Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

  Ayr?mc?l??a Kar?? Topluluk Eylem Plan? Olu?turulmas? (2001-2006) (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)

 

AYRIMCILI?A KAR?I TOPLULUK EYLEM PLANI OLU?TURULMASI (2001-2006)
27 Kas?m 2000, Konsey Karar? (2000/750/EC)

1) Avrupa Birli?i; ?zg?rl?k, demokrasi, insan haklar? ve temel ?zg?rl?klere sayg? ve hukukun ?st?nl??? ilkelerine dayanmaktad?r. Avrupa Birli?i Antla?mas??n?n 6(2). Maddesi uyar?nca ?nsan Haklar?n?n ve Temel ?zg?rl?klerinin Korunmas? Avrupa S?zle?mesi, ?ye devletlerin ortak geleneklerine ve Topluluk Yasas? taraf?ndan garanti alt?na al?nan temel haklara Avrupa Birli?i sayg? g?stermek durumundad?r.

 

(2) Avrupa Parlamentosu, ayr?mc?l???n ya?and??? t?m alanlarda e?it muamele ve e?it f?rsatlar konusunda politika geli?tirmesi ve g??lendirmesi i?in Avrupa Birli?i?ni zorlamaktad?r.

 

(3) Avrupa Birli?i ayr? insan ?rklar?n? belirlemeye y?nelik teorileri reddetmektedir. Bu Karardaki ?Irksal orijin? kavram? bu teorilerin kabul edilmesi anlam?n? ta??mamaktad?r.

 

(4) Kad?nlar s?kl?kla bir?ok alanda ayr?mc?l??a u?rad?klar? i?in, Antla?ma uyar?nca, Program?n uygulanmas?nda Topluluk, kad?nla erkek aras?nda e?itsizliklerin giderilmesine ve e?itli?in geli?tirilmesine ?al??acakt?r.

 

(5) Hi?bir ayr?mc?l?k ho? g?r?lemez. Program, hem ?ye ?lkelerdeki iyi uygulamalar? ?rnek almak hem de ?oklu ayr?mc?l??a kar?? da sava?mak i?in politikalar?n ve yeni uygulamalar?n geli?tirilmesi amac?n? ta??maktad?r. Bu karar ?e?itli alanlardaki her t?r ayr?mc?l?kla sava?mak i?in b?t?nc?l bir strateji olu?turulmas?na yard?m edebilir.

 

(6) ?zellikle toplumsal cinsiyet konusunda Topluluk?un deneyimleri, uygulamada ayr?mc?l?kla sava?man?n kar??l?kl? birbirini destekleyen mevzuat ve uygulamalarla m?mk?n oldu?unu g?stermi?tir.

 

(7) Cinsiyet ayr?mc?l???na kar?? Topluluk? un ?zel eylemleri oldu?u i?in Program, cinsiyet ayr?mc?l??? d???nda ayr?mc?l???n t?m alanlar?yla ilgilenmelidir. De?i?ik alanlardaki ayr?mc?l?klar benzer ?zellikler ta??yabilir ve onlarla benzer ?ekilde sava??labilir. Ayr?mc?l?kla m?cadelede edinilen deneyimden di?er platformlarda da yararlan?labilir. Ancak, bunun i?in de?i?ik ?ekillerdeki ayr?mc?l???n kendilerine ?zg? ?zellikleri duruma uygun hale getirilmelidir. Bu nedenle, ?z?rl? ki?ilerin ?zel ihtiya?lar? eylemlerin ve sonu?lar?n?n ula??labilirli?i a??s?ndan g?z?n?nde tutulmal?d?r.

 

(8) Programa kat?l?m ayr?mc?l?kla sava?an t?m kamu ve/veya ?zel organ, kurulu?lara a??k olmal?d?r. Ayn? ?ekilde yerel ve ulusal sivil organizasyonlar?n deneyim ve becerileri de g?z?n?nde bulundurulmal?d?r.

 

(9) Avrupa?daki bir?ok sivil toplum kurulu?unun ayr?mc?l?kla m?cadele konusunda ayr?mc?l??a u?rayan ki?iler arac?l???yla edindi?i deneyimi vard?r. Bu nedenle, bu kurulu?lar, ayr?mc?l???n ?e?itli ?ekillerinin ve etkilerinin daha iyi anla??labilmesi i?in, ayr?mc?l??a u?rayan ki?ilerin deneyimlerini dikkate alan programlar?n tasarlanmas?, uygulanmas? ve izleme ?al??malar?na ?nemli katk?da bulunabilirler. Topluluk ge?mi?te bu konuda ?al??ma yapan bir?ok organizasyona fon sa?lam??t?r. Ayr?mc?l?kla m?cadelede, etkin kurulu?lar?n fonla desteklenmesi yararl? bir giri?im olabilir.

 

(10) Bu Karar??n uygulanmas? i?in gerekli ?nlemler, uygulama i?in Komisyon taraf?ndan verilen yetkiler geri al?narak, Konsey?in 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC say?l? Karar?? ile uyumlu olarak kabul edilmelidir.

 

(11) Topluluk eyleminin g??l? k?l?nmas? i?in Komisyon, di?er ?ye ?lkelerle birlikte bu Karar ?er?evesinde uygulanan eylemlerin ve di?er Topluluk politikalar?n?n, ara?lar?n?n ve eylemlerinin her d?zeyde ba?da?mas?n? ve tamamlay?c? olmas?n? sa?lamal?d?r. Bu durum ?zellikle e?itim, kad?n ve erke?e e?it f?rsatlar tan?nmas? ve sosyal b?t?nle?meyi sa?lama alanlar?nda ge?erlidir. Avrupa Irk??l?k ve Yabanc? D??manl??? G?zleme Merkezi?nin ilgili etkinlikleriyle de tutarl?l?k ve tamamlay?c?l?k g?z?n?nde bulundurulmal?d?r.

 

(12) Avrupa Ekonomik Alan Anla?mas? (EEA Agreement), bir taraftan Avrupa Toplulu?u ve ?ye ?lkeleri ve di?er yandan Avrupa Ekonomik Alan Anla?mas??na kat?lan Avrupa Serbest Ticaret Anla?mas? (EFTA) ?lkeleri aras?nda sosyal konularda daha g??l? i?birli?ini m?mk?n k?lmaktad?r. Bu program?n Merkez ve Do?u Avrupa?daki aday ?lkelere a??lmas? i?in Avrupa anla?malar?nda olu?turulan ?artlarla, ek protokollerle, K?br?s Rum Kesimi, Malta ve T?rkiye ile ilgili kararlarla uyumlu olarak haz?rl?klar yap?lmal?d?r.

 

(13) B?t?e ile ilgili kararlar.

 

(14) Komisyon ve ?ye ?lkeler t?m metin, rehber ve bu program kapsam?nda yay?nlanan ?neri/tasar? davetiyelerinin a??k, basit ve ula??labilir bir dilde olmalar?n? sa?lamal?d?r.

 

(15) Programa kat?l?mda engel olu?tu?unda gerekli yerlerde kat?l?mc?lar?n bu engelleri a?mas? konusunda ?zel yard?m sa?lanmal?d?r.

 

(16) Herhangi bir Topluluk eyleminin ba?ar?s? i?in ama?larla sonu?lar kar??la?t?r?lmal?, g?zlemlenmeli ve de?erlendirilmelidir.

 

(17) Antla?man?n 5. maddesinde tan?mlanan yetki ikamesi (subsidiarity) ilkesi uyar?nca Topluluk?un ayr?mc?l?kla m?cadelede ?nerilen eylem ama?lar?na ?ye ?lkeler, ?ok tarafl? gruplara olan gereksinim, bilginin ?lkeleraras? de?i?imi ve iyi uygulamalar?n Topluluk geneline yay?lmas? nedeniyle tam ula?amazlar. Ayn? maddenin orant?l?l?k ilkesine g?re bu Karar bu ama?lara ula?mak i?in gerekli olanlar?n d???na ??kmaz,

 

Konsey ?u Kararlar? Vermi?tir:

 

MADDE 1

 

Program?n Olu?turulmas?

 

Bu Karar Topluluk?un eylem program?n? olu?turmaktad?r ve ?rk, etnik k?ken, din, inan?, ?z?r, ya? veya cinsel y?nelime dayanan do?rudan veya dolayl? ayr?mc?l?kla m?cadele i?in 1 Ocak 2001-31 Aral?k 2006 tarihleri aras?nda ger?ekle?tirilecek ve bundan sonra ?Program? olarak an?lacakt?r.

 

MADDE 2

 

Ama?lar

 

Topluluk?un g?c? dahilinde Program, Topluluk d?zeyinde ve ?ye ?lkelerde ayr?mc?l??? ?nleme ve ayr?mc?l?kla m?cadele ile ilgili yasal geli?meleri ve ?abalar? desteklemelidir. Bu konudaki ama?lar ?unlar olacakt?r:

 

a) Ayr?mc?l?k olgusu hakk?nda bilgi verilmesi ve bu konudaki politikalar?n ve uygulamalar?n etkilili?inin de?erlendirilmesi yoluyla ayr?mc?l?k hakk?ndaki anlay???n geli?tirilmesi;

 

b) Ayr?mc?l??? ?nlemek ve ayr?mc?l??a etkin ?ekilde dikkat ?ekmek i?in de?i?ik ayr?mc?l?k t?rlerinin spesifik karakterlerinin g?z?n?nde bulundurularak ?zellikle organizasyonlar?n eylem ara?lar?n?n g??lendirilmesi ve bilgi al??veri?inin ve iyi uygulamalar?n desteklenmesi ve Avrupa d?zeyinde a? kurulmas?;

 

c) Fark?ndal?k olu?turma kampanyalar?n? da i?ine alan ayr?mc?l?kla m?cadele uygulamalar?n?n yayg?nla?t?r?lmas?.

 

MADDE 3

 

Topluluk Eylemleri

 

1. Madde 2?deki ama?lara ula?mak i?in a?a??daki eylemler uluslar?st? bir ?er?evede ger?ekle?tirilmelidir:

 

a) Ayr?mc?l?kla ilgili fakt?rlerin analizi ve ayr?mc?l??a kar?? yasal d?zenlemelerin ve uygulamalar?n etkilili?inin de?erlendirilmesi;

 

b) Uluslar?st? i?birli?i ve Avrupa d?zeyinde ayr?mc?l???n ?nlenmesi ve ayr?mc?l?kla m?cadele eden sivil toplum kurulu?lar?n? da i?ine alan ortaklar aras?nda a??n geni?letilmesi;

 

c) Ayr?mc?l?kla m?cadelede Avrupa boyutunu vurgulayan ve program?n sonu?lar?n? bildiren yay?n, kampanya ve etkinliklerle fark?ndal?k uyand?r?lmas?.

 

2. Birinci paragrafta belirtilen Topluluk eylemlerinin uygulanmas?n? i?eren d?zenlemeler ekte g?sterilmi?tir.

 

MADDE 4

 

Program?n Uygulanmas? ve ?ye ?lkelerle ??birli?i

 

1. Komisyon

 

a) Programda belirtilen Topluluk eylemlerinin Ek?teki gibi uygulanmas?n? sa?lamal?d?r.

 

b) Sivil toplum kurulu?lar?n?n temsilcileriyle ve Avrupa d?zeyindeki sosyal ortaklarla Program?n tasar?m, uygulama ve izlenmesi ile ilgili politik e?ilimler konusunda d?zenli g?r?? al??veri?inde bulunmal?d?r. Komisyon, Madde 6?da kurulan komiteyi g?r?? al??veri?i konusunda bilgilendirmelidir.

 

2. Komisyon, ?ye ?lkelerle i?birli?i i?inde a?a??dakiler i?in gerekli ad?mlar? atmal?d?r:

 

a) ?e?itli b?y?kl?kteki sivil toplum kurulu?lar?n?n da i?inde oldu?u ilgili t?m taraflar?n programa kat?l?mlar?n?n sa?lanmas?;

 

b) Programa kat?lan t?m ortaklar aras?nda aktif ortakl???n ve diyalo?un geli?tirilmesi yan?nda ayr?mc?l??a kar?? karma ve e?g?d?ml? yakla??mlar?n desteklenmesi;

 

c) Program ?er?evesinde ger?ekle?tirilen eylemlerin sonu?lar?n?n da??t?m?n?n sa?lanmas?;

 

d) Program taraf?ndan desteklenen eylemler hakk?nda ula??labilir bilgilerin sa?lanmas?, uygun ?ekilde tan?t?m? ve izlenmesi.

MADDE 5

 

?nlemlerin Uygulanmas?

 

1. Bu Karar??n uygulanmas? i?in a?a??daki konularla ilgili gerekli ?nlemler Madde 6(2)?de belirtilen prosed?rlere uygun olarak kanunla?t?r?lmal?d?r (kabul edilmelidir):

 

a) Program?n uygulanmas? i?in genel k?lavuz;

 

b) Program konular?n?n eklenmesi ve uyarlanmas?n? da i?ine alan program eylemlerinin uygulanmas? i?in y?ll?k i? plan?;

 

c) Topluluk taraf?ndan sa?lanan mali destek;

 

d) Program?n y?ll?k b?t?esi ve fonun de?i?ik eylemler s?resince kesintiye u?ramas?;

 

e) Topluluk?un desteklemesi i?in se?ilen eylemlerin ve organizasyonlar?n d?zenlenmesi ve bu konudaki taslak listenin olu?turulmas?;

 

f) Program?n izlenmesi ve de?erlendirilmesi, ?zellikle kaynaklar?n etkin kullan?m?, sonu?lar?n da??t?m? ve iletimi i?in ?l??tlerin belirlenmesi.

 

2. Bu Karar??n uygulanmas? i?in gerekli ?nlemler Madde 6(3)?teki tavsiye niteli?indeki prosed?r uyar?nca kabul edilmelidir.

 

MADDE 6

 

Komite

 

1. Komisyona bir komite taraf?ndan yard?m edilecektir.

 

 

 

2. Bu paragrafa at?fta bulunulmas? durumunda Karar 1999/468/EC?nin 4.ve 7.maddeleri uygulanmal?d?r.

 

Karar 1999/468/EC?nin 4(3). maddesinde belirtilen periyod iki ay olmal?d?r.

 

MADDE 7

 

Di?er Komitelerle ??birli?i

 

Program?n Madde 8?de belirtilen di?er ?nlemlerle tutarl?l???n? ve tamamlay?c?l???n? sa?lamak i?in Komisyon, Komiteyi ayr?mc?l?kla m?cadeleyle ilgili eylemler konusunda d?zenli olarak bilgilendirmelidir. Komisyon uygun zamanlarda, bu Komisyon ve di?er ilgili politikalar?, ara?lar? ve eylemleri izlemek i?in olu?turulan komiteler aras?nda d?zenli ve yap?land?r?lm?? i?birli?ini kurmal?d?r.

 

MADDE 8

 

Tutarl?l?k ve Tamamlay?c?l?k

 

1. Komisyon ?ye ?lkelerle i?birli?i i?inde di?er Birlik ve Topluluk politikalar?, ara?lar? ve eylemleri, ?zellikle uygun mekanizmalar? kurarak program?n eylemlerini ara?t?rma, istihdam, kad?n-erkek e?itli?i, sosyal b?t?nle?me, k?lt?r, e?itim, gen?lik politikalar? ve Topluluk?un d?? ili?kileri ile ilgili eylemlerini koordine etmesi konusunda genel tutarl?l??? sa?lamal?d?r.

 

2. Komisyon ve ?ye ?lkeler, program kapsam?nda ger?ekle?tirilen eylemler ve di?er ilgili Birlik ve Topluluk eylemleri aras?nda ?zellikle yap?sal fonlar ve Topluluk Giri?imi (Equal) aras?nda tutarl?l?k ve tamamlay?c?l??? sa?lamal?d?r.

 

3. ?ye ?lkeler program dahilinde ve ulusal, b?lgesel ve yerel d?zeyde tutarl?l?k ve tamamlay?c?l??? sa?lamal?d?r.

 

MADDE 9

 

EFTA/EEA ?lkelerinin Kat?l?m? Merkez ve Do?u Avrupa Ortak ?lkeleri, K?br?s Rum Kesimi, Malta ve T?rkiye

 

Program a?a??daki ?lkelerin kat?l?m?na a??k olmal?d?r:

 

a) EEA Anla?mas? ?artlar? uyar?nca EFTA/EEA ?lkeleri;

 

b) Avrupa Anla?malar? ?artlar?, ek protokolleri ve Ortak Konsey kararlar? uyar?nca Merkez ve Do?u Avrupa ?lkeleri;

 

c) Kabul edilen prosed?r uyar?nca ek ?deneklerle fon sa?lanan K?br?s Rum Kesimi, Malta ve T?rkiye.

 

MADDE 10

 

Fon

 

1. Program?n 2001-2006 y?llar? aras?nda program?n uygulanmas? i?in belirlenen miktar 98.4 milyon Euro?dur.

 

2. Y?ll?k giderler b?t?e yetkilileri taraf?ndan belirlenecektir.

 

MADDE 11

 

?zleme ve De?erlendirme

 

1. Madde 6(2) veya 6(3)?te belirtilen prosed?rler uyar?nca Komisyon, ?ye ?lkelerle i?birli?i i?inde program? d?zenli olarak izlemelidir.

 

2. Komisyon, program? ba??ms?z uzmanlar yard?m?yla de?erlendirmelidir. Bu de?erlendirme, Madde 2?de belirtilen ama?lara uygunluk, etkinlik ve uygun maliyet oranlar? a??s?ndan olmal?d?r.


De?erlendirme, program kapsam?nda y?r?t?len eylemler ve di?er ilgili Topluluk politikalar?, ara?lar? ve eylemleri aras?nda tamamlay?c?l??? ara?t?racakt?r.

 

 

3. Komisyon, program?n uygulanmas?na dair de?erlendirme raporunu Avrupa Parlamentosu?na, Konsey?e, Ekonomik ve Sosyal Komite?ye ve B?lgeler Komitesi?ne 31 Aral?k 2005?te sunacakt?r.

 

MADDE 12

 

Y?r?rl??e Girme

 

Karar, Avrupa Birli?i Resmi Gazetesi?nde yay?nland??? tarihte y?r?rl??e girer.

 

Br?ksel, 27 Kas?m 2000

 

Ba?kan

 

E.GUIGOU

 

EKLER

 

PROGRAMIN UYGULANMASI

 

I.Eylem Alanlar?

 

Program, Antla?ma?n?n Topluluk?a verdi?i yetkiler dahilinde a?a??daki alanlarda uygulanabilir:

 

a) Kamu y?netiminde ve uygulamalar?nda ayr?mc?l?k yap?lmamas?;

 

b) Medyada ve uygulamalar?nda ayr?mc?l?k yap?lmamas?;

 

c) Politik, ekonomik ve sosyal kararlara e?it kat?l?m;

 

d) Konut, ula??m, k?lt?r, bo? zaman etkinlikleri ve spor gibi halk a??k mal ve hizmetlere ula?mada ve bunlar?n sa?lanmas?nda e?itlik;

 

e) ?oklu ayr?mc?l?klar dahil t?m ayr?mc?l?k ?e?itlerinin etkin ?ekilde izlenmesi;

 

f) E?it muamele ve ayr?mc?l?k konular?ndaki haklar hakk?nda bilgilerin etkin ?ekilde yayg?nla?t?r?lmas?;

 

g) Ayr?mc?l??a kar?? politika ve uygulamalar?n yayg?nla?t?r?lmas?

 

Program, t?m etkinliklerde cinsiyet ayr?mc?l???na kar?? olma ilkesine sayg?l? olacakt?r.

 

Program?n uygulanmas?nda, Komisyon?un ve yararlan?c?lar?n kar??l?kl? menfaati i?in, program ve projelerin belirlenmesi, haz?rlanmas?, y?netimi, hesaplar?n?n kontrol? ve di?er kontroller konular?nda Komisyon teknik ve/veya idari yard?mlar alabilir.

 

Komisyon, bu program?n amac?yla do?rudan ilgili ?al??malar yapabilir, uzmanlarla toplant?lar d?zenleyebilir, bilgilendirme kampanyalar? d?zenleyebilir ve yay?nlar yapabilir.

 

II. Programa Eri?im

 

Bu programa eri?im halka ve/veya ayr?mc?l?kla m?cadele eden ?zel kurum ve kurulu?lara ?zellikle;

 

a) ?ye ?lkelere;

 

b) Yerel ve b?lgesel otoritelere;

 

c) E?it muameleyi yayg?nla?t?rmak i?in ?al??an kurulu?lara;

 

d) Sosyal taraflara;

 

e) Sivil Toplum Kurulu?lar?na;

 

f) ?niversite ve ara?t?rma enstit?lerine;

 

g) Ulusal istatistik ofislerine

 

h) Medyaya a??k olmal?d?r.

 

III. Eylemler

 

1. Analiz ve De?erlendirme

 

A?a??daki ?nlemler desteklenebilir:

 

1. Ayr?mc?l?k konusunda ulusal yasalar ve uygulamalar uyar?nca Topluluk?ta kar??la?t?r?labilir istatistiklerin olu?turulmas? ve yayg?nla?t?r?lmas?;

 

2. Ulusal yasalar ve uygulamalar uyar?nca Ayr?mc?l??a kar?? olu?turulan politika ve uygulamalar?n geli?tirilmesi, y?ntemlerin yayg?nla?t?r?lmas? ve etkinli?inin de?erlendirilmesi;

 

3. Y?ll?k raporlar arac?l???yla ayr?mc?l??a kar?? olu?turulan yasalar?n ve uygulamalar?n etkinli?inin ve al?nan derslerin yayg?nla?t?r?lmas? a??s?ndan de?erlendirilmesi;

 

4. ?e?itli ayr?mc?l?k konular?n? kendi i?inde ve birbirleriyle kar??la?t?ran tematik ?al??malar?n yap?lmas?;

 

Komisyon bu k?sm?n uygulanmas?nda, Avrupa Irk??l?k ve Yabanc? D??manl??? G?zlem Merkezi ile Topluluk?un ara?t?rma, teknolojik geli?me ve g?steri etkinlikleriyle ilgili ?er?eve program? ve Topluluk istatistik program?yla tutarl?l???n? ve b?t?nc?ll???n? sa?lamal?d?r.

 

2.Kapasite Geli?tirme

 

Ayr?mc?l?kla m?cadele kapsam?nda uygulanan programlar?n etkinli?inin ve kapasitelerinin artt?r?lmas? i?in a?a??dakiler yap?labilir:

 

1. En az ?? ?ye ?lke aras?nda bilgi, al?nan dersler ve iyi uygulamalar hakk?nda al??veri? yap?lmas?. Bu al??veri?ler, se?ilen konularla ilgili s?re?, y?ntem ve ara?lar?n etkinliklerinin kar??la?t?r?lmas?, iyi uygulamalar?n kar??l?kl? transferi, personel de?i?imleri, ortak ?r?n, s?re?, strateji ve y?ntemlerin geli?tirilmesi, y?ntemlerin de?i?ik ba?lamlara uyarlanmas?, iyi uygulama olarak tan?mlanan ara?lar ve s?re?ler ve/veya ortak sonu?lar?n yayg?nla?t?r?lmas?, materyallerin ve etkinliklerin g?r?n?r k?l?nmas? ?eklinde olabilir. Fonla desteklenecek uygulamalar?n se?iminde ayr?mc?l???n hangi konuda oldu?u g?z?n?ne al?nacakt?r;

 

2. Ayr?mc?l?kla m?cadele konusunda deneyimli ve ayr?mc?l??a u?rayanlar? savunan Avrupa d?zeyindeki ilgili sivil toplum kurulu?lar?na, ayr?mc?l?kla m?cadeleye b?t?nc?l ve e?g?d?ml? bir yakla??m?n sa?lanmas? i?in fondan temel ?deme yap?lmas?.

 

Temel ?deme harcamalar?n %90?? i?in yap?lacakt?r.

 

Bu organizasyonlar?n se?iminde ayr?mc?l???n de?i?ik ve heterojen gruplar?n kar??la?t??? ayr?mc?l?klar g?z?n?ne al?nabilir.

 

3. Fark?ndal?k Uyand?rma

replica patek philippe watches

 

A?a??daki ?nlemler desteklenebilir:

 

1. Avrupa d?zeyinde konferans, seminer ve etkinliklerin d?zenlenmesi;

 

2. Ayr?mc?l?kla m?cadele konusunda Topluluk yasalar?n?n uygulanmas?n?n desteklenmesi i?in ?ye ?lkelerin seminerler d?zenlemesi ve ulusal d?zeyde ger?ekle?tirilen organizasyonlarda Avrupa boyutunun geli?tirilmesi;

 

3. Bilginin uluslar?st? de?i?imi ve iyi uygulamalar?n yayg?nla?t?r?lmas? i?in ?Kapasite Geli?tirme? ba?l??? alt?nda yer alan ba?ar?l? etkinliklere ?d?l verilmesi gibi medya kampanyalar? ve etkinlikleri d?zenlenmesi, ayr?mc?l?kla m?cadelenin g?r?n?r k?l?nmas?;

 

4. Program?n sonu?lar?n?n kurulacak bir Internet Sitesi arac?l???yla yay?nlanmas?, iyi uygulama ?rneklerinin bu Site?de g?sterilmesi, fikir al??veri?i i?in forum d?zenlenmesi ve uluslar?st? eylemlere ortak bulunmas?na y?nelik veri taban? olu?turulmas?;

 

?ST?HDAMDA ve ??TE E??T MUAMELE KONUSUNDA GENEL ?ER?EVE
27 Kas?m 2000, Konsey Direktifi
(2000/78 EC)

  • 1999 y?l?nda Helsinki?de toplanan Avrupa Konseyi taraf?ndan kabul edilen 2000 y?l? i?in istihdam ilkelerinde, ?z?rl?ler gibi gruplara kar?? uygulanan ayr?mc?kla m?cadeleye y?nelik tutarl? politikalar?n olu?turulmas? ile sosyal kat?l?ma olanak veren istihdam piyasas?n?n te?vik edilmesi vurgulanmaktad?r.
  • Din ve inan?lara, ?z?rl?l??e, ya?a ve cinsiyete dayanan ayr?mc?l?k; Avrupa Toplulu?u antla?mas?n?n ama?lar?na eri?ilmesini, ?zellikle de y?ksek d?zeyde istihdama ve sosyal korunmaya ula??lmas?n?, hayat standartlar?n?n y?kseltilmesini, ekonomik ve sosyal birli?i ve dayan??may? ve ki?ilerin serbest dola??m?n? etkileyebilir.
  • ?al??ma yerlerinde ?z?rl? ki?ilerin ihtiya?lar?n? kar??layacak ?nlemlerin al?nmas?, ?z?rl?l??e dayal? ayr?mc?l?k ile m?cadelede ?nemli rol oynar.
  • ?? yerlerinin ?z?rl?lere uygun hale getirilmesi konusunda ?nlemler al?nmal?, bu arada ?rne?in ?al??ma yerleri ve ekipmanlar?, ?al??ma saatleri, g?rev payla??mlar?, e?itim olanaklar?, kayna?t?rma kaynaklar? ?z?rl?l?k durumlar?na uydurulmal?d?r.
  • S?z konusu ?nlemlerin a??r bir y?k olu?turup olu?turmad???na bak?l?rken, ?zellikle parasal ve di?er maliyetlere, ilgili kurum ve kurulu?lar?n b?y?kl?klerine ve parasal kaynaklar?na, kamudan parasal kaynak veya ba?ka ?ekilde yararlanabilme durumlar?na bak?lmal?d?r.

AB Konseyi yukar?da belirtilen hususlar? g?z?n?nde bulundurarak istihdamda ve i?te e?it davran?lmas? konusunda kararlar alm??t?r.

 

Madde 5: ?z?rl? ki?ilerle ilgili olarak e?it muamele ilkelerine uyulmas?n? garanti almak bak?m?ndan bu ki?iler i?in makul ?l??ler i?inde olanaklar sa?lanmal?d?r. Bu, i?verenler i?in a??r? bir y?k olu?turmad??? s?rece, i?verenler taraf?ndan uygun ?nlemlerin al?nmas?n?, ?zellikle ihtiya?lar gerektirdi?inde ?z?rl? ki?ilerin i?e girmeleri, i?te y?kselmeleri veya e?itim g?rmeleri i?in d?zenlemelerin yap?lmas?n? kapsar.

 

AVRUPA B?RL??? TEMEL HAKLAR BELGES?
(2000/C 364 /01)

? Madde 21: Cinsiyet, ?rk, renk, etnik veya toplumsal k?ken, genetik ?zellikler, dil, din, veya inan?, siyasal veya ba?ka konulardaki g?r??ler, ulusal bir az?nl???n ?yesi olmak, mal, do?um, ?z?rl?l?k, ya?, cinsel e?ilimler gibi hususlara dayan?larak ayr?mc?l?k yap?lmaz.

 

? Madde 26: Avrupa Birli?i, ?z?rl? ki?ilerin ba??ms?zl?klar?n?, sosyal ve mesleki a??dan i?inde ya?ad?klar? topluma kat?l?p katk?da bulunmalar?n? sa?layacak ?nlemlerden yararlanma haklar?n? tan?r ve bu haklara sayg? duyar.

 

?Z?RL?LER?N ?ST?HDAMININ ve TOPLUMSAL B?T?NLE?MELER?N?N TE?V?K ED?LMES?
15 Haziran 2003, Konsey ?lke Karar?
(2003/C175/01)

 

Konsey ?ye ?lkeleri ve komisyonu g??leri do?rultusunda a?a??daki h?k?mleri uygulamaya ?a??rmaktad?r:

 

? ?z?rl?l?kle ilgili t?m organlar?n (ulusal, Avrupa ve sivil toplum d?zeyinde) i?birli?ini te?vik etmek,

 

? ?z?rl?lerin toplumdaki di?er bireylerle e?it haklara sahip olduklar?n? dikkate alarak ?z?rl?lerin toplumsal ya?am?n t?m alanlar?na kat?l?m?n? te?vik etmek,

 

? ?z?rl?lerin i?g?c?ne kat?l?mlar? ?n?ndeki engellerin ortadan kald?r?lmas? konusundaki ?abalar? devam ettirmek. Bu konuda e?it muamele ilkesi do?rultusunda ?z?rl?ler i?in e?itim ve geli?im f?rsatlar?n?n geli?tirilmesi ?ng?r?lmektedir.

 

? ?z?rl?ler i?in ya?am boyu ??renme s?recinin daha eri?ilebilir olmas? konusunda ?aba g?sterilmesi. Bu kapsamda, ??renme, mesleki e?itim ve istihdama eri?imin kalitesinin iyile?tirilmesi i?in yeni bilgi ve ileti?im teknolojileri ve internetin ?z?rl?ler i?in eri?ilebilir olmas?n?n sa?lanmas?.

 

? ?z?rl?lerin toplumsal ya?ama ?zellikle de i? ya?am?na dahil olmalar? ?n?ndeki engellerin herkes i?in tek tasar?m ilkesi do?rultusunda ortadan kald?r?lmas? ve gelecekte ortaya ??kabilecek engellerin ?nlenmesi.

 

? ?stihdamda ve i?te e?it davran?lmas? konusunda Genel ?er?eve Direktifinin belirlenen son tarihe kadar ulusal yasalara uyarlanmas? ve uygulamaya ge?irilmesi.

 

? ?z?rl?lerin istihdam? ve toplumsal b?t?nle?mesi konusunda ihtiya? durumunda ek tedbirler al?nmas?.

 

? ?z?rl?lerin istihdam?n?n te?vik edilmesi konusunda Avrupa istihdam stratejisinin hedefleri ile uyumlu olarak hem Avrupa hem de ulusal d?zeyde al?nabilecek tedbirler ?zerinde d???n?lmesi.

 

? Gelecekte haz?rlanacak toplumsal d??lanma ve yoksullukla ilgili ulusal eylem planlar?na ?z?rl?l?k boyutunun dahil edilmesi.

 

? Bu konularla ilgili olarak Avrupa d?zeyinde bilgi ve deneyimlerin payla??lmaya devam etmesi ve bu s?rece ilgili Avrupa ?rg?tlerinin deneyimlerinin dahil edilmesi.

 

? ?z?rl?lerin durumlar?na ili?kin istatistiksel verilerin toplanmas?. Bu veriler toplan?rken cinsiyete dayal? veri toplanmas?na ?zel ?nem verilmesi.

 

? Avrupa Birli?i?ndeki ?z?rl?lerin sorun alanlar?na y?nelik ?al??an grubun (EU Group of High Level Officials) ?al??malar?n?n desteklenmesi.

 

? ?lgili t?m politikalara politika olu?turma, uygulama, izleme ve de?erlendirme a?amalar?nda ?z?rl?l?k boyutunun dahil edilmesi.

 

? E?it muamelenin sa?lanmas? i?in politika olu?turma ve de?erlendirmelerde kad?nlarla ilgili konulara ?nem verilmesi.

 

? ?z?rl?lerin istihdam?n?n art?r?lmas? ve f?rsat e?itli?inin te?vik edilmesine y?nelik 20 Ocak 2003 tarihli deklarasyona dayal? olarak ?z?rl?lerin istihdam?na ili?kin faaliyetlerde ve toplu s?zle?melerde sosyal diyalogun esas al?nmas?.

 

?Z?RL? B?REYLERE Y?NEL?K K?LT?REL ETK?NL?KLER ve BU ETK?NL?KLERE ULA?ILAB?L?RL?K
6 May?s 2003, Konsey ?lke Karar?

 

? Avrupa Birli?i fiziksel, sosyal ve bilgiye ula?ma a??s?ndan kar??la?t?klar? engeller nedeni ile bir ?ok ?z?rl?n?n k?lt?rlerini ve sanatsal y?nlerini ifade etmekte ve k?lt?rel miraslar?na ula?mada, sanatsal yarat?c?l?klar?n? ortaya koyma konusunda s?n?rl? olduklar?na dikkati ?ekmi?tir.

 

? Standart Kurallar?n 10. maddesine g?re ?z?rl? bireylerin kayna?t?r?lmas? ve k?lt?rel aktivitelere e?it ?artlarda kat?l?m? sa?lanmal?d?r. Ayn? zamanda tiyatrolar, m?zeler, sinemalar ve k?t?phane binalar? gibi k?lt?rel etkinlik alanlar? ula??labilir hale getirilmelidir. Bunun yan? s?ra edebiyat, film ve tiyatro yapabilmek i?in teknik donan?mlar da ?z?rl?ler i?in ula??labilir olmal?d?r.

 

? ?z?rl? bireylerin k?lt?rel alt yap?lara, k?lt?rel etkinliklere ve medyaya ula?abilirliklerinin sa?lanmas? i?in uygulanabilir tedbirler al?nmal?d?r.

 

Komisyon ve ?ye ?lkeler;

 

? ?z?rl? bireylerin sanat ve k?lt?r alanlar?na kayna?t?r?lmas? i?in ?e?itli yollar aramas?n? ve ?z?rl? bireylerin ?al??malar?n?n ?retim ve tan?t?m ko?ullar?nda e?it f?rsat sa?lanmas?,

 

? ?z?rl? bireylerin pozitif imajlar?n?n art?r?lmas?na katk?da bulunmak i?in k?lt?r sekt?r?n?n desteklenmesi,

 

? K?lt?r?n ?z?rl? bireyler i?in daha kolay ve ?ok ula??labilir hale gelmesi i?in var olan engellerin kald?r?lmas? amac?yla;

 

-?ye ?lkelerin an?tlar?, arkeolojik sit alanlar?n?, m?zeleri ve k?lt?rel etkinlik alanlar?n? korumaya y?nelik ilke karar?n? ?i?nemeden, bu alanlara fiziksel ula??labilirli?in sa?lanmas?n? ve gelecekte yap?lacak binalarda fiziksel ula??labilirlik ?artlar?n?n yerine getirilmesini;

 

-Modern bili?im teknolojileri ile ilgili bilgi sa?lanmas?n?,

 

-k?lt?rel etkinliklerde alt yaz?, i?aret dili, Braille ile yaz?lm?? katalog ve rehber vb. d?zenlemeler yap?lmas?n?n sa?lanmas?.

 

? Avrupa d?zeyinde ilgili Avrupa organizasyonlar? ile bilgi ve deyimlerin payla??lmas?n? kabul eder.

 

?Z?RL? ??RENC?LERE E??T?M ve MESLEK? E??T?MDE FIRSAT E??TL??? SA?LANMASI
5 May?s 2003, Konsey ?lke Karar?
(2003/C 134/04)

 

? Avrupa Birli?i Antla?mas?, Avrupa birli?ine cinsiyet, ?rk, etnik k?ken, din inan?, ya?, ?z?rl?l?k ya da cinsel tercihlerden kaynaklanan ayr?mc?l?kla m?cadele etmek i?in f?rsat vermi?tir. Ayr?mc?l?kla m?cadele s?ras?nda ?ye ?lkeler kendi dil ve k?lt?r farkl?l?klar?n?, e?itim sistemlerini ve ??retim programlar?n?n i?eriklerini g?z?n?ne alarak gerekli d?zenlemeleri yapacaklard?r.

 

? Birle?mi? Milletlerin ?z?rl? Bireylere F?rsat E?itli?i Sa?lanmas? ?zerine geli?tirdi?i Standart Kurallar? 6. Maddesine g?re: ?ye devletler e?itlik ilkesi do?rultusunda ?ocuklar, gen?ler ve yeti?kinler i?in e?itimde f?rsat e?itli?i sa?lanmal?, kayna?t?r?lm?? ortamlarda okul ?ncesi ?ocuklar?, yeti?kin ?z?rl?ler ve ?zellikle de kad?nlar i?in ?zel ?ilgi? sa?lanmal?d?r.

 

? H?k?metlerin, destek gruplar?n?n, ??retmenlerin, ?zellikle de ?z?rl? ?rg?tlerinin ve ailelerin artan ilgisi ?zel ihtiya? sahibi bireylerin e?itime ula?abilirli?ini art?r?r.

 

? Avrupa Birli?i ve ?ye ?lkeler hayat boyu ??renme yoluyla ?z?rl? bireylerin e?itim ve mesleki e?itime ula?ma d?zeylerini art?rmay? hedeflemektedir.


E?itim ve mesleki e?itime ula?abilirli?i art?rabilmek i?in Avrupa Birli?i ve ?ye ?lkeler;

 

 

? ?zel gereksimi olan ?ocuklar?n ve gen?lerin uygun e?itim ve mesleki e?itim yoluyla topluma tam kat?l?mlar?n?n desteklenmesini ve ihtiya?lar?na uygun e?itim sistemlerine yerle?tirilmelerini,

 

? ?z?rl? bireyler i?in hayat boyu ??renmenin daha ula??labilir k?l?nmas?n? ve bu ba?lamda, hizmet ve kaynaklara ula??m?n kolayla?t?r?lmas?, ??renimin kalitesinin art?r?lmas? i?in yeni multimedya ara?lar? ve Internet kullan?m?na daha fazla ?nem verilmesini (e-??renme),

 

? ?z?rl? bireylerin rehberlik, e?itim ve mesleki e?itim i?erikli WEB sitelerine eri?imlerinin sa?lanmas? ve bu konuda rehberlik hizmeti verilerek desteklenmelerini,

 

? ?z?rl? bireylerin kendilerinin ya da gerekiyorsa ailelerinin veya sorumlu ki?ilerin, ?z?rl? bireye uygun e?itim tarz?n? se?ebilmeleri i?in gerekli bilgi ve rehberli?in sa?lanmas?n?,

 

? ?zel e?itim alan?ndaki ??retmenlerin i?e ba?lamalar? ve hizmet i?i e?itimleri s?ras?nda ba?ta pedagojik teknik ve materyaller olmak ?zere ?e?itli konularda desteklenmelerini,

 

? Genel ya da ?zel kurumlardaki, ?zel e?itime gereksinimi olan ??rencilerin kayna?t?r?lmas? i?in, ?ocuk ve gen? ya?taki ?z?rl?lerin e?itim ve mesleki e?itimleriyle do?rudan ve profesyonel olarak ilgilenen ki?ilerle i?birli?i yap?lmas?n?,

 

? Ba?ta European Agency for Development in Special Need Education gibi do?rudan ilgili AB organizasyonlar? ile bu konudaki bilgi ve deneyimlerin payla??ld??? bir a? kurulmas?n?,

 

? Okuldan i?e gerekli g?r?len t?m alanlarda kolayl?klar?n, f?rsatlar?n ve kaynaklar?n sa?lanmas?n? kabul etmi?lerdir.

 

?Z?RL? K???LERE ?ST?HDAMDA FIRSAT E??TL??? SA?LANMASI
17 Haziran 1999, Konsey ?lke Karar?

(1999/C 186/02)

 

Konsey ?ye ?lkelerden;
? Kendi ulusal istihdam politikalar? ?er?evesinde ve ?z?rl?lerle ilgili sivil toplum ?rg?tleri ve sosyal taraflarla birlikte, kendi i?lerini kurmalar? da dahil olmak ?zere ?zel sekt?rde olsun, kamu sekt?r?nde olsun, ?z?rl? ki?ilerin istihdam f?rsatlar?n? geli?tirme ve bu gibi ki?ilerin i? piyasas?na girmelerini sa?layacak hem ayr?mc?l?klar? ortadan kald?r?c?, hem de piyasaya girmelerini sa?lay?c? eylem ve i?lemlere ?zel ?nem vermelerini,
? Yeni bilgilere ve ileti?im teknolojilerine ula??m da dahil olmak ?zere teknik ekipmanlar gibi i?yeri donan?mlar?nda, i?yerlerine ula??mda, i? i?in istenen yetenek ve becerilerde, mesleki y?nlendirme ve i?e yerle?tirme hizmetlerinde,

 

Uygun destek ve haks?z yere i?ten ??karmaya kar?? koruma sa?lan?rsa, ?al??anlar?n i?e al?n?p o i?te kalabilmelerine ?zel ?nem verilirse, tutarl? bir k?resel politika ?er?evesi i?inde, ?z?rl? ki?ilerin istihdamlar?nda ilerleme elde edilebilece?ini teyit eder.

 

?Z?RL?LER ???N PARK KARTI VER?LMES?
4 Haziran 1998, Konsey Tavsiye Karar?
(98/376/EC)

 

? Konseye, Avrupa Parlamentosuna, Ekonomik ve Sosyal Komiteye ve B?lgeler Komitesine 12 Nisan 1995 tarihinde Komisyonun taraf?ndan haz?rlanan k?sa vadeli program tebli?inde yer alan topluluk modeline g?re ?z?rl?ler i?in park kartlar?n?n Avrupa Birli?ine dahil ?lkelerde tan?nmas? gerekti?i belirtilmektedir. Yine Komisyonun 26 Kas?m 1993 tarihinde Konseye sundu?u hareket s?n?rl?l??? ya?ayan ?z?rl? bireylerin ula??labilirli?i ile ilgili olarak Komisyon taraf?ndan ?nlem al?nmas? konusunda rapor haz?rlanm??t?r.

 

? ?z?rl? bireylerin mesleki ve sosyal b?t?nle?mesinin geli?tirilmesini ama?layan ek somut tedbirler al?nmas? hakk?nda 20 Aral?k 1996 tarihinde ?ye ?lkelerin h?k?metlerinin kat?ld??? Konsey toplant?s?nda ilke karar? al?nm??t?r.

 

? ?z?rl? bireylerin se?ti?i ula??m bi?imi onlar?n ekonomik ve sosyal b?t?nle?mesini art?r?c? en ?nemli fakt?r olarak g?r?lmektedir. Baz? ?zel durumlarda ki?inin gidece?i yere en yak?n alana park edebilmesi i?in Avrupa Birli?i ?lkelerinin t?m?nde ge?erli olan ?zel park kart?n?n verilmesi gerekti?i belirtilmi?tir. Bu kartla ?z?rl? bireyin bulundu?u ?lkede belirlenen kurallar uyar?nca baz? olanaklar tan?nmas? yoluyla, ?z?rl? bireyin ba??ms?z hareketinin art?r?lmas? da ama?lanmaktad?r.

 

? ?z?rl? bireylerin gidecekleri yere en yak?n alana park edebilmelerini sa?layan bu park kartlar?n? vermeye yetkili k?l?nan yerel ve b?lgesel otoriteler B?lgeler Komitesine bu konuda dan??manl?k verilmelidir.

 

? Yetki ?kamesi ilkesi uyar?nca ?z?rl?ler i?in park kart?n?n kar??l?kl? olarak t?m ?ye ?lkeler taraf?ndan tan?mas? i?in faaliyetlerde bulunarak ?z?rl? bireylerin ba??ms?z hareket edebilmeleri desteklenmelidir.

 

? Toplulu?a ?ye ?lkelerde verilen ?z?rl?ler i?in park kart?n?n t?m toplulukta tan?nmas? ve tek tip olarak verilmesi arzu edilmektedir.

 

? ?z?rl?k tan?mlar? ve ?z?rl?ler i?in park kart? verme kriterlerini belirlemek ?ye ?lkelerin sorumlulu?undad?r.

 

? Sahte park kart? yap?lmamas? veya kart?n k?t?ye kullan?m?n? ?nlemek i?in baz? g?venlik tedbirleri al?nmal?d?r.

 

? Avrupa Ula?t?rma Bakanlar? Konferans?nda ?z?rl?ler i?in park kart? uygulanmas? ve bu kart?n t?m topluluk ?lkelerinde ge?erli olmas? yolunda ilke karar? alm??t?r.

 

?Z?RL? B?REYLERE TANINACAK FIRSAT E??TL???
20 Aral?k 1996, Konsey ?lke Karar?
(97/C/12/01)

 

?ye ?lkelerden;

 

? Bir yandan ?z?rl? ki?ilerin ailelerinin ve onlara bakanlar?n ihtiya?lar?na gerekli ?zen g?sterilirken, di?er taraftan ileri derecede ?z?rl? olanlar da dahil, bunlar?n topluma kat?lmalar? i?in g??lendirilmeleri,

 

? ?z?rl?l?k ve ?z?rl?lerle ilgili g?r?? ve de?erlendirmelerin, konuya ili?kin her t?rl? genel politikan?n kapsam?na al?nmas?,

 

? Engellerin kald?r?lmas? ile ?z?rl? ki?ilerin topluma tam olarak kat?lmalar?n?n sa?lanmas?,

 

? ?z?rl? ki?ilerin yetenek ve becerilerinin ve f?rsat e?itli?i stratejilerinin benimsenmesi konusunda toplumun genel g?r??lerinin beslenmesi,

 

? ?z?rl?lerden yana olan politika ve uygulamalar?n ger?ekle?tirilme ve izlenmelerinde onlar?n temsilcilerinin rol almalar?n?n te?vik edilmesi,

 

istenilmektedir.

 

?Z?RL? ?OCUK ve GEN?LER?N GENEL ??RET?M S?STEM?NE KATILIMI
31 May?s 1990, Konsey ?lke Karar?
(90/C 162/02)


? ?ye ?lkeler, kendi ??renim politikalar? ?er?evesinde ve yine kendi e?itim sistemlerini dikkate alarak uygun olan her durumda ?z?rl? ??rencilerin genel ??renim sistemine kat?lmalar? veya kat?l?m te?viki ile ilgili ?abalar?n? gerekti?inde g??lendirmeyi kabul etmi?lerdir.

 

? Genel ??retim sistemine tam kat?l?m, uygun olan her durumda ilk se?enek olarak kabul edilmeli ve t?m ??retim kurumlar? ?z?rl? ??rencilerin ihtiya?lar?n? kar??layacak durumda olmal?d?r. Bu konu ile ilgili olarak aile-okul-toplum-dinlenme etkinlikleri-?al??ma hayat? aras?ndaki ba?lar olu?turulmal? ve g??lendirilmelidir. ?z?rl? ??rencilere genel ??retim sistemi i?erisinde m?mk?n olan en ?st d?zeyde ??renim sa?lanmas?, ?z?rl? ki?ilerin ba??ms?zl?klar? ve topluma kat?lmalar?n? te?vik etmenin ?nemli ve olmazsa olmaz ?art? olarak kabul edilmelidir. 


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 43 - Sayfa Görüntülenme : 43 - Toplam : 733867

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri