�i ekte gönderilen 06.06.2014 tarihli ve 14664 say�l� yaz�m�z ile Türkiye Bankalar Birli�i ve Türkiye Kat�l�m Bankalar� Birli�i'ne yaz� yaz�lm��t�r.
Bilgi edinilmesini arz ederim.
e~imzal�d�r
Mehmet S�dd�k YURTÇÎÇEK Daire Ba�kan� V.
EK:
1- 06.06.2014 tarihli ve 14664 say�l� yaz�m�z Örne�i
Adres: Atatürk Bulvar� No: 191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA Telefon: (312) 455 68 10 Faks: (312) 424 08 73 Elektronik A�: http://www.bddk.org.tr/
5070 say�l� Elektronik �mza Kaounu'na uygun olarak Güvenli Elektronik �mza ile üretilmi�tir. Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden FD70-UAV2-8VO1 kodu ile yap�labilir.

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Hukuk ��leri Daire Ba�kanl���
Say� :90102173-645[9345]-14664 ' 06/06/2014
Konu : Görme Engellilerin Yapt�klar� Bankac�l�k ��lemlerinde �mza Kullan�m�
TÜRK�YE KATILIM BANKALARI B�RL���
Görme engelli vatanda�lar�m�z�n okuma yazma bildikleri, imza atabildikleri halde banka görevlilerince bankalarda gerçekle�tirdikleri i�lemler s�ras�nda kendilerinden tan�k göstermelerinin istendi�i, baz� banka görevlileri taraf�ndan 01.10.2011 tarihinde yürürlü�e giren 6100 say�l� Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) "�mza atamayanlar�n durumu " ba�l�kl� 206 nc� maddesine at�f yap�larak, imza at�p atamayacaklar�na bak�lmaks�z�n görme engellilerin de imza atamayanlar kapsam�nda de�erlendirildi�i, bu uygulamalar�n ayn� bankalar�n farkl� �ubelerinde dahi farkl�l�k arz ettti�i yönünde �ikayetler al�nm��t�r.
Bilindi�i üzere, 5378 say�l� Engelliler Hakk�nda Kanunun 1 nci maddesi ile an�lan Kanunun amac� "'engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmas�n� te�vik ve temin ederek ve do�u�tan sahip olduklar� onura sayg�y� güçlendirerek toplumsal hayata di�er bireylerle e�it ko�ullarda tam ve etkin kat�l�mlar�n�n sa�lanmas� ve engellili�i önleyici tedbirlerin al�nmas� için gerekli düzenlemelerin yap�lmas�n� sa�lamak" olarak ifade edilmi�tir. An�lan Kanunun 23 ncü maddesi ile de�i�ik 1512 say�l� Noterlik Kanunun "�lgilinin i�itme, konu�ma veya görme engelli olmas�" ba�l�kl� 73 ncü maddesi; " Noter, ilgilinin i�itme, konu�ma veya görme engelli oldu�unu anlarsa, i�lemler engellinin iste�ine ba�l� olmak üzere iki tan�k huzurunda yap�l�r, ilgilinin i�itme veya konu�ma engelli olmas� ve yaz� ile anla�ma imkan�n�n da bulunmamas� halinde, iki tan�k ve yeminli tercüman bulundurulur. " hükmünü ve 24 üncü maddesi ile de�i�ik 1512 say�l� Noterlik Kanunun "�mza yerine i�aret, mühür veya parmak izi kullan�lmas�" ba�l�kl� 75 inci maddesinin ikinci f�kras�nda ise; "Bir noterlik i�leminde imza at�lm�� veya imza yerine geçen el i�areti yap�lm�� olmas�na ra�men, ilgilisi ister veya ad�na i�lem yap�lan ve imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, i�lemin niteli�i, imzay� atan veya el i�aretini yapan �ahs�n durumu ve kimli�i bak�m�ndan gerekli görürse, yukar�daki f�kradaki usul dairesinde ilgili, tan�k, tercüman veya bilirki�inin parma�� da bast�r�l�r. Mühür kullan�lmas� halinde parma��n da bast�r�lmas� zorunludur. " hükmünü amirdir. Ayr�ca, 6098 say�l� Türk Borçlar Kanununun "imza " ba�l�kl� tarihli ve 6111 say�l� Kanunun 213 üncü maddesi ile de�i�ik 15 inci maddesinin üçüncü f�kras�nda ise, "Görme engellilerin talepleri halinde imzalar�nda �ahit aran�r. Aksi takdirde görme engellilerin imzalar�n� el yaz�s� ile atmalar� yeterlidir. " hükmünü haizdir.
Söz konusu hükümler kapsam�nda, görme engellilerin yapacaklar� i�lemler yönünden, i�lemlerde tan�k bulundurulmas� hususunda engellilerin talepleri aranmakla birlikte, talebin bulunmamas� durumunda görme engellilerin att��� imzalar yeterli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, HMK'n�n "�mza atamayanlar�n durumu" ba�l�kl� 206 nc� maddesi imza atamayanlar�n durumuna ili�kin düzenleme getirmekte olup, görme engellilere veya görme engellilerin "imza atamayanlar" kapsam�nda de�erlendirilece�ine ili�kin bir hüküm ihtiva etmemektedir.
Bu çerçevede, görme engelli bireylerin imza atma ehliyetine sahip oldu�u gözetilerek, görme engelli bireylerin imza atmas� gereken i�lemlerde yukar�da belirtilen mevzuat hükümleri do�rultusunda i�lem tesis edilmesi ve bu duruma ayk�r�l�k te�kil eden uygulamalar�n giderilmesi hususunda bilgi edinilmesini ve gere�ini rica ederim.
e-imzal�d�r
Mukim ÖZTEK�N Ba�kan
1 12 Adres: Atatürk Bulvar� No: 191 B Blok 06680 KAVAKLIDERE/ANKARA
Telefon: (312) 455 68 10 Faks: (312) 424 08 73 Elektronik A�: http://www.bddk.org.tr/
§©70 say�l� Elektronik �mza Kanunt�'na uygun olarak Güvenli Elektronik �mza ile üretilmi�tir. Evrak teyidi https://ebulten.bddk.org.tr/ebyssorgu adresinden FDGY-LEZ4-8MYU kodu ile yap�labilir

Patek Philippe Replica Watches

Patek Philippe Nautilus Replica

�ndirmek için t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 28.06.2022 Gnlk statistik   Tekil : 77 - Sayfa Grntlenme : 81 - Toplam : 727674

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri