Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

  �stihdamda ve ��te E�it Muamele Konusunda Genel �er�eve (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)

 

�ST�HDAMDA ve ��TE E��T MUAMELE KONUSUNDA GENEL �ER�EVE
27 Kas�m 2000, Konsey Direktifi
(2000/78 EC)

  • 1999 y�l�nda Helsinki�de toplanan Avrupa Konseyi taraf�ndan kabul edilen 2000 y�l� i�in istihdam ilkelerinde, �z�rl�ler gibi gruplara kar�� uygulanan ayr�mc�kla m�cadeleye y�nelik tutarl� politikalar�n olu�turulmas� ile sosyal kat�l�ma olanak veren istihdam piyasas�n�n te�vik edilmesi vurgulanmaktad�r.
  • Din ve inan�lara, �z�rl�l��e, ya�a ve cinsiyete dayanan ayr�mc�l�k; Avrupa Toplulu�u antla�mas�n�n ama�lar�na eri�ilmesini, �zellikle de y�ksek d�zeyde istihdama ve sosyal korunmaya ula��lmas�n�, hayat standartlar�n�n y�kseltilmesini, ekonomik ve sosyal birli�i ve dayan��may� ve ki�ilerin serbest dola��m�n� etkileyebilir.
  • �al��ma yerlerinde �z�rl� ki�ilerin ihtiya�lar�n� kar��layacak �nlemlerin al�nmas�, �z�rl�l��e dayal� ayr�mc�l�k ile m�cadelede �nemli rol oynar.
  • �� yerlerinin �z�rl�lere uygun hale getirilmesi konusunda �nlemler al�nmal�, bu arada �rne�in �al��ma yerleri ve ekipmanlar�, �al��ma saatleri, g�rev payla��mlar�, e�itim olanaklar�, kayna�t�rma kaynaklar� �z�rl�l�k durumlar�na uydurulmal�d�r.
  • S�z konusu �nlemlerin a��r bir y�k olu�turup olu�turmad���na bak�l�rken, �zellikle parasal ve di�er maliyetlere, ilgili kurum ve kurulu�lar�n b�y�kl�klerine ve parasal kaynaklar�na, kamudan parasal kaynak veya ba�ka �ekilde yararlanabilme durumlar�na bak�lmal�d�r.

AB Konseyi yukar�da belirtilen hususlar� g�z�n�nde bulundurarak istihdamda ve i�te e�it davran�lmas� konusunda kararlar alm��t�r. Breitling Avenger Blackbird Replica

 

Madde 5: �z�rl� ki�ilerle ilgili olarak e�it muamele ilkelerine uyulmas�n� garanti almak bak�m�ndan bu ki�iler i�in makul �l��ler i�inde olanaklar sa�lanmal�d�r. Bu, i�verenler i�in a��r� bir y�k olu�turmad��� s�rece, i�verenler taraf�ndan uygun �nlemlerin al�nmas�n�, �zellikle ihtiya�lar gerektirdi�inde �z�rl� ki�ilerin i�e girmeleri, i�te y�kselmeleri veya e�itim g�rmeleri i�in d�zenlemelerin yap�lmas�n� kapsar.

 

AVRUPA B�RL��� TEMEL HAKLAR BELGES�
(2000/C 364 /01)

Madde 21: Cinsiyet, �rk, renk, etnik veya toplumsal k�ken, genetik �zellikler, dil, din, veya inan�, siyasal veya ba�ka konulardaki g�r��ler, ulusal bir az�nl���n �yesi olmak, mal, do�um, �z�rl�l�k, ya�, cinsel e�ilimler gibi hususlara dayan�larak ayr�mc�l�k yap�lmaz.

 

Madde 26: Avrupa Birli�i, �z�rl� ki�ilerin ba��ms�zl�klar�n�, sosyal ve mesleki a��dan i�inde ya�ad�klar� topluma kat�l�p katk�da bulunmalar�n� sa�layacak �nlemlerden yararlanma haklar�n� tan�r ve bu haklara sayg� duyar.

 

�Z�RL�LER�N �ST�HDAMININ ve TOPLUMSAL B�T�NLE�MELER�N�N TE�V�K ED�LMES�
15 Haziran 2003, Konsey �lke Karar�
(2003/C175/01)

 

Konsey �ye �lkeleri ve komisyonu g��leri do�rultusunda a�a��daki h�k�mleri uygulamaya �a��rmaktad�r:

 

� �z�rl�l�kle ilgili t�m organlar�n (ulusal, Avrupa ve sivil toplum d�zeyinde) i�birli�ini te�vik etmek,

 

� �z�rl�lerin toplumdaki di�er bireylerle e�it haklara sahip olduklar�n� dikkate alarak �z�rl�lerin toplumsal ya�am�n t�m alanlar�na kat�l�m�n� te�vik etmek,

 

� �z�rl�lerin i�g�c�ne kat�l�mlar� �n�ndeki engellerin ortadan kald�r�lmas� konusundaki �abalar� devam ettirmek. Bu konuda e�it muamele ilkesi do�rultusunda �z�rl�ler i�in e�itim ve geli�im f�rsatlar�n�n geli�tirilmesi �ng�r�lmektedir.

 

� �z�rl�ler i�in ya�am boyu ��renme s�recinin daha eri�ilebilir olmas� konusunda �aba g�sterilmesi. Bu kapsamda, ��renme, mesleki e�itim ve istihdama eri�imin kalitesinin iyile�tirilmesi i�in yeni bilgi ve ileti�im teknolojileri ve internetin �z�rl�ler i�in eri�ilebilir olmas�n�n sa�lanmas�.

 

� �z�rl�lerin toplumsal ya�ama �zellikle de i� ya�am�na dahil olmalar� �n�ndeki engellerin herkes i�in tek tasar�m ilkesi do�rultusunda ortadan kald�r�lmas� ve gelecekte ortaya ��kabilecek engellerin �nlenmesi.

 

� �stihdamda ve i�te e�it davran�lmas� konusunda Genel �er�eve Direktifinin belirlenen son tarihe kadar ulusal yasalara uyarlanmas� ve uygulamaya ge�irilmesi.

 

� �z�rl�lerin istihdam� ve toplumsal b�t�nle�mesi konusunda ihtiya� durumunda ek tedbirler al�nmas�.

 

� �z�rl�lerin istihdam�n�n te�vik edilmesi konusunda Avrupa istihdam stratejisinin hedefleri ile uyumlu olarak hem Avrupa hem de ulusal d�zeyde al�nabilecek tedbirler �zerinde d���n�lmesi.

 

� Gelecekte haz�rlanacak toplumsal d��lanma ve yoksullukla ilgili ulusal eylem planlar�na �z�rl�l�k boyutunun dahil edilmesi.

 

� Bu konularla ilgili olarak Avrupa d�zeyinde bilgi ve deneyimlerin payla��lmaya devam etmesi ve bu s�rece ilgili Avrupa �rg�tlerinin deneyimlerinin dahil edilmesi.

 

� �z�rl�lerin durumlar�na ili�kin istatistiksel verilerin toplanmas�. Bu veriler toplan�rken cinsiyete dayal� veri toplanmas�na �zel �nem verilmesi.

 

� Avrupa Birli�i�ndeki �z�rl�lerin sorun alanlar�na y�nelik �al��an grubun (EU Group of High Level Officials) �al��malar�n�n desteklenmesi.

 

� �lgili t�m politikalara politika olu�turma, uygulama, izleme ve de�erlendirme a�amalar�nda �z�rl�l�k boyutunun dahil edilmesi.

 

� E�it muamelenin sa�lanmas� i�in politika olu�turma ve de�erlendirmelerde kad�nlarla ilgili konulara �nem verilmesi.

 

� �z�rl�lerin istihdam�n�n art�r�lmas� ve f�rsat e�itli�inin te�vik edilmesine y�nelik 20 Ocak 2003 tarihli deklarasyona dayal� olarak �z�rl�lerin istihdam�na ili�kin faaliyetlerde ve toplu s�zle�melerde sosyal diyalogun esas al�nmas�.

 

�Z�RL� B�REYLERE Y�NEL�K K�LT�REL ETK�NL�KLER ve BU ETK�NL�KLERE ULA�ILAB�L�RL�K
6 May�s 2003, Konsey �lke Karar�

 

� Avrupa Birli�i fiziksel, sosyal ve bilgiye ula�ma a��s�ndan kar��la�t�klar� engeller nedeni ile bir �ok �z�rl�n�n k�lt�rlerini ve sanatsal y�nlerini ifade etmekte ve k�lt�rel miraslar�na ula�mada, sanatsal yarat�c�l�klar�n� ortaya koyma konusunda s�n�rl� olduklar�na dikkati �ekmi�tir.

 

� Standart Kurallar�n 10. maddesine g�re �z�rl� bireylerin kayna�t�r�lmas� ve k�lt�rel aktivitelere e�it �artlarda kat�l�m� sa�lanmal�d�r. Ayn� zamanda tiyatrolar, m�zeler, sinemalar ve k�t�phane binalar� gibi k�lt�rel etkinlik alanlar� ula��labilir hale getirilmelidir. Bunun yan� s�ra edebiyat, film ve tiyatro yapabilmek i�in teknik donan�mlar da �z�rl�ler i�in ula��labilir olmal�d�r.

 

� �z�rl� bireylerin k�lt�rel alt yap�lara, k�lt�rel etkinliklere ve medyaya ula�abilirliklerinin sa�lanmas� i�in uygulanabilir tedbirler al�nmal�d�r.

 

Komisyon ve �ye �lkeler;

 

� �z�rl� bireylerin sanat ve k�lt�r alanlar�na kayna�t�r�lmas� i�in �e�itli yollar aramas�n� ve �z�rl� bireylerin �al��malar�n�n �retim ve tan�t�m ko�ullar�nda e�it f�rsat sa�lanmas�,

 

� �z�rl� bireylerin pozitif imajlar�n�n art�r�lmas�na katk�da bulunmak i�in k�lt�r sekt�r�n�n desteklenmesi,

 

� K�lt�r�n �z�rl� bireyler i�in daha kolay ve �ok ula��labilir hale gelmesi i�in var olan engellerin kald�r�lmas� amac�yla;

 

-�ye �lkelerin an�tlar�, arkeolojik sit alanlar�n�, m�zeleri ve k�lt�rel etkinlik alanlar�n� korumaya y�nelik ilke karar�n� �i�nemeden, bu alanlara fiziksel ula��labilirli�in sa�lanmas�n� ve gelecekte yap�lacak binalarda fiziksel ula��labilirlik �artlar�n�n yerine getirilmesini;

 

-Modern bili�im teknolojileri ile ilgili bilgi sa�lanmas�n�,

 

-k�lt�rel etkinliklerde alt yaz�, i�aret dili, Braille ile yaz�lm�� katalog ve rehber vb. d�zenlemeler yap�lmas�n�n sa�lanmas�.

 

� Avrupa d�zeyinde ilgili Avrupa organizasyonlar� ile bilgi ve deyimlerin payla��lmas�n� kabul eder.

 

�Z�RL� ��RENC�LERE E��T�M ve MESLEK� E��T�MDE FIRSAT E��TL��� SA�LANMASI
5 May�s 2003, Konsey �lke Karar�
(2003/C 134/04)

 

� Avrupa Birli�i Antla�mas�, Avrupa birli�ine cinsiyet, �rk, etnik k�ken, din inan�, ya�, �z�rl�l�k ya da cinsel tercihlerden kaynaklanan ayr�mc�l�kla m�cadele etmek i�in f�rsat vermi�tir. Ayr�mc�l�kla m�cadele s�ras�nda �ye �lkeler kendi dil ve k�lt�r farkl�l�klar�n�, e�itim sistemlerini ve ��retim programlar�n�n i�eriklerini g�z�n�ne alarak gerekli d�zenlemeleri yapacaklard�r.

 

� Birle�mi� Milletlerin �z�rl� Bireylere F�rsat E�itli�i Sa�lanmas� �zerine geli�tirdi�i Standart Kurallar� 6. Maddesine g�re: �ye devletler e�itlik ilkesi do�rultusunda �ocuklar, gen�ler ve yeti�kinler i�in e�itimde f�rsat e�itli�i sa�lanmal�, kayna�t�r�lm�� ortamlarda okul �ncesi �ocuklar�, yeti�kin �z�rl�ler ve �zellikle de kad�nlar i�in �zel �ilgi� sa�lanmal�d�r.

 

� H�k�metlerin, destek gruplar�n�n, ��retmenlerin, �zellikle de �z�rl� �rg�tlerinin ve ailelerin artan ilgisi �zel ihtiya� sahibi bireylerin e�itime ula�abilirli�ini art�r�r.

 

� Avrupa Birli�i ve �ye �lkeler hayat boyu ��renme yoluyla �z�rl� bireylerin e�itim ve mesleki e�itime ula�ma d�zeylerini art�rmay� hedeflemektedir.


E�itim ve mesleki e�itime ula�abilirli�i art�rabilmek i�in Avrupa Birli�i ve �ye �lkeler;

 

 

� �zel gereksimi olan �ocuklar�n ve gen�lerin uygun e�itim ve mesleki e�itim yoluyla topluma tam kat�l�mlar�n�n desteklenmesini ve ihtiya�lar�na uygun e�itim sistemlerine yerle�tirilmelerini,

 

� �z�rl� bireyler i�in hayat boyu ��renmenin daha ula��labilir k�l�nmas�n� ve bu ba�lamda, hizmet ve kaynaklara ula��m�n kolayla�t�r�lmas�, ��renimin kalitesinin art�r�lmas� i�in yeni multimedya ara�lar� ve Internet kullan�m�na daha fazla �nem verilmesini (e-��renme),

 

� �z�rl� bireylerin rehberlik, e�itim ve mesleki e�itim i�erikli WEB sitelerine eri�imlerinin sa�lanmas� ve bu konuda rehberlik hizmeti verilerek desteklenmelerini,

 

� �z�rl� bireylerin kendilerinin ya da gerekiyorsa ailelerinin veya sorumlu ki�ilerin, �z�rl� bireye uygun e�itim tarz�n� se�ebilmeleri i�in gerekli bilgi ve rehberli�in sa�lanmas�n�,

 

� �zel e�itim alan�ndaki ��retmenlerin i�e ba�lamalar� ve hizmet i�i e�itimleri s�ras�nda ba�ta pedagojik teknik ve materyaller olmak �zere �e�itli konularda desteklenmelerini,

 

� Genel ya da �zel kurumlardaki, �zel e�itime gereksinimi olan ��rencilerin kayna�t�r�lmas� i�in, �ocuk ve gen� ya�taki �z�rl�lerin e�itim ve mesleki e�itimleriyle do�rudan ve profesyonel olarak ilgilenen ki�ilerle i�birli�i yap�lmas�n�,

 

� Ba�ta European Agency for Development in Special Need Education gibi do�rudan ilgili AB organizasyonlar� ile bu konudaki bilgi ve deneyimlerin payla��ld��� bir a� kurulmas�n�,

 

� Okuldan i�e gerekli g�r�len t�m alanlarda kolayl�klar�n, f�rsatlar�n ve kaynaklar�n sa�lanmas�n� kabul etmi�lerdir.

 

�Z�RL� K���LERE �ST�HDAMDA FIRSAT E��TL��� SA�LANMASI
17 Haziran 1999, Konsey �lke Karar�

(1999/C 186/02)

 

Konsey �ye �lkelerden;
� Kendi ulusal istihdam politikalar� �er�evesinde ve �z�rl�lerle ilgili sivil toplum �rg�tleri ve sosyal taraflarla birlikte, kendi i�lerini kurmalar� da dahil olmak �zere �zel sekt�rde olsun, kamu sekt�r�nde olsun, �z�rl� ki�ilerin istihdam f�rsatlar�n� geli�tirme ve bu gibi ki�ilerin i� piyasas�na girmelerini sa�layacak hem ayr�mc�l�klar� ortadan kald�r�c�, hem de piyasaya girmelerini sa�lay�c� eylem ve i�lemlere �zel �nem vermelerini,
� Yeni bilgilere ve ileti�im teknolojilerine ula��m da dahil olmak �zere teknik ekipmanlar gibi i�yeri donan�mlar�nda, i�yerlerine ula��mda, i� i�in istenen yetenek ve becerilerde, mesleki y�nlendirme ve i�e yerle�tirme hizmetlerinde,

 

Uygun destek ve haks�z yere i�ten ��karmaya kar�� koruma sa�lan�rsa, �al��anlar�n i�e al�n�p o i�te kalabilmelerine �zel �nem verilirse, tutarl� bir k�resel politika �er�evesi i�inde, �z�rl� ki�ilerin istihdamlar�nda ilerleme elde edilebilece�ini teyit eder.

 

�Z�RL�LER ���N PARK KARTI VER�LMES�
4 Haziran 1998, Konsey Tavsiye Karar�
(98/376/EC)

 

� Konseye, Avrupa Parlamentosuna, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve B�lgeler Komitesine 12 Nisan 1995 tarihinde Komisyonun taraf�ndan haz�rlanan k�sa vadeli program tebli�inde yer alan topluluk modeline g�re �z�rl�ler i�in park kartlar�n�n Avrupa Birli�ine dahil �lkelerde tan�nmas� gerekti�i belirtilmektedir. Yine Komisyonun 26 Kas�m 1993 tarihinde Konseye sundu�u hareket s�n�rl�l��� ya�ayan �z�rl� bireylerin ula��labilirli�i ile ilgili olarak Komisyon taraf�ndan �nlem al�nmas� konusunda rapor haz�rlanm��t�r.

 

� �z�rl� bireylerin mesleki ve sosyal b�t�nle�mesinin geli�tirilmesini ama�layan ek somut tedbirler al�nmas� hakk�nda 20 Aral�k 1996 tarihinde �ye �lkelerin h�k�metlerinin kat�ld��� Konsey toplant�s�nda ilke karar� al�nm��t�r.

 

� �z�rl� bireylerin se�ti�i ula��m bi�imi onlar�n ekonomik ve sosyal b�t�nle�mesini art�r�c� en �nemli fakt�r olarak g�r�lmektedir. Baz� �zel durumlarda ki�inin gidece�i yere en yak�n alana park edebilmesi i�in Avrupa Birli�i �lkelerinin t�m�nde ge�erli olan �zel park kart�n�n verilmesi gerekti�i belirtilmi�tir. Bu kartla �z�rl� bireyin bulundu�u �lkede belirlenen kurallar uyar�nca baz� olanaklar tan�nmas� yoluyla, �z�rl� bireyin ba��ms�z hareketinin art�r�lmas� da ama�lanmaktad�r.

 

� �z�rl� bireylerin gidecekleri yere en yak�n alana park edebilmelerini sa�layan bu park kartlar�n� vermeye yetkili k�l�nan yerel ve b�lgesel otoriteler B�lgeler Komitesine bu konuda dan��manl�k verilmelidir.

 

� Yetki �kamesi ilkesi uyar�nca �z�rl�ler i�in park kart�n�n kar��l�kl� olarak t�m �ye �lkeler taraf�ndan tan�mas� i�in faaliyetlerde bulunarak �z�rl� bireylerin ba��ms�z hareket edebilmeleri desteklenmelidir.

 

� Toplulu�a �ye �lkelerde verilen �z�rl�ler i�in park kart�n�n t�m toplulukta tan�nmas� ve tek tip olarak verilmesi arzu edilmektedir.

 

� �z�rl�k tan�mlar� ve �z�rl�ler i�in park kart� verme kriterlerini belirlemek �ye �lkelerin sorumlulu�undad�r.

 

� Sahte park kart� yap�lmamas� veya kart�n k�t�ye kullan�m�n� �nlemek i�in baz� g�venlik tedbirleri al�nmal�d�r.

 

� Avrupa Ula�t�rma Bakanlar� Konferans�nda �z�rl�ler i�in park kart� uygulanmas� ve bu kart�n t�m topluluk �lkelerinde ge�erli olmas� yolunda ilke karar� alm��t�r.

 

�Z�RL� B�REYLERE TANINACAK FIRSAT E��TL���
20 Aral�k 1996, Konsey �lke Karar�
(97/C/12/01)

 

�ye �lkelerden;

 

� Bir yandan �z�rl� ki�ilerin ailelerinin ve onlara bakanlar�n ihtiya�lar�na gerekli �zen g�sterilirken, di�er taraftan ileri derecede �z�rl� olanlar da dahil, bunlar�n topluma kat�lmalar� i�in g��lendirilmeleri,

 

� �z�rl�l�k ve �z�rl�lerle ilgili g�r�� ve de�erlendirmelerin, konuya ili�kin her t�rl� genel politikan�n kapsam�na al�nmas�,

 

� Engellerin kald�r�lmas� ile �z�rl� ki�ilerin topluma tam olarak kat�lmalar�n�n sa�lanmas�,

 

� �z�rl� ki�ilerin yetenek ve becerilerinin ve f�rsat e�itli�i stratejilerinin benimsenmesi konusunda toplumun genel g�r��lerinin beslenmesi,

 

� �z�rl�lerden yana olan politika ve uygulamalar�n ger�ekle�tirilme ve izlenmelerinde onlar�n temsilcilerinin rol almalar�n�n te�vik edilmesi,

 

istenilmektedir.

 

�Z�RL� �OCUK ve GEN�LER�N GENEL ��RET�M S�STEM�NE KATILIMI
31 May�s 1990, Konsey �lke Karar�
(90/C 162/02)


� �ye �lkeler, kendi ��renim politikalar� �er�evesinde ve yine kendi e�itim sistemlerini dikkate alarak uygun olan her durumda �z�rl� ��rencilerin genel ��renim sistemine kat�lmalar� veya kat�l�m te�viki ile ilgili �abalar�n� gerekti�inde g��lendirmeyi kabul etmi�lerdir.

 

� Genel ��retim sistemine tam kat�l�m, uygun olan her durumda ilk se�enek olarak kabul edilmeli ve t�m ��retim kurumlar� �z�rl� ��rencilerin ihtiya�lar�n� kar��layacak durumda olmal�d�r. Bu konu ile ilgili olarak aile-okul-toplum-dinlenme etkinlikleri-�al��ma hayat� aras�ndaki ba�lar olu�turulmal� ve g��lendirilmelidir. �z�rl� ��rencilere genel ��retim sistemi i�erisinde m�mk�n olan en �st d�zeyde ��renim sa�lanmas�, �z�rl� ki�ilerin ba��ms�zl�klar� ve topluma kat�lmalar�n� te�vik etmenin �nemli ve olmazsa olmaz �art� olarak kabul edilmelidir.

 

 


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 47 - Sayfa Grntlenme : 47 - Toplam : 733871

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri