Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  5393 say�l� Belediye Kanunu (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

5393 Say�l� BELED�YE KANUNU

Kanun Numaras� : 5393

Kabul Tarihi : 3/7/2005

Yay�mland��� R. Gazete : Tarih : 13/7/2005 Say�: 25874

Belediyenin G�rev, Yetki ve Sorumluluklar

Belediyenin g�rev ve sorumluluklar

Madde 14-

��

Belediye hizmetleri, vatanda�lara en yak�n yerlerde ve en uygun y�ntemlerle

sunulur. Hizmet sunumunda �z�rl�, ya�l�, d��k�n ve dar gelirlilerin durumuna

uygun y�ntemler uygulan�r.

Belediye ba�kan�n�n g�rev ve yetkileri

Madde 38- Belediye ba�kan�n�n g�rev ve yetkileri �unlard�r:

n) B�t�ede yoksul ve muhta�lar i�in ayr�lan �dene�i kullanmak, �z�rl�lere

y�nelik hizmetleri y�r�tmek ve �z�rl�ler merkezini olu�turmak.

Belediyenin giderleri

Madde 60-Belediyenin giderleri �unlard�r:

i) Dar gelirli, yoksul, muhta� ve kimsesizler ile �z�rl�lere yap�lacak sosyal

hizmet ve yard�mlar.

Di�er kurulu�larla ili�kiler

Madde 75- Belediye, belediye meclisinin karar� �zerine yapaca�� anla�maya uygun

olarak g�rev ve sorumluluk alanlar�na giren konularda;

c) Kamu kurumu niteli�indeki meslek kurulu�lar�, kamu yarar�na �al��an

dernekler, �z�rl� dernek ve vak�flar�, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti

tan�nm�� vak�flar ve 507 say�l� Esnaf ve K���k Sanatk�rlar Kanunu kapsam�na

giren meslek odalar� ile ortak hizmet projeleri ger�ekle�tirebilir.

Belediye hizmetlerine g�n�ll� kat�l�m

Madde 77- Belediye; sa�l�k, e�itim, spor, �evre, sosyal hizmet ve yard�m,

k�t�phane, park, trafik ve k�lt�r hizmetleriyle ya�l�lara, kad�n ve �ocuklara,

�z�rl�lere, yoksul ve d��k�nlere y�nelik hizmetlerin yap�lmas�nda beldede

dayan��ma ve kat�l�m� sa�lamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimlili�i

art�rmak amac�yla g�n�ll� ki�ilerin kat�l�m�na y�nelik programlar uygular.

G�n�ll�lerin nitelikleri ve �al��t�r�lmalar�na ili�kin usul ve esaslar ��i�leri

Bakanl��� taraf�ndan ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

Kanunlar

2.1-Engellilerin Haklar�na �li�kin S�zle�menin Onaylanmas�n�n Uygun

Bulundu�una Dair Kanun ve Engellilerin Haklar�na �li�kin S�zle�me

2.2-�z�rl�ler ve Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik

Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

2.3-65 Ya��n� Doldurmu� Muhta�, G��s�z ve Kimsesiz T�rk Vatanda�lar�na Ayl�k

Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun

2.4-Ba�ar�l� Sporculara Ayl�k Ba�lanmas� ile Devlet Sporcusu Unvan�

Verilmesi Hakk�nda Kanun

2.5-Belediye Kanunu

2.6-B�y�k�ehir Belediyesi Kanunu

2.7-�al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda

Kanun

2.8-Deniz �� Kanunu

2.9-Devlet Memurlar� Kanunu

2.10-Elektronik Haberle�me Kanunu

2.11-Emlak Vergisi Kanunu

2.12-Evrensel Hizmet Kanunu

2.13-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

2.14-Gelir Vergisi Kanunu

2.15- Spor Genel M�d�rl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun

2.16-G�mr�k Kanunu

2.17-�l �zel �daresi Kanunu

2.18-�lk��retim ve E�itim Kanunu

2.19-�mar Kanunu

2.20-�� Kanunu

2.21-Kal�tsal Hastal�klarla M�cadele Kanunu

2.22-Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n �rettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile

Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun Audemars Piguet Millenary Replica Watch

2.23-Karayollar� Trafik Kanunu

2.24-Kat M�lkiyeti Kanunu

2.25-Katma De�er Vergisi Kanunu

2.26-Mesleki E�itim Kanunu

2.27-Milli E�itim Temel Kanunu

2.28-Motorlu Ta��tlar Vergisi Kanunu

2.29-Noterlik Kanunu

2.30-N�fus Hizmetleri Kanunu

2.31-�zel ��retim Kurumlar� Kanunu

2.32-�zel T�ketim Vergisi Kanunu

2.33-�zelle�tirme Uygulamalar� Hakk�nda Kanun

2.34-Pasaport Kanunu

2.35-Radyo ve Televizyonlar�n Kurulu� ve Yay�n Hizmetleri Hakk�nda Kanun

2.36-Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanunu

2.37-Se�imlerin Temel H�k�mleri ve Se�men K�t�kleri Hakk�nda Kanun

2.38-Sosyal Hizmetler Kanunu

2.39-Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu

2.40-Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanunu

2.41-Ter�rle M�cadele Kanunu

2.42-T�keticinin Korunmas� Hakk�nda Kanun

2.43-T�rk Ceza Kanunu

2.44-T�rk Meden� Kanunu

2.45-T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu

2.46. �o�alt�lm�� Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

2.47. �stiklal Madalyas� Verilmi� Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden

�eref Ayl��� Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun

Her hakk� sakl�d�r. � Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Eski�ehir Yolu

S���t�z� Mah. 2177 Sokak No:10/A 15.Kat

�ankaya/ANKARA Replica Patek Philippe Grand Complications Sky Moon

Ziyaret�iler: Bug�n: 1.591, D�n: 3.749, Bu y�l: 1.347.822, Toplam: 4.921.798

� 2012 FilWEB T�m haklar� sakl�d�r. Fil Bili�im Web Tasar�m Ankara Haberler

Duyurular Genel M�d�r Kurum Hakk�nda Te�kilat Yap�s� Sendika Tevkifat Listesi

Ulusal Mevzuat Uluslararasi Mevzuat

Kurulu�lar�m�z - Engelli Kurulu�lar�m�z - Ya�l�Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 55 - Sayfa Grntlenme : 55 - Toplam : 733879

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri