Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

  2022 say?l? 65 Ya??n? Doldurmu? Muhta?, G??s?z ve Kimsesiz T?rk Vatanda?lar?na Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanun (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)

 

65 YA?INI DOLDURMU? MUHTA?, G??S?Z VE K?MSES?Z T?RK VATANDA?LARINA AYLIK BA?LANMASI HAKKINDA KANUN

 

Kanun Numaras?                : 2022

Kabul Tarihi                         : 1/7/1976

Yay?mland??? R.Gazete     : Tarih : 10/7/1976   Say? : 15642

Yay?mland??? D?stur         : Tertip : 5   Cilt : 15   Sayfa : 3254

 

             Madde 1 ? (De?i?ik: 12/7/2013-6495/73 md.)

Sosyal g?venlik kurulu?lar?n?n herhangi birisinden her ne nam alt?nda olursa olsun bir gelir veya ayl?k hakk?ndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollar? a??s?ndan zorunlu olarak sigortal? olunmas? gereken bir i?te ?al??anlar veya nafaka ba?lanm?? veya nafaka ba?lanmas? m?mk?n olanlar hari? olmak kayd?yla, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar? taraf?ndan muhta? oldu?una karar verilen 65 ya??n? doldurmu? T?rk vatanda?lar?na, muhta?l?k h?li devam etti?i m?ddet?e (1.620) g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m?ndan bulunacak tutarda ayl?k ba?lan?r.

Birinci f?kra kapsam?na girenlerden, her ne nam alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirler toplam? esas al?nmak suretiyle, hane i?inde ki?i ba??na d??en ortalama ayl?k gelir tutar? 16 ya??ndan b?y?kler i?in belirlenmi? olan asgari ?cretin ayl?k net tutar?n?n 1/3??nden fazla olanlar ile ayn? tutardan fazla gelir sa?lamas? m?mk?n olan kimseler muhta? kabul edilemez ve kendilerine ayl?k ba?lanamaz.

65 ya??n tespitinde, do?um tarihlerinde yap?lm?? d?zeltmeler nazara al?nmaz.

             Madde 2 ?(De?i?ik: 12/7/2013-6495/73 md.)

65 ya??n? doldurmam?? olmas?n?n yan? s?ra;

a) Ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek ?ekilde engelli olduklar?n? ilgili mevzuat? ?er?evesinde al?nacak sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayan, 18 ya??n? dolduran T?rk vatanda?? engellilerden; sosyal g?venlik kurulu?lar?n?n herhangi birisinden her ne nam alt?nda olursa olsun bir gelir veya ayl?k hakk?ndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollar? a??s?ndan zorunlu olarak sigortal? olunmas? gereken bir i?te ?al??anlar veya nafaka ba?lanm?? ya da nafaka ba?lanmas? m?mk?n olanlar hari? olmak ?zere, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar? taraf?ndan muhta? oldu?una karar verilenlere muhta?l?k h?li devam etti?i m?ddet?e (4.860) g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m?ndan bulunacak tutarda,

b) ?lgili mevzuat? ?er?evesinde al?nacak sa?l?k kurulu raporu ile engelli olduklar?n? kan?tlayan, 18 ya??n? dolduran ve talebine ra?men T?rkiye ?? Kurumu taraf?ndan i?e yerle?tirilememi? olan T?rk vatanda?lar?ndan; sosyal g?venlik kurulu?lar?n?n herhangi birinden her ne nam alt?nda olursa olsun bir gelir veya ayl?k hakk?ndan yararlananlar ile uzun vadeli sigorta kollar? a??s?ndan zorunlu olarak sigortal? olunmas? gereken bir i?te ?al??anlar veya nafaka ba?lanm?? ya da nafaka ba?lanmas? m?mk?n olanlar hari? olmak ?zere, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar? taraf?ndan muhta? oldu?una karar verilenlere muhta?l?k h?li devam etti?i m?ddet?e (3.240) g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m?ndan bulunacak tutarda,

ayl?k ba?lan?r.

 

Nafaka ba?lanan veya nafaka ba?lanmas? m?mk?n olanlar ile sosyal g?venlik kurulu?lar?n?n herhangi birinden her ne nam alt?nda olursa olsun gelir veya ayl?k hakk?ndan yararlanan durumunda ya da uzun vadeli sigorta kollar? a??s?ndan zorunlu olarak sigortal? olunmas? gereken bir i?te ?al??an durumunda kendisine bakmakla y?k?ml? bir yak?n? bulunan engelli ?ocuklar hari? olmak kayd?yla; T?rk vatanda?? olan, 18 ya??n? tamamlamam?? ve ilgili mevzuat? ?er?evesinde al?nacak sa?l?k kurulu raporu ile engelli olduklar? kan?tlanm?? durumundaki engelli yak?nlar?n?n bak?m?n? ?stlenen T?rk vatanda?lar?ndan, her ne nam alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirler toplam? esas al?nmak suretiyle hane i?inde ki?i ba??na d??en ortalama ayl?k gelir tutar? 16 ya??ndan b?y?kler i?in belirlenmi? olan asgari ?cretin ayl?k net tutar?n?n 1/3??nden daha az olan ve Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar? taraf?ndan muhta? oldu?una karar verilenlere muhta?l?k h?li devam etti?i m?ddet?e ve bak?m ili?kisini fiilen ger?ekle?tirmeleri kayd?yla, (3.240) g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m?ndan bulunacak tutarda ayl?k ba?lan?r.

Birinci f?kran?n (a) ve (b) bentleri kapsam?na giren engellilerden veya ikinci f?kra gere?ince ayl?k ba?lanacak engelli yak?nlar?ndan, her ne nam alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirler toplam? esas al?nmak suretiyle, hane i?inde ki?i ba??na d??en ortalama ayl?k gelir tutar?, 16 ya??ndan b?y?kler i?in belirlenmi? olan asgari ?cretin ayl?k net tutar?n?n 1/3??nden fazla olanlar ile ayn? tutardan fazla gelir sa?lamas? m?mk?n olan kimseler muhta? kabul edilemez ve kendilerine ayl?k ba?lanamaz.

65 ya??n doldurulmas?ndan ?nce bu madde h?k?mlerine g?re ba?lanm?? olan ayl?klar?n ayn? ?ekilde ?denmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine g?re ayl?k ba?lananlardan ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek kadar engelli olduklar?n? ilgili mevzuat?na g?re alacaklar? sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayanlara da birinci f?kran?n (a) bendine g?re ayl?k ba?lan?r. Ayl?k ba?lanmas?na esas te?kil eden engellilik oran? de?i?en ki?ilerin ayl?klar? durumlar?na g?re yeniden tespit olunur. Engellilik oran?, bu Kanuna g?re ayl?k ba?lanmas? gereken oran?n alt?na d??en ki?iler ile ???nc? f?krada belirtilen ayl?k ortalama gelir tutar?ndan fazla gelir elde etmeye ba?layan ki?ilerin ayl?klar? kesilir.

?kinci f?kra kapsam?na giren 18 ya??ndan k???k engelliler, 5510 say?l? Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanununun 60 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (c) bendinin (3) numaral? alt bendi kapsam?na girenlere ili?kin h?k?mler ?er?evesinde genel sa?l?k sigortas?ndan yararland?r?l?r. Bu engellilerin bak?m? amac?yla ikinci f?kraya g?re ayl?k ba?lanacak ki?ilerden genel sa?l?k sigortal?s? veya bakmakla y?k?ml? olunan ki?i durumunda olmayanlar 5510 say?l? Kanunun 60 ?nc? maddesinin birinci f?kras?n?n (c) bendinin (1) numaral? alt bendi kapsam?nda kabul edilir.

Birinci f?kra h?k?mlerine g?re ayl?k almaya hak kazanacak ?ekilde engelli oldu?unu belgeleyen ve herhangi bir sosyal g?venlik kurumundan yetim olarak ayl?k veya gelir almakta olan ?ocuklardan bu kurumlardan ald?klar? ayl?k veya gelir toplam? tutarlar?, bu madde gere?ince durumlar?na g?re ?denebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan (birden fazla sosyal g?venlik kurumundan ayl?k veya gelir alanlar i?in yaln?zca tercih edecekleri bir sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan) ?denir ve bu ?ekilde ?denen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

 

             Madde 3 ? Bu ayl?klar?n ba?lang?? tarihi, ilgililerin Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?na yapacaklar? yaz?l? m?racaatlar?n? takip eden ayba??d?r. (1)

             (De?i?ik ikinci f?kra: 17/4/2008-5754/92 md.) Bu ayl?klar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan belirlenecek ?deme g?n ve d?nemlerinde pe?in olarak ?denir. Ayl??a hak kazanma ba?lang?? tarihi ile ilk ayl?k ?demesinin yap?ld??? ?deme d?neminin ili?kin oldu?u aya kadar olan haklar i?in ise defaten ?deme yap?l?r. (1)

             Pe?in verilen gelir ve ayl?klar durum de?i?ikli?i veya ?l?m halinde geri al?nmaz. Ancak, ayl?k ba?lama ile ilgili ge?im ?art?n?n kalkmas? halinde, ayl?klar bu ?art?n kalkt??? tarihi takibeden d?nem ba??ndan itibaren kesilir.

             Madde 4 ? Bu Kanuna g?re ayl?k ba?lanmada veya ?denmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile kullan?lacak belgeler, Maliye Bakanl??? ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan m??terek haz?rlanacak bir y?netmelikle tespit olunur. (2)

             Madde 5 ? Bu Kanuna g?re ayl??a hak kazanmak ?zere d?zenlenen belgelerin ger?e?e uymad??? tespit edildi?i takdirde,  ?denen ayl?klar ?deme tarihinden tahsil tarihine kadar T?rkiye ?statistik Kurumunca her ay i?in belirlenen T?ketici Fiyatlar? Endeksi (T?FE) ayl?k de?i?im oranlar? esas al?narak hesaplanacak tutar?yla birlikte geri al?n?r ve belgeleri d?zenleyen ve kullananlar hakk?nda ayr?ca genel h?k?mlere g?re ceza kovu?turmas? yap?l?r. (3)

             Madde 6 ? Bu ayl?klar ile ba?lanmas?nda ve ?denmesinde kullan?lacak belgeler her t?rl? vergi ve resimden muaft?r.

             Madde 7 ? (M?lga: 31/5/2006-5510/106 md.)

             Madde 8 ? (De?i?ik: 31/7/2008-5797/7 md.) (4)

             (De?i?ik birinci f?kra: 12/7/2013-6495/73 md.) 1 inci ve 2 nci maddelerin kapsam?na girenlere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???nca ayl?k ba?lan?r ve Bakanl?k b?t?esinin ilgili tertibinden ?denir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? ile Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?, gerekti?inde; ayl?k almak i?in ba?vuranlar?n kendilerinin ve nafaka y?k?ml?lerinin gelir, ya?am d?zeyi ve varl?klar? hakk?nda, belirleyece?i y?ntemlerle inceleme yapmaya ve yapt?rmaya, ?zel veya resmi idare, m?essese ve ortaklar?ndan ve ?ah?slardan bilgi ve belge istemeye yetkilidir.

????????????

(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 say?l? Kanunun 73 ?nc? maddesiyle, bu maddenin birinci f?kras?nda ge?en ?Emekli Sand???na? ibaresi, ?Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?na? ?eklinde, ikinci f?kras?nda ge?en ?Sosyal G?venlik Kurumu? ibaresi, ?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???? ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

(2) 12/7/2013 tarihli ve 6495 say?l? Kanunun 73 ?nc? maddesiyle, bu madde de yer alan ge?en ?usul ve kullan?lacak belgeler, Maliye ve Sosyal G?venlik Bakanl?klar?nca? ibaresi ?usul ve esaslar ile kullan?lacak belgeler, Maliye Bakanl??? ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan? ?eklinde de?i?tirilmi?tir.

(3) 13/2/2011 tarihli ve 6111 say?l? Kanunun 66 nc? maddesiyle, bu maddede yer alan ??denen ayl?klar % 50 fazlas?yla geri al?nd??? gibi,?  ibaresi ??denen ayl?klar ?deme tarihinden tahsil tarihine kadar T?rkiye ?statistik Kurumunca her ay i?in belirlenen T?ketici Fiyatlar? Endeksi (T?FE) ayl?k de?i?im oranlar? esas al?narak hesaplanacak tutar?yla birlikte geri al?n?r ve? olarak de?i?tirilmi? ve metne i?lenmi?tir.

(4) 11/10/2011 tarihli ve 662 say?l? KHK?nin 9 uncu maddesiyle, bumaddenin birinci ve ikinci f?kralar?nda yer alan ??l veya ?l?e ?dare Kurullar?n?n? ibareleri ??l veya ?l?e Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?n?n? olarak de?i?tirilmi?tir.

 

             (De?i?ik ikinci f?kra: 12/7/2013-6495/73 md.) Ayl?k ba?lanmas?nda, Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?nca sosyal inceleme raporlar? ve gerekti?inde sa?l?k kurulu raporlar? da dikkate al?narak ilgililerin bu Kanuna g?re ayl?k ba?lanmas? ?artlar?n? haiz olduklar? y?n?nde verilmi? kararlar esas al?n?r. Ayl?k ba?lama i?lemi s?ras?nda veya ayl?k ba?land?ktan sonra yap?lacak incelemeler sonucunda, ayl?k ba?lama karar?n? etkileyebilecek yanl??l?k veya eksikliklerin tespit edilmesi h?linde, bu durum ilgisine g?re Vak?flara, ayl?k ba?lanana veya ba?lanacak olana ve gerekti?inde ilgili idarelere Vak?f veya Bakanl?k taraf?ndan bildirilir. Ayl?k ba?lanm?? veya ba?lanacak olanlara yap?lacak bildirimlerin iadeli taahh?tl? posta ile g?nderilmesi esast?r. Ayl?k ba?lanm?? olanlarla ilgili eksikliklerin veya yanl??l?klar?n giderilmemesi h?linde, tebligat tarihinden itibaren ?? ayl?k s?renin sona erdi?i tarihin i?inde bulundu?u ?deme d?neminin sonunda ayl?k kesme veya d?zeltme i?lemi yap?l?r ve fazla ?denen tutarlar geri al?n?r. Ayl?k ba?lanmas?na esas rapor ve belgeleri ger?e?ine ayk?r? olarak d?zenleyenler ile bu nitelikteki rapor ve belgelere dayanarak ayl?k ald??? tespit edilenler hakk?nda 26/9/2004 tarihli ve 5237 say?l? T?rk Ceza Kanunu h?k?mlerine g?re i?lem yap?l?r.

             (M?lga ???nc? f?kra: 12/7/2013-6495/73 md.)

             Bu madde kapsam?nda ayl?k ba?lamaya esas sa?l?k kurulu raporlar?n? d?zenlemeye yetkili sa?l?k kurulu?lar?n?n belirlenmesi ile bu raporlar?n al?nmas?na ili?kin di?er usul ve esaslar Sa?l?k Bakanl??? ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan birlikte haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir. (1)

             Ek Madde 1 - (Ek:1/7/2005 - 5378/25 md.; M?lga: 12/7/2013-6495/73 md.)

             Ek Madde 2 ? (Ek: 31/7/2008-5797/8 md.)

             (M?lga birinci f?kra: 12/7/2013-6495/73 md.)

             Di?er mevzuatta daha ?nce bu Kanunun 8 inci maddesinin ikinci f?kras? uyar?nca olu?turulan sa?l?k kurullar?na yap?lan at?flar, 31/5/2006 tarihli ve 5510 say?l? Kanunla kurulan Kurum Sa?l?k Kuruluna yap?lm?? say?l?r.

Ge?ici Madde 1 ? (Ek: 17/4/2008-5754/92 md.)

Bu Kanun kapsam?ndaki ki?ilere bu maddenin y?r?rl??e girdi?i tarihe kadar yersiz ?denen ve geri al?nmas? gereken ayl?klar ile bunlardan do?an ceza ve faizler terkin edilmi?tir. ?lgililer hakk?nda herhangi bir idari ve icrai takibat yap?lmaz.

Ge?ici Madde 2 ? (Ek: 13/2/2011-6111/67 md.)

Bu maddenin yay?m? tarihinden itibaren 3 ayl?k s?re i?erisinde talepte bulunan ve sosyal g?venlik mevzuat?na tabi olarak ?al??mayan, sosyal g?venlik kurumlar?ndan ya da yabanc? bir ?lke sosyal g?venlik kurumundan her ne ad alt?nda olursa olsun herhangi bir gelir veya ayl?k almayan ve silikozis hastal??? nedeniyle meslekte kazanma g?c?n? en az % 15 kaybetti?ine Sosyal G?venlik Kurumu Sa?l?k Kurulunca meslek hastal?klar? tespit h?k?mleri ?er?evesinde karar verilen ki?ilere, bu maddede belirtilen ?artlar? sa?lamalar? halinde a?a??da belirtilen esaslara g?re Sosyal G?venlik Kurumunca ayl?k ba?lan?r.

????????????

(1) 12/7/2013 tarihli ve 6495 say?l? Kanunun 73 ?nc? maddesiyle, bu f?krada yer alan ?Kurum? ibaresi ?Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl???? ?eklinde de?i?tirilmi?tir.


 

Meslekte kazanma g?c?n?;

a) % 15 ila % 34 aras?nda kaybedenlere 7000,

b) % 35 ila % 54 aras?nda kaybedenlere 8000,

c) % 55 ve ?zerinde kaybedenlere 9000,

g?sterge rakam?n?n her y?l b?t?e kanunu ile tespit edilecek ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucunda bulunan tutarda ayl?k ba?lan?r.

Yukar?da belirtilen ?artlara g?re ayl?k almakta iken ?len silikozis hastas?n?n; 5510 say?l? Kanunun 5 inci maddesinin birinci f?kras?n?n; (a), (b) ve (e) bentleri hari? olmak ?zere, 5510 say?l? Kanun veya yabanc? bir ?lke mevzuat? kapsam?nda ?al??mayan veya kendi sigortal?l??? nedeniyle gelir veya ayl?k almayan;

a) Dul e?ine % 50'si, bu madde kapsam?nda ayl?k alan ?ocu?u bulunmayan dul e?ine % 75'i,

b) ?ocuklar?ndan;

1) 18 ya??n?, lise ve dengi ??renim g?rmesi halinde 20 ya??n?, y?ksek ??renim yapmas? halinde 25 ya??n? doldurmayan ve evli olmayan veya,

2) Sosyal G?venlik Kurumu Sa?l?k Kurulu karar? ile ?al??ma g?c?n? en az % 60 oran?nda yitirip malul oldu?u anla??lanlar?n veya,

3) Ya?lar? ne olursa olsan evli olmayan, evli olmakla beraber sonradan bo?anan veya dul kalan k?zlar?n?n,

her birine % 25'i,

oran?nda ayl???n tamam? da??t?lacak ?ekilde ayl?k ba?lan?r. E? ve ?ocuklara ba?lanacak ayl?klar?n toplam? silikozis hastas?na ba?lanan ayl???n tutar?n? ge?emez. Bu s?n?r?n a??lmamas? i?in gerekirse e? ve ?ocuklar?n ayl?klar?ndan orant?l? olarak indirimler yap?l?r.

E? ve ?ocuklar?n ayl?klar? yukar?da belirtilen ko?ullar?n ortadan kalkmas? halinde kesilir.

Bu maddeye g?re taraf?na ayl?k ba?lanan silikozis hastas? ile e? ve ?ocuklar?n?n tedavi giderleri, 18/6/1992 tarihli ve 3816 say?l? ?deme G?c? Olmayan Vatanda?lar?n Tedavi Giderlerinin Ye?il Kart Verilerek Devlet Taraf?ndan Kar??lanmas? Hakk?nda Kanun h?k?mlerine g?re, Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen aile i?indeki ki?i ba??na d??en gelir pay?na bak?lmaks?z?n ye?il kart verilerek kar??lan?r.

Bu maddeye g?re ayl?k alanlar?n 5510 say?l? Kanuna g?re ?al??maya veya sosyal g?venlik kurumlar?ndan ya da yabanc? bir ?lke sosyal g?venlik kurumundan her ne ad alt?nda olursa olsun gelir veya ayl?k almaya ba?lamalar? halinde ayl?klar? kesilir.

Ge?ici Madde 3 ? (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.)

Bu maddenin y?r?rl??e girdi?i tarihe kadar bu Kanun kapsam?nda yersiz veya fazla ?denmi? ayl?klar sebebiyle ilgililer ad?na ??kar?lm?? olan bor? ve para cezalar? ile bunlara ili?kin faizler terkin edilmi? say?l?r ve haklar?nda herhangi bir adli, idari ve icrai takibat yap?lmaz.

             Madde 9 ? Bu Kanun yay?mland??? tarihi takip eden mali y?l ba??nda y?r?rl??e girer.

            Madde 10 ? Bu Kanun h?k?mlerini Bakanlar Kurulu y?r?t?r.

5133

 

 

 

2022 SAYILI KANUNA EK VE DE????KL?K GET?REN MEVZUATIN

Y?R?RL??E G?R?? TAR?H?N? G?STER?R L?STE

De?i?tiren Kanunun/ KHK?nin  Numaras?

 

2022 say?l? Kanunun de?i?en veya iptal edilen maddeleri

 

Y?r?rl??e Giri?  Tarihi

3783

?

7/3/1992 tarihini takip eden ayba??

5335

7

27/4/2005

5378

Madde 1 ve Ek Madde 1

7/7/2005

5597

8

23/3/2007

5754

3, Ek Madde 1 ve Ge?ici Madde 1

8/5/2008

(5754 say?l? Kanun ile de?i?ik)5510

7

 

1/10/2008

5797

8, Ek Madde 2

19/8/2008

6111

5, Ge?ici Madde 2

25/2/2011

KHK/662

1, 8

2/11/2011

6462

Ek Madde 1

3/5/2013

6495

1, 2, 3, 4, 8, Ek Madde 1, 2, Ge?ici Madde 3

2/8/2013

 

                                                                                                             

 

?Z?RL?LER VE BAZI KANUN VE KANUN H?KM?NDE KARARNAMELERDE DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numaras? : 5378
Kabul Tarihi : 1/7/2005
Yay?mland??? R.Gazete: Tarih: 7/7/2005 Say? : 25868

 

B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Tan?mlar ve Genel Esaslar

Ama?

Madde 1- Bu Kanunun amac?; ?z?rl?l???n ?nlenmesi, ?z?rl?lerin sa?l?k, e?itim, rehabilitasyon, istihdam, bak?m ve sosyal g?venli?ine ili?kin sorunlar?n?n ??z?m? ile her bak?mdan geli?melerini ve ?nlerindeki engelleri kald?rmay? sa?layacak tedbirleri alarak topluma kat?l?mlar?n? sa?lamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu i?in gerekli d?zenlemeleri yapmakt?r.


Kapsam

Madde 2- Bu Kanun ?z?rl?leri, ailelerini, ?z?rl?lere y?nelik hizmet veren kurum ve kurulu?lar ile di?er ilgilileri kapsar.


Tan?mlar

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) ?z?rl?: Do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini ?e?itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal ya?ama uyum sa?lama ve g?nl?k gereksinimlerini kar??lama g??l?kleri olan ve korunma, bak?m, rehabilitasyon, dan??manl?k ve destek hizmetlerine ihtiya? duyan ki?iyi,

b) ?z?rl?l?k ?l??t?: Uluslararas? temel ?l??tler esas al?narak haz?rlanan ve gerek duyulduk?a revize edilen ?l??tleri,

c) Hafif ?z?rl?: ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re, hafif ?z?rl? olarak tan?mlanan ki?iyi,

d) A??r ?z?rl?: ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re, a??r ?z?rl? olarak tan?mlanan ki?iyi,

e) Bak?ma muhta? ?z?rl?: ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas?na g?re resmi sa?l?k kurulu raporu ile a??r ?z?rl? oldu?u belgelendirilenlerden, g?nl?k hayat?n al???lm??, tekrar eden gereklerini ?nemli ?l??de yerine getirememesi nedeniyle hayat?n? ba?kas?n?n yard?m? ve bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede d??k?n olan ki?ileri,

f) Korumal? i?yeri: Normal i?g?c? piyasas?na kazand?r?lmalar? g?? olan ?z?rl?ler i?in meslek? rehabilitasyon ve istihdam olu?turmak amac?yla Devlet taraf?ndan teknik ve mal? y?nden desteklendi?i ve ?al??ma ortam?n?n ?zel olarak d?zenlendi?i i?yerini,

g) Korumal? i?yeri stat?s?: ?al??anlar?n?n y?netmelikle belirlenen oran?n? ?z?rl?lerin olu?turdu?u veya ?z?rl?lere y?nelik ?al??malar? ile korumal? i?yerine sa?lanan teknik ve mal? destek sa?lanma ?artlar?n? ta??may?,

h) Rehabilitasyon: Do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle olu?an ?zr? ortadan kald?rmak veya ?z?rl?l???n etkilerini m?mk?n olan en az d?zeye indirmek, ?z?rl?ye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslek? ve ekonomik yararl?l?k alanlar?nda ba?arabilece?i en ?st d?zeyde yetenekler kazand?rarak; evinde, i?inde ve sosyal ya?am?nda kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve ?z?rl?n?n toplum ile b?t?nle?mesi, ayr?mc?l??a kar?? t?m tedbirlerin al?nmas? amac?yla verilen koruyucu, t?bb?, meslek?, e?itsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler b?t?n?n?,

i) S?n?fland?rma: ?nemli bir sa?l?k ??esi olarak insan v?cudunun fonksiyonu ve yetersizli?inin tan?m? konusunda ortak ve standart bir dil ve ?er?eve geli?tirme ?al??mas?n?,

ifade eder.


Genel esaslar

Madde 4- Bu Kanun kapsam?nda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde a?a??daki esaslara uyulur:

a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazl??? temelinde, ?z?rl?lerin ve ?z?rl?l???n her t?r istismar?na kar?? sosyal politikalar geli?tirir. ?z?rl?ler aleyhine ayr?mc?l?k yap?lamaz; ayr?mc?l?kla m?cadele ?z?rl?lere y?nelik politikalar?n temel esas?d?r.

b) ?z?rl?lere y?nelik olarak al?nacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde ?z?rl?lerin, ailelerinin ve g?n?ll? kurulu?lar?n kat?l?m? sa?lan?r.

c)
?z?rl?lere y?nelik hizmetlerin sunumunda aile b?t?nl???n?n korunmas? esast?r.

d) Kurum ve kurulu?larca ?z?rl?lere y?nelik mevzuat d?zenlemelerinde ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n g?r???n?n al?nmas? zorunludur.

?K?NC? B?L?M
S?n?fland?rma, Bak?m, Rehabilitasyon, ?stihdam, E?itim, ?? ve Meslek Analizi

S?n?fland?rma

Madde 5- ?z?rl?lerle ilgili derecelendirmeler, s?n?fland?rmalar, tan?lamalar uluslararas? ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas? temel al?narak haz?rlanan ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re yap?l?r. ?z?rl?l?k ?l??t?n?n tespiti ve uygulama esaslar?, Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ve Milli E?itim Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.


Bak?m

Madde 6- ?z?rl? ki?ilerin ya?amlar?n? ?ncelikle bulunduklar? ortamda sa?l?k, huzur ve g?ven i?inde s?rd?rmesi, toplum i?inde kendi kendilerini idare edebilecek ve ?retken h?le gelebilecek ?ekilde bak?m ve rehabilitasyonlar?n?n yap?lmas?, bunlardan ihtiyac? olanlar?n ge?ici veya s?rekli bak?m alt?na al?nmas? veya bunlara evde bak?m hizmeti sunulmas? esast?r.


Ruhsatland?rma

Madde 7- ?z?rl?lere y?nelik bak?m hizmetlerini, Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???nden ruhsat alan ger?ek ve t?zel ki?iler ile kamu kurum ve kurulu?lar? verebilir.


Hizmet sunumu

Madde 8- Bak?m hizmetlerinin sunumunda ki?inin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiya?lar? da dikkate al?n?r. Bak?m hizmetlerinin standardizasyonu, geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? i?in Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? koordinasyonunda ?al??malar y?r?t?l?r.

Bak?m hizmetleri ile bak?m?n nitelikli temini sa?lan?r.


Bak?m ?e?itleri

Madde 9- Bak?m hizmetleri, evde bak?m veya kurum bak?m? modelleriyle sunulabilir. ?ncelikle ki?inin sosyal ve fiziksel ?evresinden ayr?lmaks?z?n hizmetin sunulmas? esas al?n?r.


Rehabilitasyon

Madde 10- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata kat?l?m ve e?itlik temelinde ?z?rl?lerin bireysel ve toplumsal ihtiya?lar?n? kar??lamaya y?nelik olarak verilir. Rehabilitasyon karar?n?n al?nmas?, pl?nlanmas?, y?r?t?lmesi, sonland?r?lmas? d?hil her a?amas?nda ?z?rl? ve ailesinin aktif ve etkili kat?l?m? esast?r.

Rehabilitasyonun her alan?nda ihtiya? duyulan personelin yeti?tirilmesine y?nelik e?itim programlar? geli?tirilir ve bu personelin istihdam? i?in gerekli ?nlemler al?n?r.


Erken tan? ve koruyucu hizmetler

Madde 11- Yeni do?an, erken ?ocukluk ve ?ocuklu?un her d?nemi fiziksel, i?itsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel geli?imlerinin izlenmesi, genetik ge?i?li ve ?z?rl?l??e neden olabilecek hastal?klar?n erken te?his edilmesinin sa?lanmas?, ?z?rl?l???n ?nlenmesi, var olan ?zr?n ?iddetinin olabilecek en d???k seviyeye ?ekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmas?na ili?kin ?al??malar Sa?l?k Bakanl???nca planlan?r ve y?r?t?l?r.


?? ve meslek analizi

Madde 12- ?z?r t?rlerini dikkate alan i? ve meslek analizleri, ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n koordinat?rl???nde Mill? E?itim Bakanl??? ve ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? taraf?ndan yap?l?r. Bu analizlerin ?????nda, ?z?rl?lerin durumlar?na uygun meslek? rehabilitasyon ve e?itim programlar?, an?lan kurumlarca geli?tirilir.


Meslek? rehabilitasyon

Madde 13- ?z?rl?lerin yeteneklerine g?re mesle?ini se?me ve bu alanda e?itim alma hakk? k?s?tlanamaz.

?z?rl?lerin yetenekleri do?rultusunda yapabilecekleri bir i?te e?itilmesi, meslek kazand?r?lmas?, verimli k?l?narak ekonomik ve sosyal refah?n?n sa?lanmas? amac?yla meslek? rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmas?n?n sa?lanmas? esast?r.

Ger?ek veya t?zel ki?ilerce a??lacak olan ?zel meslek? rehabilitasyon merkezleri, yetenek geli?tirme merkezleri ve korumal? i?yerlerinin de?i?ik tipleri ile ?zel i?yerlerinde bireylerin bireysel geli?imleri ve yeteneklerine uygun i? veya becerilerini geli?tirici tedbirler al?n?r. Bu alandaki hizmetler ihtiya?lara g?re i? ve meslek analizi yap?larak hizmet sat?n al?nmas? suretiyle temin edilebilir. Buna ili?kin usul ve esaslar, Milli E?itim Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler taraf?ndan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu s?ras?nda gerekli g?rd??? hallerde, halk e?itim ve ??rakl?k e?itim merkezleri ile i?birli?i yapar. ?z?rl?n?n rehabilitasyon talebinin kar??lanamamas? halinde ?z?rl?, hizmeti en yak?n merkezden al?r ve ilgili belediye her y?l b?t?e talimat?nda belirlenen miktar? hizmetin sat?n al?nd??? merkeze ?der.


?stihdam

Madde 14- ??e al?mda; i? se?iminden, ba?vuru formlar?, se?im s?reci, teknik de?erlendirme, ?nerilen ?al??ma s?releri ve ?artlar?na kadar olan safhalar?n hi?birinde ?z?rl?lerin aleyhine ayr?mc? uygulamalarda bulunulamaz.

?al??an ?z?rl?lerin aleyhinde sonu? do?uracak ?ekilde, ?zr?yle ilgili olarak di?er ki?ilerden farkl? muamelede bulunulamaz.

?al??an veya i? ba?vurusunda bulunan ?z?rl?lerin kar??la?abilece?i engel ve g??l?kleri azaltmaya veya ortadan kald?rmaya y?nelik istihdam s?re?lerindeki ?nlemlerin al?nmas? ve i?yerinde fiziksel d?zenlemelerin bu konuda g?rev, yetki ve sorumlulu?u bulunan kurum ve kurulu?lar ile i?yerleri taraf?ndan yap?lmas? zorunludur. ?z?rl?l?k durumlar? sebebiyle i?g?c? piyasas?na kazand?r?lmalar? g?? olan ?z?rl?lerin istihdam?, ?ncelikle korumal? i?yerleri arac?l???yla sa?lan?r.

Korumal? i?yerleriyle ilgili usul ve esaslar ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, Maliye Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


E?itim ve ??retim

Madde 15- Hi?bir gerek?eyle ?z?rl?lerin e?itim almas? engellenemez. ?z?rl? ?ocuklara, gen?lere ve yeti?kinlere, ?zel durumlar? ve farkl?l?klar? dikkate al?narak, b?t?nle?tirilmi? ortamlarda ve ?z?rl? olmayanlarla e?it e?itim imk?n? sa?lan?r.

?z?rl? ?niversite ??rencilerinin ??renim hayatlar?n? kolayla?t?rabilmek i?in Y?ksek??retim Kurulu b?nyesinde ara?-gere? temini, ?zel ders materyallerinin haz?rlanmas?, ?z?rl?lere uygun e?itim, ara?t?rma ve bar?nd?rma ortamlar?n?n haz?rlanmas?n?n temini gibi konularda ?al??ma yapmak ?zere ?z?rl?ler Dan??ma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

?z?rl?ler Dan??ma ve Koordinasyon Merkezinin ?al??ma usul ve esaslar?, Sa?l?k Bakanl???, Mill? E?itim Bakanl??? ve Y?ksek??retim Kurumu ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken haz?rlanan y?netmelikle belirlenir.

??itme ?z?rl?lerin e?itim ve ileti?imlerinin sa?lanmas? amac?yla T?rk Dil Kurumu Ba?kanl??? taraf?ndan T?rk i?aret dili sistemi olu?turulur. Bu sistemin olu?turulmas?na ve uygulanmas?na y?nelik ?al??malar?n esas ve usulleri T?rk Dil Kurumu Ba?kanl??? koordinat?rl???nde, Milli E?itim Bakanl???, Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme replica iwc aquatimer watches Kurumu Genel M?d?rl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

?z?rl?lerin, her t?rl? e?itim ve k?lt?rel ihtiya?lar?n? kar??lamak ?zere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yaz?l? film ve benzeri materyal ?retilmesini teminen gerekli i?lemler, Mill? E?itim Bakanl??? ve K?lt?r ve Turizm Bakanl???nca m??tereken y?r?t?l?r.


E?itsel de?erlendirme

Madde 16- ?z?rl?lerin e?itsel de?erlendirme ve tan?lamas? il milli e?itim m?d?rl?kleri rehberlik ara?t?rma merkezlerinde uzman ki?ilerden olu?an ve ?z?rl? ailesinin yer ald??? ?zel e?itim de?erlendirme kurulu taraf?ndan yap?l?r ve e?itim pl?nlamas? geli?tirilir. Bu pl?nlama her y?l yeniden de?erlendirilerek geli?meler do?rultusunda g?zden ge?irilir.

??rakl?k e?itimi almak isteyen ?z?rl?lerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri do?rultusunda ve sa?l?k kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dal?nda e?itim alacaklar?na kurul karar verir.

Kurulun te?kili ve ?al??ma usul ve esaslar? Milli E?itim Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

???NC? B?L?M
De?i?tirilen H?k?mler

Madde 17- 8.6.1965 tarihli ve 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun 1 inci maddesinde yer alan "??renci et?d e?itim merkezleri," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezleri," ibaresi eklenmi?tir.

Not: 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanunu, 5580 say?l? Kanun ile y?r?rl?kten kald?r?lm?? olup 5580 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun ilgili maddelerine, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 18- 625 say?l? Kanuna a?a??daki ge?ici madde eklenmi?tir.

GE??C? MADDE 2- 24.5.1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu h?k?mleri gere?i izin alm?? olan ?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Mill? E?itim Bakanl???nca belirlenen ?artlara uygun olarak a??l?? izinlerini yenilerler.

Not: 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanunu, 5580 say?l? Kanun ile y?r?rl?kten kald?r?lm?? olup bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilen 5580 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun ge?ici 4 ?nc? maddesi, bu madde ile yap?lan de?i?ikli?i i?ermektedir.


Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 say?l? Kat M?lkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci f?kras?ndan sonra gelmek ?zere a?a??daki f?kra eklenmi?tir.

?z?rl?lerin ya?am? i?in zorunluluk g?stermesi h?linde, proje tadili kat maliklerinin en ge? ?? ay i?erisinde yapaca?? toplant?da g?r???lerek say? ve arsa pay? ?o?unlu?u ile karara ba?lan?r. Toplant?n?n bu s?re i?erisinde yap?lamamas? veya tadilat talebinin ?o?unlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi ?zerine bina g?venli?inin tehlikeye sokulmad???n? bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden al?nacak tasdikli proje de?i?ikli?i veya krokiye g?re in?aat, onar?m ve tesis yap?l?r. ?lgili merciler, tasdikli proje de?i?ikli?i veya kroki taleplerini en ge? alt? ay i?inde sonu?land?r?r.  Komisyonun te?kili, ?al??ma usul? ile ?z?rl?n?n kullan?m?ndan sonraki s?re? ile ilgili usul ve esaslar Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? taraf?ndan m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 20- 14.7.1965 tarihli ve 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 53 ?nc? maddesinin ba?l??? ve birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?z?rl?lerin Devlet memurlu?una al?nmalar?:

Mevzuata uygun olmak kayd?yla; ?z?rl?lerin mesleklerine uygun m?nhal kadrolara atanmas?, mesleklerini icra veya infaza yard?mc? ara? ve gerecin kurumlar?nca temin edilmesi esast?r. ?z?rl?lerin Devlet memurlu?una al?nma ?artlar? ile hangi i?lerde ?al??t?r?lacaklar?, mesleklerini icra ve infazda hangi yard?mc? ara? ve gere?lerin kurumlar?nca temin edilece?i, zihinsel ?z?rl?lerin hangi g?revlere atanmas?nda asgari e?itim ?art?ndan istisna edilece?i hususlar? Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ve Devlet Personel Ba?kanl???nca m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 21- 657 say?l? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 39- Devlet memurlar?n?n, hayat?n? ba?kas?n?n yard?m veya bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede ?z?rl? oldu?u sa?l?k kurulu raporu ile tespit edilen e?i, ?ocuklar? ile karde?lerinin, memuriyet mahalli d???nda resm? veya ?zel e?itim ve ??retim kurulu?lar?nda e?itim ve ??retim yapacaklar?n?n ?zel e?itim de?erlendirme kurulu taraf?ndan belgelendirilmesi h?linde, ilgilinin talebi ?zerine e?itim ve ??retim kurulu?lar?n?n bulundu?u il veya il?e s?n?rlar? dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo? bir kadroya atamas? yap?l?r.


Madde 22- 29.7.1970 tarihli ve 1319 say?l? Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f?kras?nda yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?z?rl?lerin," ibaresi eklenmi?tir.


Madde 23- 18.1.1972 tarihli ve 1512 say?l? Noterlik Kanununun 73 ?nc? maddesi ba?l???yla birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?lgilinin i?itme, konu?ma veya g?rme ?z?rl? olmas?:

Madde 73- Noter, ilgilinin i?itme, konu?ma veya g?rme ?z?rl? oldu?unu anlarsa, i?lemler ?z?rl?n?n iste?ine ba?l? olmak ?zere iki tan?k huzurunda yap?l?r. ?lgilinin i?itme veya konu?ma ?z?rl? olmas? ve yaz? ile anla?ma imk?n?n?n da bulunmamas? h?linde, iki tan?k ve yeminli terc?man bulundurulur.


Madde 24- 1512 say?l? Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Bir noterlik i?leminde imza at?lm?? veya imza yerine ge?en el i?areti yap?lm?? olmas?na ra?men, ilgilisi ister veya ad?na i?lem yap?lan ve imza atabilen g?rme ?z?rl?ler hari? olmak ?zere noter, i?lemin niteli?i, imzay? atan veya el i?aretini yapan ?ahs?n durumu ve kimli?i bak?m?ndan gerekli g?r?rse, yukar?daki f?kradaki us?l dairesinde ilgili, tan?k, terc?man veya bilirki?inin parma?? da bast?r?l?r. M?h?r kullan?lmas? h?linde parma??n da bast?r?lmas? zorunludur.


Madde 25- 1.7.1976 tarihli ve 2022 say?l? 65 Ya??n? Doldurmu? Muhta?, G??s?z ve Kimsesiz T?rk Vatanda?lar?na Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve d?rd?nc? f?kralar? y?r?rl?kten kald?r?lm?? ve ayn? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 1- 65 ya??n? doldurmam?? olmakla birlikte;

a) Ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek ?ekilde ?z?rl? olduklar?n? tam te?ekk?ll? hastanelerden alacaklar? sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayan, 18 ya??n? dolduran ve kanunen bakmakla m?kellef kimsesi bulunmayan ?z?rl?lerden; her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 300'? tutar?nda,

b) 18 ya??n? dolduran, kanunen bakmakla m?kellef kimsesi olmayan ve herhangi bir i?e yerle?tirilememi? olan ?z?rl?lerden; her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 200'? tutar?nda,

c) Her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldu?u halde, kanunen bakmakla y?k?ml? oldu?u 18 ya??n? tamamlamam?? ?z?rl? yak?n? bulunanlara, bak?m ili?kisi fiilen ger?ekle?mek kayd?yla bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 200'? tutar?nda,

Ayl?k ba?lan?r.

65 ya??n doldurulmas?ndan ?nce bu madde h?k?mlerine g?re ba?lanm?? olan ayl?klar?n ayn? ?ekilde ?denmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine g?re ayl?k ba?lananlardan ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek kadar ?z?rl? olduklar?n? tam te?ekk?ll? hastaneden alacaklar? sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayanlara da birinci f?kran?n (a) bendine g?re ayl?k ba?lan?r. Ayl?k ba?lanmas?na esas ?z?rl?l?k oran? de?i?enlerin ayl?klar? durumlar?na g?re yeniden tespit olunur. ?z?rl?l?k oran?, bu Kanuna g?re ayl?k ba?lanmas? gereken oran?n alt?na d??enler ile birinci f?krada belirtilen ayl?k ortama gelir tutar?ndan fazla gelir elde etmeye ba?layanlar?n ayl?klar? kesilir.

Ayl?k hakk?ndan yararlanan 18 ya??ndan k???k ?z?rl?lerin yaln?zca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakk?ndan yararlan?r. Ancak, bu madde h?k?mlerine g?re ayl?k alanlardan herhangi bir sosyal g?venlik kurumunun tedavi yard?m? kapsam?nda bulunanlara tedavi yard?m? yap?lmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci f?kra h?k?mlerine g?re ayl?k ?denecekler hakk?nda da uygulan?r.

Herhangi bir sosyal g?venlik kurumundan mal?l olmalar? sebebiyle yetim olarak ayl?k veya gelir almakta olan ?ocuklardan bu kurumlardan ald?klar? ayl?k veya gelir toplam? tutarlar? bu madde gere?ince durumlar?na g?re ?denebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan (birden fazla sosyal g?venlik kurumundan ayl?k veya gelir alanlar i?in yaln?zca tercih edecekleri bir sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan) ?denir ve bu ?ekilde ?denen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

Not: 2022 say?l? Kanunun ek 1 inci maddesinin son f?kras?, 5754 say?l? kanunla de?i?tirilmi?; ayr?ca an?lan Kanuna, 5797 say?l? Kanunla Ek Madde 2 eklenmi?; 5754 say?l? Kanunla da Ge?ici Madde 1 eklenmi? olup s?z konusu de?i?iklikler, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 2022 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 26- 24.5.1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 ?nc? maddesinin (c) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki (d) bendi eklenerek bentler tesels?l ettirilmi? ve mevcut  (e) bendine (11) numaral? alt bent eklenmi?tir.

d) "Bak?ma Muhta? ?z?rl?"; ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas?na g?re resm? sa?l?k kurulu raporu ile a??r ?z?rl? oldu?u belgelendirilenlerden, g?nl?k hayat?n al???lm??, tekrar eden gereklerini ?nemli ?l??de yerine getirememesi nedeniyle hayat?n? ba?kas?n?n yard?m? ve bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede d??k?n olan ki?iyi,

11- "?ocuk evleri"; 0-18 ya?lar aras?ndaki korunmaya muhta? ?ocuklar?n kald??? ev birimlerini,

Not: 2828 say?l? Kanunun 3 ?nc? maddesinin (f ) bendine, 5579 say?l? Kanunla 12,13,14 nolu alt bentler eklenmi? olup 2828 say?l? Kanuna bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 27- 2828 say?l? Kanunun 4 ?nc? maddesinin (a) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve  (e) bendi y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

a) Bu Kanun kapsam?na giren sosyal hizmetlere ili?kin faaliyetler, Devletin denetim ve g?zetiminde, sivil toplum kurulu?lar? ile halk?n g?n?ll? katk? ve kat?l?m? da sa?lanarak bir b?t?nl?k i?inde y?r?t?l?r. Sunulacak bak?m ve di?er hizmetlerin kapsam? ve bu hizmetleri verecek olan ger?ek ve t?zel ki?ilerin izin, ?al??ma usul ve esaslar? ve di?er hususlar Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu taraf?ndan ??kar?lacak bir y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 28- 2828 say?l? Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

g) Kuruma ba?l? olanlar d???nda kurulacak sosyal hizmet kurulu?lar?n?n, ?zel e?itim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hari? olmak ?zere a??l?? iznine, her t?rl? standartlar?na ve i?leyi?lerine ili?kin esaslar?, varsa ?cret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanlar?n faaliyetlerini durdurmak.


Madde 29- 2828 say?l? Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Kurumun merkez te?kilat? bir Genel M?d?r, be? Genel M?d?r Yard?mc?s? ile a?a??daki esas birimlerden olu?ur:

a) Hukuk M??avirli?i.

b) Tefti? Kurulu Ba?kanl???.

c) Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanl???.

d) ?nsan Kaynaklar? Dairesi Ba?kanl???.

e) ?ocuk Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

f) Ya?l? Bak?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

g) ?z?rl? Bak?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

h) Sosyal Yard?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

i) Gen?lik Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

j) Destek Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

k) Sosyal Hizmetler E?itim Merkezi Ba?kanl???.

l) Yap? ??leri Dairesi Ba?kanl???.

m) D?ner Sermaye Merkez M?d?rl???.

n) Aile-Kad?n ve Toplum Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

o) ?zel Kalem M?d?rl???.

p) Savunma Uzmanl??? (M?lga: 29/5/2009-5902/25.md)


Madde 30- 2828 say?l? Kanuna a?a??daki ek maddeler eklenmi?tir.

EK MADDE 7- Sosyal g?venlik kurumlar?na t?bi olmayan, bak?ma muhta? ?z?rl?lerden ailesini kaybetmi? olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk i?erisinde bulunanlara bak?m hizmetinin resm? veya ?zel bak?m kurumlar?nda ya da ikametlerinde verilmesi sa?lan?r.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lere sunulacak bak?m hizmetlerinin kapsam? ve bu hizmetleri verecek olan ger?ek ve t?zel ki?ilerin izin, ?al??ma usul ve esaslar?, denetlenmeleri ile ?cretlendirme ve ?demeleri Kurumun koordinat?rl???nde, Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lere sunulacak bak?m hizmetinin kar??l??? olarak her ay i?in ki?i ba??na belirlenecek tutar, iki ayl?k net asgari ?cretten fazla olamaz.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lerin, Kurumca bak?lanlar d???ndakilerin bak?m ?creti bu ama?la Kurum b?t?esine konulacak ?denekten kar??lan?r.

EK MADDE 8- ??itme ve konu?ma ?z?rl?lerine gerek g?r?ld??? h?llerde terc?manl?k yapmak ?zere illerde i?aret dili bilen personel g?revlendirilir. Personelin i?aret lisan? ??renmeleri i?in gerekli kurslar?n d?zenlenmesi sa?lan?r. Bu personelin g?rev ve yetkileri, ?al??ma ko?ullar? ile ilgili usul ve esaslar ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ve Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???n?n m??tereken haz?rlayacaklar? y?netmelikle belirlenir.

Not: 2828 say?l? Kanunun Ek 7 inci maddesi, 5579 say?l? Kanunun 2 inci maddesi ile de?i?tirilmi? olup 2828 say?l? Kanuna bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 31- 13.10.1983 tarihli ve 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununun 61 inci maddesinin birinci f?kras?na (n) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki bent ve ikinci f?kras?na a?a??daki c?mle eklenmi?tir.

o) ?z?rl?lerin ara?lar? i?in ayr?lm?? park yerlerinde,

(o) bendinin ihl?li h?linde para cezas? iki kat art?r?l?r.


Madde 32- 25.10.1984 tarihli ve 3065 say?l? Katma De?er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral? f?kras?na a?a??daki bent eklenmi?tir.

s) ?z?rl?lerin e?itimleri, meslekleri, g?nl?k ya?amlar? i?in ?zel olarak ?retilmi? her t?rl? ara?-gere? ve ?zel bilgisayar programlar?.


Madde 33- 21.5.1986 tarihli ve 3289 say?l? Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki (o) bendi eklenmi? ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak tesels?l ettirilmi?tir.

o) ?z?rl? bireylerin spor yapabilmelerini sa?lamak ve yayg?nla?t?rmak ?zere; spor tesislerinin ?z?rl?lerin kullan?m?na da uygun olmas?n? sa?lamak, spor e?itim programlar? ve destekleyici teknolojiler geli?tirmek, gerekli malzemeyi sa?lamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilin?lendirme ?al??malar? ile yay?nlar yapmak, spor adamlar? yeti?tirmek, ?z?rl? bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili di?er kurulu?larla i?birli?i yapmak,


Madde 34- 7.5.1987 tarihli ve 3359 say?l? Sa?l?k Hizmetleri Temel Kanununun 3 ?nc? maddesine a?a??daki bent eklenmi?tir.

m) Rehabilite edici t?bbi hizmetlerde kullan?lan yard?mc? ara? ve gere?leri ?retmek amac?yla, kamu kurum ve kurulu?lar? ile ger?ek ve t?zel ki?iler taraf?ndan kurulacak kurulu?lar?n a??l?? iznini vermeye Sa?l?k Bakanl??? yetkilidir. Bu kurum ve kurulu?lar?n a??l?? izninin verilmesine, ?retim ve personel standard?na, i?leyi? ve denetimi ile daha ?nce a??lm?? olan kurum ve kurulu?lar?n durumlar?na ili?kin esaslar Sa?l?k Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 35- 30.4.1992 tarihli ve 3797 say?l? Milli E?itim Bakanl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 3- G?rme, ortopedik, i?itme, dil-konu?ma, ses bozuklu?u, zihinsel ve ruhsal ?z?rl? ?ocuklardan ?zel e?itim de?erlendirme kurullar? taraf?ndan, ?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun g?r?lenlerin e?itim giderlerinin, her y?l b?t?e uygulama talimat?nda belirlenen miktar? Milli E?itim Bakanl??? b?t?esine konulacak ?denekten kar??lan?r.

Not: 3797 say?l? Kanunun Ek 3 ?nc? maddesi, 5793 say?l? Kanunun 25 inci maddesi ile de?i?tirilmi? olup bu de?i?iklik, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 3797 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 36- 28.12.1993 tarihli ve 3960 say?l? Kal?tsal Hastal?klarla M?cadele Kanununun 1 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Madde 1- Devlet, kal?tsal kan hastal?klar?ndan thalessemia ve orak h?creli anemi dahil olmak ?zere, b?t?n kal?tsal kan hastal?klar?yla ve ?z?rl?l??e yol a?an di?er kal?tsal hastal?klarla koruyucu sa?l?k hizmetleri kapsam?nda m?cadele eder. Bunun i?in gerekli ?denek Sa?l?k Bakanl??? y?l? b?t?esine konulur.

Kal?tsal kan hastal?klar?yla ve ?z?rl?l??e yol a?an di?er kal?tsal hastal?klarla koruyucu sa?l?k hizmetleri kapsam?nda m?cadele i?in gerekli ?nlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar Sa?l?k Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 37- 13.4.1994 tarihli ve 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun 4 ?nc? maddesinin ikinci f?kras?n?n (u) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

u) Kad?nlara, g??s?zlere, ?z?rl?lere ve ?ocuklara kar?? ?iddetin ve ayr?mc?l???n te?vik edilmemesi.


Madde 38- 22.11.2001 tarihli ve 4721 say?l? T?rk Meden? Kanununun 348 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (1) numaral? bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

1) Ana ve baban?n deneyimsizli?i, hastal???, ba?ka bir yerde bulunmas? veya benzeri sebeplerden biriyle velayet g?revini gere?i gibi yerine getirememesi.


Madde 39- 22.5.2003 tarihli ve 4857 say?l? ?? Kanununun 108 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ikinci f?kras?n?n birinci c?mlesi y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

Bu Kanunda ?ng?r?len idari para cezalar?, 101 inci maddedeki idari para cezalar? hari?, gerek?esi belirtilmek suretiyle ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? B?lge M?d?r?nce verilir. 101 inci madde kapsam?ndaki idari para cezalar? ise, do?rudan T?rkiye ?? Kurumu ?l M?d?r? taraf?ndan verilir.

Not: 4857 say?l? Kanunun 108 inci maddesi, 5763 say?l? Kanun ile de?i?tirilmi? olup bu de?i?iklik, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 4857 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 40- 10.7.2004 tarihli ve 5216 say?l? B?y?k?ehir Belediyesi Kanununa a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 1- B?y?k?ehir belediyelerinde ?z?rl?lerle ilgili bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, dan??manl?k, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek ?zere ?z?rl? hizmet birimleri olu?turulur. Bu birimler, faaliyetlerini ?z?rl?lere hizmet amac?yla kurulmu? vak?f, dernek ve bunlar?n ?st kurulu?lar?yla i?birli?i h?linde s?rd?r?rler. ?z?rl? hizmet birimlerinin kurulu?, g?rev, yetki, sorumluluk ve i?leyi?ine ili?kin us?l ve esaslar ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n g?r??? al?narak ??i?leri Bakanl???nca haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 41- 26.9.2004 tarihli ve 5237 say?l? T?rk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin birinci f?kras?nda ge?en "dil, ?rk, renk, cinsiyet," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?z?rl?l?k," ibaresi eklenmi?tir.


Madde 42- 25.3.1997 tarihli ve 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 3 ?nc? maddesinin (h) bendine a?a??daki paragraf eklenmi?tir.

Ba?kanl???n ba?l? oldu?u Bakan?n onay? ile ?z?rl? kimlik kart? haz?rlama veya verme yetkisi, valiliklere devredilebilir. ?z?rl? kimlik kart? haz?rlama ve verme usul ve esaslar?, ??i?leri Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ile Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???nce m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 43- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 7 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Madde 7- Ba?kanl???n ana hizmet birimleri ?unlard?r:

a) Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???.

b) ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???.

c) Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???.

d) Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???.


Madde 44- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 8 inci maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???

Madde 8- Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) ?z?rl?lerin rehabilitasyonu ve e?itimi s?recinde ilgili kurum ve kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak.

b) ?z?rl?lerin rehabilitasyonuna y?nelik her t?rl? standard?n olu?turulmas?na y?nelik ?al??malar yapmak.

c) Rehabilitasyon alan?nda faaliyet g?steren kurum ve kurulu?lardaki yap?lan ?al??malar? takip etmek, sorunlar? ve ??z?m yollar?n? ara?t?rmak.

d) Rehabilitasyon ve e?itim alanlar? ile ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkinliklerde bulunmak.

e) ?stihdam? k?s?tlayan engellerin kald?r?lmas?n?, istihdam alanlar?n?n geni?letilmesini ve ?z?rl?lerin kendi i?ini kurmalar?na y?nelik ?al??malar? takip etmek ve tekliflerde bulunmak.

f) ?z?rl?lerin g?nl?k hayatlar?nda kar??la?t?klar? fiziki ve mimari engellerin kald?r?lmas? ve bu konudaki standartlar?n belirlenmesi i?in teklifler haz?rlamak ve haz?rlatmak.

g) Kamuya a??k sosyal, k?lt?rel, sportif tesis ve alanlar ile kitle ileti?im ve ula??m ara?lar?ndan ?z?rl?lerin faydalanmas?n? sa?lay?c? tedbirleri ara?t?rmak, de?erlendirmek ve teklifler haz?rlamak.

h) ?z?rl? ?ocuklara, gen?lere, yeti?kinlere b?t?nle?tirilmi? ortamlarda ve her d?zeyde e?itim imk?n? sa?lamaya y?nelik ?al??malar? takip etmek.

?) ?z?rl?l???n ?nlenmesi, erken te?hisi, ?z?rl?lerin rehabilitasyonu, e?itimi ve sosyal g?venlikleri ile ilgili konularda teklif ve projeler haz?rlamak, haz?rlatmak ve uygulatmak.

i) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 45- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 9 uncu maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???

Madde 9- ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) ?z?rl?l?k politikas?n?n belirlenmesine y?nelik veri olu?turmak.

b) ?z?rl?l?k alan?ndaki ?al??malar? takip etmek, de?erlendirmek.

c) ?z?rl?lerle ilgili mevzuat? derlemek, incelemek ve geli?tirilmesine y?nelik ?al??ma yapmak.

d) ?z?rl?lere tan?nan hak ve hizmetlerden yararlanma amac?yla kullan?lmak ?zere ?z?rl?ler kimlik kart? haz?rlamak, haz?rlatmak ve her t?rl? i?lemleri takip etmek.

e) Ba?kanl?k birimlerinin bilgi i?lem ve otomasyon ihtiyac?n? kar??lamak ve y?r?tmek.

f) Ba?kanl?k birimlerinin i? ak??lar?n? izleyerek etkin ve verimli i?, bilgi ak??? ve ileti?im d?zenini sa?lamak, bunlara y?nelik geli?meleri izlemek ve geli?tirmek i?in ?nerilerde bulunmak.

g) Bilgi portal?n? olu?turmak, y?netmek ve ileti?im a??n? sa?lamak.

h) ?z?rl?ler ile ilgili veri taban? olu?turulmas?n? sa?lamak.

?) Ulusal kurum ve kurulu?lardan ?z?rl?lere y?nelik istatistiksel bilgilerin bilgi i?lem ortam?nda toplanmas?n? sa?lamak ve de?erlendirmek.

i) Ba?kan?n direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve i?lemleri takip etmek.

j) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 46- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 10 uncu maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???

Madde 10- Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) Ba?kanl???n uluslararas? ili?kilerini d?zenlemek ve y?r?tmek.

b) ?z?rl?lere y?nelik olu?turulan sosyal politikalar? uluslararas? ve ?lkeler ?l?e?inde izlemek ve de?erlendirmek.

c) Uluslararas? d?zeyde ?z?rl?lere y?nelik faaliyet g?steren kurum ve kurulu?larla i?birli?i kurmak, s?rd?rmek, geli?tirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini sa?lamak.

d) Avrupa Birli?i ile ?z?rl?l?k alan?ndaki ?al??malar? y?r?tmek.

e) ?z?rl?lere y?nelik faaliyetlerde uluslararas? kurum ve kurulu?lardaki geli?meleri takip etmek, ?z?rl?lerin sorunlar?n? ve ??z?m yollar?n? ortak ara?t?rmak, ortaya ??kan sorunlar hakk?nda ortak inceleme ve ara?t?rma yapmak, yapt?rmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri haz?rlamak ve haz?rlatmak.

f) Uluslararas? kurum ve kurulu?lardan ?z?rl?lere y?nelik istatistiksel bilgilerin toplanmas?n? sa?lamak.

g) ?z?rl?lerle ilgili uluslararas? geli?meleri takip etmek, antla?ma ve s?zle?melerin ?lkemizdeki uygulamalar?n? izlemek ve de?erlendirmek.

h) Ba?kanl???n koordinat?rl???ndeki uluslararas? d?zeyde ?z?rl?lere y?nelik faaliyetler i?in te?kil edilen kurullar?n ve organizasyonlar?n sekretarya hizmetini y?r?tmek.

?)
Yabanc? kaynakl? dok?manlar?n temini, terc?mesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sa?lamak.

i) Ba?kanl???n i? ve d?? tan?t?m?n? ve halkla ili?kiler hizmetlerini y?r?tmek.

j) Ba?kanl???n her t?rl? protokol i?lerini d?zenlemek ve y?r?tmek.

k) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 47- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 11 inci maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???

Madde 11-  Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) Ba?kanl?k birimlerince ?nerilen projelerin haz?rlanmas? veya haz?rlat?lmas? ile ilgili ?al??ma yapmak ve uygulanmas?na destek sa?lamak.

b) Ba?kanl?k?a yap?lmas?na karar verilen projelerin ger?ekle?mesi amac?yla gerekli mal? kaynaklar?n sa?lanmas? i?in ilgili birimlerle kurum ve kurulu?larla ileti?im kurmak.

c) Projenin tamamlanmas?ndan sonra haz?rlanacak proje sonu? raporunun ilgili birimler arac?l??? ile duyurulmas?n? sa?lamak.

d) Proje veri taban?n?n olu?turulmas?n? sa?lamak.

e) Ba?kanl?k s?reli yay?n?n?n haz?rlanmas? ve yay?nlanmas? i?in gerekli ?al??malar? yapmak ve yapt?rmak.

f) Ba?kanl?k?a g?revlendirildi?inde, genel yahut ?zel protokole ba?l? i?birlikleri geli?tirmek.

g)
Ba?kanl??? ilgilendiren toplant?, brifing ve g?r??meleri d?zenlemek, ?z?rl?ler Y?ksek Kurulu ve ?z?rl?ler ?uras?n?n sekretarya hizmetlerini y?r?tmek, ?nemli not ve tutanaklar? tutmak ve yay?mlamak.

h) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 48- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (1) say?l? cetvelin " Ana Hizmet Birimleri" b?l?m? "1. Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???, 2. ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???, 3. Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???, 4. Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???" ?eklinde de?i?tirilmi?tir.


Madde 49- a) Ekli (1) say?l? listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? b?l?m?nden ??kar?lm??, ekli (2) say?l? listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad? ge?en Kanun H?km?nde Kararnameye ba?l? (I) say?l? cetvelin ad? ge?en Genel M?d?rl??e ait b?l?m?ne eklenmi?tir.

b) Ekli (3) say?l? listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? b?l?m?nden ??kar?lm??, ekli (4) say?l? listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad? ge?en Kanun H?km?nde Kararnameye ba?l? (I) say?l? cetvelin ad? ge?en Ba?kanl??a ait b?l?m?ne eklenmi?tir.   


Y?r?rl?kten kald?r?lan h?k?mler

Madde 50- a) 17.7.1964 tarihli ve 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci maddesi,

b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 say?l? T?rk Ticaret Kanununun 668 inci maddesinin ???nc? f?kras?,

c) 22.4.1926 tarihli ve 818 say?l? Bor?lar Kanununun 14 ?nc? maddesinin son f?kras?,

Y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

Ge?ici Madde 1- Bu Kanunda ?ng?r?len y?netmelikler Kanunun yay?m? tarihinden itibaren bir y?l i?erisinde y?r?rl??e konulur.

Ge?ici Madde 2- Kamu kurum ve kurulu?lar?na ait mevcut resm? yap?lar, mevcut t?m yol, kald?r?m, yaya ge?idi, a??k ve ye?il alanlar, spor alanlar? ve benzeri sosyal ve k?lt?rel alt yap? alanlar? ile ger?ek ve t?zel ki?iler taraf?ndan yap?lm?? ve umuma a??k hizmet veren her t?rl? yap?lar bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren yedi y?l i?inde ?z?rl?lerin eri?ebilirli?ine uygun duruma getirilir.

Ge?ici Madde 3- B?y?k?ehir belediyeleri ve belediyeler, ?ehir i?inde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu ta??ma hizmetlerinin ?z?rl?lerin eri?ilebilirli?ine uygun olmas? i?in gereken tedbirleri al?r. Mevcut ?zel ve kamu toplu ta??ma ara?lar?, bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren yedi y?l i?inde ?z?rl?ler i?in eri?ilebilir duruma getirilir.

Ge?ici Madde 4- Bu Kanunla ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ile Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? te?kilat kanunlar?nda yap?lan yeni d?zenleme sebebiyle kadro ve g?rev unvanlar? de?i?enler veya kald?r?lanlar bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren bir y?l i?inde bo? bulunan durumlar?na uygun kadrolara atan?rlar. Bunlar yeni bir kadroya atan?ncaya kadar her t?rl? mal? haklar?n? eski kadrolar?na g?re almaya devam ederler. S?z konusu personelin atand?klar? yeni kadrolar?n ayl?k, ek g?sterge, her t?rl? zam ve tazminatlar? ile di?er mal? haklar? toplam?n?n net tutar?, eski kadrosunda en son ayda almakta olduklar? ayl?k, ek g?sterge, her t?rl? zam ve tazminatlar? ile di?er mal? haklar? toplam? net tutar?ndan az olmas? halinde aradaki fark giderilinceye kadar atand?klar? kadroda kald?klar? s?rece hi?bir vergi ve kesintiye t?bi tutulmaks?z?n tazminat olarak ?denir. Kadro ve g?rev unvan? de?i?meyenler ise ayn? kadro ve g?rev unvanlar?na atanm?? say?l?rlar.


Y?r?rl?k

Madde 51- Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 tarihinde, di?er maddeleri yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.


Y?r?tme

Madde 52- Bu Kanun h?k?mlerini Bakanlar Kurulu y?r?t?r.

?Z?RL?LER VE BAZI KANUN VE KANUN H?KM?NDE KARARNAMELERDE DE????KL?K YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun Numaras? : 5378
Kabul Tarihi : 1/7/2005
Yay?mland??? R.Gazete: Tarih: 7/7/2005 Say? : 25868

 

B?R?NC? B?L?M
Ama?, Kapsam, Tan?mlar ve Genel Esaslar

Ama?

Madde 1- Bu Kanunun amac?; ?z?rl?l???n ?nlenmesi, ?z?rl?lerin sa?l?k, e?itim, rehabilitasyon, istihdam, bak?m ve sosyal g?venli?ine ili?kin sorunlar?n?n ??z?m? ile her bak?mdan geli?melerini ve ?nlerindeki engelleri kald?rmay? sa?layacak tedbirleri alarak topluma kat?l?mlar?n? sa?lamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu i?in gerekli d?zenlemeleri yapmakt?r.


Kapsam

Madde 2- Bu Kanun ?z?rl?leri, ailelerini, ?z?rl?lere y?nelik hizmet veren kurum ve kurulu?lar ile di?er ilgilileri kapsar.


Tan?mlar

Madde 3- Bu Kanunun uygulanmas?nda;

a) ?z?rl?: Do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini ?e?itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal ya?ama uyum sa?lama ve g?nl?k gereksinimlerini kar??lama g??l?kleri olan ve korunma, bak?m, rehabilitasyon, dan??manl?k ve destek hizmetlerine ihtiya? duyan ki?iyi,

b) ?z?rl?l?k ?l??t?: Uluslararas? temel ?l??tler esas al?narak haz?rlanan ve gerek duyulduk?a revize edilen ?l??tleri,

c) Hafif ?z?rl?: ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re, hafif ?z?rl? olarak tan?mlanan ki?iyi,

d) A??r ?z?rl?: ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re, a??r ?z?rl? olarak tan?mlanan ki?iyi,

e) Bak?ma muhta? ?z?rl?: ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas?na g?re resmi sa?l?k kurulu raporu ile a??r ?z?rl? oldu?u belgelendirilenlerden, g?nl?k hayat?n al???lm??, tekrar eden gereklerini ?nemli ?l??de yerine getirememesi nedeniyle hayat?n? ba?kas?n?n yard?m? ve bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede d??k?n olan ki?ileri,

f) Korumal? i?yeri: Normal i?g?c? piyasas?na kazand?r?lmalar? g?? olan ?z?rl?ler i?in meslek? rehabilitasyon ve istihdam olu?turmak amac?yla Devlet taraf?ndan teknik ve mal? y?nden desteklendi?i ve ?al??ma ortam?n?n ?zel olarak d?zenlendi?i i?yerini,

g) Korumal? i?yeri stat?s?: ?al??anlar?n?n y?netmelikle belirlenen oran?n? ?z?rl?lerin olu?turdu?u veya ?z?rl?lere y?nelik ?al??malar? ile korumal? i?yerine sa?lanan teknik ve mal? destek sa?lanma ?artlar?n? ta??may?,

h) Rehabilitasyon: Do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle olu?an ?zr? ortadan kald?rmak veya ?z?rl?l???n etkilerini m?mk?n olan en az d?zeye indirmek, ?z?rl?ye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, meslek? ve ekonomik yararl?l?k alanlar?nda ba?arabilece?i en ?st d?zeyde yetenekler kazand?rarak; evinde, i?inde ve sosyal ya?am?nda kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve ?z?rl?n?n toplum ile b?t?nle?mesi, ayr?mc?l??a kar?? t?m tedbirlerin al?nmas? amac?yla verilen koruyucu, t?bb?, meslek?, e?itsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler b?t?n?n?,

i) S?n?fland?rma: ?nemli bir sa?l?k ??esi olarak insan v?cudunun fonksiyonu ve yetersizli?inin tan?m? konusunda ortak ve standart bir dil ve ?er?eve geli?tirme ?al??mas?n?,

ifade eder.


Genel esaslar

Madde 4- Bu Kanun kapsam?nda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde a?a??daki esaslara uyulur:

a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazl??? temelinde, ?z?rl?lerin ve ?z?rl?l???n her t?r istismar?na kar?? sosyal politikalar geli?tirir. ?z?rl?ler aleyhine ayr?mc?l?k yap?lamaz; ayr?mc?l?kla m?cadele ?z?rl?lere y?nelik politikalar?n temel esas?d?r.

b) ?z?rl?lere y?nelik olarak al?nacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde ?z?rl?lerin, ailelerinin ve g?n?ll? kurulu?lar?n kat?l?m? sa?lan?r.

c)
?z?rl?lere y?nelik hizmetlerin sunumunda aile b?t?nl???n?n korunmas? esast?r.

d) Kurum ve kurulu?larca ?z?rl?lere y?nelik mevzuat d?zenlemelerinde ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n g?r???n?n al?nmas? zorunludur.

?K?NC? B?L?M
S?n?fland?rma, Bak?m, Rehabilitasyon, ?stihdam, E?itim, ?? ve Meslek Analizi

S?n?fland?rma

Madde 5- ?z?rl?lerle ilgili derecelendirmeler, s?n?fland?rmalar, tan?lamalar uluslararas? ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas? temel al?narak haz?rlanan ?z?rl?l?k ?l??t?ne g?re yap?l?r. ?z?rl?l?k ?l??t?n?n tespiti ve uygulama esaslar?, Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ve Milli E?itim Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.


Bak?m

Madde 6- ?z?rl? ki?ilerin ya?amlar?n? ?ncelikle bulunduklar? ortamda sa?l?k, huzur ve g?ven i?inde s?rd?rmesi, toplum i?inde kendi kendilerini idare edebilecek ve ?retken h?le gelebilecek ?ekilde bak?m ve rehabilitasyonlar?n?n yap?lmas?, bunlardan ihtiyac? olanlar?n ge?ici veya s?rekli bak?m alt?na al?nmas? veya bunlara evde bak?m hizmeti sunulmas? esast?r.


Ruhsatland?rma

Madde 7- ?z?rl?lere y?nelik bak?m hizmetlerini, Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???nden ruhsat alan ger?ek ve t?zel ki?iler ile kamu kurum ve kurulu?lar? verebilir.


Hizmet sunumu

Madde 8- Bak?m hizmetlerinin sunumunda ki?inin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiya?lar? da dikkate al?n?r. Bak?m hizmetlerinin standardizasyonu, geli?tirilmesi ve yayg?nla?t?r?lmas? i?in Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? koordinasyonunda ?al??malar y?r?t?l?r.

Bak?m hizmetleri ile bak?m?n nitelikli temini sa?lan?r.


Bak?m ?e?itleri

Madde 9- Bak?m hizmetleri, evde bak?m veya kurum bak?m? modelleriyle sunulabilir. ?ncelikle ki?inin sosyal ve fiziksel ?evresinden ayr?lmaks?z?n hizmetin sunulmas? esas al?n?r.


Rehabilitasyon

Madde 10- Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata kat?l?m ve e?itlik temelinde ?z?rl?lerin bireysel ve toplumsal ihtiya?lar?n? kar??lamaya y?nelik olarak verilir. Rehabilitasyon karar?n?n al?nmas?, pl?nlanmas?, y?r?t?lmesi, sonland?r?lmas? d?hil her a?amas?nda ?z?rl? ve ailesinin aktif ve etkili kat?l?m? esast?r.

Rehabilitasyonun her alan?nda ihtiya? duyulan personelin yeti?tirilmesine y?nelik e?itim programlar? geli?tirilir ve bu personelin istihdam? i?in gerekli ?nlemler al?n?r.


Erken tan? ve koruyucu hizmetler

Madde 11- Yeni do?an, erken ?ocukluk ve ?ocuklu?un her d?nemi fiziksel, i?itsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel geli?imlerinin izlenmesi, genetik ge?i?li ve ?z?rl?l??e neden olabilecek hastal?klar?n erken te?his edilmesinin sa?lanmas?, ?z?rl?l???n ?nlenmesi, var olan ?zr?n ?iddetinin olabilecek en d???k seviyeye ?ekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmas?na ili?kin ?al??malar Sa?l?k Bakanl???nca planlan?r ve y?r?t?l?r.


?? ve meslek analizi

Madde 12- ?z?r t?rlerini dikkate alan i? ve meslek analizleri, ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n koordinat?rl???nde Mill? E?itim Bakanl??? ve ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? taraf?ndan yap?l?r. Bu analizlerin ?????nda, ?z?rl?lerin durumlar?na uygun meslek? rehabilitasyon ve e?itim programlar?, an?lan kurumlarca geli?tirilir.


Meslek? rehabilitasyon

Madde 13- ?z?rl?lerin yeteneklerine g?re mesle?ini se?me ve bu alanda e?itim alma hakk? k?s?tlanamaz.

?z?rl?lerin yetenekleri do?rultusunda yapabilecekleri bir i?te e?itilmesi, meslek kazand?r?lmas?, verimli k?l?narak ekonomik ve sosyal refah?n?n sa?lanmas? amac?yla meslek? rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmas?n?n sa?lanmas? esast?r.

Ger?ek veya t?zel ki?ilerce a??lacak olan ?zel meslek? rehabilitasyon merkezleri, yetenek geli?tirme merkezleri ve korumal? i?yerlerinin de?i?ik tipleri ile ?zel i?yerlerinde bireylerin bireysel geli?imleri ve yeteneklerine uygun i? veya becerilerini geli?tirici tedbirler al?n?r. Bu alandaki hizmetler ihtiya?lara g?re i? ve meslek analizi yap?larak hizmet sat?n al?nmas? suretiyle temin edilebilir. Buna ili?kin usul ve esaslar, Milli E?itim Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler taraf?ndan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu s?ras?nda gerekli g?rd??? hallerde, halk e?itim ve ??rakl?k e?itim merkezleri ile i?birli?i yapar. ?z?rl?n?n rehabilitasyon talebinin kar??lanamamas? halinde ?z?rl?, hizmeti en yak?n merkezden al?r ve ilgili belediye her y?l b?t?e talimat?nda belirlenen miktar? hizmetin sat?n al?nd??? merkeze ?der.


?stihdam

Madde 14- ??e al?mda; i? se?iminden, ba?vuru formlar?, se?im s?reci, teknik de?erlendirme, ?nerilen ?al??ma s?releri ve ?artlar?na kadar olan safhalar?n hi?birinde ?z?rl?lerin aleyhine ayr?mc? uygulamalarda bulunulamaz.

?al??an ?z?rl?lerin aleyhinde sonu? do?uracak ?ekilde, ?zr?yle ilgili olarak di?er ki?ilerden farkl? muamelede bulunulamaz.

?al??an veya i? ba?vurusunda bulunan ?z?rl?lerin kar??la?abilece?i engel ve g??l?kleri azaltmaya veya ortadan kald?rmaya y?nelik istihdam s?re?lerindeki ?nlemlerin al?nmas? ve i?yerinde fiziksel d?zenlemelerin bu konuda g?rev, yetki ve sorumlulu?u bulunan kurum ve kurulu?lar ile i?yerleri taraf?ndan yap?lmas? zorunludur. ?z?rl?l?k durumlar? sebebiyle i?g?c? piyasas?na kazand?r?lmalar? g?? olan ?z?rl?lerin istihdam?, ?ncelikle korumal? i?yerleri arac?l???yla sa?lan?r.

Korumal? i?yerleriyle ilgili usul ve esaslar ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, Maliye Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


E?itim ve ??retim

Madde 15- Hi?bir gerek?eyle ?z?rl?lerin e?itim almas? engellenemez. ?z?rl? ?ocuklara, gen?lere ve yeti?kinlere, ?zel durumlar? ve farkl?l?klar? dikkate al?narak, b?t?nle?tirilmi? ortamlarda ve ?z?rl? olmayanlarla e?it e?itim imk?n? sa?lan?r.

?z?rl? ?niversite ??rencilerinin ??renim hayatlar?n? kolayla?t?rabilmek i?in Y?ksek??retim Kurulu b?nyesinde ara?-gere? temini, ?zel ders materyallerinin haz?rlanmas?, ?z?rl?lere uygun e?itim, ara?t?rma ve bar?nd?rma ortamlar?n?n haz?rlanmas?n?n temini gibi konularda ?al??ma yapmak ?zere ?z?rl?ler Dan??ma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

?z?rl?ler Dan??ma ve Koordinasyon Merkezinin ?al??ma usul ve esaslar?, Sa?l?k Bakanl???, Mill? E?itim Bakanl??? ve Y?ksek??retim Kurumu ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken haz?rlanan y?netmelikle belirlenir.

??itme ?z?rl?lerin e?itim ve ileti?imlerinin sa?lanmas? amac?yla T?rk Dil Kurumu Ba?kanl??? taraf?ndan T?rk i?aret dili sistemi olu?turulur. Bu sistemin olu?turulmas?na ve uygulanmas?na y?nelik ?al??malar?n esas ve usulleri T?rk Dil Kurumu Ba?kanl??? koordinat?rl???nde, Milli E?itim Bakanl???, Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

?z?rl?lerin, her t?rl? e?itim ve k?lt?rel ihtiya?lar?n? kar??lamak ?zere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yaz?l? film ve benzeri materyal ?retilmesini teminen gerekli i?lemler, Mill? E?itim Bakanl??? ve K?lt?r ve Turizm Bakanl???nca m??tereken y?r?t?l?r.


E?itsel de?erlendirme

Madde 16- ?z?rl?lerin e?itsel de?erlendirme ve tan?lamas? il milli e?itim m?d?rl?kleri rehberlik ara?t?rma merkezlerinde uzman ki?ilerden olu?an ve ?z?rl? ailesinin yer ald??? ?zel e?itim de?erlendirme kurulu taraf?ndan yap?l?r ve e?itim pl?nlamas? geli?tirilir. Bu pl?nlama her y?l yeniden de?erlendirilerek geli?meler do?rultusunda g?zden ge?irilir.

??rakl?k e?itimi almak isteyen ?z?rl?lerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri do?rultusunda ve sa?l?k kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dal?nda e?itim alacaklar?na kurul karar verir.

Kurulun te?kili ve ?al??ma usul ve esaslar? Milli E?itim Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

???NC? B?L?M
De?i?tirilen H?k?mler

Madde 17- 8.6.1965 tarihli ve 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun 1 inci maddesinde yer alan "??renci et?d e?itim merkezleri," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezleri," ibaresi eklenmi?tir.

Not: 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanunu, 5580 say?l? Kanun ile y?r?rl?kten kald?r?lm?? olup 5580 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun ilgili maddelerine, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 18- 625 say?l? Kanuna a?a??daki ge?ici madde eklenmi?tir.

GE??C? MADDE 2- 24.5.1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu h?k?mleri gere?i izin alm?? olan ?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Mill? E?itim Bakanl???nca belirlenen ?artlara uygun olarak a??l?? izinlerini yenilerler.

Not: 625 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanunu, 5580 say?l? Kanun ile y?r?rl?kten kald?r?lm?? olup bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilen 5580 say?l? ?zel ??retim Kurumlar? Kanununun ge?ici 4 ?nc? maddesi, bu madde ile yap?lan de?i?ikli?i i?ermektedir.


Madde 19- 23.6.1965 tarihli ve 634 say?l? Kat M?lkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci f?kras?ndan sonra gelmek ?zere a?a??daki f?kra eklenmi?tir.

?z?rl?lerin ya?am? i?in zorunluluk g?stermesi h?linde, proje tadili kat maliklerinin en ge? ?? ay i?erisinde yapaca?? toplant?da g?r???lerek say? ve arsa pay? ?o?unlu?u ile karara ba?lan?r. Toplant?n?n bu s?re i?erisinde yap?lamamas? veya tadilat talebinin ?o?unlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi ?zerine bina g?venli?inin tehlikeye sokulmad???n? bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden al?nacak tasdikli proje de?i?ikli?i veya krokiye g?re in?aat, onar?m ve tesis yap?l?r. ?lgili merciler, tasdikli proje de?i?ikli?i veya kroki taleplerini en ge? alt? ay i?inde sonu?land?r?r.  Komisyonun te?kili, ?al??ma usul? ile ?z?rl?n?n kullan?m?ndan sonraki s?re? ile ilgili usul ve esaslar Bay?nd?rl?k ve ?skan Bakanl??? ile ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? taraf?ndan m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 20- 14.7.1965 tarihli ve 657 say?l? Devlet Memurlar? Kanununun 53 ?nc? maddesinin ba?l??? ve birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?z?rl?lerin Devlet memurlu?una al?nmalar?:

Mevzuata uygun olmak kayd?yla; ?z?rl?lerin mesleklerine uygun m?nhal kadrolara atanmas?, mesleklerini icra veya infaza yard?mc? ara? ve gerecin kurumlar?nca temin edilmesi esast?r. ?z?rl?lerin Devlet memurlu?una al?nma ?artlar? ile hangi i?lerde ?al??t?r?lacaklar?, mesleklerini icra ve infazda hangi yard?mc? ara? ve gere?lerin kurumlar?nca temin edilece?i, zihinsel ?z?rl?lerin hangi g?revlere atanmas?nda asgari e?itim ?art?ndan istisna edilece?i hususlar? Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl???, ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???, ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ve Devlet Personel Ba?kanl???nca m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 21- 657 say?l? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 39- Devlet memurlar?n?n, hayat?n? ba?kas?n?n yard?m veya bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede ?z?rl? oldu?u sa?l?k kurulu raporu ile tespit edilen e?i, ?ocuklar? ile karde?lerinin, memuriyet mahalli d???nda resm? veya ?zel e?itim ve ??retim kurulu?lar?nda e?itim ve ??retim yapacaklar?n?n ?zel e?itim de?erlendirme kurulu taraf?ndan belgelendirilmesi h?linde, ilgilinin talebi ?zerine e?itim ve ??retim kurulu?lar?n?n bulundu?u il veya il?e s?n?rlar? dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo? bir kadroya atamas? yap?l?r.


Madde 22- 29.7.1970 tarihli ve 1319 say?l? Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f?kras?nda yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?z?rl?lerin," ibaresi eklenmi?tir.


Madde 23- 18.1.1972 tarihli ve 1512 say?l? Noterlik Kanununun 73 ?nc? maddesi ba?l???yla birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?lgilinin i?itme, konu?ma veya g?rme ?z?rl? olmas?:

Madde 73- Noter, ilgilinin i?itme, konu?ma veya g?rme ?z?rl? oldu?unu anlarsa, i?lemler ?z?rl?n?n iste?ine ba?l? olmak ?zere iki tan?k huzurunda yap?l?r. ?lgilinin i?itme veya konu?ma ?z?rl? olmas? ve yaz? ile anla?ma imk?n?n?n da bulunmamas? h?linde, iki tan?k ve yeminli terc?man bulundurulur.


Madde 24- 1512 say?l? Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Bir noterlik i?leminde imza at?lm?? veya imza yerine ge?en el i?areti yap?lm?? olmas?na ra?men, ilgilisi ister veya ad?na i?lem yap?lan ve imza atabilen g?rme ?z?rl?ler hari? olmak ?zere noter, i?lemin niteli?i, imzay? atan veya el i?aretini yapan ?ahs?n durumu ve kimli?i bak?m?ndan gerekli g?r?rse, yukar?daki f?kradaki us?l dairesinde ilgili, tan?k, terc?man veya bilirki?inin parma?? da bast?r?l?r. M?h?r kullan?lmas? h?linde parma??n da bast?r?lmas? zorunludur.


Madde 25- 1.7.1976 tarihli ve 2022 say?l? 65 Ya??n? Doldurmu? Muhta?, G??s?z ve Kimsesiz T?rk Vatanda?lar?na Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve d?rd?nc? f?kralar? y?r?rl?kten kald?r?lm?? ve ayn? Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 1- 65 ya??n? doldurmam?? olmakla birlikte;

a) Ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek ?ekilde ?z?rl? olduklar?n? tam te?ekk?ll? hastanelerden alacaklar? sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayan, 18 ya??n? dolduran ve kanunen bakmakla m?kellef kimsesi bulunmayan ?z?rl?lerden; her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 300'? tutar?nda,

b) 18 ya??n? dolduran, kanunen bakmakla m?kellef kimsesi olmayan ve herhangi bir i?e yerle?tirilememi? olan ?z?rl?lerden; her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 200'? tutar?nda,

c) Her ne ad alt?nda olursa olsun her t?rl? gelirleri toplam?n?n ayl?k ortalamas?na g?re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g?sterge rakam?n?n memur ayl?k katsay?s? ile ?arp?m? sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldu?u halde, kanunen bakmakla y?k?ml? oldu?u 18 ya??n? tamamlamam?? ?z?rl? yak?n? bulunanlara, bak?m ili?kisi fiilen ger?ekle?mek kayd?yla bu Kanunun 1 inci maddesine g?re belirlenecek ayl?k tutar?n?n % 200'? tutar?nda,

Ayl?k ba?lan?r.

65 ya??n doldurulmas?ndan ?nce bu madde h?k?mlerine g?re ba?lanm?? olan ayl?klar?n ayn? ?ekilde ?denmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine g?re ayl?k ba?lananlardan ba?kas?n?n yard?m? olmaks?z?n hayat?n? devam ettiremeyecek kadar ?z?rl? olduklar?n? tam te?ekk?ll? hastaneden alacaklar? sa?l?k kurulu raporu ile kan?tlayanlara da birinci f?kran?n (a) bendine g?re ayl?k ba?lan?r. Ayl?k ba?lanmas?na esas ?z?rl?l?k oran? de?i?enlerin ayl?klar? durumlar?na g?re yeniden tespit olunur. ?z?rl?l?k oran?, bu Kanuna g?re ayl?k ba?lanmas? gereken oran?n alt?na d??enler ile birinci f?krada belirtilen ayl?k ortama gelir tutar?ndan fazla gelir elde etmeye ba?layanlar?n ayl?klar? kesilir.

Ayl?k hakk?ndan yararlanan 18 ya??ndan k???k ?z?rl?lerin yaln?zca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakk?ndan yararlan?r. Ancak, bu madde h?k?mlerine g?re ayl?k alanlardan herhangi bir sosyal g?venlik kurumunun tedavi yard?m? kapsam?nda bulunanlara tedavi yard?m? yap?lmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci f?kra h?k?mlerine g?re ayl?k ?denecekler hakk?nda da uygulan?r.

Herhangi bir sosyal g?venlik kurumundan mal?l olmalar? sebebiyle yetim olarak ayl?k veya gelir almakta olan ?ocuklardan bu kurumlardan ald?klar? ayl?k veya gelir toplam? tutarlar? bu madde gere?ince durumlar?na g?re ?denebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan (birden fazla sosyal g?venlik kurumundan ayl?k veya gelir alanlar i?in yaln?zca tercih edecekleri bir sosyal g?venlik kurumu taraf?ndan) ?denir ve bu ?ekilde ?denen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

Not: 2022 say?l? Kanunun ek 1 inci maddesinin son f?kras?, 5754 say?l? kanunla de?i?tirilmi?; ayr?ca an?lan Kanuna, 5797 say?l? Kanunla Ek Madde 2 eklenmi?; 5754 say?l? Kanunla da Ge?ici Madde 1 eklenmi? olup s?z konusu de?i?iklikler, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 2022 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 26- 24.5.1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 ?nc? maddesinin (c) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki (d) bendi eklenerek bentler tesels?l ettirilmi? ve mevcut  (e) bendine (11) numaral? alt bent eklenmi?tir.

d) "Bak?ma Muhta? ?z?rl?"; ?z?rl?l?k s?n?fland?rmas?na g?re resm? sa?l?k kurulu raporu ile a??r ?z?rl? oldu?u belgelendirilenlerden, g?nl?k hayat?n al???lm??, tekrar eden gereklerini ?nemli ?l??de yerine getirememesi nedeniyle hayat?n? ba?kas?n?n yard?m? ve bak?m? olmadan devam ettiremeyecek derecede d??k?n olan ki?iyi,

11- "?ocuk evleri"; 0-18 ya?lar aras?ndaki korunmaya muhta? ?ocuklar?n kald??? ev birimlerini,

Not: 2828 say?l? Kanunun 3 ?nc? maddesinin (f ) bendine, 5579 say?l? Kanunla 12,13,14 nolu alt bentler eklenmi? olup 2828 say?l? Kanuna bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 27- 2828 say?l? Kanunun 4 ?nc? maddesinin (a) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve  (e) bendi y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

a) Bu Kanun kapsam?na giren sosyal hizmetlere ili?kin faaliyetler, Devletin denetim ve g?zetiminde, sivil toplum kurulu?lar? ile halk?n g?n?ll? katk? ve kat?l?m? da sa?lanarak bir b?t?nl?k i?inde y?r?t?l?r. Sunulacak bak?m ve di?er hizmetlerin kapsam? ve bu hizmetleri verecek olan ger?ek ve t?zel ki?ilerin izin, ?al??ma usul ve esaslar? ve di?er hususlar Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu taraf?ndan ??kar?lacak bir y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 28- 2828 say?l? Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

g) Kuruma ba?l? olanlar d???nda kurulacak sosyal hizmet kurulu?lar?n?n, ?zel e?itim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hari? olmak ?zere a??l?? iznine, her t?rl? standartlar?na ve i?leyi?lerine ili?kin esaslar?, varsa ?cret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanlar?n faaliyetlerini durdurmak.


Madde 29- 2828 say?l? Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Kurumun merkez te?kilat? bir Genel M?d?r, be? Genel M?d?r Yard?mc?s? ile a?a??daki esas birimlerden olu?ur:

a) Hukuk M??avirli?i.

b) Tefti? Kurulu Ba?kanl???.

c) Strateji Geli?tirme Dairesi Ba?kanl???.

d) ?nsan Kaynaklar? Dairesi Ba?kanl???.

e) ?ocuk Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

f) Ya?l? Bak?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

g) ?z?rl? Bak?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

h) Sosyal Yard?m Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

i) Gen?lik Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

j) Destek Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

k) Sosyal Hizmetler E?itim Merkezi Ba?kanl???.

l) Yap? ??leri Dairesi Ba?kanl???.

m) D?ner Sermaye Merkez M?d?rl???.

n) Aile-Kad?n ve Toplum Hizmetleri Dairesi Ba?kanl???.

o) ?zel Kalem M?d?rl???.

p) Savunma Uzmanl??? (M?lga: 29/5/2009-5902/25.md)


Madde 30- 2828 say?l? Kanuna a?a??daki ek maddeler eklenmi?tir.

EK MADDE 7- Sosyal g?venlik kurumlar?na t?bi olmayan, bak?ma muhta? ?z?rl?lerden ailesini kaybetmi? olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk i?erisinde bulunanlara bak?m hizmetinin resm? veya ?zel bak?m kurumlar?nda ya da ikametlerinde verilmesi sa?lan?r.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lere sunulacak bak?m hizmetlerinin kapsam? ve bu hizmetleri verecek olan ger?ek ve t?zel ki?ilerin izin, ?al??ma usul ve esaslar?, denetlenmeleri ile ?cretlendirme ve ?demeleri Kurumun koordinat?rl???nde, Maliye Bakanl???, Sa?l?k Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???nca m??tereken ??kar?lacak y?netmelikle belirlenir.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lere sunulacak bak?m hizmetinin kar??l??? olarak her ay i?in ki?i ba??na belirlenecek tutar, iki ayl?k net asgari ?cretten fazla olamaz.

Bak?ma muhta? ?z?rl?lerin, Kurumca bak?lanlar d???ndakilerin bak?m ?creti bu ama?la Kurum b?t?esine konulacak ?denekten kar??lan?r.

EK MADDE 8- ??itme ve konu?ma ?z?rl?lerine gerek g?r?ld??? h?llerde terc?manl?k yapmak ?zere illerde i?aret dili bilen personel g?revlendirilir. Personelin i?aret lisan? ??renmeleri i?in gerekli kurslar?n d?zenlenmesi sa?lan?r. Bu personelin g?rev ve yetkileri, ?al??ma ko?ullar? ile ilgili usul ve esaslar ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ve Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???n?n m??tereken haz?rlayacaklar? y?netmelikle belirlenir.

Not: 2828 say?l? Kanunun Ek 7 inci maddesi, 5579 say?l? Kanunun 2 inci maddesi ile de?i?tirilmi? olup 2828 say?l? Kanuna bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer verilmi?tir.


Madde 31- 13.10.1983 tarihli ve 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanununun 61 inci maddesinin birinci f?kras?na (n) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki bent ve ikinci f?kras?na a?a??daki c?mle eklenmi?tir.

o) ?z?rl?lerin ara?lar? i?in ayr?lm?? park yerlerinde,

(o) bendinin ihl?li h?linde para cezas? iki kat art?r?l?r.


Madde 32- 25.10.1984 tarihli ve 3065 say?l? Katma De?er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral? f?kras?na a?a??daki bent eklenmi?tir.

s) ?z?rl?lerin e?itimleri, meslekleri, g?nl?k ya?amlar? i?in ?zel olarak ?retilmi? her t?rl? ara?-gere? ve ?zel bilgisayar programlar?.


Madde 33- 21.5.1986 tarihli ve 3289 say?l? Gen?lik ve Spor Genel M?d?rl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek ?zere a?a??daki (o) bendi eklenmi? ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak tesels?l ettirilmi?tir.

o) ?z?rl? bireylerin spor yapabilmelerini sa?lamak ve yayg?nla?t?rmak ?zere; spor tesislerinin ?z?rl?lerin kullan?m?na da uygun olmas?n? sa?lamak, spor e?itim programlar? ve destekleyici teknolojiler geli?tirmek, gerekli malzemeyi sa?lamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilin?lendirme ?al??malar? ile yay?nlar yapmak, spor adamlar? yeti?tirmek, ?z?rl? bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili di?er kurulu?larla i?birli?i yapmak,


Madde 34- 7.5.1987 tarihli ve 3359 say?l? Sa?l?k Hizmetleri Temel Kanununun 3 ?nc? maddesine a?a??daki bent eklenmi?tir.

m) Rehabilite edici t?bbi hizmetlerde kullan?lan yard?mc? ara? ve gere?leri ?retmek amac?yla, kamu kurum ve kurulu?lar? ile ger?ek ve t?zel ki?iler taraf?ndan kurulacak kurulu?lar?n a??l?? iznini vermeye Sa?l?k Bakanl??? yetkilidir. Bu kurum ve kurulu?lar?n a??l?? izninin verilmesine, ?retim ve personel standard?na, i?leyi? ve denetimi ile daha ?nce a??lm?? olan kurum ve kurulu?lar?n durumlar?na ili?kin esaslar Sa?l?k Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 35- 30.4.1992 tarihli ve 3797 say?l? Milli E?itim Bakanl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanuna a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 3- G?rme, ortopedik, i?itme, dil-konu?ma, ses bozuklu?u, zihinsel ve ruhsal ?z?rl? ?ocuklardan ?zel e?itim de?erlendirme kurullar? taraf?ndan, ?zel e?itim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun g?r?lenlerin e?itim giderlerinin, her y?l b?t?e uygulama talimat?nda belirlenen miktar? Milli E?itim Bakanl??? b?t?esine konulacak ?denekten kar??lan?r.

Not: 3797 say?l? Kanunun Ek 3 ?nc? maddesi, 5793 say?l? Kanunun 25 inci maddesi ile de?i?tirilmi? olup bu de?i?iklik, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 3797 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 36- 28.12.1993 tarihli ve 3960 say?l? Kal?tsal Hastal?klarla M?cadele Kanununun 1 inci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Madde 1- Devlet, kal?tsal kan hastal?klar?ndan thalessemia ve orak h?creli anemi dahil olmak ?zere, b?t?n kal?tsal kan hastal?klar?yla ve ?z?rl?l??e yol a?an di?er kal?tsal hastal?klarla koruyucu sa?l?k hizmetleri kapsam?nda m?cadele eder. Bunun i?in gerekli ?denek Sa?l?k Bakanl??? y?l? b?t?esine konulur.

Kal?tsal kan hastal?klar?yla ve ?z?rl?l??e yol a?an di?er kal?tsal hastal?klarla koruyucu sa?l?k hizmetleri kapsam?nda m?cadele i?in gerekli ?nlemler ve bu konuda uygulanacak usul ve esaslar Sa?l?k Bakanl???nca ??kar?lacak y?netmelikle d?zenlenir.


Madde 37- 13.4.1994 tarihli ve 3984 say?l? Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?nlar? Hakk?nda Kanunun 4 ?nc? maddesinin ikinci f?kras?n?n (u) bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

u) Kad?nlara, g??s?zlere, ?z?rl?lere ve ?ocuklara kar?? ?iddetin ve ayr?mc?l???n te?vik edilmemesi.


Madde 38- 22.11.2001 tarihli ve 4721 say?l? T?rk Meden? Kanununun 348 inci maddesinin birinci f?kras?n?n (1) numaral? bendi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

1) Ana ve baban?n deneyimsizli?i, hastal???, ba?ka bir yerde bulunmas? veya benzeri sebeplerden biriyle velayet g?revini gere?i gibi yerine getirememesi.


Madde 39- 22.5.2003 tarihli ve 4857 say?l? ?? Kanununun 108 inci maddesinin birinci f?kras? a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi? ve ikinci f?kras?n?n birinci c?mlesi y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

Bu Kanunda ?ng?r?len idari para cezalar?, 101 inci maddedeki idari para cezalar? hari?, gerek?esi belirtilmek suretiyle ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl??? B?lge M?d?r?nce verilir. 101 inci madde kapsam?ndaki idari para cezalar? ise, do?rudan T?rkiye ?? Kurumu ?l M?d?r? taraf?ndan verilir.

Not: 4857 say?l? Kanunun 108 inci maddesi, 5763 say?l? Kanun ile de?i?tirilmi? olup bu de?i?iklik, bu kitab?n kanunlar k?sm?nda yer alan 4857 say?l? Kanun metninde g?sterilmi?tir.


Madde 40- 10.7.2004 tarihli ve 5216 say?l? B?y?k?ehir Belediyesi Kanununa a?a??daki ek madde eklenmi?tir.

EK MADDE 1- B?y?k?ehir belediyelerinde ?z?rl?lerle ilgili bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, dan??manl?k, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek ?zere ?z?rl? hizmet birimleri olu?turulur. Bu birimler, faaliyetlerini ?z?rl?lere hizmet amac?yla kurulmu? vak?f, dernek ve bunlar?n ?st kurulu?lar?yla i?birli?i h?linde s?rd?r?rler. ?z?rl? hizmet birimlerinin kurulu?, g?rev, yetki, sorumluluk ve i?leyi?ine ili?kin us?l ve esaslar ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl???n?n g?r??? al?narak ??i?leri Bakanl???nca haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 41- 26.9.2004 tarihli ve 5237 say?l? T?rk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin birinci f?kras?nda ge?en "dil, ?rk, renk, cinsiyet," ibaresinden sonra gelmek ?zere "?z?rl?l?k," ibaresi eklenmi?tir.


Madde 42- 25.3.1997 tarihli ve 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 3 ?nc? maddesinin (h) bendine a?a??daki paragraf eklenmi?tir.

Ba?kanl???n ba?l? oldu?u Bakan?n onay? ile ?z?rl? kimlik kart? haz?rlama veya verme yetkisi, valiliklere devredilebilir. ?z?rl? kimlik kart? haz?rlama ve verme usul ve esaslar?, ??i?leri Bakanl??? ve ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ile Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???nce m??tereken haz?rlanacak y?netmelikle belirlenir.


Madde 43- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 7 nci maddesi a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Madde 7- Ba?kanl???n ana hizmet birimleri ?unlard?r:

a) Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???.

b) ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???.

c) Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???.

d) Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???.


Madde 44- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 8 inci maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???

Madde 8- Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) ?z?rl?lerin rehabilitasyonu ve e?itimi s?recinde ilgili kurum ve kurulu?lar aras?nda i?birli?i ve koordinasyonu sa?lamak.

b) ?z?rl?lerin rehabilitasyonuna y?nelik her t?rl? standard?n olu?turulmas?na y?nelik ?al??malar yapmak.

c) Rehabilitasyon alan?nda faaliyet g?steren kurum ve kurulu?lardaki yap?lan ?al??malar? takip etmek, sorunlar? ve ??z?m yollar?n? ara?t?rmak.

d) Rehabilitasyon ve e?itim alanlar? ile ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkinliklerde bulunmak.

e) ?stihdam? k?s?tlayan engellerin kald?r?lmas?n?, istihdam alanlar?n?n geni?letilmesini ve ?z?rl?lerin kendi i?ini kurmalar?na y?nelik ?al??malar? takip etmek ve tekliflerde bulunmak.

f) ?z?rl?lerin g?nl?k hayatlar?nda kar??la?t?klar? fiziki ve mimari engellerin kald?r?lmas? ve bu konudaki standartlar?n belirlenmesi i?in teklifler haz?rlamak ve haz?rlatmak.

g) Kamuya a??k sosyal, k?lt?rel, sportif tesis ve alanlar ile kitle ileti?im ve ula??m ara?lar?ndan ?z?rl?lerin faydalanmas?n? sa?lay?c? tedbirleri ara?t?rmak, de?erlendirmek ve teklifler haz?rlamak.

h) ?z?rl? ?ocuklara, gen?lere, yeti?kinlere b?t?nle?tirilmi? ortamlarda ve her d?zeyde e?itim imk?n? sa?lamaya y?nelik ?al??malar? takip etmek.

?) ?z?rl?l???n ?nlenmesi, erken te?hisi, ?z?rl?lerin rehabilitasyonu, e?itimi ve sosyal g?venlikleri ile ilgili konularda teklif ve projeler haz?rlamak, haz?rlatmak ve uygulatmak.

i) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 45- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 9 uncu maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???

Madde 9- ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) ?z?rl?l?k politikas?n?n belirlenmesine y?nelik veri olu?turmak.

b) ?z?rl?l?k alan?ndaki ?al??malar? takip etmek, de?erlendirmek.

c) ?z?rl?lerle ilgili mevzuat? derlemek, incelemek ve geli?tirilmesine y?nelik ?al??ma yapmak.

d) ?z?rl?lere tan?nan hak ve hizmetlerden yararlanma amac?yla kullan?lmak ?zere ?z?rl?ler kimlik kart? haz?rlamak, haz?rlatmak ve her t?rl? i?lemleri takip etmek.

e) Ba?kanl?k birimlerinin bilgi i?lem ve otomasyon ihtiyac?n? kar??lamak ve y?r?tmek.

f) Ba?kanl?k birimlerinin i? ak??lar?n? izleyerek etkin ve verimli i?, bilgi ak??? ve ileti?im d?zenini sa?lamak, bunlara y?nelik geli?meleri izlemek ve geli?tirmek i?in ?nerilerde bulunmak.

g) Bilgi portal?n? olu?turmak, y?netmek ve ileti?im a??n? sa?lamak.

h) ?z?rl?ler ile ilgili veri taban? olu?turulmas?n? sa?lamak.

?) Ulusal kurum ve kurulu?lardan ?z?rl?lere y?nelik istatistiksel bilgilerin bilgi i?lem ortam?nda toplanmas?n? sa?lamak ve de?erlendirmek.

i) Ba?kan?n direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve i?lemleri takip etmek.

j) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 46- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 10 uncu maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???

Madde 10- Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) Ba?kanl???n uluslararas? ili?kilerini d?zenlemek ve y?r?tmek.

b) ?z?rl?lere y?nelik olu?turulan sosyal politikalar? uluslararas? ve ?lkeler ?l?e?inde izlemek ve de?erlendirmek.

c) Uluslararas? d?zeyde ?z?rl?lere y?nelik faaliyet g?steren kurum ve kurulu?larla i?birli?i kurmak, s?rd?rmek, geli?tirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini sa?lamak.

d) Avrupa Birli?i ile ?z?rl?l?k alan?ndaki ?al??malar? y?r?tmek.

e) ?z?rl?lere y?nelik faaliyetlerde uluslararas? kurum ve kurulu?lardaki geli?meleri takip etmek, ?z?rl?lerin sorunlar?n? ve ??z?m yollar?n? ortak ara?t?rmak, ortaya ??kan sorunlar hakk?nda ortak inceleme ve ara?t?rma yapmak, yapt?rmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri haz?rlamak ve haz?rlatmak.

f) Uluslararas? kurum ve kurulu?lardan ?z?rl?lere y?nelik istatistiksel bilgilerin toplanmas?n? sa?lamak.

g) ?z?rl?lerle ilgili uluslararas? geli?meleri takip etmek, antla?ma ve s?zle?melerin ?lkemizdeki uygulamalar?n? izlemek ve de?erlendirmek.

h) Ba?kanl???n koordinat?rl???ndeki uluslararas? d?zeyde ?z?rl?lere y?nelik faaliyetler i?in te?kil edilen kurullar?n ve organizasyonlar?n sekretarya hizmetini y?r?tmek.

?)
Yabanc? kaynakl? dok?manlar?n temini, terc?mesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sa?lamak.

i) Ba?kanl???n i? ve d?? tan?t?m?n? ve halkla ili?kiler hizmetlerini y?r?tmek.

j) Ba?kanl???n her t?rl? protokol i?lerini d?zenlemek ve y?r?tmek.

k) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 47- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin 11 inci maddesi ba?l??? ile birlikte a?a??daki ?ekilde de?i?tirilmi?tir.

Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???

Madde 11-  Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???n?n g?revleri ?unlard?r:

a) Ba?kanl?k birimlerince ?nerilen projelerin haz?rlanmas? veya haz?rlat?lmas? ile ilgili ?al??ma yapmak ve uygulanmas?na destek sa?lamak.

b) Ba?kanl?k?a yap?lmas?na karar verilen projelerin ger?ekle?mesi amac?yla gerekli mal? kaynaklar?n sa?lanmas? i?in ilgili birimlerle kurum ve kurulu?larla ileti?im kurmak.

c) Projenin tamamlanmas?ndan sonra haz?rlanacak proje sonu? raporunun ilgili birimler arac?l??? ile duyurulmas?n? sa?lamak.

d) Proje veri taban?n?n olu?turulmas?n? sa?lamak.

e) Ba?kanl?k s?reli yay?n?n?n haz?rlanmas? ve yay?nlanmas? i?in gerekli ?al??malar? yapmak ve yapt?rmak.

f) Ba?kanl?k?a g?revlendirildi?inde, genel yahut ?zel protokole ba?l? i?birlikleri geli?tirmek.

g)
Ba?kanl??? ilgilendiren toplant?, brifing ve g?r??meleri d?zenlemek, ?z?rl?ler Y?ksek Kurulu ve ?z?rl?ler ?uras?n?n sekretarya hizmetlerini y?r?tmek, ?nemli not ve tutanaklar? tutmak ve yay?mlamak.

h) Ba?kanl?k?a verilen benzeri g?revleri yapmak.


Madde 48- 571 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (1) say?l? cetvelin " Ana Hizmet Birimleri" b?l?m? "1. Rehabilitasyon ve E?itim Dairesi Ba?kanl???, 2. ?z?rl?l?k Ara?t?rmalar? ve ?statistik Dairesi Ba?kanl???, 3. Avrupa Birli?i ve D?? ?li?kiler Dairesi Ba?kanl???, 4. Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba?kanl???" ?eklinde de?i?tirilmi?tir.


Madde 49- a) Ekli (1) say?l? listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? b?l?m?nden ??kar?lm??, ekli (2) say?l? listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad? ge?en Kanun H?km?nde Kararnameye ba?l? (I) say?l? cetvelin ad? ge?en Genel M?d?rl??e ait b?l?m?ne eklenmi?tir.

b) Ekli (3) say?l? listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say?l? Kanun H?km?nde Kararnamenin eki (I) say?l? cetvelin ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? b?l?m?nden ??kar?lm??, ekli (4) say?l? listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad? ge?en Kanun H?km?nde Kararnameye ba?l? (I) say?l? cetvelin ad? ge?en Ba?kanl??a ait b?l?m?ne eklenmi?tir.   


Y?r?rl?kten kald?r?lan h?k?mler

Madde 50- a) 17.7.1964 tarihli ve 506 say?l? Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci maddesi,

b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 say?l? T?rk Ticaret Kanununun 668 inci maddesinin ???nc? f?kras?,

c) 22.4.1926 tarihli ve 818 say?l? Bor?lar Kanununun 14 ?nc? maddesinin son f?kras?,

Y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

Ge?ici Madde 1- Bu Kanunda ?ng?r?len y?netmelikler Kanunun yay?m? tarihinden itibaren bir y?l i?erisinde y?r?rl??e konulur.

Ge?ici Madde 2- Kamu kurum ve kurulu?lar?na ait mevcut resm? yap?lar, mevcut t?m yol, kald?r?m, yaya ge?idi, a??k ve ye?il alanlar, spor alanlar? ve benzeri sosyal ve k?lt?rel alt yap? alanlar? ile ger?ek ve t?zel ki?iler taraf?ndan yap?lm?? ve umuma a??k hizmet veren her t?rl? yap?lar bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren yedi y?l i?inde ?z?rl?lerin eri?ebilirli?ine uygun duruma getirilir.

Ge?ici Madde 3- B?y?k?ehir belediyeleri ve belediyeler, ?ehir i?inde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu ta??ma hizmetlerinin ?z?rl?lerin eri?ilebilirli?ine uygun olmas? i?in gereken tedbirleri al?r. Mevcut ?zel ve kamu toplu ta??ma ara?lar?, bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren yedi y?l i?inde ?z?rl?ler i?in eri?ilebilir duruma getirilir.

Ge?ici Madde 4- Bu Kanunla ?z?rl?ler ?daresi Ba?kanl??? ile Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? te?kilat kanunlar?nda yap?lan yeni d?zenleme sebebiyle kadro ve g?rev unvanlar? de?i?enler veya kald?r?lanlar bu Kanunun y?r?rl??e girdi?i tarihten itibaren bir y?l i?inde bo? bulunan durumlar?na uygun kadrolara atan?rlar. Bunlar yeni bir kadroya atan?ncaya kadar her t?rl? mal? haklar?n? eski kadrolar?na g?re almaya devam ederler. S?z konusu personelin atand?klar? yeni kadrolar?n ayl?k, ek g?sterge, her t?rl? zam ve tazminatlar? ile di?er mal? haklar? toplam?n?n net tutar?, eski kadrosunda en son ayda almakta olduklar? ayl?k, ek g?sterge, her t?rl? zam ve tazminatlar? ile di?er mal? haklar? toplam? net tutar?ndan az olmas? halinde aradaki fark giderilinceye kadar atand?klar? kadroda kald?klar? s?rece hi?bir vergi ve kesintiye t?bi tutulmaks?z?n tazminat olarak ?denir. Kadro ve g?rev unvan? de?i?meyenler ise ayn? kadro ve g?rev unvanlar?na atanm?? say?l?rlar.


Y?r?rl?k

Madde 51- Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 tarihinde, di?er maddeleri yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.


Y?r?tme

Madde 52- Bu Kanun h?k?mlerini Bakanlar Kurulu y?r?t?r.

Formun ?st?

Formun Alt?

? Kanunlar

o 2.1-Engellilerin Haklar?na ?li?kin S?zle?menin Onaylanmas?n?n Uygun Bulundu?una Dair Kanun ve Engellilerin Haklar?na ?li?kin S?zle?me

o 2.2-?z?rl?ler ve Baz? Kanun ve Kanun H?km?nde Kararnamelerde De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanun

o 2.3-65 Ya??n? Doldurmu? Muhta?, G??s?z ve Kimsesiz T?rk Vatanda?lar?na Ayl?k Ba?lanmas? Hakk?nda Kanun

o 2.4-Ba?ar?l? Sporculara Ayl?k Ba?lanmas? ile Devlet Sporcusu Unvan? Verilmesi Hakk?nda Kanun

o 2.5-Belediye Kanunu

o 2.6-B?y?k?ehir Belediyesi Kanunu

o 2.7-?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakanl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanun

o 2.8-Deniz ?? Kanunu

o 2.9-Devlet Memurlar? Kanunu

o 2.10-Elektronik Haberle?me Kanunu

o 2.11-Emlak Vergisi Kanunu

o 2.12-Evrensel Hizmet Kanunu

o 2.13-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

o 2.14-Gelir Vergisi Kanunu

o 2.15- Spor Genel M?d?rl???n?n Te?kilat ve G?revleri Hakk?nda Kanun

o 2.16-G?mr?k Kanunu

o 2.17-?l ?zel ?daresi Kanunu

o 2.18-?lk??retim ve E?itim Kanunu

o 2.19-?mar Kanunu

o 2.20-?? Kanunu

o 2.21-Kal?tsal Hastal?klarla M?cadele Kanunu

o 2.22-Kamu Kurum ve Kurulu?lar?n?n ?rettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Baz? Kanunlarda De?i?iklik Yap?lmas? Hakk?nda Kanun

o 2.23-Karayollar? Trafik Kanunu

o 2.24-Kat M?lkiyeti Kanunu

o 2.25-Katma De?er Vergisi Kanunu

o 2.26-Mesleki E?itim Kanunu

o 2.27-Milli E?itim Temel Kanunu

o 2.28-Motorlu Ta??tlar Vergisi Kanunu

o 2.29-Noterlik Kanunu

o 2.30-N?fus Hizmetleri Kanunu

o 2.31-?zel ??retim Kurumlar? Kanunu

o 2.32-?zel T?ketim Vergisi Kanunu

o 2.33-?zelle?tirme Uygulamalar? Hakk?nda Kanun

o 2.34-Pasaport Kanunu

o 2.35-Radyo ve Televizyonlar?n Kurulu? ve Yay?n Hizmetleri Hakk?nda Kanun

o 2.36-Sa?l?k Hizmetleri Temel Kanunu

o 2.37-Se?imlerin Temel H?k?mleri ve Se?men K?t?kleri Hakk?nda Kanun

o 2.38-Sosyal Hizmetler Kanunu

o 2.39-Sosyal Sigortalar ve Genel Sa?l?k Sigortas? Kanunu

o 2.40-Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??may? Te?vik Kanunu

o 2.41-Ter?rle M?cadele Kanunu

o 2.42-T?keticinin Korunmas? Hakk?nda Kanun

o 2.43-T?rk Ceza Kanunu

o 2.44-T?rk Meden? Kanunu

o 2.45-T?rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand??? Kanunu

o 2.46. ?o?alt?lm?? Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

o 2.47. ?stiklal Madalyas? Verilmi? Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden ?eref Ayl??? Ba?lanmas? Hakk?nda Kanun

Her hakk? sakl?d?r. ? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? Eski?ehir Yolu S???t?z? Mah. 2177 Sokak No:10/A 15.Kat 

?ankaya/ANKARA

Ziyaret?iler: Bug?n: 2.233, D?n: 4.491, Bu y?l: 1.344.715, Toplam: 4.918.691Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 39 - Sayfa Görüntülenme : 39 - Toplam : 733863

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri