Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir önceki sayfaya dönmek için tıklayınız

  5369 sayılı Evrensel Hizmet Kanunu (İndirmek için tıklayınız.)

EVRENSEL HİZMET KANUNU

KanunNumarası : 5369
KabulTarihi : 16/6/2005
YayımlandığıR.Gazete : Tarih: 25/6/2005 Sayı : 25856

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç veTanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı; kamuhizmeti niteliğini haiz, ancak işletmeciler tarafından karşılanmasında maligüçlük bulunan evrensel hizmetin sağlanması, yürütülmesi ve elektronikhaberleşme sektörü ile bu Kanun kapsamında belirlenen diğer alanlarda evrenselhizmet yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslarıbelirlemektir.

Tanımlar
Madde 2- Bu Kanunda geçen;

Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığını,

Kurum: (Değişik: 5/11/2008-5809/67md.) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

Elektronik haberleşme: İşaret, sembol,ses, görüntü ve elektrik işaretlerine dönüştürülebilen her türlü verinin kablo,telsiz, optik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, elektrokimyasal,elektromekanik ve diğer iletim sistemleri vasıtasıyla iletilmesini,gönderilmesini ve alınmasını,

Evrensel hizmet: (Değişik:5/11/2008-5809/67 md.) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde coğrafikonumlarından bağımsız olarak herkes tarafından erişilebilir, öncedenbelirlenmiş kalitede ve herkesin karşılayabileceği makul bir bedel karşılığındaasgari standartlarda sunulacak olan, internet erişimi de dahil elektronikhaberleşme hizmetleri ile bu Kanun kapsamında belirlenecek olan diğerhizmetleri,

Evrensel hizmet yükümlüsü: (Değişik:5/11/2008-5809/67 md.) Elektronik haberleşme sektöründe, ilgili mevzuatınagöre Kurumca yetkilendirilmiş ve bu Kanun kapsamındaki hizmetleri sağlamaklayükümlü kılınan işletmeciyi,

Evrensel hizmetin net maliyeti: Bir işletmecinin, evrensel hizmetyükümlülüğünün gereklerini yerine getirmek için sağladığı durum ile hiç yükümlüolmasaydı içinde bulunacağı durum arasındaki net maliyet farkını,

İşletmeci: (Değişik: 5/11/2008-5809/67 md.) İlgili mevzuatınagöre Kurumca veya bu Kanun kapsamına alınmış hizmetler bakımından ilgili diğermercilerce yetkilendirilmiş olan işletmecileri,

Alt yapı: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Evrensel hizmetin sağlanmasınıteminen hizmetin verilebilmesi için gerektiğinde öncelikle fiziki ortamınoluşturulmasına yönelik her türlü teçhizat, ekipman, bilgisayar, yazılım vedonanımı,

Deniz haberleşme hizmetleri: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Sahil telsizistasyonları aracılığıyla telsiz sistemleri kullanılarak gemi-kara ve gemi-gemiarasında ses ve veri şeklinde yapılan haberleşme hizmetlerini,

Deniz yolu ile yolcu taşıma işletmecisi: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Anakara ile ada arasında yolcu taşıma işini yapan ve Denizcilik Müsteşarlığındanhat izni almış olan işletmeciyi,

Seyir güvenliği haberleşme hizmetleri: (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Hertürlü deniz araçlarının emniyetli seyirleri için ses ve veri şeklinde yapılantelsiz yayın hizmetlerini,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
İlkeler,Yükümlülük ve Hizmet Türleri

 İlkeler
Madde 3- Evrensel hizmetinsağlanmasında ve bu hususta yapılacak düzenlemelerde aşağıdaki ilkeler gözönüne alınır:

a) Evrensel hizmetten, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkes,bölge ve yaşadığı yer ayırımı gözetilmeksizin yararlanır.

b) Evrensel hizmet, fert başınagayrisafi yurt içi hasıla tutarı da göz önünde bulundurularak karşılanabilir vemakul fiyat seviyesinde sunulur.

c) Düşük gelirliler, özürlüler ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların daevrensel hizmetten yararlanabilmesi için uygun fiyatlandırma ve teknolojiseçeneklerinin uygulanabilmesine yönelik tedbirler alınır.

d) Evrensel hizmet, önceden belirlenmiş hizmet kalitesi standartlarındasunulur.

e) Evrensel hizmetin sunulmasında veulaşılmasında devamlılık esastır.

İşletmecinin yükümlülüğü
Madde 4- İşletmeciler, bu Kanundabelirlenen evrensel hizmeti sağlamakla yükümlüdür. İmtiyaz ve görevsözleşmeleri ile ruhsat ve genel izinlerde her ne ad altında olursa olsun 3üncü maddede belirtilen ilkelere aykırı düzenlemeler yapılamaz.

(Ek fıkra: 5/11/2008-5809/67 md.) Bilgiteknolojileri yaygınlığı, internet alt yapısı ve karasal sayısal yayıncılıkiçin ihtiyaç duyulan alt yapı malzemelerinin alımı ve montajı ile ulaşımı denizyolu ile sağlanabilen yolcu taşıma hizmetlerinde yükümlü işletmeci şartıaranmaz.

Evrensel hizmetin kapsamı
Madde 5- Evrensel hizmet;

a) Sabit telefon hizmetlerini,

b) Ankesörlü telefon hizmetlerini,

c) Basılı veya elektronik ortamda sunulacak telefon rehberhizmetlerini,

d) Acil yardım çağrıları hizmetlerini,

e) İnternet hizmetlerini,

f) (Değişik: 5/11/2008-5809/67 md.) Ulaşımı deniz yoluyla sağlanabilenyerleşim alanlarına yolcu taşıma hizmetlerini,

g) (Ek: 5/11/2008-5809/67 md.) Deniz haberleşmesi ve seyir güvenliğihaberleşme hizmetlerini,

kapsar.

Evrensel hizmetin kapsamı; ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojikşartları da göz önünde bulundurularak, üç yılı aşmamak üzere belirliaralıklarla, Kurumun ve işletmecilerin de görüşlerini alarak Bakanlıkçayapılacak teklif üzerine Bakanlar Kurulunca yeniden belirlenebilir.

 Bir önceki sayfaya dönmek için tıklayınız


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 27 - Sayfa Görüntülenme : 27 - Toplam : 733851

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri