Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  1319 say�l� Emlak Vergisi Kanunu (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

EMLAK VERG�S� KANUNU

Kanun Numaras� : 1319
Kabul Tarihi : 29/7/1970
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih : 11/8/1970 Say� : 13576

 

Nispet:
Madde 8 � (De�i�ik : 22/7/1998 - 4369/65 md.)
(De�i�ik: 8/1/2002-4736/4 md.) Bina vergisinin oran� meskenlerde binde bir, di�er binalarda ise binde ikidir. Bu oranlar, 5216 say�l� Kanunun uyguland��� b�y�k�ehir belediye s�n�rlar� ve m�cavir alanlar i�inde % 100 art�r�ml� uygulan�r. Bakanlar Kurulu, vergi oranlar�n� yar�s�na kadar indirmeye veya �� kat�na kadar art�rmaya yetkilidir.

(De�i�ik ikinci f�kra: 30/7/2003-4962/15 md.) Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla m�kellef kimsesi olup on sekiz ya��n� doldurmam�� olanlar hari� olmak �zere hi�bir geliri olmad���n� belgeleyenlerin, gelirleri m�nhas�ran kanunla kurulan sosyal g�venlik kurumlar�ndan ald�klar� ayl�ktan ibaret bulunanlar�n, gazilerin, �z�rl�lerin, �ehitlerin dul ve yetimlerinin T�rkiye s�n�rlar� i�inde br�t 200 m�'yi ge�meyen tek meskeni olmas� (intifa hakk�na sahip olunmas� hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlar�n� s�f�ra kadar indirmeye yetkilidir. Bu h�k�m, yukar�da belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmalar� halinde hisselerine ait k�s�m hakk�nda da uygulan�r. Muayyen zamanda dinlenme amac�yla kullan�lan meskenler hakk�nda bu h�k�m uygulanmaz. Geliri olmad���n� belgelemenin usul ve esaslar�n� belirlemeye Maliye Bakanl��� yetkilidir. (1-2) Replica Audemars Piguet Royal Oak Chronograph

Yeni in�a edilen bina veya binalar�n vergisi, arsas�n�n (veya arsa pay�n�n) vergisinden az olamaz. (Ek c�mle: 30/7/2003-4962/15 md.) Bu h�k�m binalar�n in�alar�n�n sona erdi�i y�l� takip eden b�t�e y�l�ndan itibaren d�rt y�l uygulan�r.

(1) 1/7/2005 tarih ve 5378 say�l� Kanunun 22 nci maddesi ile, bu f�krada yer alan �gazilerin,� ibaresinden sonra gelmek �zere ��z�rl�lerin, � ibaresi eklenmi�tir.

 

(2) Bu f�kran�n 2007 ve m�teakip y�llarda uygulanmas� ile ilgili olarak, 29/12/2006 tarihli ve 26391 say�l� Resmi Gazete�de yay�mlanan 20/12/2006 tarihli ve 2006/11450 say�l� Bakanlar Kurulu Karar�n�n  eki Karar�n 1 inci maddesine bak�n�z.

Karar Say�s� : 2006/11450
Hi�bir geliri olmad���n� belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, �ehitlerin dul ve yetimlerine ait br�t 200 m2�yi ge�meyen tek meskenin bina vergisi oran�n�n 2007 ve m�teakip y�llar i�in s�f�ra indirilmesine ili�kin ekli Karar��n y�r�rl��e konulmas�; Maliye Bakanl����n�n 14/12/2006 tarihli ve 098539 say�l� yaz�s� �zerine, 1319 say�l� Emlak Vergisi Kanunu�nun 8 inci maddesine g�re, Bakanlar Kurulu�nca 20/12/2006 tarihinde kararla�t�r�lm��t�r.

20/12/2006 TAR�HL� VE 2006/11450 SAYILI KARARNAMEN�N EK� KARAR
MADDE 1 � 1319 say�l� Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f�kras� h�km� gere�ince kendisine bakmakla m�kellef kimsesi olup onsekiz ya��n� doldurmam�� olanlar hari� olmak �zere hi�bir geliri olmad���n� belgeleyenlerin, gelirleri m�nhas�ran kanunla kurulan sosyal g�venlik kurumlar�ndan ald�klar� ayl�ktan ibaret bulunanlar�n, gazilerin, �z�rl�lerin, �ehitlerin dul ve yetimlerinin T�rkiye s�n�rlar� i�inde br�t 200 m2�yi ge�meyen tek meskene sahip olmalar� halinde (intifa hakk�na sahip olunmas� hali dahil), s�z konusu meskene ait bina vergisi oran�, 2007 ve m�teakip y�llar i�in s�f�ra indirilmi�tir.

MADDE 2 � Bu Karar 1/1/2007 tarihinden ge�erli olmak �zere yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

MADDE 3 � Bu Karar h�k�mlerini Maliye Bakan� y�r�t�r.

 

Ladies Rolex Datejust ReplicaBir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 32 - Sayfa Grntlenme : 32 - Toplam : 733856

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri