Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  657 say�l� Devlet Memurlar� Kanunu (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

DEVLET MEMURLARI KANUNU

Kanun Numaras� : 657
Kabul Tarihi : 14/7/1965
Yay�mland��� R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Say� : 12056


��


�z�rl� personel �al��t�rma y�k�ml�l���:
Madde 53 � (De�i�ik: 13/2/2011-6111/99 md.)

Kurum ve kurulu�lar bu Kanuna g�re �al��t�rd�klar� personele ait kadrolarda % 3 oran�nda �z�rl� �al��t�rmak zorundad�r. % 3��n hesaplanmas�nda ilgili kurum veya kurulu�un (yurtd��� te�kilat hari�) toplam dolu kadro say�s� dikkate al�n�r.

 

�z�rl�ler i�in s�navlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar i�in a��lan s�navlardan ayr� zamanl� olarak, �z�rl� kontenjan� a���� bulundu�u s�rece �z�r gruplar� ve e�itim durumlar� itibar�yla s�nav sorusu haz�rlanmak ve ula��labilirliklerini sa�lamak suretiyle merkezi olarak yap�l�r veya yapt�r�l�r.

 

�z�rl� personel �al��t�rma y�k�ml���n�n yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile �z�rl�lerin Devlet memurlu�una yerle�tirilmesinden Devlet Personel Ba�kanl��� sorumludur. �z�rl� a���� bulunan kamu kurum ve kurulu�lar� bir sonraki y�l i�in al�m yapacaklar� �z�rl�lere ili�kin taleplerini her y�l�n Ekim ay�n�n sonuna kadar Devlet Personel Ba�kanl���na bildirmek zorundad�r. Devlet Personel Ba�kanl��� kurum ve kurulu�lar�n bildirimi �zerine, �z�rl� kontenjanlar�na yerle�tirme yapabilir veya yapt�rabilir.

Omega Replica Watches

�z�rl�lerin memurlu�a al�nma �artlar�na, merkezi s�nav ve yerle�tirmenin yap�lmas�na, e�itim durumu ve �z�r gruplar� dikkate al�narak kura usul� ile yap�lacak yerle�tirmelere, �z�rl�lerin g�revlerini y�r�tmelerinde hangi yard�mc� ara� ve gere�lerin kurumlar�nca temin edilece�ine, kamu kurum ve kurulu�lar�nca �z�rl� personel istihdam� ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ili�kin usul ve esaslar ile di�er hususlar �z�rl�ler �daresi Ba�kanl���n�n g�r��� al�narak Devlet Personel Ba�kanl���nca haz�rlanacak y�netmelikle d�zenlenir.

 

G�nl�k �al��ma saatlerinin tesbiti:

Madde 100 � G�nl�k �al��man�n ba�lama ve bitme saatleri ile ��le dinlenme s�resi, b�lgelerin ve hizmetin �zelliklerine g�re merkezde Ba�bakanl�k Devlet Personel Ba�kanl���n�n teklifi �zerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler taraf�ndan tesbit olunur.

 

(Ek f�kra: 13/2/2011-6111/104 md.) Ancak �z�rl�ler i�in; �z�r durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ula��m �artlar� g�z �n�nde bulundurulmak suretiyle g�nl�k �al��man�n ba�lama ve biti� saatleri ile ��le dinlenme s�releri merkezde �st y�netici, ta�rada m�lki amirlerce farkl� belirlenebilir. G�n�n 24 saatinde devaml�l�k g�steren hizmetlerde �al��ma saat ve usul�n�n tesbiti:

Madde 101 � (De�i�ik: 132/2011-6111/105 md.)

G�n�n yirmid�rt saatinde devaml�l�k g�steren hizmetlerde �al��an Devlet memurlar�n�n �al��ma saat ve �ekilleri kurumlar�nca d�zenlenir.

Ancak, kad�n memurlara; tabip raporunda belirtilmesi h�linde hamileli�in yirmid�rd�nc� haftas�ndan �nce ve her h�lde hamileli�in yirmid�rd�nc� haftas�ndan itibaren ve do�umdan sonraki bir y�l s�reyle gece n�beti ve gece vardiyas� g�revi verilemez. �z�rl� memurlara da iste�i d���nda gece n�beti ve gece vardiyas� g�revi verilemez.


Yeniden i�e al��t�rma:
Madde 189 � Mal�ll�k ayl��� ba�lanan Devlet memurlar�ndan �al��ma g�c�n�n art�r�labilece�i umulanlar eski s�n�flar�nda veya yeni s�n�f veyahut meslekte �al��abilmelerini sa�lamak �zere i�e al��t�r�lmaya tabi tutulabilirler.

��e al��t�rman�n ne suretle ve hangi esaslara g�re yap�laca�� �zel kanununda g�sterilir.Replica Audemars Piguet Jules Audemars Tourbillon

Ek Madde 39- (Ek: 1/7/2005-5378/21 md.)
Devlet memurlar�n�n, hayat�n� ba�kas�n�n yard�m veya bak�m� olmadan devam ettiremeyecek derecede �z�rl� oldu�u sa�l�k kurulu raporu ile tespit edilen e�i, �ocuklar� ile karde�lerinin, memuriyet mahalli d���nda resm� veya �zel e�itim ve ��retim kurulu�lar�nda e�itim ve ��retim yapacaklar�n�n �zel e�itim de�erlendirme kurulu taraf�ndan belgelendirilmesi h�linde, ilgilinin talebi �zerine e�itim ve ��retim kurulu�lar�n�n bulundu�u il veya il�e s�n�rlar� dahilinde kurumunda bulunan durumuna uygun bo� bir kadroya atamas� yap�l�r.

 

 Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 48 - Sayfa Grntlenme : 48 - Toplam : 733872

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri