Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  5774 say�l� Ba�ar�l� Sporculara Ayl�k Ba�lanmas� �le Devlet Sporcusu Unvan� Verilmesi Hakk�nda Kanun (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

BA�ARILI SPORCULARA AYLIK BA�LANMASI �LE DEVLET SPORCUSU UNVANI VER�LMES� HAKKINDA KANUN

Kanun Numaras� : 5774
Kabul Tarihi : 24/6/2008
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih: 9/7/2008 Say� : 26931

 

Ama�
MADDE 1 � (1) Bu Kanunun amac�; T�rk vatanda�lar�ndan uluslararas� d�zeyde �st�n ba�ar� kazanm�� amat�r sporculara ve bunlar�n �l�m� halinde bakmakla y�k�ml� olduklar� e� ve �ocuklar� ile tak�m halinde olimpiyat veya d�nya �ampiyonu olmu� amat�r sporcular�n milli tak�m teknik direkt�r ve antren�rlerine ayl�k ba�lanmas� ve uluslararas� d�zeyde �st�n ba�ar� kazanm�� sporculara "Devlet Sporcusu" unvan� verilerek, bu ba�ar�lar�n�n taltif edilmesi suretiyle T�rk vatanda�lar�n�n spora �zendirilmesi ve bu �er�evede Devlet taraf�ndan yap�lacak yard�mlar�n �ekli ile bu yard�mlardan yararlanma usul ve esaslar�n�n tespit edilerek Devlet Sporcusu unvan� verilmesine ili�kin �artlar�n belirlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 � (1) Bu Kanun, m�sabakalar�n yap�ld��� d�nem itibariyle Uluslararas� Olimpiyat Komitesi (IOC) taraf�ndan olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dallar� i�inde kabul edilmi� spor dallar�n�n b�y�kler kategorisinde; olimpiyat oyunlar�nda, D�nya veya Avrupa �ampiyonalar�nda ferdi ya da tak�m sporlar�nda tak�m halinde birinci, ikinci ve ���nc� olan amat�r sporcular ile bunlar�n �l�m� halinde bakmakla y�k�ml� olduklar� e� ve �ocuklar�n� ve tak�m halinde olimpiyat veya d�nya �ampiyonu olmu� amat�r sporcular�n milli tak�m teknik direkt�r ve antren�rlerini kapsar.

(2) Kat�l�mc� �lkeler ve yar��ma kategorisi itibariyle birinci f�kra kapsam�na girmekle birlikte belirli n�fus veya sosyal gruplar ya da meslekler ile s�n�rl� olarak d�zenlenen oyun veya �ampiyonalar ile bu oyun veya �ampiyonalarda al�nan dereceler bu Kanunun kapsam� d���ndad�r.

Sporcu �eref ayl���
MADDE 3 � (1) Bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras� kapsam�na giren amat�r sporcular ile olimpiyat veya d�nya �ampiyonalar�nda tak�m sporlar�nda veya tak�m tasnifi yap�lan bran�larda tak�m halinde �ampiyon olmu� amat�r sporcular�n milli tak�m teknik direkt�rlerinden ve antren�rlerinden daha sonra �m�r boyu hak mahrumiyeti cezas� almad�klar� ve ba�ar� derecelerinin doping dahil herhangi bir sebeple ge�ersiz olarak kabul edilmedi�i Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan belgelendirilecek veya bildirilecek olanlara; Maliye Bakanl���na yaz�l� olarak m�racaatlar� halinde ve ba�ar� derecesinin kazan�ld��� tarihten �nceki bir tarih olmamak kayd�yla, 40 ya��n� doldurduklar� tarihten ba�lat�lmak �zere ve T�rk vatanda�l���n� koruduklar� m�ddet�e Bakanlar Kurulu karar� ile "Sporcu �eref Ayl���" ad� alt�nda ayl�k ba�lan�r.

(2) Kapsama dahil amat�r sporculardan, 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� �z�rl�ler ve Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanunun 5 inci maddesi �er�evesinde alacaklar� sa�l�k kurulu raporu neticesinde �z�r durumuna g�re t�m v�cut fonksiyonlar�n�n en az % 40��n� kaybetmi� oldu�u Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���n�n 1/7/1976 tarihli ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhta�, G��s�z ve Kimsesiz T�rk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanunun 8 inci maddesinin ikinci f�kras� uyar�nca olu�turmu� oldu�u sa�l�k kurullar�nca karar verilenlere ya� kayd� aranmaks�z�n bu f�kradaki usul ve esaslara g�re ayl�k ba�lan�r ve �denir. �z�r durumuna g�re ayl�k ba�lananlardan, �z�rl�l�k durumunun ge�ici oldu�u an�lan sa�l�k kurulunca karara ba�lananlar, 40 ya��n� doldurduklar� tarihe kadar �� y�lda bir muayeneye tabi tutulurlar. �z�rl�l�k durumu ortadan kalkan veya % 40��n alt�na d��enlerin ayl�klar�, rapor tasdik tarihini takip eden ay ba��ndan itibaren kesilir ve haklar�nda birinci f�kra h�k�mleri uygulan�r. Sporcu �eref ayl��� ba�lanmas�n� gerektirecek bir ba�ar� derecesi bulunan amat�r sporcular ile bu sporcular�n milli tak�m teknik direkt�rlerinin ve antren�rlerinin ayl�k ba�lanmas�na hak kazanmalar� ile ilgili bilgi ve belgeler Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan kay�t alt�na al�n�r ve ayl�k ba�lanma i�lemleri bu Genel M�d�rl�k�e takip edilir.

(3) Sporcu �eref Ayl���n�n bir ayl�k tutar�, 16 ya��ndan b�y�k i��iler i�in uygulanan 30 g�nl�k net asgari �cretin;

a) Olimpiyat oyunlar�nda ferdi olarak; birinci olan amat�r sporculara % 200��, ikinci olan amat�r sporculara % 160��, ���nc� olan amat�r sporculara ise % 140��,

b) D�nya �ampiyonalar�nda ferdi olarak; birinci olan amat�r sporculara % 140��, ikinci olan amat�r sporculara % 120�si,  ���nc� olan amat�r sporculara ise % 100��,

c) Avrupa �ampiyonalar�nda ferdi olarak; birinci olan amat�r sporculara % 100��, ikinci olan amat�r sporculara % 80�i,  ferdi olarak ���nc� olan amat�r sporculara ise % 60��,

olarak tespit edilir.

(4) Olimpiyat oyunlar� ile D�nya veya Avrupa �ampiyonalar�nda tak�m sporlar�nda tak�m halinde birinci, ikinci veya ���nc� olan amat�r sporculara, ayn� seviyedeki bir �ampiyonada ferdi ba�ar�lar� sebebiyle ayl�k ba�lananlar�n ba�ar� dereceleri esas al�narak hesaplanacak ayl�k tutar�n�n %75�i oran�nda ayl�k ba�lan�r. Tak�m sporlar�nda tak�m halinde olimpiyat veya d�nya �ampiyonu olmu� amat�r sporcular�n milli tak�m teknik direkt�rlerine ve antren�rlerine ise bu sporculara ba�lanan ayl�k oran�nda ayl�k ba�lan�r.

(5) Amat�r sporcular ile milli tak�m teknik direkt�rlerinin ve antren�rlerinin bu Kanun kapsam�nda belirtilen derecelerden birden fazlas�na sahip olmalar� halinde, kendilerine sadece sahip olduklar� derecelerden en y�ksek olan�n�n kar��l��� olan ayl�k ba�lan�r.

Aile fertlerine ayl�k ba�lanmas�
MADDE 4 � (1) Bu Kanunun 3 �nc� maddesine g�re sporcu �eref ayl��� almakta iken �len amat�r sporcular ile 3 �nc� maddenin birinci f�kras�nda belirtilen di�er �artlar� haiz olmakla birlikte 40 ya��n� doldurmam�� olmalar� sebebiyle hen�z ayl�k ba�lanmaks�z�n �len amat�r sporcular�n; 31/5/2006 tarihli ve 5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu h�k�mlerine g�re �l�m ayl��� ba�lanmas� �artlar�n� haiz olan e�lerine bu �artlar� haiz olmaya devam ettikleri m�ddet�e, ayl�k ba�lanan e�in �l�m� veya ayl�k ba�lanmas� �artlar�n� kaybetmesi halinde ise yine 5510 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re �l�m ayl��� ba�lanmas� �artlar�n� haiz �ocuklar�na bu �artlar� haiz olmaya devam ettikleri m�ddet�e ayl�k ba�lan�r. E� veya �ocuklara ba�lanacak ayl�klar�n �denmesine, hak sahiplerinin Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���na yaz�l� talepleri �zerine ve �l�m tarihini izleyen ayl�k �deme d�neminden itibaren ba�lan�r. Ayl�k �denmesine ili�kin �artlara, �l�m tarihinden daha sonraki bir tarihte haiz olanlara ise, bu �artlara haiz olduktan sonraki yapacaklar� m�racaat� izleyen ayl�k �deme d�neminden itibaren ayl�k �denmeye ba�lan�r.

(2) E�e ba�lanacak ayl�k tutar�, 3 �nc� maddeye g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 75�inin; �ocuklar i�in ba�lanacak ayl���n toplam tutar� ise, 3 �nc� maddeye g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 50�sinin hesaplanmas� sonucu bulunacak tutard�r.

(3) Ayl��a m�stahak birden fazla �ocuk olmas� halinde, yukar�da belirtilen y�nteme g�re yap�lacak hesaplama neticesinde bulunacak tutar �ocuklar aras�nda e�it olarak payla�t�r�l�r. Evlenmesi sebebiyle bu Kanuna g�re ba�lanm�� ayl�klar� kesilmi� olanlardan tekrar dul kalanlara, birinci f�krada belirtilen �artlar� haiz olmalar�n�n yan� s�ra sonradan evlendikleri e�lerinden dolay� gelir veya ayl�k ba�lanmas�na hak kazanamam�� olmalar� kayd�yla ayl�klar� yeniden ba�lan�r. Dul e�e yeniden ayl�k ba�lanmas� durumunda ayl�k ba�lanm�� olan �ocuklar�n ayl�klar� kesilir.

(4) Bu Kanun h�k�mlerine g�re e� ve �ocuklara ba�lanacak ayl�klar, �len amat�r sporcunun �demi� oldu�u prim veya kesenekler kar��l���nda sosyal g�venlik kurumlar� taraf�ndan ba�lanacak ayl�k ya da gelirlere hak kazan�lmas�nda veya ayl�k ya da gelirlerin miktar�n�n hesab�nda dikkate al�nmaz.

Ayl�klar�n �denme zaman�, vergi muafiyeti ve haczi
MADDE 5 � (1) Bu Kanuna g�re ba�lanan ayl�klar�n �deme d�nemleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 say�l� T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanununun ayl�k �deme d�nemine ili�kin h�k�mlerine uygun olarak belirlenir, bu ayl�klar hi�bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve nafaka bor�lar� hari� hi�bir suretle haczedilemez.

Hazineden tahsil
MADDE 6 � (1) Bu Kanunun 3 �nc� ve 4 �nc� maddesi gere�ince Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl��� taraf�ndan yap�lan �demeler, faturas� kar��l���nda iki ay i�erisinde Hazineden tahsil edilir.

Devlet Sporcusu unvan�n�n verilmesi ve geri al�nmas�
MADDE 7 � (1) Uluslararas� Olimpiyat Komitesi taraf�ndan olimpik, paralimpik ve defolimpik spor dallar� i�inde kabul edilmi� spor bran�lar�n�n b�y�kler kategorisinde yap�lan olimpiyat oyunlar�nda veya D�nya �ampiyonalar�nda;

a) Ferdi spor dallar�nda birinci olanlara,

b) Tak�m veya tak�m tasnifi yap�lan spor dallar�nda tak�m halinde ilk ��e giren sporcular ile bu sporcular�n milli tak�m teknik direkt�r ve antren�rlerine,

c) Avrupa �ampiyonalar�nda final oynayan milli tak�m sporcular� ile bunlar�n teknik direkt�r ve antren�rlerine,

Devlet Sporcusu unvan� verilir. Devlet Sporcusu unvan� verileceklerin sporda �iddet, �ike veya doping su�undan dolay� �m�r boyu hak mahrumiyeti cezas� almam�� olmalar� gerekir.

(2) Devlet Sporcusu se�ilen adaylara Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n teklifi ve Cumhurba�kan�n�n onay� ile Devlet Sporcusu unvan� verilir. Devlet Sporcusu se�ilenlere verilen berat Cumhurba�kan� taraf�ndan imzalan�r.

(3) Devlet Sporcusu unvan�; Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n Ba�kanl���nda Gen�lik ve Spor Genel M�d�r�, T�rkiye Milli Olimpiyat Komitesi Ba�kan�, T�rkiye Milli Paralimpik Komitesi Ba�kan� ve ilgili federasyon ba�kan�ndan olu�acak Kurulun gerek�eli karar�, Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n ba�l� oldu�u Bakan�n teklifi ve Cumhurba�kan�n�n onay� ile geri al�n�r.
Replica Omega De Ville Hour Vision
Di�er haklar
MADDE 8 � (1) Devlet sporcusu se�ilenler VIP salonlar�n� kullanabilirler. Bu Kanun kapsam�nda Sporcu �eref Ayl��� ba�lanan ve Devlet Sporcusu unvan� verilen sporculara m�racaatlar� halinde 15/7/1950 tarihli ve 5682 say�l� Pasaport Kanununun 14/A maddesinde d�zenlenen "Hususi Damgal� Pasaport" verilir.

(2) Bu Kanuna g�re ayl�k ba�lanan amat�r sporcular�n kendileri 24/2/1968 tarihli ve 1005 say�l� �stiklal Madalyas� Verilmi� Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden �eref Ayl��� Ba�lanmas� Hakk�nda Kanunun 2 nci maddesinin birinci f�kras� ile ek 1 inci maddesinde d�zenlenen haklardan, ayn� usul ve esaslar �er�evesinde yararland�r�l�rlar.

 

Di�er kanunlardaki at�flar ve y�netmelik
MADDE 9 � (1) Bu Kanunla y�r�rl�kten kald�r�lan 11/10/1983 tarihli ve 2913 say�l� D�nya Olimpiyat ve Avrupa �ampiyonlu�u Kazanm�� Sporculara ve Bunlar�n Ailelerine Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanuna ve ayn� Kanuna g�re ayl�k ba�lanm�� olanlara yap�lm�� olan at�flar, bu Kanuna ve bu Kanuna g�re ayl�k ba�lanm�� olanlara yap�lm�� say�l�r.

(2) Bu Kanunun uygulanmas�na dair usul ve esaslar Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

Y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler
MADDE 10 � (1) 11/10/1983 tarihli ve 2913 say�l� D�nya Olimpiyat ve Avrupa �ampiyonlu�u Kazanm�� Sporculara ve Bunlar�n Ailelerine Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.
Green Rolex Submariner Replica
GE��C� MADDE 1 � (1) Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan 2012 olimpiyat oyunlar�na haz�rlanmak amac�yla olimpik ve paralimpik spor dallar�nda en az y�ld�zlar seviyesinde olmak kayd�yla se�ilecek 1000 sporcu yeti�tirilir.

(2) Yeti�tirilecek sporcular�n ia�e, ibate ve yol giderleri Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan kar��lan�r. Ayr�ca bu sporculara 16 ya��n� doldurmam�� i��iler i�in tespit edilen asgari �cretin net tutar�n� ge�memek �zere; ya� gruplar�, bran� farkl�l�klar�, sporcular�n kar��lamas� gereken ki�isel giderler gibi hususlar da dikkate al�narak, gerekti�inde farkl� tutarlarda belirleme yap�lmak suretiyle her ay har�l�k �denir.

(3) Spor bran�lar�n�n ve sporcular�n tespiti, verilecek har�l���n miktar�, ia�e, ibate ve yol giderlerinin kar��lanmas� ile har�l�k �denmesine ili�kin usul ve esaslar Maliye Bakanl���n�n g�r��� al�narak, Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl��� taraf�ndan ��kart�lacak y�netmelikle belirlenir.

(4) Bu maddeye g�re yap�lan har�l�k �demeleri hi�bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks�z�n ayda bir �denir, bu �demeler hi�bir suretle haczedilemez.

GE��C� MADDE 2 � (1) Bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce, 2913 say�l� Kanuna g�re ayl�k ba�lanm�� veya ayl�k ba�lanmas� i�lemleri devam etmekte olanlar�n ayl�klar�; bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarih itibar�yla alabilecekleri ayl�k tutar�ndan daha az olmamak kayd�yla ve bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihi takip eden ay�n ayl�k �deme d�neminden itibaren bu Kanunun kendi durumlar�na uygun h�k�mlerine g�re hesaplanacak tutar �zerinden ve daha �nceki ayl��a hak kazanma �artlar� esas al�nmak suretiyle �denmeye devam olunur.

(2) Bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce, 2913 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re ayl�k ba�lanmas� hakk�n� kazand�racak bir derecesi veya b�yle bir dereceye sahip; e�i, babas� ya da annesi olmakla birlikte, bu Kanun h�k�mleri gere�ince ayl�k ba�lanmas� hakk� ortadan kalkm�� olanlar�n ayl�k ba�lanmaya hak kazanmalar�nda, �nceki h�k�mlerin uygulanmas�na devam olunur.

GE��C� MADDE 3 � (1) Bu Kanunun;

a) 3 �nc� ve 4 �nc� maddesine g�re ayl�k ba�lanm�� olanlardan tabi olduklar� sosyal g�venlik mevzuat� gere�ince tedavi yard�m�ndan yararlanamayanlar,

b) 3 �nc� maddesi gere�ince ayl�k ba�lanm�� olanlar�n e� ve �ocuklar� ile 4 �nc� maddesi gere�ince ayl�k ba�lanm�� olan dul e�in �ocuklar�,

5510 say�l� Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu gere�ince genel sa�l�k sigortal�s� say�l�ncaya kadar, 5434 say�l� Kanunun ge�ici 139 uncu maddesinin sekizinci f�kras�na g�re Vatani Hizmet Tertibinden ayl�k alanlara sa�lanan tedavi yard�m�ndan yararland�r�lmaya devam olunur.

GE��C� MADDE 4 � (1) 2913 say�l� Kanuna g�re ayl�k ba�lanmas� hakk�ndan yararlanamayanlardan bu Kanun ile ayl�k ba�lanmas�na hak kazananlar, bu Kanunun y�r�rl�k tarihinden �nceki d�nemler i�in "Devlet Sporcusu" unvan� verilmesi hari� bu Kanunla getirilen di�er haklardan yararland�r�lmaz.

(2) Bu Kanuna g�re ilk defa ayl�k ba�lanmas� kapsam�na al�nanlar�n ayl�klar�n�n �denmesine ve di�er haklardan yararland�r�lmas�na, m�racaatlar�n� izleyen ayl�k �deme d�neminden itibaren ba�lan�r.

Y�r�rl�k
MADDE 11 � (1) Bu Kanun, yay�m� tarihini izleyen ayba��ndan ge�erli olmak �zere y�r�rl��e girer.

Y�r�tme
MADDE 12 � (1) Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

Formun �st�

Formun Alt�

                                 Kanunlar

o 2.1-Engellilerin Haklar�na �li�kin S�zle�menin Onaylanmas�n�n Uygun Bulundu�una Dair Kanun ve Engellilerin Haklar�na �li�kin S�zle�me

o 2.2-�z�rl�ler ve Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

o 2.3-65 Ya��n� Doldurmu� Muhta�, G��s�z ve Kimsesiz T�rk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun

o 2.4-Ba�ar�l� Sporculara Ayl�k Ba�lanmas� ile Devlet Sporcusu Unvan� Verilmesi Hakk�nda Kanun

o 2.5-Belediye Kanunu

o 2.6-B�y�k�ehir Belediyesi Kanunu

o 2.7-�al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun

o 2.8-Deniz �� Kanunu

o 2.9-Devlet Memurlar� Kanunu

o 2.10-Elektronik Haberle�me Kanunu

o 2.11-Emlak Vergisi Kanunu

o 2.12-Evrensel Hizmet Kanunu

o 2.13-Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

o 2.14-Gelir Vergisi Kanunu

o 2.15- Spor Genel M�d�rl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun

o 2.16-G�mr�k Kanunu

o 2.17-�l �zel �daresi Kanunu

o 2.18-�lk��retim ve E�itim Kanunu

o 2.19-�mar Kanunu

o 2.20-�� Kanunu

o 2.21-Kal�tsal Hastal�klarla M�cadele Kanunu

o 2.22-Kamu Kurum ve Kurulu�lar�n�n �rettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Baz� Kanunlarda De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

o 2.23-Karayollar� Trafik Kanunu

o 2.24-Kat M�lkiyeti Kanunu

o 2.25-Katma De�er Vergisi Kanunu

o 2.26-Mesleki E�itim Kanunu

o 2.27-Milli E�itim Temel Kanunu

o 2.28-Motorlu Ta��tlar Vergisi Kanunu

o 2.29-Noterlik Kanunu

o 2.30-N�fus Hizmetleri Kanunu

o 2.31-�zel ��retim Kurumlar� Kanunu

o 2.32-�zel T�ketim Vergisi Kanunu

o 2.33-�zelle�tirme Uygulamalar� Hakk�nda Kanun

o 2.34-Pasaport Kanunu

o 2.35-Radyo ve Televizyonlar�n Kurulu� ve Yay�n Hizmetleri Hakk�nda Kanun

o 2.36-Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanunu

o 2.37-Se�imlerin Temel H�k�mleri ve Se�men K�t�kleri Hakk�nda Kanun

o 2.38-Sosyal Hizmetler Kanunu

o 2.39-Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanunu

o 2.40-Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanunu

o 2.41-Ter�rle M�cadele Kanunu

o  2.42-T�keticinin Korunmas� Hakk�nda Kanun

o 2.43-T�rk Ceza Kanunu

o 2.44-T�rk Meden� Kanunu

o 2.45-T�rkiye Cumhuriyeti Emekli Sand��� Kanunu

o 2.46. �o�alt�lm�� Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

o 2.47. �stiklal Madalyas� Verilmi� Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden �eref Ayl��� Ba�lanmas� Hakk�nda Kanun

Her hakk� sakl�d�r. � Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Eski�ehir Yolu S���t�z� Mah. 2177 Sokak No:10/A 15.Kat 

�ankaya/ANKARA

Ziyaret�iler: Bug�n: 2.363, D�n: 4.491, Bu y�l: 1.344.845, Toplam: 4.918.821

 Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 21 - Sayfa Grntlenme : 21 - Toplam : 733845

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri