Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  4857 say�l� �� Kanunu (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

�� KANUNU

Kanun Numaras� : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Say� : 25134

 

�z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rma zorunlulu�u
Madde 30 � (De�i�ik: 15/5/2008-5763/2 md.)


��verenler, elli veya daha fazla i��i �al��t�rd�klar� �zel sekt�r i�yerlerinde y�zde �� �z�rl�, kamu i�yerlerinde ise y�zde d�rt �z�rl� ve y�zde iki eski h�k�ml� i��iyi meslek, beden ve ruhi durumlar�na uygun i�lerde �al��t�rmakla y�k�ml�d�rler. Ayn� il s�n�rlar� i�inde birden fazla i�yeri bulunan i�verenin bu kapsamda �al��t�rmakla y�k�ml� oldu�u i��i say�s�, toplam i��i say�s�na g�re hesaplan�r.

 

Bu kapsamda �al��t�r�lacak i��i say�s�n�n tespitinde belirli ve belirsiz s�reli i� s�zle�mesine g�re �al��t�r�lan i��iler esas al�n�r. K�smi s�reli i� s�zle�mesine g�re �al��anlar, �al��ma s�releri dikkate al�narak tam s�reli �al��maya d�n��t�r�l�r. Oran�n hesaplanmas�nda yar�ma kadar kesirler dikkate al�nmaz, yar�m ve daha fazla olanlar tama d�n��t�r�l�r. ��yerinin i��isi iken sakatlananlara �ncelik tan�n�r.

 

��verenler �al��t�rmakla y�k�ml� olduklar� i��ileri T�rkiye �� Kurumu arac�l��� ile sa�larlar. Bu kapsamda �al��t�r�lacak i��ilerin nitelikleri, hangi i�lerde �al��t�r�labilecekleri, bunlar�n i�yerlerinde genel h�k�mler d���nda ba�l� olacaklar� �zel �al��ma ile mesle�e y�neltilmeleri, mesleki y�nden i�verence nas�l i�e al�nacaklar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

 

Yer alt� ve su alt� i�lerinde �z�rl� i��i �al��t�r�lamaz ve yukar�daki h�k�mler uyar�nca i�yerlerindeki i��i say�s�n�n tespitinde yer alt� ve su alt� i�lerinde �al��anlar hesaba kat�lmaz.

 

Bir i�yerinden malulen ayr�lmak zorunda kal�p da sonradan maluliyeti ortadan kalkan i��iler eski i�yerlerinde tekrar i�e al�nmalar�n� istedikleri takdirde, i�veren bunlar� eski i�leri veya benzeri i�lerde bo� yer varsa derhal, yoksa bo�alacak ilk i�e ba�ka isteklilere tercih ederek, o andaki �artlarla i�e almak zorundad�r. Aranan �artlar bulundu�u halde i�veren i� s�zle�mesi yapma y�k�ml�l���n� yerine getirmezse, i�e al�nma iste�inde bulunan eski i��iye alt� ayl�k �cret tutar�nda tazminat �der.

 

�zel sekt�r i�verenlerince bu madde kapsam�nda �al��t�r�lan 17/7/1964 tarihli ve 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununa tabi �z�rl� sigortal�lar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinde belirtilen korumal� i�yerlerinde �al��t�r�lan �z�rl� sigortal�lar�n, ayn� Kanunun 72 nci ve 73 �nc� maddelerinde say�lan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazan� alt s�n�r� �zerinden hesaplanan sigorta primine ait i�veren hisselerinin tamam�, kontenjan fazlas� �z�rl� �al��t�ran, y�k�ml� olmad�klar� halde �z�rl� �al��t�ran i�verenlerin bu �ekilde �al��t�rd�klar� her bir �z�rl� i�in prime esas kazan� alt s�n�r� �zerinden hesaplanan sigorta primine ait i�veren hisselerinin y�zde ellisi Hazinece kar��lan�r. ��veren hissesine ait primlerin Hazinece kar��lanabilmesi i�in i�verenlerin �al��t�rd�klar� sigortal�larla ilgili olarak 506 say�l� Kanun uyar�nca ayl�k prim ve hizmet belgelerinin yasal s�resi i�erisinde Sosyal G�venlik Kurumuna verilmesi ve sigortal�lar�n tamam�na ait sigorta primlerinin sigortal� hissesine isabet eden tutar� ile Hazinece kar��lanmayan i�veren hissesine ait tutar�n �denmi� olmas� �artt�r. Bu f�kraya g�re i�veren taraf�ndan �denmesi gereken primlerin ge� �denmesi halinde, Hazinece Sosyal G�venlik Kurumuna yap�lacak �demenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm�, i�verenden tahsil edilir. Hazinece kar��lanan prim tutarlar� gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar�nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al�nmaz. (Ek c�mle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu f�krada d�zenlenen te�vik, kamu idareleri hari� 506 say�l� Kanun kapsam�ndaki sigortal�lara ili�kin matrah ve oranlar �zerinden olmak �zere, 506 say�l� Kanunun ge�ici 20 nci maddesi kapsam�ndaki sand�klar�n stat�lerine tabi personeli i�in de uygulan�r. Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar Maliye Bakanl��� ile �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ve Hazine M�ste�arl��� taraf�ndan m��tereken belirlenir.

 

(De�i�ik yedinci f�kra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye ayk�r�l�k hallerinde 101 inci madde uyar�nca tahsil edilecek cezalar, �z�rl�lerin ve eski h�k�ml�lerin kendi i�ini kurmalar�, �z�rl�n�n i� bulmas�n� sa�layacak destek teknolojileri, �z�rl�n�n i�e yerle�tirilmesi, i�e ve i�yerine uyumunun sa�lanmas� ve bu gibi projelerde kullan�l�r. Tahsil edilen cezalar�n kullan�m�na ili�kin hususlar, T�rkiye �� Kurumunun koordinat�rl���nde, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �al��ma Genel M�d�rl��� ile �� Sa�l��� ve G�venli�i Genel M�d�rl���, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���, Adalet Bakanl��� Ceza ve Tevkif Evleri Genel M�d�rl���, en �ok i��i ve i�vereni temsil eden �st kurulu�lar�n ve en �ok �z�rl�y� temsil eden �st kurulu�un birer temsilcisinden olu�an komisyon taraf�ndan karara ba�lan�r. Komisyonun �al��ma usul ve esaslar� �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca ��kar�lan y�netmelikle d�zenlenir.

 

Eski h�k�ml� �al��t�r�lmas�nda, kanunlardaki kamu g�venli�i ile ilgili hizmetlere ili�kin �zel h�k�mler sakl�d�r.

 

�z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rma zorunlulu�una ayk�r�l�k(1)

Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki h�k�mlere ayk�r� olarak �z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rmayan i�veren veya i�veren vekiline �al��t�rmad��� her �z�rl� ve eski h�k�ml� ve �al��t�rmad��� her ay i�in binyediy�z T�rk Liras� idari para cezas� verilir. Kamu kurulu�lar� da bu para cezas�ndan hi�bir �ekilde muaf tutulamaz.

�� KANUNU

Kanun Numaras� : 4857
Kabul Tarihi : 22/5/2003
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Say� : 25134 Replica Audemars Piguet Royal Oak Offshore Arnold

 

�z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rma zorunlulu�u
Madde 30 � (De�i�ik: 15/5/2008-5763/2 md.)


��verenler, elli veya daha fazla i��i �al��t�rd�klar� �zel sekt�r i�yerlerinde y�zde �� �z�rl�, kamu i�yerlerinde ise y�zde d�rt �z�rl� ve y�zde iki eski h�k�ml� i��iyi meslek, beden ve ruhi durumlar�na uygun i�lerde �al��t�rmakla y�k�ml�d�rler. Ayn� il s�n�rlar� i�inde birden fazla i�yeri bulunan i�verenin bu kapsamda �al��t�rmakla y�k�ml� oldu�u i��i say�s�, toplam i��i say�s�na g�re hesaplan�r.

 

Bu kapsamda �al��t�r�lacak i��i say�s�n�n tespitinde belirli ve belirsiz s�reli i� s�zle�mesine g�re �al��t�r�lan i��iler esas al�n�r. K�smi s�reli i� s�zle�mesine g�re �al��anlar, �al��ma s�releri dikkate al�narak tam s�reli �al��maya d�n��t�r�l�r. Oran�n hesaplanmas�nda yar�ma kadar kesirler dikkate al�nmaz, yar�m ve daha fazla olanlar tama d�n��t�r�l�r. ��yerinin i��isi iken sakatlananlara �ncelik tan�n�r.

 

��verenler �al��t�rmakla y�k�ml� olduklar� i��ileri T�rkiye �� Kurumu arac�l��� ile sa�larlar. Bu kapsamda �al��t�r�lacak i��ilerin nitelikleri, hangi i�lerde �al��t�r�labilecekleri, bunlar�n i�yerlerinde genel h�k�mler d���nda ba�l� olacaklar� �zel �al��ma ile mesle�e y�neltilmeleri, mesleki y�nden i�verence nas�l i�e al�nacaklar�, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

 

Yer alt� ve su alt� i�lerinde �z�rl� i��i �al��t�r�lamaz ve yukar�daki h�k�mler uyar�nca i�yerlerindeki i��i say�s�n�n tespitinde yer alt� ve su alt� i�lerinde �al��anlar hesaba kat�lmaz.

 

Bir i�yerinden malulen ayr�lmak zorunda kal�p da sonradan maluliyeti ortadan kalkan i��iler eski i�yerlerinde tekrar i�e al�nmalar�n� istedikleri takdirde, i�veren bunlar� eski i�leri veya benzeri i�lerde bo� yer varsa derhal, yoksa bo�alacak ilk i�e ba�ka isteklilere tercih ederek, o andaki �artlarla i�e almak zorundad�r. Aranan �artlar bulundu�u halde i�veren i� s�zle�mesi yapma y�k�ml�l���n� yerine getirmezse, i�e al�nma iste�inde bulunan eski i��iye alt� ayl�k �cret tutar�nda tazminat �der.

 

�zel sekt�r i�verenlerince bu madde kapsam�nda �al��t�r�lan 17/7/1964 tarihli ve 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununa tabi �z�rl� sigortal�lar ile 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Kanunun 14 �nc� maddesinde belirtilen korumal� i�yerlerinde �al��t�r�lan �z�rl� sigortal�lar�n, ayn� Kanunun 72 nci ve 73 �nc� maddelerinde say�lan ve 78 inci maddesiyle belirlenen prime esas kazan� alt s�n�r� �zerinden hesaplanan sigorta primine ait i�veren hisselerinin tamam�, kontenjan fazlas� �z�rl� �al��t�ran, y�k�ml� olmad�klar� halde �z�rl� �al��t�ran i�verenlerin bu �ekilde �al��t�rd�klar� her bir �z�rl� i�in prime esas kazan� alt s�n�r� �zerinden hesaplanan sigorta primine ait i�veren hisselerinin y�zde ellisi Hazinece kar��lan�r. ��veren hissesine ait primlerin Hazinece kar��lanabilmesi i�in i�verenlerin �al��t�rd�klar� sigortal�larla ilgili olarak 506 say�l� Kanun uyar�nca ayl�k prim ve hizmet belgelerinin yasal s�resi i�erisinde Sosyal G�venlik Kurumuna verilmesi ve sigortal�lar�n tamam�na ait sigorta primlerinin sigortal� hissesine isabet eden tutar� ile Hazinece kar��lanmayan i�veren hissesine ait tutar�n �denmi� olmas� �artt�r. Bu f�kraya g�re i�veren taraf�ndan �denmesi gereken primlerin ge� �denmesi halinde, Hazinece Sosyal G�venlik Kurumuna yap�lacak �demenin gecikmesinden kaynaklanan gecikme zamm�, i�verenden tahsil edilir. Hazinece kar��lanan prim tutarlar� gelir ve kurumlar vergisi uygulamalar�nda gider veya maliyet unsuru olarak dikkate al�nmaz. (Ek c�mle: 31/7/2008-5797/10 md.) Bu f�krada d�zenlenen te�vik, kamu idareleri hari� 506 say�l� Kanun kapsam�ndaki sigortal�lara ili�kin matrah ve oranlar �zerinden olmak �zere, 506 say�l� Kanunun ge�ici 20 nci maddesi kapsam�ndaki sand�klar�n stat�lerine tabi personeli i�in de uygulan�r. Bu f�kran�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar Maliye Bakanl��� ile �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ve Hazine M�ste�arl��� taraf�ndan m��tereken belirlenir.

 

(De�i�ik yedinci f�kra: 11/10/2011-KHK-665/28 md.) Bu maddeye ayk�r�l�k hallerinde 101 inci madde uyar�nca tahsil edilecek cezalar, �z�rl�lerin ve eski h�k�ml�lerin kendi i�ini kurmalar�, �z�rl�n�n i� bulmas�n� sa�layacak destek teknolojileri, �z�rl�n�n i�e yerle�tirilmesi, i�e ve i�yerine uyumunun sa�lanmas� ve bu gibi projelerde kullan�l�r. Tahsil edilen cezalar�n kullan�m�na ili�kin hususlar, T�rkiye �� Kurumunun koordinat�rl���nde, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �al��ma Genel M�d�rl��� ile �� Sa�l��� ve G�venli�i Genel M�d�rl���, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���, Adalet Bakanl��� Ceza ve Tevkif Evleri Genel M�d�rl���, en �ok i��i ve i�vereni temsil eden �st kurulu�lar�n ve en �ok �z�rl�y� temsil eden �st kurulu�un birer temsilcisinden olu�an komisyon taraf�ndan karara ba�lan�r. Komisyonun �al��ma usul ve esaslar� �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���nca ��kar�lan y�netmelikle d�zenlenir.

 

Eski h�k�ml� �al��t�r�lmas�nda, kanunlardaki kamu g�venli�i ile ilgili hizmetlere ili�kin �zel h�k�mler sakl�d�r.

Rolex Submariner Replica Watches

�z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rma zorunlulu�una ayk�r�l�k(1)

Madde 101 - Bu Kanunun 30 uncu maddesindeki h�k�mlere ayk�r� olarak �z�rl� ve eski h�k�ml� �al��t�rmayan i�veren veya i�veren vekiline �al��t�rmad��� her �z�rl� ve eski h�k�ml� ve �al��t�rmad��� her ay i�in binyediy�z T�rk Liras� idari para cezas� verilir. Kamu kurulu�lar� da bu para cezas�ndan hi�bir �ekilde muaf tutulamaz.

 (1) 17/1/2012 tarihli ve 6270 say�l� Kanunun 17 nci maddesi ile bu maddenin birinci f�kras�nda yer alan �yediy�zelli milyon lira para cezas�� ibaresi �binyediy�z T�rk Liras� idari para cezas�� �eklinde de�i�tirilmi� ve metne i�lenmi�tir.

 

 

�dari para cezalar�n�n uygulanmas�na ili�kin hususlar

Madde 108 � (De�i�ik: 15/5/2008-5763/10 md.)

Bu Kanunda �ng�r�len idari para cezalar�, 101 ve 106 nc� maddelerdeki idari para cezalar� hari�, gerek�esi belirtilmek suretiyle �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� B�lge M�d�r�nce verilir. (De�i�ik ikinci c�mle: 13/2/2011-6111/79 md.) 101 inci ve 106 nc� maddeler kapsam�ndaki idari para cezalar� ise do�rudan T�rkiye �� Kurumu il m�d�r� taraf�ndan; birden fazla ilde i�yerleri bulunan i�verenlere uygulanacak idari para cezas� ise i�yerlerinin merkezinin bulundu�u yerdeki T�rkiye �� Kurumu il m�d�r�nce verilir ve genel esaslara g�re tahsil edilir. 106 nc� maddeye g�re verilecek idari para cezas� i�in, 4904 say�l� Kanunun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas al�n�r.

 

��


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 46 - Sayfa Grntlenme : 46 - Toplam : 733870

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri