Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  633 say�l� Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kararname (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)


Kanun H�km�nde Kararnameler

 

A�LE VE SOSYAL POL�T�KALAR BAKANLI�ININ

TE�K�LAT VE G�REVLER� HAKKINDA

KANUN H�KM�NDE KARARNAME(1)

  

Kanun H�k. Kar. nin Tarihi    : 3/6/2011,         No : 633

Yetki Kanununun Tarihi          : 6/4/2011,         No : 6223

Yay�mland��� R.G. Tarihi         : 8/6/2011,         No : 27958 M�k.

Yay�mland��� D�stur                 : Tertip : 5       Cilt : 50 

 

 

B�R�NC� B�L�M

Ama�, Kapsam ve G�revler

Ama� ve kapsam

MADDE 1-(1) Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin amac�, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n kurulu�, g�rev, yetki ve sorumluluklar�n� d�zenlemektir.

G�revler

MADDE 2- (1)Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)  Sosyal hizmetler ve yard�mlara ili�kin ulusal d�zeyde politika ve stratejiler geli�tirmek, uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve ortaya ��kan yeni hizmet modellerine g�re g�ncelleyerek geli�tirmek.

b)  Sosyal ve k�lt�rel dokudaki a��nmalara kar�� aile yap�s�n�n ve de�erlerinin korunarak gelecek nesillere sa�l�kl� bi�imde aktar�lmas�n� sa�lamak �zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, aile b�t�nl���n�n korunmas� ve aile refah�n�n art�r�lmas�na y�nelik sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

c)  �ocuklar�n her t�rl� ihmal ve istismardan korunarak sa�l�kl� geli�imini temin etmek �zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, �ocuklara y�nelik sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

�) Kad�nlara kar�� ayr�mc�l��� �nlemek, kad�n�n insan haklar�n� korumak ve geli�tirmek, kad�nlar�n toplumsal hayat�n t�m alanlar�nda hak, f�rsat ve imk�nlardan e�it bi�imde yararlanmalar�n� sa�lamak �zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, kad�nlara y�nelik sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

 

__________________________

(1) 27/9/1984 tarihli ve 3046 say�l� Kanuna 3/6/2011 tarihli ve 643 say�l� KHK�n�n 6 nc� Maddesi ile eklenen Ge�ici 6 nc� Maddesi ile bu KHK�n�n 12/6/2011 tarihinde yap�lacak milletvekili genel se�iminden sonra kurulacak ilk Bakanlar Kurulu �yelerinin atand��� tarihten itibaren uygulanaca�� h�k�m alt�na al�nm��t�r.


 

d)  Engellilerin ve ya�l�lar�n her t�rl� engel, ihmal ve d��lanmaya kar�� toplumsal hayata ayr�mc�l��a u�ramadan ve etkin bi�imde kat�lmalar�n� sa�lamak �zere; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve ya�l�lara y�nelik sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak. (1)

e)  �ehitlerimizin hat�ralar�n�n ya�at�lmas�, �ehit yak�nlar� ile gazilerin her t�rl� ma�duriyet ve mahrumiyetten korunmas� amac�yla; ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, �ehit yak�nlar� ile gazilere y�nelik sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerini y�r�tmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

f)   Toplumun sosyal yard�m ve korumaya ihtiya� duyan kesimlerine y�nelik yard�m faaliyetlerini d�zenli ve etkin bi�imde y�r�tmek; yoksullukla m�cadeleye ili�kin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

g) �ncelikle �ocu�un aile i�inde yeti�tirilmesi ve desteklenmesi amac�yla aileyi
e�itim, dan��manl�k ve sosyal yard�mlarla g��lendirmek; korunmaya, bak�ma ve yard�ma
muhta� �ocuk, kad�n, engelli ve ya�l�lar�n tespiti, bunlar�n korunmas�, bak�m�, yeti�tirilmesi ve
rehabilitasyonlar�n� sa�lamak �zere gerekli hizmetleri y�r�tmek, bu hizmetler i�in g�nd�zl�
ve yat�l� sosyal hizmet kurulu�lar� kurmak ve i�letmek. (2)

�) Ailenin b�t�nl���n� korumak, par�alanm�� ailelerin korunmaya, yard�ma ve bak�ma muhta� fertleriyle �ocuklar�na her t�rl� madd�, manev� ve sosyal destek sa�lamak; bu ama�la gerekli planlamalar� yapmak, e�itim faaliyetlerinde bulunmak.

h) Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan
y�r�t�len sosyal hizmetler ve yard�mlara ili�kin ilke, us�l ve standartlar� belirlemek, bu
alanda faaliyet g�steren kurum ve kurulu�lar�n ta��mas� zorunlu olan nitelikleri ve bunlara
rehberlik edecek programlar� geli�tirmek.

�) Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan y�r�t�len sosyal hizmet ve yard�m faaliyetlerinin, belirlenen ilke, us�l ve standartlar �er�evesinde denetimini yapmak.

i)  Sosyal hizmet ve yard�m faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ili�kin bilgileri
merkez� bir sistemde olu�turulacak veri taban� arac�l���yla i�lemek, kontrol etmek, izlemek ve
geli�tirilecek politika, strateji ve �nlemler ba�lam�nda de�erlendirmek.

j) Sosyal hizmetler ve yard�mlar alan�ndaki uluslararas� geli�meleri ve faaliyetleri izlemek, bunlara katk� vermek ve y�r�t�lecek �al��malarda yararlanmak �zere de�erlendirmek, bu alanda taraf oldu�umuz uluslararas� s�zle�me ve anla�malar�n ulusal d�zeyde uygulanmas�n� sa�lamak.

k) Mevzuatla Bakanl��a verilen di�er g�rev ve hizmetleri yapmak.

 

�����������������

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan ��z�rl�lerin� ve ��z�rl�lere� ibareleri s�ras�yla �Engellilerin� ve �engellilere��eklinde de�i�tirilmi�tir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan ��z�rl�� ibaresi �engelli��eklinde de�i�tirilmi�tir.

 

 

�K�NC� B�L�M

Bakanl�k Te�kilat�

Te�kilat

MADDE 3- (1) Bakanl�k, merkez ve ta�ra te�kilat�ndan olu�ur.

(2) Bakanl�k merkez te�kilat� ekli (I) say�l� cetvelde g�sterilmi�tir.

Bakan

MADDE 4- (1) Bakanl���n en �st amiri olan Bakan, Bakanl�k icraat�ndan ve emri alt�ndakilerin faaliyet ve i�lemlerinden Ba�bakana kar�� sorumlu olup a�a��daki g�rev, yetki ve sorumluluklara sahiptir:

a)  Bakanl���, Anayasaya, kanunlara, h�k�met program�na ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak y�netmek.

b)  Bakanl���n g�rev alan�na giren hususlarda politika ve stratejiler geli�tirmek, bunlara uygun olarak y�ll�k ama� ve hedefler olu�turmak, performans �l��tleri belirlemek, Bakanl�k b�t�esini haz�rlamak, gerekli kanun� ve idar� d�zenleme �al��malar�n� yapmak, belirlenen stratejiler, ama�lar ve performans �l��tleri do�rultusunda uygulamay� koordine etmek, izlemek ve de�erlendirmek.

c)  Bakanl�k faaliyetlerini ve i�lemlerini denetlemek, y�netim sistemlerini g�zden ge�irmek, te�kilat yap�s� ve y�netim s�re�lerinin etkilili�ini g�zetmek ve y�netimin geli�tirilmesini sa�lamak.

�) Faaliyet alan�na giren konularda di�er bakanl�klar ile kamu kurum ve kurulu�lar� aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

M�ste�ar ve M�ste�ar Yard�mc�lar�

MADDE 5- (1) M�ste�ar, Bakandan sonra gelen en �st d�zey kamu g�revlisi olup Bakanl�k hizmetlerini, Bakan ad�na ve onun emir ve y�nlendirmesi do�rultusunda, mevzuat h�k�mlerine, Bakanl���n ama� ve politikalar�na, stratejik plan�na uygun olarak d�zenler ve y�r�t�r. Bu ama�la, Bakanl�k birimlerine gereken emirleri verir, bunlar�n uygulanmas�n� g�zetir ve sa�lar. M�ste�ar, bu hizmetlerin y�r�t�lmesinden Bakana kar�� sorumludur.

(2) M�ste�ara yard�mc� olmak �zere �� M�ste�ar Yard�mc�s� g�revlendirilebilir.

  

���NC� B�L�M

Hizmet Birimleri

Hizmet birimleri (1)

MADDE 6- (1)Bakanl���n hizmet birimleri �unlard�r:

a) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���.

b) �ocuk Hizmetleri Genel M�d�rl���.

c) Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���.

�) Engelli ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���. (2)

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 1 inci maddesiyle bu maddenin birinci f�kras�na (g) bendinden sonra gelmek �zere (�) ve (h) bentleri eklenmi� ve sonraki bentler buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan ��z�rl�� ibaresi �Engelli� �eklinde de�i�tirilmi�tir.


 

d) Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���.

e) Denetim Hizmetleri Ba�kanl���.

f)  Strateji Geli�tirme Ba�kanl���.

g) �ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dairesi Ba�kanl���.

�) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/1 md.) Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���.

h) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/1 md.) E�itim ve Yay�n Dairesi Ba�kanl���.

           �) Hukuk M��avirli�i.

i) Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���.
j) Personel Dairesi Ba�kanl���.

k) Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.
l) Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�i.
m) �zel Kalem M�d�rl���.

Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���

MADDE 7- (1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Bakanl���n aile ve topluma y�nelik koruyucu, �nleyici, e�itici, geli�tirici, rehberlik
ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek ve koordine etmek.

b)  Aile yap�s�n�n ve de�erlerinin korunmas�, g��lendirilmesi ve ailenin sosyal refah�n�n art�r�lmas� i�in ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi �al��malar�n� koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

c)   Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�ilerce aile ve topluma y�nelik y�r�t�len sosyal hizmetlere ili�kin ilke, us�l ve standartlar� belirlemek ve bunlara uyulmas�n� sa�lamak.

�) Aile yap�s�n� ve de�erlerini tehdit eden sorunlar� ve bu sorunlara yol a�an fakt�rleri tespit etmek, bu sorunlara kar�� toplumsal duyarl�l��� geli�tirici faaliyet ve projeler y�r�tmek, ��z�m �nerileri geli�tirmek, bu konularda e�itim programlar� haz�rlamak ve uygulamak.

d) Aile i�i �iddet ve istismar, t�re cinayetleri, intihar ve benzeri sorunlar� nedenleri ve sonu�lar� bak�m�ndan incelemek, ara�t�rmak, bunlar�n �nlenmesine ve sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik,
aileyi destekleyici ve e�itici programlar haz�rlamak ve uygulamak.(1)

e)   Ailelerin huzur ve mutlulu�unu tehdit eden k�t� al��kanl�k ve ba��ml�l�k
sorunlar�n�, nedenleri ve sonu�lar� bak�m�ndan incelemek, ara�t�rmak, bunlar�n �nlenmesine
ve sorunlar�n ��z�m�ne y�nelik, aileyi destekleyici ve e�itici programlar haz�rlamak ve
uygulamak.

f) Ailelerin madd� refah�n�n geli�tirilmesine y�nelik �al��malar yapmak, bu konuda
di�er birimler, ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile koordineli e�itim programlar� ve projeler
haz�rlamak ve uygulamak.

g) Ailedeki yap�sal de�i�imleri, nedenleri ve sonu�lar� bak�m�ndan ara�t�rmak,
de�erlendirmek ve aile de�erlerinin sa�l�kl� bi�imde korunmas� ve geli�tirilmesine y�nelik
�al��malar yapmak.

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan �t�re cinayetleri gibi sorunlar�� ibaresi �t�re cinayetleri, intihar ve benzeri sorunlar�� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

 

�) N�fus yap�s�ndaki de�i�imlerin aile yap�s� �zerindeki etkilerini izlemek, sorun alanlar�n� tespit etmek ve bu konuda ulusal bir politikan�n geli�tirilmesine yard�mc� olmak.

h) Ailenin ve aileyi olu�turan bireylerin kar��la�t�klar� sorunlara ili�kin kamuoyundaki
e�ilim ve beklentileri tespit etmek amac�yla �al��malar yapmak.

�) Yurt d���nda ya�ayan T�rk ailelerinin sorunlar�n� ara�t�rmak ve ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile i�birli�i i�inde ��z�m �nerileri geli�tirmek ve uygulamak.

i) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

�ocuk Hizmetleri Genel M�d�rl���

MADDE 8- (1) �ocuk Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)  Bakanl���n �ocuklara y�nelik koruyucu, �nleyici, e�itici, geli�tirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek ve koordine etmek.

b)  �ocuklara y�nelik sosyal hizmetler konusunda politika ve stratejiler belirlenmesine ili�kin �al��malar� koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

c)  Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�ilerce �ocuklara y�nelik y�r�t�len sosyal hizmetlere ili�kin ilke, us�l ve standartlar� belirlemek ve bunlara uyulmas�n� sa�lamak.

�) �ocuklar�n her t�rl� ihmal ve istismardan korunmas� ve sa�l�kl� geli�imi i�in gerekli �nleyici ve telafi edici mekanizmalar� olu�turmak ve uygulamaya koymak.

d)  Ge�ici ya da s�rekli olarak aile ortam�ndan mahrum kalan veya y�ksek yarar� ailesinin yan�nda bulunmamay� gerektiren �ocuklara, �zel bak�m ve koruma hizmeti sunmak.

e)  �zel surette korunmas� gereken �ocuklara y�nelik hizmetleri, habersiz denetimleri de kapsayacak �ekilde yerinde denetlemek, tespit edilen aksakl�klara ve yetersizliklere kar�� gerekli �nlemleri ivedilikle almak.

f)   �zel surette korunmas� gereken �ocuklara en nitelikli hizmetin verilebilmesini teminen, fiziki altyap�, nitelikli personel yeti�tirilmesi ve istihdam� gibi hususlarda her t�rl� �nlemi almak.

g)  �zel surette korunmas� gereken �ocuklar�n ilgili mevzuat uyar�nca i�e
yerle�tirilmesi i�lemlerinde koordinasyonu sa�lamak.

�) �zel surette korunmas� gereken �ocuklara y�nelik hizmetler konusunda kamu kurum ve kurulu�lar�yla g�n�ll� kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak, bu alandaki g�n�ll� giri�imleri te�vik edici mekanizmalar� geli�tirmek ve uygulamak.

h)  �zel surette korunmas� gereken �ocuklar sorununda toplumsal duyarl�l��� ve
dayan��may� g��lendirici faaliyet, proje ve kampanyalar d�zenlemek.

�) Evlat edindirme ve koruyucu aile hizmetlerini koordine etmek.

 i)  5395 say�l� �ocuk Koruma Kanununda belirlenen tedbirleri y�r�tmek ve
koordinasyonunu sa�lamak.

j) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

 

             Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���

             MADDE 9- (1) Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

             a) Bakanl���n kad�nlara y�nelik koruyucu, �nleyici, e�itici, geli�tirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek ve koordine etmek.

  b) Kad�na kar�� ayr�mc�l���n �nlenmesi, kad�n�n insan haklar�n�n ve toplumsal stat�s�n�n korunmas� ve geli�tirilmesi, kad�n�n toplumsal hayat�n t�m alanlar�nda etkin h�le getirilmesine y�nelik ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesi �al��malar�n� koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

c) Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�ilerce kad�nlara y�nelik y�r�t�len sosyal hizmetlere ili�kin ilke, us�l ve standartlar� belirlemek ve bunlara uyulmas�n� sa�lamak.

�) Kad�na kar�� her t�rl� ayr�mc�l��� �nlemek ve kad�n�n insan haklar�n� geli�tirmek amac�yla faaliyet ve projeler y�r�tmek, bu alanda yap�lan �al��malara destek vermek.

d) Kad�n�n insan haklar� konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve ayd�nlatmak suretiyle toplumsal bilin�lenmeyi geli�tirmek.

e)  Kad�na y�nelik her t�rl� �iddet, t�re ve namus cinayetleri, taciz ve istismar�n �nlenmesi i�in �al��malarda bulunmak, kad�n�n aile ve sosyal ya�amdan kaynaklanan sorunlar�n�n ��z�m�ne destek olu�turmak.(1)

f)  Sa�l�k, e�itim, k�lt�r, �al��ma ve sosyal g�venlik ba�ta olmak �zere b�t�n alanlarda kad�nlar�n ilerlemesini sa�lay�c� ve karar mekanizmalar�na kat�l�m�n� art�r�c� �al��malarda bulunmak.

g) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Engelli ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl��� (2)

MADDE 10- (1) Engelli ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)  Bakanl���n engellilere ve ya�l�lara y�nelik koruyucu, �nleyici, e�itici, geli�tirici,
rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek ve koordine etmek.

b) Engellili�in �nlenmesi ile engellilerin e�itimi, istihdam�, rehabilitasyonu,
ayr�mc�l��a u�ramadan insan haklar�ndan yararlanarak toplumsal hayata kat�lmalar� ve di�er
konularda ulusal d�zeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi �al��malar�n� koordine etmek,
belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

c) Engellilerin sorunlar�n� ve ��z�m yollar�n� ara�t�rmak, bu konuda uygulaman�n geli�tirilmesine y�nelik �neri ve programlar haz�rlamak ve uygulamak.

�) Engellilerle ilgili konularda inceleme ve ara�t�rmalar yapmak, projeler haz�rlamak ve uygulamak.

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 2 nci maddesiyle bu bentte yer alan �her t�rl� �iddet,� ibaresinden sonra gelmek �zere �t�re ve namus cinayetleri,� ibaresi eklenmi�tir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu maddenin ba�l���nda ve birinci f�kras�nda yer alan ��z�rl�� ibareleri �Engelli�, ayn� f�kran�n (a) bendinde yer alan ��z�rl�lere� ibaresi �engellilere�, (b) bendinde yer alan ��z�rl�l���n� ve ��z�rl�lerin� ibareleri s�ras�yla �Engellili�in� ve �engellilerin�, (c) bendinde yer alan ��z�rl�lerin� ibaresi �Engellilerin�, (�) bendinde yer alan ��z�rl�lerle� ibaresi �Engellilerle��eklinde de�i�tirilmi�tir.

985

 

d) M�nhas�ran engellilere tan�nan haklar ve sunulan hizmetlerden yararlanmada kullan�lmak �zere haz�rlanan engelli kimlik kartlar�na ili�kin i�leri y�r�tmek. (1)

e) Ya�l�lara y�nelik sosyal hizmetlere ili�kin olarak ulusal d�zeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi �al��malar�n� koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

f) Ya�l�lara sunulan sosyal hizmet modellerini geli�tirmek.

g)  Ya�l�lar�n ve bak�ma muhta� engellilerin, ya�amlar�n� evlerinden ve sosyal
�evrelerinden ayr�lmadan s�rd�rebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi i�in gerekli
mekanizmalar� kurmak, var olanlar� standardize etmek, uygulamalar� takip etmek ve
denetlemek. (1)

�) Ya�l�lar�n toplumla b�t�nle�mesine, stat� ve rollerinin yeniden kazan�m�na, i�levlerinin art�r�lmas�na, bo� zamanlar�n�n etkili bir bi�imde de�erlendirilmesine ili�kin mekanizmalar olu�turmak.

h)  Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�ilerce
engellilere ve ya�l�lara y�nelik y�r�t�len sosyal hizmet faaliyetlerine ili�kin ilke, us�l ve
standartlar� belirlemek ve bunlara uyulmas�n� sa�lamak. (1)

�) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���

MADDE 11- (1) Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)   Yoksullukla m�cadele ve sosyal yard�mlar alan�nda ulusal d�zeyde uygulanacak politika ve stratejilerin olu�turulmas� �al��malar�n� koordine etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

b)  3294 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Kanununun ama�lar�n� ger�ekle�tirmek ve uygulanmas�n� sa�lamak i�in gerekli idar� ve mal� tedbirleri almak.

c)   Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Fonunun gelirlerini zaman�nda toplamak, toplanan gelirlerin yerinde, zaman�nda ve ihtiya�lara g�re kullan�lmas�n� sa�lamak.

�) 3294 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re kurulan vak�flar�n harcamalar�n�, i� ve i�lemlerini ara�t�rmak, incelemek, izlemek ve denetlemek, g�r�len aksakl�klarla ilgili gerekli tedbirleri almak, vak�flar�n �al��ma us�l ve esaslar� ile sosyal yard�m programlar�n�n �l��tlerini belirlemek.

d)  Mevzuatta kamu kaynaklar�yla yard�m yap�lmas� �ng�r�len ki�ilere ayl�k, tazminat, �cret, yard�m veya ba�ka bir ad alt�nda yap�lacak her t�rl� sosyal yard�m�n �denmesi ve an�lan yard�m ve �demelerin veri taban�na i�lenerek izlenmesi ile ilgili i�leri di�er birimler ve ilgili kamu kurum ve kurulu�lar� ile i�birli�i i�inde yerine getirmek; di�er kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan yap�lmakta olan her t�rl� sosyal yard�m ve �demelerin veri taban�nda izlenmesine ili�kin i�lemleri y�r�tmek.

�����������������

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, 10 uncu maddenin  (d) bendinde yer alan ��z�rl�lere� ve ��z�rl�� ibareleri s�ras�yla �engellilere� ve �engelli�, (g) bendinde yer alan ��z�rl�lerin� ibaresi �engellilerin�, (h) bendinde yer alan ��z�rl�lere� ibaresi �engellilere� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

 

e)   Yoksullukla m�cadeleye ve Genel M�d�rl���n g�rev alan�na giren di�er konulara ili�kin olarak ara�t�rma ve incelemeler yapmak, proje haz�rlamak ve uygulamak.

f)   Yoksullukla m�cadele alan�nda uluslararas� geli�me ve uygulamalar� izlemek, de�erlendirmek, �lkemiz a��s�ndan yararl� g�r�len modelleri uygulamaya koymak.

g)  Sosyal Yard�mlar Bilgi Sistemi ile ilgili i�leri y�r�tmek.

�) Sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma k�lt�r�n� k�kle�tirici �al��malar yapmak, geni� kitleleri kapsayan yard�m kampanyalar�n� koordine etmek ve desteklemek.

h) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/2 md.) Sosyal yard�ma hak kazan�lmas�nda ve genel sa�l�k sigortal�l���n�n tespitinde esas al�nacak gelir tespit testlerine ili�kin us�l ve esaslar� belirlemek, bu testleri Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Vak�flar�yla i�birli�i yaparak uygulamak.

�)  Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.(1)

Denetim Hizmetleri Ba�kanl���

MADDE 12- (1) Denetim Hizmetleri Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)  Sosyal hizmet ve yard�m kurulu�lar�nca sunulan hizmetlerin kontrol ve denetimini ilgili birimlerle i�birli�i i�inde yapmak, sunulan hizmetlerin s�re� ve sonu�lar�n� mevzuata, �nceden belirlenmi� ama� ve hedeflere, performans �l��tlerine ve kalite standartlar�na g�re analiz etmek, kar��la�t�rmak ve �l�mek, kan�tlara dayal� olarak de�erlendirmek, elde edilen sonu�lar� rapor h�line getirerek ilgililere iletmek.

b)  Bakanl���n denetimi alt�ndaki her t�rl� kurulu�un faaliyet ve i�lemleri ile ilgili olarak Bakanl���n g�rev ve yetkileri �er�evesinde denetim, inceleme ve soru�turmalar yapmak.

c)  Bakanl���n g�rev alan�na giren konularda faaliyet g�steren kamu kurum ve
kurulu�lar�, ger�ek ve t�zel ki�iler ile g�n�ll� kurulu�lara, faaliyetlerinde yol g�sterecek plan
ve programlar olu�turmak ve rehberlik etmek.

�) Sosyal hizmet ve yard�mlar alan�nda faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen ki�i, kurum ve kurulu�lar ile g�n�ll� kurulu�lar� te�vik edici mekanizmalar�n olu�turulmas�na yard�mc� olmak ve bu alanda yap�lacak faaliyetlere ve alanda �al��an meslek elemanlar�na rehberlik etmek.

d)    Sosyal hizmet ve yard�m kurulu�lar�n�n faaliyet ve i�lemlerinde hatalar�n �nlenmesini, y�netim ve kontrol sistemlerinin ge�erli, g�venilir ve tutarl� h�le gelmesini sa�lamak.

e)    Bu Kanun H�km�nde Kararname kapsam�nda hizmet sunan sosyal hizmet kurulu�lar� ile sosyal hizmetlerden yararlananlara ili�kin olarak ortak veri taban� olu�turulmas�na katk�da bulunmak.

f)  Kurumun merkez ve ta�ra te�kil�t� ile personelinin idar�, mal� ve hukuk� i�lemleri hakk�nda denetim, inceleme ve soru�turma yapmak.

 

 

_________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 2 nci maddesiyle bu maddenin birinci f�kras�na (�) bendinden sonra gelmek �zere  (h) bendi eklenmi� ve sonraki bent buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

 

g) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

(2) Denetime t�bi olan ger�ek ve t�zel ki�iler, gizli dahi olsa b�t�n belge, defter ve bilgileri talep edildi�i takdirde ibraz etmek, para ve para h�km�ndeki evrak� ve ayniyat� ilk talep h�linde g�stermek, say�lmas�na ve incelenmesine yard�mc� olmak zorundad�r. Aile ve Sosyal Politikalar Denet�ileri, g�revleri s�ras�nda kamu kurum ve kurulu�lar� ve kamuya yararl� dernekler ile ger�ek ve t�zel ki�ilerden gerekli yard�m, bilgi, evrak, kay�t ve belgeleri istemeye yetkilidir; bu talebin yerine getirilmesi zorunludur.

Strateji Geli�tirme Ba�kanl���

MADDE 13- (1) Strateji Geli�tirme Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) 5018 say�l� Kamu Mal� Y�netimi ve Kontrol Kanunu, 22/12/2005 tarihli ve 5436
say�l� Kanunun 15 inci maddesi ve di�er mevzuatla strateji geli�tirme ve mal� hizmetler
birimlerine verilen g�revleri yapmak.

b) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

�ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dairesi Ba�kanl���

MADDE 14- (1) �ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Bakanl���n �ehit yak�nlar� ve gazilere y�nelik sosyal hizmet faaliyetlerini y�r�tmek
ve koordine etmek.

b)   �ehit yak�nlar� ve gazilerin haklar� ile onlara y�nelik yard�m, hizmet ve
muafiyetlere ili�kin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesine y�nelik �al��malar� koordine
etmek, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmas�n� izlemek ve
de�erlendirmek.

c) Kamu kurum ve kurulu�lar�, g�n�ll� kurulu�lar ile ger�ek ve t�zel ki�ilerce �ehit
yak�nlar� ve gazilere y�nelik y�r�t�len faaliyetlere ili�kin ilke, us�l ve standartlar� belirlemek
ve bunlara uyulmas�n� sa�lamak.

�) �ehit ve gazi �ocuklar�n�n e�itimi konusunda, ilgili kurum ve kurulu�lar ile g�n�ll� kurulu�lar�n da deste�iyle gerekli �al��malar� y�r�tmek.

d) �ehit yak�nlar� ve gazilerin ekonomik, sosyal ve k�lt�rel bak�mdan desteklenmesi ve toplumdan kopmamas� amac�yla �al��malar y�r�tmek, bu konuda toplumsal duyarl�l��� g��lendirici faaliyetler yapmak.

e)  Gazilerin toplumsal hayata adaptasyonu, tedavi ihtiya�lar�n�n kar��lanmas�, istihdam sorunlar�n�n giderilmesi ve sosyal g�venlik haklar�n�n geli�tirilmesi amac�yla �al��malar y�r�tmek.

f) �ehit ve gazi yak�nlar� aras�nda ileti�im ve dayan��may� g��lendirmek.

g) �ehit yak�nlar� ve gazilere y�nelik yard�m kampanyalar�na ili�kin us�l ve esaslar�
belirlemek, istismar ama�l� giri�imlere kar�� ilgili kurum ve kurulu�larla i�birli�i i�inde her
t�rl� �nlemi almak.

�) �lgili mevzuat� �er�evesinde �ehit ve gazi yak�nlar�n�n �ncelikli istihdam�na y�nelik uygulamalar� koordine etmek.

h) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

 

Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���

MADDE 14/A- (Ek: 11/10/2011-KHK-662/3 md.)

(1) Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Bakanl���n g�rev ve faaliyet alan�na giren konularda, kalk�nma planlar� ve y�ll�k programlarda �ng�r�len hedefler do�rultusunda, uluslararas� kurum ve kurulu�larla ili�kileri y�r�tmek, koordinasyonu sa�lamak.

b) Avrupa Birli�ine y�nelik olarak H�k�met�e belirlenen ama�lar �er�evesinde Bakanl���n g�rev alanlar�na ili�kin k�sa, orta ve uzun vadede uygulanacak politikalar�n saptanmas� i�in gerekli �al��malar� yapmak, bu konularda uygulama ile ilgili gerekli tedbirlerin al�nmas�n� sa�lamak ve �neriler haz�rlamak.

c) Bakanl���n Avrupa Birli�i kaynakl� program ve projelerini haz�rlamak, ilgili birimlerle i�birli�i i�inde y�r�tmek ve gerekli koordinasyonu sa�lamak.

�) Uluslararas� kurulu�lar nezdinde d�zenlenen seminer ve toplant�lara personelin kat�l�m� konusunda gerekli koordinasyonu sa�lamak.

d) Yurtd���nda ya�ayan, �al��an veya yurtd���yla ba�lant�s� olan ki�i ve ailelerin, sosyal, k�lt�rel, ekonomik ve ailevi nedenlerden kaynaklanan sorunlar�na ��z�m bulmak �zere uluslararas� te�kilatlarla i�birli�i yapmak ve uluslararas� vaka �al��malar�n� y�r�tmek.

e) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

E�itim ve Yay�n Dairesi Ba�kanl���

MADDE 14/B- (Ek: 11/10/2011-KHK-662/3 md.)

(1) E�itim ve Yay�n Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Bakanl�k personeli ile Bakanl���n g�rev alan�ndaki hizmetleri yerine getirecek di�er kurum ve kurulu� personelinin yeti�tirilmesi, e�itilmesi ve bilgi d�zeylerinin y�kseltilmesi i�in gerekli programlar� planlamak, geli�tirmek ve uygulamak; hizmet i�i e�itim programlar� haz�rlamak ve y�r�t�lmesini sa�lamak.

b) Bakanl���n g�rev alan�na ili�kin konularda kamuoyuna y�nelik e�itici, ayd�nlat�c� ve bilin�lendirici faaliyetler y�r�tmek, bu konuda ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�, sivil toplum kurulu�lar�, �niversiteler ve �zel sekt�rle i�birli�i yapmak.

c) Bakanl���n ileti�im stratejisini haz�rlamak, uygulamak ve uygulanmas�n� izleyerek de�erlendirmek.

�) Bakanl���n faaliyetlerini, projelerini, sundu�u hizmetleri kamuoyuna duyurmak.

d) Bakanl���n g�rev alan�na giren konularda toplumsal dayan��may� g��lendirici kitlesel kampanyalar ve etkinlikler d�zenlemek, te�vik etmek ve katk� sa�lamak.

e) Bakanl���n g�rev alan�na giren konularda g�rsel, i�itsel ve yaz�l� dok�manlar�n bas�m ve yay�m�n� yapmak veya yapt�rmak, bu alandaki �al��malar� te�vik etmek ve desteklemek.

f) Bakanl���n g�rev alan�yla ilgili her t�rl� bilgi ve belgeyi toplamak, de�erlendirmek, yay�mlamak, film, slayt, foto�raf ve benzeri belgeleri haz�rlamak veya haz�rlatmak, bu konulara ili�kin ar�iv, dok�mantasyon ve k�t�phane hizmetlerini y�r�tmek.

g) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

 

Hukuk M��avirli�i

MADDE 15- (1) Hukuk M��avirli�inin g�revleri �unlard�r:

a) Bakanl���n taraf oldu�u adl� ve idar� davalarda, tahkim yarg�lamas�nda ve icra i�lemlerinde Bakanl��� temsil etmek, dava ve icra i�lemlerini takip etmek, anla�mazl�klar� �nleyici hukuk� tedbirleri zaman�nda almak.

b)  Bakanl�k hizmetleriyle ilgili olarak di�er kamu kurum ve kurulu�lar� taraf�ndan haz�rlanan mevzuat taslaklar�n�, Bakanl�k birimleri taraf�ndan d�zenlenecek her t�rl� s�zle�me ve �artname taslaklar�n�, Bakanl�k ile ���nc� ki�iler aras�nda ��kan her t�rl� uyu�mazl��a ili�kin i�leri ve Bakanl�k birimlerince sorulacak di�er i�leri inceleyip hukuk� m�talaas�n� bildirmek.

c)   Bakanl�k�a hizmet sat�n alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takiplerini izlemek, koordine etmek ve denetlemek.

�) Bakanl���n ama�lar�n� daha iyi ger�ekle�tirmek, mevzuata, plan ve programa uygun �al��malar�n� temin etmek amac�yla gerekli hukuk� teklifleri haz�rlay�p Bakana sunmak.

d) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

(2) Birinci f�krada belirtilen her t�rl� dava ve takip i�leri ile di�er g�revler, Bakanl���n Hukuk M��avirleri ile Avukatlar� arac�l���yla yerine getirilir. Gerekli h�llerde dava ve takip i�leri Hazine Avukatlar� arac�l���yla veya ihtiya� duyulmas� h�linde Bakanl�k�a belirlenecek us�l ve esaslar �er�evesinde 4734 say�l� Kamu �hale Kanununun 22 nci maddesinde �ng�r�len do�rudan temin us�l� ile avukatlar veya avukatl�k ortakl�klar� ile yap�lacak avukatl�k s�zle�meleri yoluyla y�r�t�l�r.

(3) Davalarda temsil yetkisi bulunan Hukuk M��avirleri ve Avukatlar�n bir listesi Bakanl�k�a ilgili Cumhuriyet ba�savc�l��� ve b�lge idare mahkemesi ba�kanl�klar�na verilir. Bu listelerin birer n�shas�, Cumhuriyet ba�savc�l��� taraf�ndan adl� yarg� �evresinde, b�lge idare mahkemesi ba�kanl���nca idari yarg� �evresinde bulunan mahkemelere g�nderilir. Y�ksek mahkemeler ve b�lge adliye mahkemesindeki duru�malarda temsil yetkisini kullanacaklar�n isimleri ilgili mahkemelerin ba�savc�l�klar�na veya ba�kanl�klar�na bildirilir. Listede isimleri yer alan Hukuk M��avirleri ve Avukatlar, baroya kay�t ve vek�letname ibraz� gerekmeksizin temsil yetkilerini kullan�rlar. Temsil yetkisi sona erenlerin isimleri an�lan mercilere derhal bildirilir.

(4) Bakanl�k lehine sonu�lanan dava ve icra takipleri nedeniyle h�kme ba�lanarak
kar�� taraftan tahsil edilen vek�let �cretlerinin Avukatlara da��t�m� hakk�nda, 1389 say�l�
Devlet Davalar�n� �nta� Eden Avukat ve Saireye Verilecek �creti Vek�let Hakk�nda Kanun
h�k�mleri k�yas yoluyla uygulan�r.

Bilgi i�lem Dairesi Ba�kanl���

MADDE 16- (1) Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)  Bakanl�k projelerinin Bakanl�k bili�im altyap�s�na uygun olarak tasarlanmas�n� ve
uygulanmas�n� sa�lamak, teknolojik geli�meleri takip etmek ve Bakanl�k otomasyon
stratejilerini Strateji Geli�tirme Ba�kanl��� ile i�birli�i i�erisinde belirlemek, bilgi g�venli�i ve
g�venilirli�i konusunun gerektirdi�i �nlemleri almak, politikalar� ve ilkeleri belirlemek, kamu
bili�im standartlar�na uygun ��z�mler �retmek.

b) Bakanl���n bilgi i�lem hizmetlerini y�r�tmek.

 

c) Bakanl���n internet sayfalar�, elektronik imza ve elektronik belge uygulamalar� ile ilgili teknik �al��malar� yapmak.

�) Bakanl�k hizmetleriyle ilgili bilgileri toplamak ve ilgili birimlerle i�birli�i i�inde

veri tabanlar� olu�turmak.

d) Bakanl���n bili�im altyap�s�n�n kurulumu, bak�m�, ikmali, geli�tirilmesi ve
g�ncellenmesi ile ilgili i�leri y�r�tmek, haberle�me g�venli�ini sa�lamak ve bu konularda
g�rev �stlenen personelin bilgi teknolojilerindeki geli�melere paralel olarak d�zenli �ekilde
hizmet i�i e�itim almalar�n� sa�lamak.

e) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Personel Dairesi Ba�kanl���

MADDE 17- (1) Personel Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)   Bakanl���n insan g�c� politikas� ve planlamas� ile insan kaynaklan sisteminin geli�tirilmesi ve performans �l��tlerinin olu�turulmas� konusunda �al��malar yapmak ve tekliflerde bulunmak.

b)   Bakanl�k personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri �zl�k i�lemlerini y�r�tmek.

c) (M�lga: 11/10/2011-KHK-662/3 md.)

�) (M�lga: 11/10/2011-KHK-662/3 md.)

d) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���

MADDE 18- (1) Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a)   5018 say�l� Kanun h�k�mleri �er�evesinde, kiralama ve sat�n alma i�lerini y�r�tmek, temizlik, g�venlik, ayd�nlatma, �s�nma, onar�m, ta��ma ve benzeri hizmetleri yapmak veya yapt�rmak.

b)   Bakanl���n ta��n�r ve ta��nmazlar�na ili�kin i�lemleri ilgili mevzuat �er�evesinde y�r�tmek.

c) Genel evrak ve ar�iv faaliyetlerini d�zenlemek ve y�r�tmek.

�) Bakanl�k sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve y�r�tmek.

d) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�i

MADDE 19- (1) Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�inin g�revleri �unlard�r:

a)     Bakanl���n bas�n ve halkla ili�kilerle ilgili faaliyetlerini planlamak ve bu faaliyetlerin belirlenecek us�l ve esaslara g�re y�r�t�lmesini sa�lamak.

b)    4982 say�l� Bilgi Edinme Hakk� Kanununa g�re yap�lacak bilgi edinme ba�vurular�n� etkin, s�ratli ve do�ru bir �ekilde sonu�land�rmak �zere gerekli tedbirleri almak.

c) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

�zel Kalem M�d�rl���

MADDE 20- (1) �zel Kalem M�d�rl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Bakan�n �al��ma program�n� d�zenlemek.

 

 b) Bakan�n resm� ve �zel yaz��malar�n�, protokol ve t�ren i�lerini d�zenlemek ve
y�r�tmek.

c) Bakan taraf�ndan verilen benzeri g�revleri yapmak.

Bakanl�k M��avirleri

MADDE 21- (1) Bakanl�kta, �nem ve �ncelik ta��yan konularda Bakana yard�mc� olmak �zere yirmi Bakanl�k M��aviri atanabilir.

(2) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/4 md.) Bakanl�k M��avirleri, Bakan�n uygun g�rece�i merkez veya ta�ra te�kilat�na ait birimlerde �al��t�r�labilir.

Ortak g�revler

MADDE 22- (1) 7 il� 11 nci maddeler ile 14 �nc� maddede d�zenlenen Bakanl�k birimleri, sorumluluk alanlar�yla ilgili konularda a�a��daki g�revleri de yerine getirirler:

a)  Ulusal ve uluslararas� d�zeyde bilimsel etkinlikler d�zenlemek, toplumu ayd�nlat�c� yay�nlar haz�rlamak, e�itsel faaliyet ve projeler y�r�tmek, ulusal ve uluslararas� kongre, seminer, ��ra ve benzeri etkinlikler d�zenlemek.

b) Kamu kurum ve kurulu�lar�, �niversiteler, yerel y�netimler, sosyal ama�l� vak�f, dernek ve di�er sivil toplum kurulu�lar� ve �zel sekt�r aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak, m��terek projeler haz�rlamak ve uygulamak.

c) Uluslararas� kurulu�larla i�birli�i yapmak, proje geli�tirmek ve y�r�tmek,
ger�ekle�tirilecek �al��ma ve etkinliklere kat�lmak; �lkemizin taraf oldu�u uluslararas�
s�zle�meler ile kararlar�n ulusal d�zeyde uygulanmas�n� izlemek ve de�erlendirmek.

�) �nceleme ve ara�t�rma alanlar�nda elde edilen bilgileri de�erlendirmek ve bunlar� uygulay�c� kurum ve kurulu�lara aktararak hizmetlerin geli�tirilmesini ve yeni hizmet modellerinin olu�turulmas�n� sa�lamak.

d)  G�rev alan�na giren konulara ili�kin mevzuat� ve uygulanmas�n� izlemek, bu konuda y�r�t�len mevzuat yenileme �al��malar�na katk�da bulunmak.

e)  Sorumluluk alan�na ili�kin sorunlar ve y�r�t�len sosyal hizmet faaliyetlerine ili�kin bilgileri veri taban� arac�l���yla izlemek, g�ncellemek ve yap�lacak �al��malarda de�erlendirmek.

f)   �ocuk, kad�n ve engelli haklar�na ili�kin konularda �lkemizin taraf oldu�u uluslararas� andla�malar uyar�nca Bakanl�k temsilcileri, di�er bakanl�klar, kamu kurum ve kurulu�lar� ve sivil toplum kurulu�lar� ile konuyla ilgili uzmanlardan te�kil edilecek ulusal takip ve dan��ma kurullar�n�n sekreterya i�lerini y�r�tmek. (1)

 

 

 

�����������������

(1) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu bentte yer alan ��z�rl�� ibaresi �engelli��eklinde de�i�tirilmi�tir.

 

 

 


 

 

D�RD�NC� B�L�M(1)

Ta�ra Te�kilat�, Kurullar ve �al��ma Gruplar�

Ta�ra te�kilat�

MADDE 23- (1)Bakanl�k, ilgili mevzuat h�k�mleri �er�evesinde ta�ra te�kilat� kurmaya yetkilidir.

Kurullar ve �al��ma gruplar�(2)

MADDE 24- (1)Bakanl�k, g�rev alan�na giren konularla ilgili olarak �al��malarda bulunmak �zere di�er bakanl�klar, kamu kurum ve kurulu�lar�, sivil toplum kurulu�lar�, �zel sekt�r temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar�n kat�l�m�yla ulusal takip ve dan��ma kurullar� ile ge�ici �al��ma gruplar� olu�turabilir.

(2) (Ek: 11/10/2011-KHK-662/5 md.) Olu�turulacak kurullar�n sekretarya hizmetleri, ilgili birimler taraf�ndan y�r�t�l�r.

 

BE��NC� B�L�M

Sorumluluk ve Yetkiler

Y�neticilerin sorumluluklar�

MADDE 25- (1) Bakanl���n her kademedeki y�neticileri, g�revlerini mevzuata, stratejik plan ve programlara, performans �l��tlerine ve hizmet kalite standartlar�na uygun olarak y�r�tmekten �st kademelere kar�� sorumludur.

Yetki devri

MADDE 26- (1) Bakan, M�ste�ar ve her kademedeki Bakanl�k y�neticileri s�n�rlar�n� a��k�a belirtmek ve yaz�l� olmak kayd�yla, yetkilerinden bir k�sm�n� alt kademelere devredebilir. Yetki devri, uygun ara�larla ilgililere duyurulur.

Koordinasyon ve i�birli�i

MADDE 27- (1) Bakanl�k, hizmet ve g�revleriyle ilgili konularda, di�er bakanl�klar�n ve kamu kurum ve kurulu�lar�n�n uyacaklar� esaslar� mevzuata uygun olarak belirlemekle, kaynak israf�n� �nleyecek ve koordinasyonu sa�layacak tedbirleri almakla g�revli ve yetkilidir.

(2) Bakanl�k, di�er bakanl�klar�n hizmet alan�na giren konulara ili�kin faaliyetlerinde, ilgili bakanl�klara dan��mak ve gerekli i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamaktan sorumludur.

D�zenleme yetkisi

MADDE 28- (1) Bakanl�k; g�rev, yetki ve sorumluluk alan�na giren ve �nceden kanunla d�zenlenmi� konularda idar� d�zenlemeler yapabilir.

 

 

_________

(1) Bu b�l�m�n  ba�l��� �Ta�ra Te�kilat� ve �al��ma Gruplar�� iken 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 5 inci maddesiyle metne i�lendi�i �ekilde de�i�tirilmi�tir.

(2) Bu maddenin ba�l��� ��al��ma Gruplar�� iken 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 5 inci maddesiyle metne eklendi�i �ekilde de�i�tirilmi� ve birinci f�kraya �uzmanlar�n kat�l�m�yla� ibaresinden sonra gelmek �zere �ulusal takip ve dan��ma kurullar� ile� ibaresi eklenmi�tir.       


 

ALTINCI B�L�M

Personele �li�kin H�k�mler

Atama

MADDE 29- (1) 2451 say�l� Bakanl�klar ve Ba�l� Kurulu�larda Atama Usul�ne �li�kin Kanunun eki cetvellerde say�lanlar d���nda kalan memurlar�n atamalar� Bakan taraf�ndan yap�l�r. Bakan bu yetkisini alt kademelere devredebilir.

Kadrolar

MADDE 30- (1) Kadrolar�n tespiti, ihdas�, kullan�m� ve iptali ile kadrolara ili�kin di�er hususlar, 190 say�l� Genel Kadro ve Usul� Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname h�k�mlerine g�re d�zenlenir.

Uzman ve Denet�i istihdam�(1)

 MADDE 31- (De�i�ik: 12/7/2013-6495/73 md.)

(1) Bakanl�k merkez te�kilat�n�n ilgili hizmet birimlerinde Aile ve Sosyal Politikalar Uzmanlar� ve Uzman Yard�mc�lar� ile Aile ve Sosyal Politikalar Denet�ileri ve Denet�i Yard�mc�lar� istihdam edilir.

(2) Denet�i Yard�mc�l���na atanabilmek i�in 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 48 inci maddesinde say�lan genel �artlara ek olarak a�a��daki �artlar aran�r:

a) En az d�rt y�ll�k lisans e�itimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, i�letme, iktisadi ve idari bilimler fak�lteleri ile hizmet birimlerinin g�rev alan�na giren ve y�netmelikle belirlenen y�ksek��retim kurumlar�ndan veya bunlara denkli�i Y�ksek��retim Kurulu taraf�ndan kabul edilen yurt i�indeki veya yurt d���ndaki y�ksek��retim kurumlar�ndan mezun olmak.

b) Yap�lacak yar��ma s�nav�nda ba�ar�l� olmak.

(3) Denet�i Yard�mc�l���na atananlar, en az �� y�l fiilen �al��mak ve istihdam edildikleri birim taraf�ndan belirlenecek konularda haz�rlayacaklar� tezin, olu�turulacak tez j�risi taraf�ndan kabul edilmesi kayd�yla, yap�lacak yeterlik s�nav�na girmeye hak kazan�rlar. S�resi i�inde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmalar� veya yeni bir tez haz�rlamalar� i�in alt� ay� a�mamak �zere il�ve s�re verilir. Yeterlik s�nav�nda ba�ar�l� olanlar�n Aile ve Sosyal Politikalar Denet�isi kadrolar�na atanabilmeleri, Yabanc� Dil Bilgisi Seviye Tespit S�nav�ndan asgar� (C) d�zeyinde veya dil yeterli�i bak�m�ndan buna denkli�i kabul edilen ve uluslararas� ge�erlili�i bulunan ba�ka bir belgeye yeterlik s�nav�ndan itibaren en ge� iki y�l i�inde sahip olma �art�na ba�l�d�r. S�navda ba�ar�l� olamayanlara veya s�nava girmeye hak kazand��� h�lde ge�erli mazereti olmaks�z�n s�nav hakk�n� kullanmayanlara, bir y�l i�inde ikinci kez s�nav hakk� verilir. Verilen ilave s�re i�inde tezlerini sunmayan veya ikinci defa haz�rlad�klar� tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci s�navda da ba�ar� g�steremeyen veya s�nav hakk�n� kullanmayanlar ile s�resi i�inde yabanc� dil yeterli�i �art�n� yerine getirmeyenler Denet�i Yard�mc�s� unvan�n� kaybeder ve Bakanl�kta durumlar�na uygun memur unvanl� kadrolara atan�rlar.

(4) Denet�i Yard�mc�lar�n�n mesle�e al�nmalar�, yeti�tirilmeleri, yar��ma s�nav�, tez haz�rlama ve yeterlik s�navlar� ile di�er hususlar y�netmelikle d�zenlenir.

 

___________________

(1) Bu madde ba�l����Uzman ve Denet�i istihdam�� iken, 12/7/2013 tarihli ve 6495 say�l� Kanunun 73 �nc� maddesiyle metne i�lendi�i �ekilde de�i�tirilmi�tir.

 

 

S�zle�meli personel

MADDE 32- (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

 

YED�NC� B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler

Sosyal Yard�mlar Bilgi Sistemi Veri Taban�

MADDE 33- (1) Sosyal hizmetler ve yard�mlar kapsam�ndaki ki�ilerin tespiti, ulusal politika ve stratejilerin olu�turulmas� ve sosyal yard�mlar�n objektif yararlanma �l��tlerine g�re belirlenmesi i�in veri sa�lanmas�, m�kerrer sosyal yard�mlar�n �nlenmesi, bu alanda e�g�d�m�n sa�lanmas� amac�yla sosyal g�venlik ve di�er ilgili veri tabanlar� ile b�t�nle�ik yap�da, T�rkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaras� temel al�narak Sosyal Yard�mlar Bilgi Sistemi Veri Taban� (Veri Taban�) olu�turulur.

(2)    Bakanl�k birimleri ve kamu kurum ve kurulu�lar� ile 3294 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re kurulan vak�flar, yard�m yapacaklar� ki�ilerin sosyal yard�ma hak kazan�p kazanmad���n� tespit amac�yla muhta�l�k durumlar�n� ve sosyal yard�m al�p almad�klar�n� yard�m yap�lmadan �nce Veri Taban�ndan sorgulamakla ve yap�lan yard�mlar�n t�r�, miktar� ve ailenin di�er bireyleri de d�hil olmak �zere verildi�i ki�i ve verilme s�resine ili�kin bilgiler ile y�netmelikle belirlenecek di�er konulara ili�kin bilgileri, yard�m yap�lmas�na onay veren belgelerin olu�turulmas� ile e� zamanl� olarak Veri Taban�na i�lemekle y�k�ml�d�r.

(3)    Bakanl�k, Veri Taban�nda tutulan bilgileri belirleyece�i us�l ve esaslar �er�evesinde kamu kurum ve kurulu�lar�na a�ar.

(4) Veri Taban�ndaki bilgilerin tamam� veya bir k�sm� toplu h�lde hi�bir kuruma veya
ki�iye verilemez. Bakanl�k Veri Taban�ndaki bilgiler, elektronik ortamda, yedekleme
sistemleri ile birlikte g�ncel olarak tutulur.

(5)   Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin us�l ve esaslar Bakanl�k taraf�ndan
haz�rlanacak y�netmelikle belirlenir.

Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Fonu Kurulu

MADDE 34- (1) Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��may� Te�vik Fonu Kurulu, Bakan�n ba�kanl���nda Ba�bakanl�k M�ste�ar�, M�ste�ar, ��i�leri, Maliye ve Sa�l�k bakanl�klar�n�n m�ste�arlar� ile Sosyal Yard�mlar Genel M�d�r� ve Vak�flar Genel M�d�r�nden olu�ur.

(2) Fon Kurulu ayda bir kez ola�an olarak toplan�r. Bakan�n talebi �zerine Fon Kurulu her zaman ola�an�st� toplanabilir. Kurulun sekreterya hizmetleri Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���nce yerine getirilir.

(3) Fon Kurulunun g�revleri �unlard�r:

a)   Fonda toplanan kaynaklar�n, Bakanl�k�a ve il ve il�e sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar� taraf�ndan y�r�t�lecek sosyal yard�m proje ve programlar� ile yat�r�m programlar� �er�evesinde da��t�m �nceliklerini belirlemek ve da��t�m�na karar vermek.

b)   Gerekli g�r�len h�llerde, hizmetin aksamadan y�r�t�lmesi i�in us�l ve esaslar�n� a��k�a belirlemek kayd�yla Bakanl��a yetki devrinde bulunmak.

c) �l ve il�e sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar�nda �al��t�r�lacak personelin nitelikleri ile �zl�k haklar� ve di�er hususlarla ilgili belirlenecek kriterleri g�r��mek ve karara ba�lamak.

 

�) �l ve il�e sosyal yard�mla�ma ve dayan��ma vak�flar� ile di�er kurum ve kurulu�lardan gelen sosyal yard�m ama�l� talep ve teklifleri de�erlendirmek.

d)  Toplumda dayan��ma ve payla�ma bilincini geli�tirmek ve desteklemek �zere
bilimsel, sosyal ve k�lt�rel programlar ve projeler �nermek, haz�rlanan projelere destek
sa�lamak.

(4) Fon Kurulunun �al��ma us�l ve esaslar� y�netmelikle belirlenir.

At�flar, de�i�tirilen ve y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler

MADDE 35- (1) Mevzuatta, Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���, �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���, Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���, Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar Genel M�d�rl���, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl��� ve Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl���ne yap�lan at�flar Bakanl��a; an�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerden sorumlu bakana yap�lan at�flar Bakana yap�lm�� say�l�r.

(2) A�a��da belirtilen h�k�mler y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r:

a)  (24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine i�lenmi�tir.) 

b)  25/3/1997 tarihli ve 571 say�l� �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararname.

c)  27/10/2004 tarihli ve 5251 say�l� Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl��� Te�kilat ve
G�revleri Hakk�nda Kanun.

�) 10/11/2004 tarihli ve 5256 say�l� Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar Genel M�d�rl��� Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun.

d) 1/12/2004 tarihli ve 5263 say�l� Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl��� Te�kil�t ve G�revleri Hakk�nda Kanun.

(3)  (16/5/2006 tarihli ve 5502 say�l� Sosyal G�venlik Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine i�lenmi�tir.)

(4)  (24/5/1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile ilgili olup yerine i�lenmi�tir.)

(5)  Bu Kanun H�km�nde Kararnameyle kapat�lan �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���, Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���, Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���, Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar Genel M�d�rl��� ve Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl���ne ait kadrolar iptal edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelden ��kar�lm��t�r. Ekli (1) say�l� listede belirtilen kadrolar iptal edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin Sosyal G�venlik Kurumuna ait b�l�m�nden ��kar�lm��t�r.(1)

(6)  Ekli (2) say�l� listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvele "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���" b�l�m� olarak eklenmi�tir.(1)

 

________________

(1) Bu f�kralarda yer alan kadrolarla ilgili olarak 8/6/2011 tarihli ve 27958 (m�kerrer) say�l� Resmi Gazete�ye bak�n�z.


 

Te�kilatlanma s�reci

GE��C� MADDE 1- (1) Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu, Kad�n�n Stat�s�, Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl�kleri, �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� ile Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl��� bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihte kapat�lm��t�r. Bu Kanun H�km�nde Kararname ile kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� 31/12/2011 tarihine kadar te�kilatlanmas�n� tamamlar. Bakanl���n te�kilatlanmas� tamamlan�ncaya kadar; Bakanl�k g�revlerinin, bu Kanun H�km�nde Kararnameyle kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerin ilgili birimleri ve mevcut personeli taraf�ndan ilgili mevzuat�na g�re y�r�t�lmesine devam edilir.

Ta��n�r ve ta��nmazlar ile hak ve y�k�ml�l�klerin devri

GE��C� MADDE 2- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararnameyle kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerin merkez ve ta�ra te�kil�t�na ait her t�rl� ta��n�r, ta��t, ara�, gere� ve malzeme, her t�rl� bor� ve alacaklar, hak ve y�k�ml�l�kler, yaz�l� ve elektronik ortamdaki her t�rl� kay�tlar ve dok�manlar ile Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl��� personeli hari� olmak �zere bu Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klere ait kadro ve pozisyonlarda istihdam edilen personel, bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihte hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n Bakanl��a devredilmi� say�l�r. M�lkiyeti Hazineye ait veya Devletin h�k�m ve tasarrufu alt�ndaki ta��nmazlardan kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klere Maliye Bakanl���nca tahsis edilmi� olanlar hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n tahsis amac�nda kullan�lmak �zere Bakanl��a tahsis edilmi� say�l�r.

(2)  Bu Kanun H�km�nde Kararname ile kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�kler taraf�ndan yap�lm�� olan s�zle�melere, Bakanl�k halef olur. Bu Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerin leh ve aleyhine a��lm�� davalar ve icra takiplerinde Bakanl�k kendili�inden taraf s�fat�n� kazan�r.

(3)  Maliye Bakanl��� uhdesinde Hazine avukatlar� taraf�ndan kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�kleri temsilen takip edilmekte olan dava dosyalar� ve icra takiplerine ili�kin dosyalar ile Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl���n�n g�revleri kapsam�ndaki dava ve takip dosyalar�, Maliye Bakanl��� ve Bakanl�k�a m��tereken belirlenecek esaslara g�re bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren bir y�l i�inde Bakanl��a devredilir. Bu �ekilde devredilen dava ve icra takipleri ile ilgili olarak devir tarihine kadar yap�lm�� her t�rl� i�lem Bakanl�k ad�na yap�lm�� say�l�r.

(4) 2828 say�l� Kanunun m�lga 19 uncu maddesi ile kurulan ve i�letilen Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� D�ner Sermaye ��letmeleri, ge�ici 9 uncu madde �er�evesinde tasfiye edilinceye kadar, Bakanl�k D�ner Sermaye ��letmeleri olarak faaliyetlerine devam eder. D�ner sermaye i�letmesine ait her t�rl� ta��n�r ve ta��nmaz, ara�, gere�, malzeme, demirba� ve ta��tlar, her t�rl� bor� ve alacaklar, yaz�l� ve elektronik ortamdaki her t�rl� kay�tlar ve di�er dok�manlar ile kadro ve pozisyonlarda bulunan personel, ba�kaca bir i�leme gerek kalmaks�z�n, bu Kanun H�km�nde Kararname ile kurulan Bakanl�k D�ner Sermaye ��letmelerine devredilir.

 

Personelin devri

GE��C� MADDE 3- (1) Bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihte;

a)  Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� merkez te�kilat�nda, Genel M�d�r, Genel M�d�r Yard�mc�s�, Tefti� Kurulu Ba�kan�, I. Hukuk M��aviri, Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kan�, �nsan Kaynaklar� Dairesi Ba�kan�, �ocuk Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, Aile, Kad�n ve Toplum Dairesi Ba�kan�, Ya�l� Bak�m Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, �z�rl� Bak�m Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, Sosyal Yard�m Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, Gen�lik Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kan�, Sosyal Hizmetler E�itim Merkezi Ba�kan�, Yap� ��leri Dairesi Ba�kan�, D�ner Sermaye Merkez M�d�r�, M��avir, �ube M�d�r�, �zel Kalem M�d�r�,

b) �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���nda, Ba�kan, Ba�kan Yard�mc�s�, Rehabilitasyon ve E�itim Dairesi Ba�kan�, �z�rl�l�k Ara�t�rmalar� ve �statistik Dairesi Ba�kan�, Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kan�, Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba�kan�, Personel Dairesi Ba�kan�, �dar� ve Mal� ��ler Dairesi Ba�kan�,  I. Hukuk M��aviri, M�d�r, �ube M�d�r�,

c)  Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���nde, Genel M�d�r, Genel M�d�r Yard�mc�s�, Daire Ba�kan�, �ube M�d�r�,

�) Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar Genel M�d�rl���nde, Genel M�d�r, Genel M�d�r Yard�mc�s�, Daire Ba�kan�, �ube M�d�r�,

d) Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl���nde, Genel M�d�r, Genel
M�d�r Yard�mc�s�, Kaynak Y�netimi Dairesi Ba�kan�, Proje De�erlendirme ve �zleme
Dairesi Ba�kan�, Yard�mlar Dairesi Ba�kan�, G�n�ll� Kurulu�larla ��birli�i ve D�� �li�kiler
Dairesi Ba�kan�, �statistik, Ara�t�rma ve Tan�t�m Dairesi Ba�kan�, Destek Hizmetleri Daire
Ba�kan�, �nsan Kaynaklar� Daire Ba�kan�, I. Hukuk M��aviri, M�d�r,

e) Primsiz �demeler Genel M�d�rl���nde; Genel M�d�r ve Daire Ba�kan�,

f) Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� ta�ra te�kilat�nda �l
M�d�r� ve �l M�d�r Yard�mc�s�,

kadrolar�nda bulunanlar�n g�revleri hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n sona erer. Bunlardan D�ner Sermaye Merkez M�d�r�, M��avir, �ube M�d�r�, M�d�r, �zel Kalem M�d�r�, �l M�d�r�, �l M�d�r Yard�mc�s� kadrolar�nda bulunanlar ekli (3) say�l� listede ihdas edilen ara�t�rmac� kadrolar�na, di�erleri ise ayn� listede ihdas edilen Bakanl�k M��aviri kadrolar�na h�len bulunduklar� kadro dereceleriyle hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n atanm�� say�l�rlar. Bu f�kra ile ihdas edilen Bakanl�k M��aviri ile ara�t�rmac� kadrolar�, herhangi bir sebeple bo�almas� h�linde hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n iptal edilmi� say�l�r.

(2) Kapat�lan Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu, Kad�n�n Stat�s�, Aile ve Sosyal Ara�t�rmalar, Sosyal Yard�mla�ma ve Dayan��ma Genel M�d�rl�kleri ile �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� kadrolar�nda bulunanlardan birinci f�krada belirtilenler d���nda kalanlar Bakanl�k i�in ihdas edilen ayn� unvanl� kadrolara bulunduklar� kadro dereceleriyle hi�bir i�leme gerek kalmaks�z�n atanm�� say�l�r. Birinci f�krada belirtilenler hari� olmak �zere, bu Kanun H�km�nde Kararname uyar�nca yap�lan d�zenlemeler nedeniyle kadro unvan� de�i�en veya kald�r�lanlar bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren alt� ay i�inde Bakanl�kta kazan�lm�� hak ayl�k derecelerine uygun kadrolara atan�rlar. Bunlar atama i�lemi yap�l�ncaya kadar Bakanl�kta ihtiya� duyulan i�lerde g�revlendirilirler. Bunlar yeni bir kadroya atan�ncaya kadar, eski kadrolar�na ait ayl�k, ek g�sterge ve her t�rl� zam ve tazminatlar, ikramiye ve s�zle�me �cretleri ile di�er mal� haklar�n� almaya devam ederler.

 

(3) Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl��� hari� olmak �zere,
kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerde 657 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin (B)
f�kras� ve ilgili mevzuat�na g�re istihdam edilen s�zle�meli personel, pozisyonlar�yla birlikte,
s�rekli i��i kadrolar�nda g�rev yapanlar kadrolar�yla birlikte Bakanl��a devredilmi�tir. An�lan
Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�kler ad�na vizeli bo� s�zle�meli personel pozisyonlar� ile s�rekli
i��i kadrolar�, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n Bakanl�k ad�na vize edilmi� say�l�r.

(4)   Kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klere ait kadrolarda istihdam edilen personelden bu madde uyar�nca Bakanl�k kadrolar�na atanan veya atanm�� say�lanlar�n yeni kadrolar�na atand�klar� veya atanm�� say�ld�klar� tarih itibar�yla eski kadrolar�na ili�kin olarak en son ayda ald�klar� ayl�k, ek g�sterge, her t�rl� zam ve tazminatlar, makam, g�rev ve temsil tazminatlar�, ek �deme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve s�zle�me �cretleri ile di�er mal� haklar� (ilgili mevzuat� uyar�nca fiil� �al��maya ba�l� fazla mesai �creti ile fiilen yap�lan ders kar��l��� �denen ek ders �creti hari�) toplam�n�n net tutar�n�n (bu tutar sabit bir de�er olarak esas al�n�r), atand�klar� veya atanm�� say�ld�klar� yeni kadrolar� i�in �ng�r�len ayl�k, ek g�sterge, her t�rl� zam ve tazminatlar, makam, g�rev ve temsil tazminatlar�, ek �deme, ikramiye (bir aya isabet eden tutar) ve �cretleri ile di�er mal� haklar� (ilgili mevzuat� uyar�nca fiil� �al��maya ba�l� fazla mesai �creti ile fiilen yap�lan ders kar��l��� �denen ek ders �creti hari�) toplam�n�n net tutar�ndan fazla olmas� h�linde aradaki fark tutar�, farkl�l�k giderilinceye kadar atand�klar� veya atanm�� say�ld�klar� kadrolarda kald�klar� s�rece herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks�z�n tazminat olarak �denir. Atand�klar� veya atanm�� say�ld�klar� kadro unvanlar�nda iste�e ba�l� olarak herhangi bir de�i�iklik olanlarla, kendi istekleriyle ba�ka kurumlara atananlara fark tazminat� �denmesine son verilir.

(5)   Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihte; �z�rl�ler Uzman�, Sosyal Yard�m Uzman�, Aile ve Sosyal Ara�t�rma Uzman�, Kad�n�n Stat�s� Uzman� ve bu kadrolar�n yard�mc�l��� kadrolar�nda g�rev yapmakta olanlar, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman� ve Aile vc Sosyal Politikalar Uzman Yard�mc�s� kadrolar�na, ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n bulunduklar� kadro dereceleriyle atanm�� say�l�r. Bunlar�n; genel m�d�rl�k ve Ba�kanl�klar�nda Uzman ve Uzman Yard�mc�s� olarak ge�irdikleri s�reler Bakanl�kta Uzman ve Uzman Yard�mc�s� olarak ge�mi� say�l�r.

(6)   Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���nde ba�m�fetti�, m�fetti� ve m�fetti� yard�mc�s� kadrolar�nda bulunanlar, Bakanl�kta ilgisine g�re Aile ve Sosyal Politikalar Ba�denet�isi, Denet�isi ve Denet�i Yard�mc�s� kadrolar�na ba�ka bir i�leme gerek kalmaks�z�n bulunduklar� kadro dereceleriyle atanm�� say�l�r. Bunlar�n an�lan Genel M�d�rl�kte Ba�m�fetti�, M�fetti� ve M�fetti� Yard�mc�s� kadrolar�nda ge�irdikleri s�reler Bakanl�kta Ba�denet�i, Denet�i ve Denet�i Yard�mc�s� olarak ge�mi� say�l�r.

(7)   Bu Kanun H�km�nde Kararname ile kapat�lan genel m�d�rl�klerde ilgili mevzuat� uyar�nca kadro kar��l��� s�zle�meli olarak istihdam edilen personelden (alt�nc� f�kraya g�re Ba�denet�i, Denet�i ve Denet�i Yard�mc�s� kadrolar�na atanm�� say�lanlar d�hil) 32 nci maddede kadro unvanlar� yer almayan personelin mal� ve sosyal haklar� hakk�nda, bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce y�r�rl�kte olan mevzuat h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur.

 

B�t�e i�lemleri

GE��C� MADDE 4- (1) Bakanl���n 2011 mal� y�l� harcamalar�, 6091 say�l� 2011 Y�l� Merkezi Y�netim B�t�e Kanununa istinaden Maliye Bakanl���nca yeni bir d�zenleme yap�l�ncaya kadar Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl��� hari� olmak �zere kapat�lan Ba�kanl�k ve genel m�d�rl�klerin 2011 y�l� b�t�esinde yer alan �deneklerden kar��lan�r.

Kadro de�i�iklikleri

GE��C� MADDE 5- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren iki y�l s�reyle 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son f�kras�nda yer alan s�n�rlama ile ba�l� olmaks�z�n bo� kadrolarda s�n�f, unvan ve derece, dolu kadrolarda derece de�i�ikli�i yapmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

D�zenleyici i�lemler

GE��C� MADDE 6- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin uygulanmas�na ili�kin d�zenlemeler, bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren bir y�l i�inde y�r�rl��e konulur. An�lan d�zenlemeler y�r�rl��e girinceye kadar mevcut d�zenlemelerin bu Kanun H�km�nde Kararnameye ayk�r� olmayan h�k�mlerinin uygulanmas�na devam olunur.

Sorunlar�n giderilmesi

GE��C� MADDE 7- (1) Bakanl���n te�kilatlanmas� sebebiyle ger�ekle�tirilen, kapatma, devir, personel ge�i�i ve nakli, di�er ge�i� i�lemleri ile kadro, demirba� devri ve benzeri hususlara ili�kin olarak ortaya ��kabilecek teredd�tleri gidermeye Bakan yetkilidir.

Sosyal Yard�mlar Bilgi Sistemi Veri Taban�

GE��C� MADDE 8- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren iki y�l i�inde, Sosyal Yard�mlar Bilgi Sistemi Veri Taban�n�n olu�turulmas� ve kullan�lmas� kapsam�nda;

a)   Veri Taban�n�n altyap� �al��malar� Bakanl�k b�nyesinde yap�larak Veri Taban� kurulur,

b)   Sosyal yard�m hizmeti sunmak �zere �denek ay�ran kamu kurum ve kurulu�lar� Veri Taban�na eri�im konusunda teknik altyap�lar�n� olu�turur. �lke genelinde sosyal yard�m hizmeti sunmak �zere �denek ay�ran kamu kurum ve kurulu�lar� ile Veri Taban� aras�nda e� zamanl� i�leyecek bir a� altyap�s� olu�turulur. Sosyal yard�m hizmeti sunmak �zere �denek ay�ran kurumlar�n Veri Taban�na ula�abilece�i bir merkez� bilgisayar program� Bakanl�k taraf�ndan haz�rlan�r. Veri Taban�, gerekli �ifreleme ve kullan�c� e�itimi verilmesini m�teakiben kamu kurum ve kurulu�lar�n�n kullan�m�na a��l�r.

(2) Birinci f�kraya g�re gerekli altyap� ve idar� kapasitenin olu�turuldu�u kurum ve kurulu�lar 33 �nc� maddede belirtilen y�k�ml�l�kleri uygulamaya ba�lar.

 

 

�l �zel idarelerine devir(2)

GE��C� MADDE 9- (1) Kapat�lan Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���n�n ta�ra te�kilat�nda yer alan sosyal hizmet kurulu�lar� ile bu kurulu�lar�n personeli, bor� ve alacaklar�, t�m varl�klar�, ara�, gere� ve ta��n�rlar� Bakanlar Kurulu karar�yla belirlenecek esaslar �er�evesinde bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren �� y�l i�inde il �zel idarelerine devredilir. (1)(2)

(2) Kapat�lan Genel M�d�rl��e mevzuatla tan�nan her t�rl� hak, imtiyaz ve imk�nlardan ta�ra te�kilat�nda yer alan sosyal hizmet kurulu�lar�n� ilgilendirenlerin, ilgili il �zel idareleri taraf�ndan kullan�lmas�na devam olunur. Kapat�lan Genel M�d�rl�k taraf�ndan yap�lm�� olan s�zle�melerden, m�nhas�ran te�kilat�nda yer alan sosyal hizmet kurulu�lar�n� ilgilendirenlere ilgili il �zel idaresi halef olur. Kapat�lan Genel M�d�rl���n leh ve aleyhine a��lm�� davalar ve icra takiplerinden m�nhas�ran ta�ra te�kilat�nda yer alan sosyal hizmet kurulu�lar�n� ilgilendirenler i�in ilgili il �zel idaresi kendili�inden taraf s�fat�n� kazan�r. (2)

(3) M�lkiyeti Hazineye ait olup da kapat�lan Genel M�d�rl���n ta�ra te�kilat�nda
sosyal hizmet kurulu�lar�na tahsis edilen ta��nmazlar tahsis amac�nda kullan�lmak �zere ilgili
il �zel idarelerine tahsis edilmi� say�l�r. Bu madde uyar�nca devir, tescil ve tahsis i�lemleri
yap�l�rken, kapat�lan Genel M�d�rl��e ba���lama ve vasiyet yolu ile ge�en ta��nmazlara
ili�kin olarak ba���layan�n veya miras b�rakan�n ba���lama ve vasiyet iradesine mutlak suretle
uyulur. Bu ta��nmazlar ba���lama veya vasiyetin amac�na ayk�r� olarak kullan�lamaz,
sat�lamaz, kiralanamaz, di�er ki�i veya kurulu�lara tahsis veya devrolunamaz. Devir, tescil ve
tahsis i�lemleri yap�lan kurulu�, i�letme, ta��n�r ve ta��nmazlar; devir, tescil ve tahsis i�lemleri
tamamlan�ncaya kadar kapat�lan Genel M�d�rl���n ilgili mevzuat�na g�re y�netilmeye
devam olunur. (2)

(4)  Bakanl��a devredilen sosyal hizmet kurulu�lar� b�nyesindeki d�ner sermaye
i�letmeleri Maliye Bakanl���n�n belirleyece�i us�l ve esaslara g�re tasfiye edilir.

(5) �l �zel idarelerine devredilen hizmetlerin kar��l��� �deneklerin da��l�m�, devredilen
personel ve hizmetler dikkate al�nmak suretiyle il �zel idareleri d�zeyinde tutar olarak
Bakanl�k�a tespit edilir. Bu ama�la ihtiya� duyulan kaynak devir tarihinden itibaren be� y�l
s�reyle Bakanl�k b�t�esine konulacak �denekten kar��lan�r. (2)

(6)  Devir tarihi itibar�yla, kapat�lan Genel M�d�rl���n ta�ra te�kilat�na tahsisli
kadrolarda (d�ner sermaye d�hil) memur stat�s�nde g�rev yapmakta olanlar, kadrolar� ile
birlikte, ge�ici ve s�rekli i��iler ile s�zle�meli personel kadrolar� ve pozisyonlar� ile birlikte il
�zel idarelerine devredilir; an�lan kadro ve pozisyonlar devredildikleri kurum ad�na vize
edilmi� say�l�r. �l �zel idarelerine devredilen kadrolar, 190 say�l� Genel Kadro ve Usul�
Hakk�nda Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin Bakanl��a ili�kin
b�l�m�nden ��kar�lm�� say�l�r. �l �zel idarelerinin hizmet alan�n�n geni�lemesi �er�evesinde, il �zel idarelerinin norm kadro alt grubu veya bulundu�u alt grup itibar�yla ihdas edilebilecek
kadro say�lan ile devre ili�kin kadro uygulamalar�, devir i�lemim takip eden alt� ay i�inde
��i�leri Bakanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl��� taraf�ndan belirlenir. (2)

(7)   Ge�ici 3 �nc� maddenin d�rd�nc� f�kras� h�km�, kapat�lan Genel M�d�rl���n personelinden il �zel idarelerine nakledilenler hakk�nda da uygulan�r. (2)

             (8) (M�lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

_________________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 6 nc� maddesiyle bu f�krada yer alan �belirlenecek esaslar �er�evesinde� ibaresinden sonra gelmek �zere �bu Kanun H�km�nde Kararnamenin y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren �� y�l i�inde�ibaresi eklenmi�tir.

(2) Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve E.: 2011/82 ve K.: 2012/150 say�l� Karar� ile bu maddenin (1), (2), (3), (5), (6), (7), (9) ve (10) numaral� f�kralar�iptal edilmi�ve karar�n Resm� Gazete�de yay�m� tarihi olan 18/7/2013�den ba�layarak alt� ay sonra y�r�rl��e girmesi h�k�m alt�na al�nm��t�r.

 

             (9) �� y�ll�k ge�i� ve devir s�resi boyunca devir i�lemlerini geciktirmeksizin ger�ekle�tirmek �zere her t�rl� tedbir Bakanl�k taraf�ndan al�n�r. Bu konuda ilgili il �zel idareleri ile koordinasyon ve i�birli�i sa�lan�r.(1) (2)

             (10) Bu madde uyar�nca ger�ekle�tirilen kapatma, devir, personel ge�i�i ve nakli ile
di�er ge�i� i�lemlerine ili�kin olarak ortaya ��kabilecek teredd�tleri; personele ili�kin
konularda Devlet Personel Ba�kanl���n�n, di�er konularda Maliye Bakanl���n�n g�r���n� alarak
Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica

gidermeye Bakan yetkilidir. (2)

Dinlenme ve bak�mevlerinin devri

GE��C� MADDE 10- (Ek: 11/10/2011-KHK-662/7 md.)

(1) Sosyal G�venlik Kurumu Ba�kanl���na ait Ankara 75.Y�l Dinlenme ve Bak�mevi, �stanbul Etiler Dinlenme ve Bak�mevi, �zmir Narl�dere Dinlenme ve Bak�mevi ve Salihli Huzurevi; kadrolar�, ta��n�r ve ta��nmazlar�, ta��t, ara�, gere� ve malzemeleri, her t�rl� bor� ve alacaklar�, hak ve y�k�ml�l�kleri, yaz�l� ve elektronik ortamdaki her t�rl� kay�tlar� ve dok�manlar� ile birlikte bu maddenin yay�m� tarihinde Bakanl��a devredilmi�tir.

(2) Birinci f�krada belirtilen kurumlarda 1/9/2011 tarihi itibar�yla fiilen g�rev yapan personel, an�lan tarihteki stat�lerine g�re ayn� unvanl� kadrolarda veya pozisyonlarda istihdam edilmek �zere bu maddenin yay�m� tarihinde Bakanl��a devredilmi�tir. Bu madde uyar�nca Bakanl��a devredilen personele yeni kadro veya pozisyonlar�na atanm�� say�ld�klar� tarih itibar�yla eski kadro veya pozisyonlar�na ili�kin olarak en son ayda s�zle�me �creti, ayl�k, ek g�sterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her t�rl� zam ve tazminatlar, makam tazminat�, g�rev tazminat�, ek �deme ve benzeri adlarla yap�lan her t�rl� �demelerin (ilgili mevzuat� uyar�nca fiili �al��maya ba�l� fazla mesai �creti hari�) toplam net tutar�n�n (bu tutar sabit bir de�er olarak esas al�n�r); yeni atand�klar� kadrolara ili�kin olarak s�zle�me �creti, ayl�k, ek g�sterge, ikramiye (bir aya isabet eden net tutar), her t�rl� zam ve tazminatlar, makam tazminat�, g�rev tazminat�, ek �deme ve benzeri adlarla yap�lan her t�rl� �demelerin (ilgili mevzuat� uyar�nca fiili �al��maya ba�l� fazla mesai �creti hari�) toplam net tutar�ndan fazla olmas� h�linde aradaki fark tutar�, herhangi bir vergi ve kesintiye t�bi tutulmaks�z�n fark kapan�ncaya kadar ayr�ca tazminat olarak �denir. Kadro ve pozisyon unvanlar�nda iste�e ba�l� olarak herhangi bir de�i�iklik olanlarla, kendi istekleriyle ba�ka kurumlara atananlara fark tazminat� �denmesine son verilir.

Ge�ici g�revlendirme

GE��C� MADDE 11- (Ek: 11/10/2011-KHK-662/7 md.)

(1) Kapat�lan Sosyal G�venlik Kurumu Primsiz �demeler Genel M�d�rl���nde 8/6/2011 tarihi itibar�yla fiilen g�rev yapan personel, ayl�k, �denek, her t�rl� zam ve tazminatlar� ile di�er sosyal hak ve yard�mlar� Sosyal G�venlik Kurumunca �denmek kayd�yla bu maddenin yay�m� tarihinden itibaren bir y�l� a�mamak �zere Bakanl�kta ge�ici g�revle istihdam edilebilir.

 

Y�r�rl�k

MADDE 36- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararname yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme

MADDE 37- (1) Bu Kanun H�km�nde Kararname h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

________________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 6 nc� maddesiyle bu f�krada yer alan �Bir y�ll�k� ibaresi ��� y�ll�k� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

(2) Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve E.: 2011/82 ve K.: 2012/150 say�l� Karar� ile bu f�kralariptal edilmi�ve karar�n Resm� Gazete�de yay�m� tarihi olan 18/7/2013�den ba�layarak alt� ay sonra y�r�rl��e girmesi h�k�m alt�na al�nm��t�r.

 

 

 

(I) SAYILI CETVEL(1)(2)

A�LE VE SOSYAL POL�T�KALAR BAKANLI�I TEK�LATI

 

M�ste�ar           M�ste�ar Yard�mc�s�       Hizmet Birimleri

    M�ste�ar          M�ste�ar Yard�mc�s�    1) Aile ve Toplum Hizmetleri Genel M�d�rl���

                               M�ste�ar Yard�mc�s�    2) �ocuk Hizmetleri Genel M�d�rl���

                               M�ste�ar Yard�mc�s�    3) Kad�n�n Stat�s� Genel M�d�rl���

                                                                         4) Engelli ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl��� (2)

                                                                         5) Sosyal Yard�mlar Genel M�d�rl���

                                                                         6) Denetim Hizmetleri Ba�kanl���

                                                                         7) Strateji Geli�tirme Ba�kanl���

                                                                         8) �ehit Yak�nlar� ve Gaziler Dairesi Ba�kanl���

                                                                         9) Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���

                                                                       10) E�itim ve Yay�n Dairesi Ba�kanl���

                                                                        11) Hukuk M��avirli�i

                                                                        12) Bilgi ��lem Dairesi Ba�kanl���

                                                                        13) Personel Dairesi Ba�kanl���

                                                                        14) Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���

                                                                        15) Bas�n ve Halkla �li�kiler M��avirli�i

                                                                        16) �zel Kalem M�d�rl���

 

(II) SAYILI CETVEL

(M�lga: 11/10/2011-KHK-666/1 md.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________

(1) 11/10/2011 tarihli ve 662 say�l� KHK�nin 8 inci maddesiyle bu cetvelin �Hizmet Birimleri� ba�l�kl� s�tununa 8 inci s�radan sonra gelmek �zere �9. Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���� ve �10. E�itim ve Yay�n Dairesi Ba�kanl���� s�ralar� eklenmi� ve sonraki s�ralar buna g�re tesels�l ettirilmi�tir.

(2) 25/4/2013 tarihli ve 6462 say�l� Kanunun 1 inci maddesiyle, bu cetvelde hizmet birimleri s�tununun (4) numaral� s�ras�nda yer alan ��z�rl�� ibaresi �Engelli��eklinde de�i�tirilmi�tir.

 

 

633 SAYILI KHK�YE EK VE DE����KL�K GET�REN MEVZUATIN

Y�R�RL��E G�R�� TAR�H�N� G�STER�R L�STE

 

De�i�tiren Kanunun/ KHK�nin

Numaras�

 

633 say�l� KHK�nin de�i�en veya iptal edilen maddeleri

 

Y�r�rl��e Giri�  Tarihi

KHK/662

6, 7, 9, 11, 14/A, 14/B, 17, 21, 24, Ge�ici Madde 9, 10, 11, Ek (I) ve (II) say�l� Cetvel

2/11/2011

KHK/666

32, Ge�ici Madde 9, (II) say�l� Cetvel

14/1/2012 tarihinden ge�erli olmak �zere 2/11/2011

6462

2, 6, 10, 22, Ek (I) say�l� cetvel

3/5/2013

Anayasa Mahkemesinin 11/10/2012 tarihli ve E.: 2011/82 ve K.: 2012/150 say�l� Karar�

31 ve Ge�ici Madde 9

18/7/2013 tarihinden itibaren alt� ay sonra

6495

31

2/8/2013

 


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 58 - Sayfa Grntlenme : 58 - Toplam : 733882

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri