Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  6462 say�l� Engelliler ve Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

 

RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) Engelliler ve Baz� Kanun ve Kanun H�km�nde Kararnamelerde De�i�iklik Yap�lmas� Hakk�nda Kanun

 

KANUN NO: 5378

Kabul Tarihi: 01.07.2005

RGT: 07.07.2005

RG NO: 25868

B�R�NC� B�L�M: Ama�, Kapsam, Tan�mlar ve Genel Esaslar

Ama� Audemars Piguet Millenary Replica Watch

MADDE 1 - Bu Kanunun amac�; (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�in �nlenmesi, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin sa�l�k, e�itim, rehabilitasyon, istihdam, bak�m ve sosyal g�venli�ine ili�kin sorunlar�n�n ��z�m� ile her bak�mdan geli�melerini ve �nlerindeki engelleri kald�rmay� sa�layacak tedbirleri alarak topluma kat�l�mlar�n� sa�lamak ve bu hizmetlerin koordinasyonu i�in gerekli d�zenlemeleri yapmakt�r.

Kapsam

MADDE 2 - Bu Kanun (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellileri, ailelerini, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik hizmet veren kurum ve kurulu�lar ile di�er ilgilileri kapsar.

Tan�mlar

MADDE 3 - Bu Kanunun uygulanmas�nda;

a) (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli: Do�u�tan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini �e�itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal ya�ama uyum sa�lama ve g�nl�k gereksinimlerini kar��lama g��l�kleri olan ve korunma, bak�m, rehabilitasyon, dan��manl�k ve destek hizmetlerine ihtiya� duyan ki�iyi,

b) (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik �l��t�: Uluslararas� temel �l��tler esas al�narak haz�rlanan ve gerek duyulduk�a revize edilen �l��tleri,

c) Hafif (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli: (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik �l��t�ne g�re, hafif (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli olarak tan�mlanan ki�iyi,

d) A��r (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli: (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik �l��t�ne g�re, a��r (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli olarak tan�mlanan ki�iyi,

e) Bak�ma muhta� (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli: (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik s�n�fland�rmas�na g�re resmi sa�l�k kurulu raporu ile a��r (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli oldu�u belgelendirilenlerden, g�nl�k hayat�n al���lm��, tekrar eden gereklerini �nemli �l��de yerine getirememesi nedeniyle hayat�n� ba�kas�n�n yard�m� ve bak�m� olmadan devam ettiremeyecek derecede d��k�n olan ki�ileri,

f) Korumal� i�yeri: Normal i�g�c� piyasas�na kazand�r�lmalar� g�� olan (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelliler i�in mesleki rehabilitasyon ve istihdam olu�turmak amac�yla Devlet taraf�ndan teknik ve mali y�nden desteklendi�i ve �al��ma ortam�n�n �zel olarak d�zenlendi�i i�yerini,

g) Korumal� i�yeri stat�s�: �al��anlar�n�n y�netmelikle belirlenen oran�n� (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin olu�turdu�u veya (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik �al��malar� ile korumal� i�yerine sa�lanan teknik ve maldestek sa�lanma �artlar�n� ta��may�,

h) Rehabilitasyon: Do�u�tan veya sonradan herhangi bir nedenle olu�an (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�i ortadan kald�rmak veya (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�in etkilerini m�mk�n olan en az d�zeye indirmek, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelliye yeniden fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal, sosyal, mesleki ve ekonomik yararl�l�k alanlar�nda ba�arabilece�i en �st d�zeyde yetenekler kazand�rarak; evinde, i�inde ve sosyal ya�am�nda kendine ve topluma yeterli olabilmesi ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellinin toplum ile b�t�nle�mesi, ayr�mc�l��a kar�� t�m tedbirlerin al�nmas� amac�yla verilen koruyucu, t�bb�, meslek�, e�itsel, rekreasyonal ve psiko-sosyal hizmetler b�t�n�n�,

i) S�n�fland�rma: �nemli bir sa�l�k ��esi olarak insan v�cudunun fonksiyonu ve yetersizli�inin tan�m� konusunda ortak ve standart bir dil ve �er�eve geli�tirme �al��mas�n�,

�fade eder.

Genel esaslar

MADDE 4 - Bu Kanun kapsam�nda bulunan hizmetlerin yerine getirilmesinde a�a��daki esaslara uyulur:

a) Devlet, insan onur ve haysiyetinin dokunulmazl��� temelinde, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�in her t�r istismar�na kar�� sosyal politikalar geli�tirir. (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelliler aleyhine ayr�mc�l�k yap�lamaz; ayr�mc�l�kla m�cadele (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik politikalar�n temel esas�d�r.

b) (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik olarak al�nacak kararlarda ve verilecek hizmetlerde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin, ailelerinin ve g�n�ll� kurulu�lar�n kat�l�m� sa�lan�r.

c) (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik hizmetlerin sunumunda aile b�t�nl���n�n korunmas� esast�r.

d) Kurum ve kurulu�larca (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere y�nelik mevzuat d�zenlemelerinde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n g�r���n�n al�nmas� zorunludur.

�K�NC� B�L�M: S�n�fland�rma, Bak�m, Rehabilitasyon, �stihdam, E�itim, �� ve Meslek Analizi

S�n�fland�rma

MADDE 5 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilerle ilgili derecelendirmeler, s�n�fland�rmalar, tan�lamalar uluslararas� (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilik s�n�fland�rmas� temel al�narak haz�rlanan (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilik �l��t�ne g�re yap�l�r. (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik �l��t�n�n tespiti ve uygulama esaslar�, Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ve Milli E�itim Bakanl��� ile (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

Bak�m

MADDE 6 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli ki�ilerin ya�amlar�n� �ncelikle bulunduklar� ortamda sa�l�k, huzur ve g�ven i�inde s�rd�rmesi, toplum i�inde kendi kendilerini idare edebilecek ve �retken h�le gelebilecek �ekilde bak�m ve rehabilitasyonlar�n�n yap�lmas�, bunlardan ihtiyac� olanlar�n ge�ici veya s�rekli bak�m alt�na al�nmas� veya bunlara evde bak�m hizmeti sunulmas� esast�r.

Ruhsatland�rma

MADDE 7 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilere y�nelik bak�m hizmetlerini, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���ndan ruhsat alan ger�ek ve t�zel ki�iler ile kamu kurum ve kurulu�lar� verebilir.

Hizmet sunumu

MADDE 8 - Bak�m hizmetlerinin sunumunda ki�inin biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiya�lar� da dikkate al�n�r. Bak�m hizmetlerinin standardizasyonu, geli�tirilmesi ve yayg�nla�t�r�lmas� i�in (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� koordinasyonunda �al��malar y�r�t�l�r.

Bak�m hizmetleri ile bak�m�n nitelikli temini sa�lan�r.

Bak�m �e�itleri

MADDE 9 - Bak�m hizmetleri, evde bak�m veya kurum bak�m� modelleriyle sunulabilir. �ncelikle ki�inin sosyal ve fiziksel �evresinden ayr�lmaks�z�n hizmetin sunulmas� esas al�n�r.

Rehabilitasyon

MADDE 10 - Rehabilitasyon hizmetleri toplumsal hayata kat�l�m ve e�itlik temelinde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin bireysel ve toplumsal ihtiya�lar�n� kar��lamaya y�nelik olarak verilir. Rehabilitasyon karar�n�n al�nmas�, pl�nlanmas�, y�r�t�lmesi, sonland�r�lmas� d�hil her a�amas�nda (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli ve ailesinin aktif ve etkili kat�l�m� esast�r.

Rehabilitasyonun her alan�nda ihtiya� duyulan personelin yeti�tirilmesine y�nelik e�itim programlar� geli�tirilir ve bu personelin istihdam� i�in gerekli �nlemler al�n�r.

Erken tan� ve koruyucu hizmetler

MADDE 11 - Yeni do�an, erken �ocukluk ve �ocuklu�un her d�nemi fiziksel, i�itsel, duyusal, sosyal, ruhsal ve zihinsel geli�imlerinin izlenmesi, genetik ge�i�li ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�e neden olabilecek hastal�klar�n erken te�his edilmesinin sa�lanmas�, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�in �nlenmesi, var olan (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�in �iddetinin olabilecek en d���k seviyeye �ekilmesi ve ilerlemesinin durdurulmas�na ili�kin �al��malar Sa�l�k Bakanl���nca planlan�r ve y�r�t�l�r.

�� ve meslek analizi

MADDE 12 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik t�rlerini dikkate alan i� ve meslek analizleri, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�n koordinat�rl���nde Milli E�itim Bakanl��� ve �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� taraf�ndan yap�l�r. Bu analizlerin �����nda, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin durumlar�na uygun meslekrehabilitasyon ve e�itim programlar�, an�lan kurumlarca geli�tirilir.

Mesleki rehabilitasyon

MADDE 13 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilerin yeteneklerine g�re mesle�ini se�me ve bu alanda e�itim alma hakk� k�s�tlanamaz.

(DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilerin yetenekleri do�rultusunda yapabilecekleri bir i�te e�itilmesi, meslek kazand�r�lmas�, verimli k�l�narak ekonomik ve sosyal refah�n�n sa�lanmas� amac�yla meslekrehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmas�n�n sa�lanmas� esast�r.

Ger�ek veya t�zel ki�ilerce a��lacak olan �zel meslekrehabilitasyon merkezleri, yetenek geli�tirme merkezleri ve korumal� i�yerlerinin de�i�ik tipleri ile �zel i�yerlerinde bireylerin bireysel geli�imleri ve yeteneklerine uygun i� veya becerilerini geli�tirici tedbirler al�n�r. Bu alandaki hizmetler ihtiya�lara g�re i� ve meslek analizi yap�larak hizmet sat�n al�nmas� suretiyle temin edilebilir. Buna ili�kin us�l ve esaslar, Milli E�itim Bakanl���, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

Sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri belediyeler taraf�ndan da verilir. Belediyeler bu hizmetlerin sunumu s�ras�nda gerekli g�rd��� hallerde, halk e�itim ve ��rakl�k e�itim merkezleri ile i�birli�i yapar. (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellinin rehabilitasyon talebinin kar��lanamamas� halinde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli, hizmeti en yak�n merkezden al�r ve ilgili belediye her y�l b�t�e talimat�nda belirlenen miktar� hizmetin sat�n al�nd��� merkeze �der.

�stihdam

MADDE 14 - ��e al�mda; i� se�iminden, ba�vuru formlar�, se�im s�reci, teknik de�erlendirme, �nerilen �al��ma s�releri ve �artlar�na kadar olan safhalar�n hi�birinde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin aleyhine ayr�mc� uygulamalarda bulunulamaz.

�al��an (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin aleyhinde sonu� do�uracak �ekilde, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellili�iyle ilgili olarak di�er ki�ilerden farkl� muamelede bulunulamaz.

�al��an veya i� ba�vurusunda bulunan (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin kar��la�abilece�i engel ve g��l�kleri azaltmaya veya ortadan kald�rmaya y�nelik istihdam s�re�lerindeki �nlemlerin al�nmas� ve i�yerinde fiziksel d�zenlemelerin bu konuda g�rev, yetki ve sorumlulu�u bulunan kurum ve kurulu�lar ile i�yerleri taraf�ndan yap�lmas� zorunludur. (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilik durumlar� sebebiyle i�g�c� piyasas�na kazand�r�lmalar� g�� olan (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin istihdam�, �ncelikle korumal� i�yerleri arac�l���yla sa�lan�r.

Korumal� i�yerleriyle ilgili us�l ve esaslar �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���, Maliye Bakanl��� ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

E�itim ve ��retim

MADDE 15 - Hi�bir gerek�eyle (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin e�itim almas� engellenemez. (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli �ocuklara, gen�lere ve yeti�kinlere, �zel durumlar� ve farkl�l�klar� dikkate al�narak, b�t�nle�tirilmi� ortamlarda ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli olmayanlarla e�it e�itim imk�n� sa�lan�r.

(DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelli �niversite ��rencilerinin ��renim hayatlar�n� kolayla�t�rabilmek i�in Y�ksek��retim Kurulu b�nyesinde ara�-gere� temini, �zel ders materyallerinin haz�rlanmas�, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilere uygun e�itim, ara�t�rma ve bar�nd�rma ortamlar�n�n haz�rlanmas�n�n temini gibi konularda �al��ma yapmak �zere (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelliler Dan��ma ve Koordinasyon Merkezi kurulur.

(DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engelliler Dan��ma ve Koordinasyon Merkezinin �al��ma us�l ve esaslar�, Sa�l�k Bakanl���, Milli E�itim Bakanl��� ve Y�ksek��retim Kurumu ile (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken haz�rlanan y�netmelikle belirlenir.

��itme (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin e�itim ve ileti�imlerinin sa�lanmas� amac�yla T�rk Dil Kurumu Ba�kanl��� taraf�ndan T�rk i�aret dili sistemi olu�turulur. Bu sistemin olu�turulmas�na ve uygulanmas�na y�nelik �al��malar�n esas ve us�lleri T�rk Dil Kurumu Ba�kanl��� koordinat�rl���nde, Milli E�itim Bakanl���, (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

(DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilerin, her t�rl� e�itim ve k�lt�rel ihtiya�lar�n� kar��lamak �zere kabartma, sesli, elektronik kitap; alt yaz�l� film ve benzeri materyal �retilmesini teminen gerekli i�lemler, Milli E�itim Bakanl��� ve K�lt�r ve Turizm Bakanl���nca m��tereken y�r�t�l�r.

E�itsel de�erlendirme

MADDE 16 - (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Engellilerin e�itsel de�erlendirme ve tan�lamas� il milli e�itim m�d�rl�kleri rehberlik ara�t�rma merkezlerinde uzman ki�ilerden olu�an ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engelli ailesinin yer ald��� �zel e�itim de�erlendirme kurulu taraf�ndan yap�l�r ve e�itim pl�nlamas� geli�tirilir. Bu pl�nlama her y�l yeniden de�erlendirilerek geli�meler do�rultusunda g�zden ge�irilir.

��rakl�k e�itimi almak isteyen (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) engellilerin ilgi, istek, yetenek ve becerileri do�rultusunda ve sa�l�k kurulu raporunu da dikkate almak suretiyle hangi meslek dal�nda e�itim alacaklar�na kurul karar verir.

Kurulun te�kili ve �al��ma us�l ve esaslar� Milli E�itim Bakanl��� ile (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 1) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

���NC� B�L�M: De�i�tirilen H�k�mler

MADDE 17 - 8.6.1965 tarihli ve 625 say�l� �zel ��retim Kurumlar� Kanununun 1 inci maddesinde yer alan "��renci et�d e�itim merkezleri," ibaresinden sonra gelmek �zere "�zel e�itim ve rehabilitasyon merkezleri," ibaresi eklenmi�tir.

MADDE 18 - 625 say�l� Kanuna a�a��daki ge�ici madde eklenmi�tir.

GE��C� MADDE 2 - 24.5.1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Kanunu h�k�mleri gere�i izin alm�� olan �zel e�itim ve rehabilitasyon merkezleri 31.12.2007 tarihine kadar Milli E�itim Bakanl���nca belirlenen �artlara uygun olarak a��l�� izinlerini yenilerler.

MADDE 19 - 23.6.1965 tarihli ve 634 say�l� Kat M�lkiyeti Kanununun 42 nci maddesinin birinci f�kras�ndan sonra gelmek �zere a�a��daki f�kra eklenmi�tir.

�z�rl�lerin ya�am� i�in zorunluluk g�stermesi h�linde, proje tadili kat maliklerinin en ge� �� ay i�erisinde yapaca�� toplant�da g�r���lerek say� ve arsa pay� �o�unlu�u ile karara ba�lan�r. Toplant�n�n bu s�re i�erisinde yap�lamamas� veya tadilat talebinin �o�unlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi �zerine bina g�venli�inin tehlikeye sokulmad���n� bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden al�nacak tasdikli proje de�i�ikli�i veya krokiye g�re in�aat, onar�m ve tesis yap�l�r. �lgili merciler, tasdikli proje de�i�ikli�i veya kroki taleplerini en ge� alt� ay i�inde sonu�land�r�r. Komisyonun te�kili, �al��ma us�l� ile �z�rl�n�n kullan�m�ndan sonraki s�re� ile ilgili us�l ve esaslar Bay�nd�rl�k ve �skan Bakanl��� ile �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� taraf�ndan m��tereken haz�rlanacak y�netmelikle belirlenir.

MADDE 20 - 14.7.1965 tarihli ve 657 say�l� Devlet Memurlar� Kanununun 53 �nc� maddesinin ba�l��� ve birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�z�rl�lerin Devlet memurlu�una al�nmalar�:

Mevzuata uygun olmak kayd�yla; �z�rl�lerin mesleklerine uygun m�nhal kadrolara atanmas�, mesleklerini icra veya infaza yard�mc� ara� ve gerecin kurumlar�nca temin edilmesi esast�r. �z�rl�lerin Devlet memurlu�una al�nma �artlar� ile hangi i�lerde �al��t�r�lacaklar�, mesleklerini icra ve infazda hangi yard�mc� ara� ve gere�lerin kurumlar�nca temin edilece�i, zihinsel �z�rl�lerin hangi g�revlere atanmas�nda asgari e�itim �art�ndan istisna edilece�i hususlar� Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl���, �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl���, �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� ve Devlet Personel Ba�kanl���nca m��tereken haz�rlanacak y�netmelikle d�zenlenir.

MADDE 21 - 657 say�l� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

EK MADDE 39 - Devlet memurlar�n�n, hayat�n� ba�kas�n�n yard�m veya bak�m� olmadan devam ettiremeyecek derecede �z�rl� oldu�u sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilen e�i, �ocuklar� ile karde�lerinin, memuriyet mahalli d���nda resmi veya �zel e�itim ve ��retim kurulu�lar�nda e�itim ve ��retim yapacaklar�n�n �zel e�itim de�erlendirme kurulu taraf�ndan belgelendirilmesi h�linde, ilgilinin talebi �zerine e�itim ve ��retim kurulu�lar�n�n bulundu�u il veya il�e s�n�rlar� dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo� bir kadroya atamas� yap�l�r.

MADDE 22 - 29.7.1970 tarihli ve 1319 say�l� Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci f�kras�nda yer alan "gazilerin," ibaresinden sonra gelmek �zere "�z�rl�lerin," ibaresi eklenmi�tir.

MADDE 23 - 18.1.1972 tarihli ve 1512 say�l� Noterlik Kanununun 73 �nc� maddesi ba�l���yla birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�lgilinin i�itme, konu�ma veya g�rme �z�rl� olmas�:

Madde 73 - Noter, ilgilinin i�itme, konu�ma veya g�rme �z�rl� oldu�unu anlarsa, i�lemler �z�rl�n�n iste�ine ba�l� olmak �zere iki tan�k huzurunda yap�l�r. �lgilinin i�itme veya konu�ma �z�rl� olmas� ve yaz� ile anla�ma imk�n�n�n da bulunmamas� h�linde, iki tan�k ve yeminli terc�man bulundurulur.

MADDE 24 - 1512 say�l� Kanunun 75 inci maddesinin ikinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Bir noterlik i�leminde imza at�lm�� veya imza yerine ge�en el i�areti yap�lm�� olmas�na ra�men, ilgilisi ister veya ad�na i�lem yap�lan ve imza atabilen g�rme �z�rl�ler hari� olmak �zere noter, i�lemin niteli�i, imzay� atan veya el i�aretini yapan �ahs�n durumu ve kimli�i bak�m�ndan gerekli g�r�rse, yukar�daki f�kradaki us�l dairesinde ilgili, tan�k, terc�man veya bilirki�inin parma�� da bast�r�l�r. M�h�r kullan�lmas� h�linde parma��n da bast�r�lmas� zorunludur.

MADDE 25 - 1.7.1976 tarihli ve 2022 say�l� 65 Ya��n� Doldurmu� Muhta�, G��s�z ve Kimsesiz T�rk Vatanda�lar�na Ayl�k Ba�lanmas� Hakk�nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci ve d�rd�nc� f�kralar� y�r�rl�kten kald�r�lm�� ve ayn� Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

EK MADDE 1 - 65 ya��n� doldurmam�� olmakla birlikte;

a) Ba�kas�n�n yard�m� olmaks�z�n hayat�n� devam ettiremeyecek �ekilde �z�rl� olduklar�n� tam te�ekk�ll� hastanelerden alacaklar� sa�l�k kurulu raporu ile kan�tlayan, 18 ya��n� dolduran ve kanunen bakmakla m�kellef kimsesi bulunmayan �z�rl�lerden; her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 300'� tutar�nda,

b) 18 ya��n� dolduran, kanunen bakmakla m�kellef kimsesi olmayan ve herhangi bir i�e yerle�tirilememi� olan �z�rl�lerden; her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri olanlara, bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 200'� tutar�nda,

c) Her ne ad alt�nda olursa olsun her t�rl� gelirleri toplam�n�n ayl�k ortalamas�na g�re bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen g�sterge rakam�n�n memur ayl�k katsay�s� ile �arp�m� sonucu bulunacak tutardan daha az geliri oldu�u halde, kanunen bakmakla y�k�ml� oldu�u 18 ya��n� tamamlamam�� �z�rl� yak�n� bulunanlara, bak�m ili�kisi fiilen ger�ekle�mek kayd�yla bu Kanunun 1 inci maddesine g�re belirlenecek ayl�k tutar�n�n % 200'� tutar�nda,

Ayl�k ba�lan�r.

65 ya��n doldurulmas�ndan �nce bu madde h�k�mlerine g�re ba�lanm�� olan ayl�klar�n ayn� �ekilde �denmesine devam olunur. Bu Kanunun 1 inci maddesine g�re ayl�k ba�lananlardan ba�kas�n�n yard�m� olmaks�z�n hayat�n� devam ettiremeyecek kadar �z�rl� olduklar�n� tam te�ekk�ll� hastaneden alacaklar� sa�l�k kurulu raporu ile kan�tlayanlara da birinci f�kran�n (a) bendine g�re ayl�k ba�lan�r. Ayl�k ba�lanmas�na esas �z�rl�l�k oran� de�i�enlerin ayl�klar� durumlar�na g�re yeniden tespit olunur. �z�rl�l�k oran�, bu Kanuna g�re ayl�k ba�lanmas� gereken oran�n alt�na d��enler ile birinci f�krada belirtilen ayl�k ortama gelir tutar�ndan fazla gelir elde etmeye ba�layanlar�n ayl�klar� kesilir.

Ayl�k hakk�ndan yararlanan 18 ya��ndan k���k �z�rl�lerin yaln�zca kendileri bu Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen tedavi hakk�ndan yararlan�r. Ancak, bu madde h�k�mlerine g�re ayl�k alanlardan herhangi bir sosyal g�venlik kurumunun tedavi yard�m� kapsam�nda bulunanlara tedavi yard�m� yap�lmaz.

Bu Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddeleri birinci f�kra h�k�mlerine g�re ayl�k �denecekler hakk�nda da uygulan�r.

Herhangi bir sosyal g�venlik kurumundan mal�l olmalar� sebebiyle yetim olarak ayl�k veya gelir almakta olan �ocuklardan bu kurumlardan ald�klar� ayl�k veya gelir toplam� tutarlar� bu madde gere�ince durumlar�na g�re �denebilecek tutardan daha az olanlara; aradaki fark ilgili sosyal g�venlik kurumu taraf�ndan (birden fazla sosyal g�venlik kurumundan ayl�k veya gelir alanlar i�in yaln�zca tercih edecekleri bir sosyal g�venlik kurumu taraf�ndan) �denir ve bu �ekilde �denen tutarlar Hazineden tahsil edilir.

MADDE 26 - 24.5.1983 tarihli ve 2828 say�l� Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 3 �nc� maddesinin (c) bendinden sonra gelmek �zere a�a��daki (d) bendi eklenerek bentler tesels�l ettirilmi� ve mevcut (e) bendine (11) numaral� alt bent eklenmi�tir.

d) "Bak�ma Muhta� �z�rl�"; �z�rl�l�k s�n�fland�rmas�na g�re resmi sa�l�k kurulu raporu ile a��r �z�rl� oldu�u belgelendirilenlerden, g�nl�k hayat�n al���lm��, tekrar eden gereklerini �nemli �l��de yerine getirememesi nedeniyle hayat�n� ba�kas�n�n yard�m� ve bak�m� olmadan devam ettiremeyecek derecede d��k�n olan ki�iyi,

11 - "�ocuk evleri"; 0-18 ya�lar aras�ndaki korunmaya muhta� �ocuklar�n kald��� ev birimlerini,

MADDE 27 - 2828 say�l� Kanunun 4 �nc� maddesinin (a) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve (e) bendi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

a) Bu Kanun kapsam�na giren sosyal hizmetlere ili�kin faaliyetler, Devletin denetim ve g�zetiminde, sivil toplum kurulu�lar� ile halk�n g�n�ll� katk� ve kat�l�m� da sa�lanarak bir b�t�nl�k i�inde y�r�t�l�r. Sunulacak bak�m ve di�er hizmetlerin kapsam� ve bu hizmetleri verecek olan ger�ek ve t�zel ki�ilerin izin, �al��ma us�l ve esaslar� ve di�er hususlar Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu taraf�ndan ��kar�lacak bir y�netmelikle d�zenlenir.

MADDE 28 - 2828 say�l� Kanunun 9 uncu maddesinin (g) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

g) Kuruma ba�l� olanlar d���nda kurulacak sosyal hizmet kurulu�lar�n�n, �zel e�itim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hari� olmak �zere a��l�� iznine, her t�rl� standartlar�na ve i�leyi�lerine ili�kin esaslar�, varsa �cret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanlar�n faaliyetlerini durdurmak.

MADDE 29 - 2828 say�l� Kanunun 10 uncu maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Kurumun merkez te�kilat� bir Genel M�d�r, be� Genel M�d�r Yard�mc�s� ile a�a��daki esas birimlerden olu�ur:

a) Hukuk M��avirli�i.

b) Tefti� Kurulu Ba�kanl���.

c) Strateji Geli�tirme Dairesi Ba�kanl���.

d) �nsan Kaynaklar� Dairesi Ba�kanl���.

e) �ocuk Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

f) Ya�l� Bak�m Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

g) �z�rl� Bak�m Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

h) Sosyal Yard�m Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

i) Gen�lik Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

j) Destek Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

k) Sosyal Hizmetler E�itim Merkezi Ba�kanl���.

l) Yap� ��leri Dairesi Ba�kanl���.

m) D�ner Sermaye Merkez M�d�rl���.

n) Aile-Kad�n ve Toplum Hizmetleri Dairesi Ba�kanl���.

o) �zel Kalem M�d�rl���.

p) Savunma Uzmanl���.

MADDE 30 - 2828 say�l� Kanuna a�a��daki ek maddeler eklenmi�tir.

EK MADDE 7 - Sosyal g�venlik kurumlar�na t�bi olmayan, bak�ma muhta� �z�rl�lerden ailesini kaybetmi� olanlar ile ailesi ekonomik veya sosyal yoksunluk i�erisinde bulunanlara bak�m hizmetinin resmi veya �zel bak�m kurumlar�nda ya da ikametlerinde verilmesi sa�lan�r.

Bak�ma muhta� �z�rl�lere sunulacak bak�m hizmetlerinin kapsam� ve bu hizmetleri verecek olan ger�ek ve t�zel ki�ilerin izin, �al��ma us�l ve esaslar�, denetlenmeleri ile �cretlendirme ve �demeleri Kurumun koordinat�rl���nde, Maliye Bakanl���, Sa�l�k Bakanl��� ve �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���nca m��tereken ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

Bak�ma muhta� �z�rl�lere sunulacak bak�m hizmetinin kar��l��� olarak her ay i�in ki�i ba��na belirlenecek tutar, iki ayl�k net asgari �cretten fazla olamaz.

Bak�ma muhta� �z�rl�lerin, Kurumca bak�lanlar d���ndakilerin bak�m �creti bu ama�la Kurum b�t�esine konulacak �denekten kar��lan�r.

EK MADDE 8 - ��itme ve konu�ma �z�rl�lerine gerek g�r�ld��� h�llerde terc�manl�k yapmak �zere illerde i�aret dili bilen personel g�revlendirilir. Personelin i�aret lisan� ��renmeleri i�in gerekli kurslar�n d�zenlenmesi sa�lan�r. Bu personelin g�rev ve yetkileri, �al��ma ko�ullar� ile ilgili us�l ve esaslar �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� ve Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���n�n m��tereken haz�rlayacaklar� y�netmelikle belirlenir.

MADDE 31 - 13.10.1983 tarihli ve 2918 say�l� Karayollar� Trafik Kanununun 61 inci maddesinin birinci f�kras�na (n) bendinden sonra gelmek �zere a�a��daki bent ve ikinci f�kras�na a�a��daki c�mle eklenmi�tir.

o) �z�rl�lerin ara�lar� i�in ayr�lm�� park yerlerinde,

(o) bendinin ihl�li h�linde para cezas� iki kat art�r�l�r.

MADDE 32 - 25.10.1984 tarihli ve 3065 say�l� Katma De�er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin (4) numaral� f�kras�na a�a��daki bent eklenmi�tir.

s) �z�rl�lerin e�itimleri, meslekleri, g�nl�k ya�amlar� i�in �zel olarak �retilmi� her t�rl� ara�-gere� ve �zel bilgisayar programlar�.

MADDE 33 - 21.5.1986 tarihli ve 3289 say�l� Gen�lik ve Spor Genel M�d�rl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanunun 2 nci maddesine (n) bendinden sonra gelmek �zere a�a��daki (o) bendi eklenmi� ve mevcut (o) bendi (p) bendi olarak tesels�l ettirilmi�tir.

o) �z�rl� bireylerin spor yapabilmelerini sa�lamak ve yayg�nla�t�rmak �zere; spor tesislerinin �z�rl�lerin kullan�m�na da uygun olmas�n� sa�lamak, spor e�itim programlar� ve destekleyici teknolojiler geli�tirmek, gerekli malzemeyi sa�lamak, konu ile ilgili bilgilendirme ve bilin�lendirme �al��malar� ile yay�nlar yapmak, spor adamlar� yeti�tirmek, �z�rl� bireylerin spor yapabilmesi konusunda ilgili di�er kurulu�larla i�birli�i yapmak,

MADDE 34 - 7.5.1987 tarihli ve 3359 say�l� Sa�l�k Hizmetleri Temel Kanununun 3 �nc� maddesine a�a��daki bent eklenmi�tir.

m) Rehabilite edici t�bbi hizmetlerde kullan�lan yard�mc� ara� ve gere�leri �retmek amac�yla, kamu kurum ve kurulu�lar� ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan kurulacak kurulu�lar�n a��l�� iznini vermeye Sa�l�k Bakanl��� yetkilidir. Bu kurum ve kurulu�lar�n a��l�� izninin verilmesine, �retim ve personel standard�na, i�leyi� ve denetimi ile daha �nce a��lm�� olan kurum ve kurulu�lar�n durumlar�na ili�kin esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

MADDE 35 - 30.4.1992 tarihli ve 3797 say�l� Milli E�itim Bakanl���n�n Te�kilat ve G�revleri Hakk�nda Kanuna a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

EK MADDE 3 - G�rme, ortopedik, i�itme, dil-konu�ma, ses bozuklu�u, zihinsel ve ruhsal �z�rl� �ocuklardan �zel e�itim de�erlendirme kurullar� taraf�ndan, �zel e�itim ve rehabilitasyon merkezlerine devam etmeleri uygun g�r�lenlerin e�itim giderlerinin, her y�l b�t�e uygulama talimat�nda belirlenen miktar� Milli E�itim Bakanl��� b�t�esine konulacak �denekten kar��lan�r.

MADDE 36 - 28.12.1993 tarihli ve 3960 say�l� Kal�tsal Hastal�klarla M�cadele Kanununun 1 inci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Madde 1 - Devlet, kal�tsal kan hastal�klar�ndan thalessemia ve orak h�creli anemi dahil olmak �zere, b�t�n kal�tsal kan hastal�klar�yla ve �z�rl�l��e yol a�an di�er kal�tsal hastal�klarla koruyucu sa�l�k hizmetleri kapsam�nda m�cadele eder. Bunun i�in gerekli �denek Sa�l�k Bakanl��� y�l� b�t�esine konulur.

Kal�tsal kan hastal�klar�yla ve �z�rl�l��e yol a�an di�er kal�tsal hastal�klarla koruyucu sa�l�k hizmetleri kapsam�nda m�cadele i�in gerekli �nlemler ve bu konuda uygulanacak us�l ve esaslar Sa�l�k Bakanl���nca ��kar�lacak y�netmelikle d�zenlenir.

MADDE 37 - 13.4.1994 tarihli ve 3984 say�l� Radyo ve Televizyonlar�n Kurulu� ve Yay�nlar� Hakk�nda Kanunun 4 �nc� maddesinin ikinci f�kras�n�n (u) bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

u) Kad�nlara, g��s�zlere, �z�rl�lere ve �ocuklara kar�� �iddetin ve ayr�mc�l���n te�vik edilmemesi.

MADDE 38 - 22.11.2001 tarihli ve 4721 say�l� T�rk MedenKanununun 348 inci maddesinin birinci f�kras�n�n (1) numaral� bendi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

1) Ana ve baban�n deneyimsizli�i, hastal���, ba�ka bir yerde bulunmas� veya benzeri sebeplerden biriyle velayet g�revini gere�i gibi yerine getirememesi.

MADDE 39 - 22.5.2003 tarihli ve 4857 say�l� �� Kanununun 108 inci maddesinin birinci f�kras� a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi� ve ikinci f�kras�n�n birinci c�mlesi y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

Bu Kanunda �ng�r�len idari para cezalar�, 101 inci maddedeki idari para cezalar� hari�, gerek�esi belirtilmek suretiyle �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� B�lge M�d�r�nce verilir. 101 inci madde kapsam�ndaki idari para cezalar� ise, do�rudan T�rkiye �� Kurumu �l M�d�r� taraf�ndan verilir.

MADDE 40 - 10.7.2004 tarihli ve 5216 say�l� B�y�k�ehir Belediyesi Kanununa a�a��daki ek madde eklenmi�tir.

EK MADDE 1 - B�y�k�ehir belediyelerinde �z�rl�lerle ilgili bilgilendirme, bilin�lendirme, y�nlendirme, dan��manl�k, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri vermek �zere �z�rl� hizmet birimleri olu�turulur. Bu birimler, faaliyetlerini �z�rl�lere hizmet amac�yla kurulmu� vak�f, dernek ve bunlar�n �st kurulu�lar�yla i�birli�i h�linde s�rd�r�rler. �z�rl� hizmet birimlerinin kurulu�, g�rev, yetki, sorumluluk ve i�leyi�ine ili�kin us�l ve esaslar �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���n�n g�r��� al�narak ��i�leri Bakanl���nca haz�rlanacak y�netmelikle belirlenir.

MADDE 41 - 26.9.2004 tarihli ve 5237 say�l� T�rk Ceza Kanununun 122 inci maddesinin birinci f�kras�nda ge�en "dil, �rk, renk, cinsiyet," ibaresinden sonra gelmek �zere "�z�rl�l�k," ibaresi eklenmi�tir.

MADDE 42 - 25.3.1997 tarihli ve 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 3 �nc� maddesinin (h) bendine a�a��daki paragraf eklenmi�tir.

Ba�kanl���n ba�l� oldu�u Bakan�n onay� ile �z�rl� kimlik kart� haz�rlama veya verme yetkisi, valiliklere devredilebilir. �z�rl� kimlik kart� haz�rlama ve verme us�l ve esaslar�, ��i�leri Bakanl��� ve �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� ile Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl���nce m��tereken haz�rlanacak y�netmelikle belirlenir.

MADDE 43 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 7 nci maddesi a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Madde 7 - Ba�kanl���n ana hizmet birimleri �unlard�r:

a) Rehabilitasyon ve E�itim Dairesi Ba�kanl���.

b) �z�rl�l�k Ara�t�rmalar� ve �statistik Dairesi Ba�kanl���.

c) Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���.

d) Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba�kanl���.

MADDE 44 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 8 inci maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Rehabilitasyon ve E�itim Dairesi Ba�kanl���

Madde 8 - Rehabilitasyon ve E�itim Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) �z�rl�lerin rehabilitasyonu ve e�itimi s�recinde ilgili kurum ve kurulu�lar aras�nda i�birli�i ve koordinasyonu sa�lamak.

b) �z�rl�lerin rehabilitasyonuna y�nelik her t�rl� standard�n olu�turulmas�na y�nelik �al��malar yapmak.

c) Rehabilitasyon alan�nda faaliyet g�steren kurum ve kurulu�lardaki yap�lan �al��malar� takip etmek, sorunlar� ve ��z�m yollar�n� ara�t�rmak.

d) Rehabilitasyon ve e�itim alanlar� ile ilgili (panel, sempozyum, konferans ve benzeri) etkinliklerde bulunmak.

e) �stihdam� k�s�tlayan engellerin kald�r�lmas�n�, istihdam alanlar�n�n geni�letilmesini ve �z�rl�lerin kendi i�ini kurmalar�na y�nelik �al��malar� takip etmek ve tekliflerde bulunmak.

f) �z�rl�lerin g�nl�k hayatlar�nda kar��la�t�klar� fiziki ve mimari engellerin kald�r�lmas� ve bu konudaki standartlar�n belirlenmesi i�in teklifler haz�rlamak ve haz�rlatmak.

g) Kamuya a��k sosyal, k�lt�rel, sportif tesis ve alanlar ile kitle ileti�im ve ula��m ara�lar�ndan �z�rl�lerin faydalanmas�n� sa�lay�c� tedbirleri ara�t�rmak, de�erlendirmek ve teklifler haz�rlamak.

h) �z�rl� �ocuklara, gen�lere, yeti�kinlere b�t�nle�tirilmi� ortamlarda ve her d�zeyde e�itim imk�n� sa�lamaya y�nelik �al��malar� takip etmek.

�) �z�rl�l���n �nlenmesi, erken te�hisi, �z�rl�lerin rehabilitasyonu, e�itimi ve sosyal g�venlikleri ile ilgili konularda teklif ve projeler haz�rlamak, haz�rlatmak ve uygulatmak.

i) Ba�kanl�k�a verilen benzeri g�revleri yapmak.

MADDE 45 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 9 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

�z�rl�l�k Ara�t�rmalar� ve �statistik Dairesi Ba�kanl���

Madde 9 - �z�rl�l�k Ara�t�rmalar� ve �statistik Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) �z�rl�l�k politikas�n�n belirlenmesine y�nelik veri olu�turmak.

b) �z�rl�l�k alan�ndaki �al��malar� takip etmek, de�erlendirmek.

c) �z�rl�lerle ilgili mevzuat� derlemek, incelemek ve geli�tirilmesine y�nelik �al��ma yapmak.

d) �z�rl�lere tan�nan hak ve hizmetlerden yararlanma amac�yla kullan�lmak �zere �z�rl�ler kimlik kart� haz�rlamak, haz�rlatmak ve her t�rl� i�lemleri takip etmek.

e) Ba�kanl�k birimlerinin bilgi i�lem ve otomasyon ihtiyac�n� kar��lamak ve y�r�tmek.

f) Ba�kanl�k birimlerinin i� ak��lar�n� izleyerek etkin ve verimli i�, bilgi ak��� ve ileti�im d�zenini sa�lamak, bunlara y�nelik geli�meleri izlemek ve geli�tirmek i�in �nerilerde bulunmak.

g) Bilgi portal�n� olu�turmak, y�netmek ve ileti�im a��n� sa�lamak.

h) �z�rl�ler ile ilgili veri taban� olu�turulmas�n� sa�lamak.

�) Ulusal kurum ve kurulu�lardan �z�rl�lere y�nelik istatistiksel bilgilerin bilgi i�lem ortam�nda toplanmas�n� sa�lamak ve de�erlendirmek.

i) Ba�kan�n direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve i�lemleri takip etmek.

j) Ba�kanl�k�a verilen benzeri g�revleri yapmak.

MADDE 46 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 10 uncu maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���

Madde 10 - Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Ba�kanl���n uluslararas� ili�kilerini d�zenlemek ve y�r�tmek.

b) �z�rl�lere y�nelik olu�turulan sosyal politikalar� uluslararas� ve �lkeler �l�e�inde izlemek ve de�erlendirmek.

c) Uluslararas� d�zeyde �z�rl�lere y�nelik faaliyet g�steren kurum ve kurulu�larla i�birli�i kurmak, s�rd�rmek, geli�tirmek, ilgili personelin bilgilendirilmesini sa�lamak.

d) Avrupa Birli�i ile �z�rl�l�k alan�ndaki �al��malar� y�r�tmek.

e) �z�rl�lere y�nelik faaliyetlerde uluslararas� kurum ve kurulu�lardaki geli�meleri takip etmek, �z�rl�lerin sorunlar�n� ve ��z�m yollar�n� ortak ara�t�rmak, ortaya ��kan sorunlar hakk�nda ortak inceleme ve ara�t�rma yapmak, yapt�rmak, bu konuda ortak proje ve teklifleri haz�rlamak ve haz�rlatmak.

f) Uluslararas� kurum ve kurulu�lardan �z�rl�lere y�nelik istatistiksel bilgilerin toplanmas�n� sa�lamak.

g) �z�rl�lerle ilgili uluslararas� geli�meleri takip etmek, antla�ma ve s�zle�melerin �lkemizdeki uygulamalar�n� izlemek ve de�erlendirmek.

h) Ba�kanl���n koordinat�rl���ndeki uluslararas� d�zeyde �z�rl�lere y�nelik faaliyetler i�in te�kil edilen kurullar�n ve organizasyonlar�n sekretarya hizmetini y�r�tmek.

�) Yabanc� kaynakl� dok�manlar�n temini, terc�mesi ve ilgili birimlerin bilgilendirilmesini sa�lamak.

i) Ba�kanl���n i� ve d�� tan�t�m�n� ve halkla ili�kiler hizmetlerini y�r�tmek.

j) Ba�kanl���n her t�rl� protokol i�lerini d�zenlemek ve y�r�tmek.

k) Ba�kanl�k�a verilen benzeri g�revleri yapmak.

MADDE 47 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin 11 inci maddesi ba�l��� ile birlikte a�a��daki �ekilde de�i�tirilmi�tir.

Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba�kanl���

Madde 11 - Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba�kanl���n�n g�revleri �unlard�r:

a) Ba�kanl�k birimlerince �nerilen projelerin haz�rlanmas� veya haz�rlat�lmas� ile ilgili �al��ma yapmak ve uygulanmas�na destek sa�lamak.

b) Ba�kanl�k�a yap�lmas�na karar verilen projelerin ger�ekle�mesi amac�yla gerekli mali kaynaklar�n sa�lanmas� i�in ilgili birimlerle kurum ve kurulu�larla ileti�im kurmak.

c) Projenin tamamlanmas�ndan sonra haz�rlanacak proje sonu� raporunun ilgili birimler arac�l��� ile duyurulmas�n� sa�lamak.

d) Proje veri taban�n�n olu�turulmas�n� sa�lamak.

e) Ba�kanl�k s�reli yay�n�n�n haz�rlanmas� ve yay�nlanmas� i�in gerekli �al��malar� yapmak ve yapt�rmak.

f) Ba�kanl�k�a g�revlendirildi�inde, genel yahut �zel protokole ba�l� i�birlikleri geli�tirmek.

g) Ba�kanl��� ilgilendiren toplant�, brifing ve g�r��meleri d�zenlemek, �z�rl�ler Y�ksek Kurulu ve �z�rl�ler �uras�n�n sekretarya hizmetlerini y�r�tmek, �nemli not ve tutanaklar� tutmak ve yay�mlamak.

h) Ba�kanl�k�a verilen benzeri g�revleri yapmak.

MADDE 48 - 571 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (1) say�l� cetvelin "Ana Hizmet Birimleri" b�l�m� "1. Rehabilitasyon ve E�itim Dairesi Ba�kanl���, 2. �z�rl�l�k Ara�t�rmalar� ve �statistik Dairesi Ba�kanl���, 3. Avrupa Birli�i ve D�� �li�kiler Dairesi Ba�kanl���, 4. Proje ve Koordinasyon Dairesi Ba�kanl���" �eklinde de�i�tirilmi�tir.

MADDE 49 - a) Ekli (1) say�l� listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� b�l�m�nden ��kar�lm��, ekli (2) say�l� listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad� ge�en Kanun H�km�nde Kararnameye ba�l� (I) say�l� cetvelin ad� ge�en Genel M�d�rl��e ait b�l�m�ne eklenmi�tir.

b) Ekli (3) say�l� listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 say�l� Kanun H�km�nde Kararnamenin eki (I) say�l� cetvelin �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� b�l�m�nden ��kar�lm��, ekli (4) say�l� listede yer alan kadrolar ihdas edilerek ad� ge�en Kanun H�km�nde Kararnameye ba�l� (I) say�l� cetvelin ad� ge�en Ba�kanl��a ait b�l�m�ne eklenmi�tir.

Y�r�rl�kten kald�r�lan h�k�mler

MADDE 50 - a) 17.7.1964 tarihli ve 506 say�l� Sosyal Sigortalar Kanununun ek 37 nci maddesi,

b) 29.6.1956 tarihli ve 6762 say�l� T�rk Ticaret Kanununun 668 inci maddesinin ���nc� f�kras�,

c) 22.4.1926 tarihli ve 818 say�l� Bor�lar Kanununun 14 �nc� maddesinin son f�kras�,

Y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

GE��C� MADDELER

GE��C� MADDE 1 - Bu Kanunda �ng�r�len y�netmelikler Kanunun yay�m� tarihinden itibaren bir y�l i�erisinde y�r�rl��e konulur.

GE��C� MADDE 2 - Kamu kurum ve kurulu�lar�na ait mevcut resmi yap�lar, mevcut t�m yol, kald�r�m, yaya ge�idi, a��k ve ye�il alanlar, spor alanlar� ve benzeri sosyal ve k�lt�rel alt yap� alanlar� ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan yap�lm�� ve umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren (DE����K �BARE RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/34) (KOD 1) sekiz y�l i�inde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 2) engellilerin eri�ebilirli�ine uygun duruma getirilir.

GE��C� MADDE 3 - B�y�k�ehir belediyeleri ve belediyeler, �ehir i�inde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu ta��ma hizmetlerinin (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 2) engellilerin eri�ilebilirli�ine uygun olmas� i�in gereken tedbirleri al�r. Mevcut �zel ve kamu toplu ta��ma ara�lar�, bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren (DE����K �BARE RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/34) (KOD 1) sekiz y�l i�inde (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 2) engelliler i�in eri�ilebilir duruma getirilir.

(EKLENM�� FIKRA RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/34)

Bu Kanunun ge�ici 2 nci maddesi ile bu maddenin birinci f�kras�nda belirtilen eri�ilebilirlik standartlar�n�n uygulanmas�n�n izlenmesi ve denetimi her ilde Aile ve Sosyal Politikalar, ��i�leri, �evre ve �ehircilik, Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl�klar� ile �z�rl�ler ile ilgili konfederasyonlar�n temsilcilerinden olu�an komisyon taraf�ndan yap�l�r. �htiya� halinde birden fazla komisyon kurulabilir. Denetim sonucunda ilgili belediye ve kamu kurum ve kurulu�lar� ile umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar�n ve a��k alanlar�n malikleri ile toplu ta��ma ara�lar�n�n sahiplerine eksikleri tamamlamas� i�in birinci f�krada belirtilen s�renin bitiminden itibaren iki y�l� ge�memek �zere ek s�re verilebilir.

(EKLENM�� FIKRA RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/34)

S�renin bitiminden itibaren �ng�r�len y�k�ml�l�klerini yerine getirmedi�i denetim komisyonlar�nca tespit edilen umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ve a��k alanlar ile toplu ta��ma ara�lar�n�n sahibi olan ger�ek ve �zel hukuk t�zel ki�ilerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� taraf�ndan her bir tespit i�in bin T�rk Liras�ndan be� bin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r. Bu �ekilde bir y�l i�inde uygulanacak idari para cezas�n�n tutar� ellibin liray� ge�emez. S�renin bitiminden itibaren �ng�r�len y�k�ml�l�klerini yerine getirmedi�i denetim komisyonlar�nca tespit edilen b�y�k�ehir belediyeleri, belediyeler ve di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� taraf�ndan her bir tespit i�in be�bin T�rk Liras�ndan yirmibe� bin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r. Bu �ekilde bir y�l i�inde uygulanacak idari para cezas�n�n tutar� be�y�z bin liray� ge�emez. Bu maddeye g�re verilen idari para cezalar� tebli�inden itibaren bir ay i�erisinde �denir. Genel b�t�eye gelir kaydedilen idari para cezas� tutarlar� dikkate al�narak eri�ilebilirlik konusundaki projelerde kullan�lmak �zere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� b�t�esinde �denek �ng�r�l�r.

(EKLENM�� FIKRA RGT: 12.07.2012 RG NO: 28351 KANUN NO: 6353/34)

Bu maddenin uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar; ��i�leri, Maliye, �evre ve �ehircilik, Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl�klar�n�n ve (DE����K �BARE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1) (KOD 2) engelliler ile ilgili konfederasyonlar�n g�r��leri al�nmak sureti ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���nca bir y�l i�erisinde ��kar�lacak y�netmelikle belirlenir.

GE��C� MADDE 4 - Bu Kanunla �z�rl�ler �daresi Ba�kanl��� ile Sosyal Hizmetler ve �ocuk Esirgeme Kurumu Genel M�d�rl��� te�kilat kanunlar�nda yap�lan yeni d�zenleme sebebiyle kadro ve g�rev unvanlar� de�i�enler veya kald�r�lanlar bu Kanunun y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren bir y�l i�inde bo� bulunan durumlar�na uygun kadrolara atan�rlar. Bunlar yeni bir kadroya atan�ncaya kadar her t�rl� mali haklar�n� eski kadrolar�na g�re almaya devam ederler. S�z konusu personelin atand�klar� yeni kadrolar�n ayl�k, ek g�sterge, her t�rl� zam ve tazminatlar� ile di�er mali haklar� toplam�n�n net tutar�, eski kadrosunda en son ayda almakta olduklar� ayl�k, ek g�sterge, her t�rl� zam ve tazminatlar� ile di�er mali haklar� toplam� net tutar�ndan az olmas� halinde aradaki fark giderilinceye kadar atand�klar� kadroda kald�klar� s�rece hi�bir vergi ve kesintiye t�bi tutulmaks�z�n tazminat olarak �denir. Kadro ve g�rev unvan� de�i�meyenler ise ayn� kadro ve g�rev unvanlar�na atanm�� say�l�rlar.

Mevcut belgelerin ge�erlili�i

GE��C� MADDE 5 - (EKLENM�� MADDE RGT: 03.05.2013 RG NO: 28636 KANUN NO: 6462/1)

Engelli bireylerin bu maddenin y�r�rl��e girdi�i tarihten �nce ilgili mevzuat�na g�re alm�� olduklar� sa�l�k kurulu raporlar�na istinaden h�len yararlanmakta olduklar� hak ve menfaatlerin, sa�l�k kurulu raporu d���ndaki di�er �artlar�n muhafaza edilmesi ve ilgili mevzuat�na g�re bu hak ve menfaatlerin devam�n�n m�mk�n olmas� kayd�yla, �nceki raporlar�n ge�erlilik s�resi i�inde ayn� �ekilde uygulanmas�na devam olunur. Ayr�ca, engelli bireylerin ilgili mevzuat�na uygun olarak daha �nceden alm�� olduklar� sa�l�k kurulu raporlar�na istinaden engellilik durumlar�n�n tespitine veya engellilikleri dolay�s�yla kendilerine veya yak�nlar�na kolayl�klar ya da haklar teminine y�nelik olarak bu maddenin yay�m� tarihine kadar verilmi� olan �z�rl�, sakat, ��r�k veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri i�eren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, ge�erli olduklar� s�reler d�hilinde yenilenmeleri gerekmez.

Y�r�rl�k

MADDE 51 - Bu Kanunun 35 inci maddesi ile 50 nci maddesinin (a) bendi 1.6.2006 tarihinde, di�er maddeleri yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme

MADDE 52 - Bu Kanun h�k�mlerini Bakanlar Kurulu y�r�t�r.

 

Sinerji Mevzuat ve ��tihat Program�Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 24 - Sayfa Grntlenme : 24 - Toplam : 733848

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri