Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 23 Kasım 2018 Cuma
  Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   
Tüzüğümüz

TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ

 

KISIM 1.

FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI

BÖLÜM 1-

FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1:

a)      Adı: Körler Federasyonu olup bakanlar kurulunun 22.04.2001 tarih ve 2001/2388 sayılı kararı ile Türkiye unvanının kullanılması izni verilmiş olmakla Türkiye Körler Federasyonu”dur Türkiye Körler Federasyonu ülkemizdeki körleri ve az görenleri temsil eder.”

b)       Merkezi: Ankara’dır.

c)      İkametgah Adresi: Korkut Reis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 32/6 Çankaya - ANKARA

 

BÖLÜM 2-AMACI VE ÇALIŞMALARI:

AMACI

MADDE 2:

Görme özürlülerin ekonomik sosyal kültürel, sportif, mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; toplumsal yaşamın her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesi; demokratik düşünce ve alışkanlıkları edinmiş, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel ihtiyaçları daimi dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması ve görme özrüne yol açan nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır.

 

ÇALIŞMA KONULARI

MADDE 3:

Federasyon 2. Maddede ifade edilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:

1.       Görme özrünün nedenleri ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapar.

2.       Görme özürlülerin ekonomik, kültürel sosyal v.b yaşantılarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; mevzuatta var olan engellerin kaldırılmasına çalışır.

3.       Görme Özürlülerin sorunları ve çözüm yolları hususunda halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları yapar.

4.       Görme özürlülerin her çeşit maddi ve manevi istismarını önlemek ve toplumsal onur ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çaba harcar.

5.       Görme özürlülerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla çevre, mimari ve trafik düzenlemelerinin yapılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.

6.       Görme Özürlülerin okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim ve rehabilitasyonunun sağlanması ve politikalar oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar.

7.       Uygun yöntemlerle her çeşit süreli ve süresiz yayını çıkarır ve / veya yayınlar.

8.       Görme özürlülerin istihdamı ve istihdam politikaları oluşturmak için çalışmalar yürütür.

9.       Görme özürlülerin ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin standartlarını belirleme çalışmalarının yanı sıra yurt içinde üretiminin, üretilemeyenlerin yurt dışından getirtilmesinin sağlanması için çaba gösterir.

10.   Görme özürlülerin kültürel sportif etkinliklerini özendirir; kültürel, sportif ve dinlenme kamp ve tesislerinden yararlanma olanaklarını yaratır.

11.   Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek maksadıyla iktisadi işletmeler kurar.

12.   Üye derneklerin proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde destekler ya da kaynak bulur.

13.   Federasyon çalışmaları için gerekli taşınır taşınmaz malları edinir, satın alır. Kiralar veya satar veya kiraya verir bağış kabul eder veya bağışta bulunur.

14.   Federasyon amacını gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Bu doğrultuda bizzat faaliyet göstereceği gibi üye dernekleri de görevlendirebilir. Komisyonlar bilim danışma kurulları vs oluşturabilir. Yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onlara katılabilir.

15.   Üye derneklerin çalışmalarını izler, koordine eder ve denetler.

 

 

KISIM 2.

FEDERASYON ÜYELERİ

BÖLÜM 1 

ÜYELİK

MADDE 4:

Görme özürlülere hizmet amacıyla kurulmuş ve asıl üyelerinin yarıdan fazlası görme özürlü olan dernekler ile körlere hizmet amacıyla faaliyet gösteren dernek ve vakıflardır.

 

BÖLÜM 2

ÜYE OLMA:

MADDE 5:

Federasyona üye olmak isteyen dernek veya vakıf bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvurur. Dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir.

1.       Federasyon tüzüğüne uygun dernek tüzüğü veya vakıf senedi

2.       Genel Kurul kararı,

3.       Üyelerinin

a)         Nüfus cüzdanı sureti.

b)       İkametgâh senedi,

c)        Görme özürlü ise görme özürlü olduğunu gösterir belge, ( Görme özürünün % 40’dan aşağı olduğu kanıtlananlar görme özürlü sayılmazlar)

4.       Giriş kayıt ücretini Federasyon hesabına ödediğini gösterir belge.

5.       Önceki yıla ait kesin hesap bilânçosu.

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan derneğin veya vakfın durumu, Örgütlenmeden sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından şu kriterlere göre incelenir.

I.         Bilânçosunda yer alan giderlerinin en az %20’sini amacı doğrultusunda harcamış olması,

II.       Görme özürlü üye sayısının federasyon üye kütüğüne kayıtlı toplam görme özürlü sayısının en az %2’si kadar olması ve üyeleri arasında son 3 yılda: federasyona üye bir başka derneğin organlarında görev almış (bu koşul vakıflarda aranmaz) veya bu dernekler tarafından bir disiplin suçu ile üyeliğine son verilmiş veya federasyon tüzel kişiliğine zarar vermiş ve organ kararlarını ihlal etmiş kişilerin bulunmaması.

Başvurunun incelenmesi tamamlandıktan sonra durum yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üyelik yönetim kurulunun kabulünden itibaren geçerlidir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş kayıt ücreti 30 gün içerisinde iade edilir.

 

BÖLÜM 3

ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:

MADDE 6:

Üyelik, aşağıdaki şekillerden her biri ile sona erer,

1.      ÇIKMA: Üye, her zaman yönetim kuruluna bir dilekçeyle yapacağı başvuru ile üyelikten ayrılabilir. Ancak dilekçesine Federasyondan çıkma kararını içeren Genel Kurulun divan tutanağı ile yönetim kurulu kararını eklemek zorundadır.

 1. ÇIKARILMA :
  1. Tüzüğün 4. ve 5. maddelerinde yazılı şartları yitirdiği yönetim kurulu tarafından tespit edilen üyeye, eksikliği gidermesi ve gerekli uyarlamayı yapması konusunda üç aylık süre verilerek ihtarname gönderilir. Verilen süre içerisinde öngörülen biçimdeki düzeltmeyi yapmayan veya eksikliği gidermeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
  2. Tüzüğün 2. maddesi ile yetkili organlarca alınan kararları ihlal eden; tüzüğün 38. maddesinde belirtilen yaptırımların uygulanmasına rağmen ihlali devam ettiren üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Üyenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde noter aracılığı ile itiraz etmesi halinde durumu Federasyon Genel Kurulunda kesin karara bağlanır.

3.      Ayrıca bir yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Üyeliği sona eren tüzel kişiler, içinde bulunulan takvim yılı dâhil olmak üzere, bütün borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Kapatılan ya da kendiliğinden dağılan derneklerin malvarlığı federasyona kalır.

 

BÖLÜM 4

ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TESCİL İŞLEMLERİ:

MADDE 7:

A - ÜYELERİN HAKLARI ŞUNLARIDIR:

1.  Delegeleri aracılığıyla Federasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak .

2.  Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,

3. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Federasyon çalışmaları  hakkında bilgi edinmek, belgeleri yerinde incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,

4.  Federasyon tarafından gerçekleştirilecek yerel veya bölgesel faaliyetlerle ilgili  görüş açıklayabilmek; derneğin faaliyette bulunduğu mahaldeki çalışmaları ile ilgili konularda özel ve öncelikli söz sahibi olmak.

B – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞUNLARDIR:

1.  Federasyon tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak,

2.  Mali yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek,

3. Federasyon yönetim kurulunun yazılı istemine bağlı olarak çalışmaları hakkında yılda bir   kez rapor vermek,

4. Ulusal program ve çalışmaları federasyona bildirmek, gerektiğinde denetime açmak ulusal düzeydeki çalışmalarda Federasyona öncelik tanıyan bir anlayışı benimsemek.

C – ÜYE KÜTÜĞÜNE TESCİL İŞLEMLERİ

1.      Dernekler kaydettikleri üyelerini üyeliğin kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirirler, kendi iradesiyle mensup olduğu derneği değiştirmek isteyen kişiler için bu süre irade beyanının veya ilişik kesme belgesinin düzenleniş tarihinden itibaren başlar.

2.      Bir kimsenin üye derneklerden ancak biri adına üye kütüğüne tescili mümkündür. Noter aracılığı ile düzenlenen irade beyanı veya mensup olduğu dernekten üyelik ilişkisinin sona erdiğine dair almış olduğu yazı ile, derneğini değiştirme istemini yeni derneğine ileten kişinin belgelerinin üyeliğe kabul edildiğine ilişkin belgelerle birlikte federasyona gönderilmesiyle yeni derneği adına tescil işlemi gerçekleştirilir.

3.      Üyeler federasyon delegelerini ancak adlarına üye kütüğüne tescil edilmiş kişiler arasından seçebilirler. Aksi takdirde delegeler seçilmiş olsalar dahi, üye kütüğüne tescil edilmemiş olmaları nedeniyle delegeliğe hak kazanamazlar. Delegelikleri iptal edilir.

 

KISIM 3

FEDERASYON ORGANLARI

BÖLÜM 1

GENEL KURUL

GENEL KURULUN TEŞKİLİ:

MADDE 8:

1.  Genel Kurul federasyonun en yetkili organıdır ve 350 delegeden oluşur. Her üyenin genel Kurula göndereceği delege sayısı şu şekil hesaplanır.

2.  Genel kurul tarihinden 30 gün öncesinde tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olan  üyelere 3’er adet delegelik ayrılır.

3.  Bu suretle belirlenen delege toplamı 350 ‘den çıkartılır. Bakiye kalan delegelikler üye   kütüğünde kayıtlı bulunan görme özürlülerin en az %2’sine sahip ve üyelerinin yarıdan fazlası görme özürlü olan dernekler arasında nispi temsil sistemine göre dağıtılır.

Bunun için bu  bentte yazılı şartları taşıyan derneklerin görme özürlü üye sayıları toplanır ve 2 bentteki dağılım sonucu arta kalan sayıya bölünür. Sonra, derneklerin üye sayıları elde edilen bu rakama bölünerek paylarına düşen delege sayısı belirlenir ve 2. bent ile kazanılan delege sayısına eklenir. Hesaplamada 0.5 ve üzerindeki kesirler bir üst sayıya tamamlanır. Ancak hiçbir derneğin delege sayısı toplam delege sayısının %45”ini geçemez.

4. Şu kadar ki, nispi temsil oranına göre derneğin %45’den fazla olan delege miktarı federasyon üyesi diğer üye derneklere eşit olarak dağıtılır. Artık sayı enaz delegesi olan derneklerden başlanarak dağıtılır.

5. Delege adaylığı için, Her dernek, Genel Kurulunda en çok 350 delege seçer ve Federasyon Genel Kurulundan bir ay önce Federasyon yönetim Kurulu tarafından belirlenip derneklere bildirilen delege sayıları, derneklerin bildirdiği delege listesindeki sıraya uyularak saptanır.

6. Eski delegelerin görevi Yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer. Ancak Genel Kurul tarihinden kırk beş gün öncesine kadar bildirilmeyen yeni delegelerin yerine eski delegenin yetkisi genel kuruldan önce yeni delege bildirimi yapılmış olsa bile genel kurulun sonuna kadar devam eder. Genel Kurul tarihinden 30 gün öncesine kadar, görevinden ayrılan delegenin yerine aynı derneğin delege listesinden sıradaki üye alınır. Görev süresi içerisinde yapılacak olan Genel Kurula, 20 gün öncesinden yazılı olarak bildirmek şartıyla, Mazeretli olarak katılmayan delegenin yerine, o genel kurula mahsus, yine aynı derneğin delege listesinden sıradaki üye bu görevi üstlenir. delegenin Federasyon Organlarına seçilmesi halinde mazeret sahibi delegenin delegeliği sona erer.

7. Bir derneğin kayıtlı görme özürlü üye sayısının üye kütüğünde kayıtlı görme özürlü üye sayısının %2’sinin altına düşmesi ve /veya derneğin görme özürlü üye sayısının üyelerinin yarısının altına düşmesi halinde, dernek; nispi temsil sistemine göre ve %45’lik barajdan doğan, delegelik haklarını kaybeder.

8. Üyelerin sahip oldukları delege sayısı yönetim kurulu tarafından yukarıdaki esaslara göre iki ayda bir hesaplanarak ilan edilir.

9. Olağan üstü genel kurulun delegelerin 1/5’inin noter aracılığı ile yaptığı çağrı üzerine toplanacağı koşullarda, toplantıya çağırma yetkisi, son genel kurula katılma hakkını kazanmış olan delegelere aittir.

 

ÇAĞRI USULÜ:

MADDE 9:

Delege listeleri üye derneklere toplantı tarihinden en az 20 gün önce yazılı olarak gönderilir. “…..Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az 15 gün önce derneklere bildirilir ve Federasyonun Web sitesinde yayınlanır”

Duyuruda, İlk toplantıda yeter sayının temin edilememesi nedeniyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 2 aydan çok, olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek ilk toplantı ilanının verildiği yayın organında ilan edilir. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı aylık süre içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

TOPLANTI ŞEKİL, YER VE ZAMANI:

MADDE 10:

Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantılar, 3 üç yılda bir aralık ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen ilde yapılır. Olağan üstü toplantı yönetim kurulu veya denetleme kurulunun ya da Federasyon delegelerinin en az beşte birinin noter kanalıyla yazılı istemi üzerine, yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içerisinde toplanır.

 

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 11:

Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmamış ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı delege tam sayısının beşte birinden aşağı olamaz.

 

 

 

TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:

MADDE 12:

1.            Genel kurul, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.

2.            Genel kurula katılacak delegeler yönetim kurulu tarafından, düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.

3.            Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

4.            Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilerek kongre divanı oluşturulur.

5.            Toplantının yönetimi kongre divanı başkanına aittir. Başkanın mazereti halinde toplantıyı başkan vekili devam ettirir.

6.            Divan kâtipleri toplantı tutanaklarını düzenler tutanaklar, başkan ile vekili ve kâtiplerce birlikte imzalanarak toplantı sonunda Federasyonun, genel kurulu düzenleyen Yönetim Kurulu başkanlığına verilir.

 

GÜNDEM OY KULLANMA VE KARAR ALMA YETER SAYISI

MADDE 13:

Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile gündeme ilave yapılması zorunludur. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği ile ilgili kararlar genel kurul üye tam sayısının 2/3 çoğunluğu ile alınır.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 14:

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.

1.      Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşerek yönetim kurulunu ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.

2.      Federasyon organlarını seçmek.

 1. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılma ve ayrılmaya karar vermek.
 2. Vakıf ve konfederasyon gibi kurulması, katılınması ve çıkılması için kanunen Genel Kurul kararı gereken konularda karar almak veya yetki vermek.
 3. İhtisas komisyonlarının raporlarını görüşmek, gerekli görülen hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak.
 4. Üst kurul delegelerini seçmek.
 5. Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
 6. Genel kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak, sonuç bildirisini onaylamak.
 7. Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu hususlarda yönetim kurulunu yetkilendirmek.
 8. Borçlanmalarda: Hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, banka fonları, rehin, ipotek ve teminat mektubu yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki vermek.
 9. İstihdam edilecek personelin sayısını ve bunlara ödenecek ücret ve sosyal hakların üst sınırını belirlemek.
 10. Federasyonun feshine karar vermek.
 11. Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek.
 12. Federasyon başkan adaylarının çalışma programlarını görüşerek karara bağlamak

 

BÖLÜM 2

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 15:

Yönetim Kurulu 1 Başkan, 25 asıl ve 25 yedek yönetim kurulu üyesinden oluşur.

Başkan, Genel Kuruldan yönetim kurulu ve diğer organlarla birlikte unvanlı olarak seçilir. Başkan adaylarından birinin istemesi halinde başkanlık seçimi yönetim kurulunun seçiminden ayrı yapılır ve seçimi kaybeden adayların yönetim kurulu üyeliği için yeniden listelere girerek seçime katılma hakları vardır. Yönetim kurulunun seçiminde nispi temsil yöntemi uygulanır. Dernekler tek tek veya ittifaklar yaparak genel kurul hazirun cetvelinde kayıtlı delegelerden oluşan listeleri ile seçime katılırlar. Ancak bir derneğin seçilen yönetim kurulundaki temsilci sayısı, seçime katılan dernek sayısı üçün altına düşmedikçe, %49’u geçemez. Yazılı olan bu listeler Genel Kurul Divanı tarafından ilan edilir. Bu ilandan sonra liste çıkarılamaz. Yapılan oylama sonucu her listenin temsilcileri aldıkları oy oranında ve listedeki yazılış sırasına göre yönetim kurulunu oluştururlar. Yedek üyelerde aynı yöntemle saptanır. Her hangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama çizme vb. işlem yapılan liste geçersiz sayılır. Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları bulunur. Oylama bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceği divan başkanlığı tarafından çekilecek kurayla belirlenir ve ilan edilir. Seçim ve sayım işlemini bizzat divan başkanlığı yürütebileceği gibi bu amaçla Genel Kurulca seçilmiş ve en az 3 kişiden oluşan sandık kurulu tarafından da yapılabilir.

Seçilen yönetim kurulu on beş günlük süre içinde toplanarak görev dağılımı yapar.

 

YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI:

MADDE 16:

Yönetim kurulunda meydana gelecek boşalmalarda, ayrılan üyenin seçildiği listenin sıradaki yedek üyesi, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak asil üyeliğe çağrılır. Listenin yedek isimlerinin bitmesi halinde, en az temsilciyle giren listenin sıradaki temsilcisi, çağrılır. Yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmiş olan, mazereti yönetim kurulunca kabul edilmeyen kişiler mazeretsiz sayılır ve mazeretsiz olarak üst üste iki olağan toplantıya ya da bir yıl içerisinde yapılan toplantıların 1/3’üne katılmayan veya federasyona üye derneklerle üyelik ilişkisi sona eren veya irade beyanı vermek suretiyle üyesi bulunduğu derneği değiştirenlerden, katıldıkları yeni derneğin yönetim kurulundaki temsil oranının %49’u aştığı durumlarda, katılan yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.

Usulüne uygun yapılacak olan yönetim kurulu toplantılarına, toplantı tarihinden önce geçerli mazeretlerini belgeli olarak sunmayanlar, toplantı yeter sayısının temin edilemediği koşullarda da devamsız sayılırlar.

Yönetim Kurulu asil üyeleri, yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, delegelerden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk hâkimliği tarafından, delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.

Başkanın, ,yukarıdaki şekil şartları da dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle, görevinden ayrılması durumunda; yönetim kurulu, içinden seçeceği başkan vekili ile kalan süreyi tamamlar. Başkanın ayrılması nedeniyle boşalan üyelik için, başkanın seçildiği listenin sıradaki yedek üyesi, davet edilir. Başkanın, yönetim kurulundan ayrı seçildiği hallerde ise, mensubu bulunduğu derneğin, yedek üyesi göreve davet edilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ALMA YETER SAYISI

MADDE 17:

Yönetim kurulu ayrı bir çağrıya gerek olmadan 2 ayda bir belli gün ve saatte farklı bir karar olmadıkça federasyon merkezinde olağan toplantısını yapar. Yönetim kurulu, ilk toplantısında toplantı şekil ve düzenini karara bağlar. Ancak olağan toplantıların yeri zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.

Olağan üstü toplantı çağrısı, başkanın veya 4 yönetim kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine başkan tarafından yapılır. 4 üyenin talebine rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa genel sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır

Ancak üye dernekleri mali yükümlülük altına sokan ya da ilkesel değer taşıyan kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla , iktisadi işletme kurulması ve/veya mevcut işletmenin yönetmeliğinin değiştirilmesi ile, üyelerin çıkarılması konularındaki kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının ¾’nün kabulü ile ; bir konuya dair yapılacak giderden bir önceki yılda elde edilen gelirin %10’dan daha fazla harcamayı gerektirenler için ise üst üste iki olağan yönetim kurulu toplantısında tamamıyla aynı olan iki ayrı kabul işlemi ile karar alınmış olur. Alınan kararlar üye derneklere karar tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde bildirilir.

Bir konunun ilkesel sayılabilmesi yönetim kurulu üyelerinden 7 kişinin müştereken istemine bağlıdır.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 18:

Yönetim kurulu, Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organıdır ve Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Bu görevi bir ya da bir kaç kişiye verebilir.

 

 

 

GÖREV VE YETKİLERİ:

1.       Federasyon çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak ve uygulamaları için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek.

2.       Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak

3.       Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelere verilecek olan ceza ve üyelikten çıkarma kararlarını almak.

4.       Amaca uygun taşınır mal almak, satmak veya kullanmak, her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak veya bu hususta yürütme kuruluna yetki vermek,

5.       Yönetmelikler hazırlamak,

6.       Genel kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak

7.       Yürütme Kurulunun olağan toplantı aralıklarını tespit etmek.

8.       Federasyonun yıllık ve iki yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını bütçesini ve bilançosu ile gelir gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak,.

9.       Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,

10.   Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları vb.lerini kurmak görevliler ya da danışmanlar atamak,

11.   Uygun görülen uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve federasyonu bu kuruluşlar nezdinde temsil etmek,

12.   Federasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,

13.   Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek

14.   Derneklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.

15.   Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

 

BÖLÜM 3

YÜRÜTME KURULU

MADDE 19:

Federasyon Başkanı ile tüzüğün 23–24–25–26–27 ve 28. maddelerinde yazılı başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve Mali Sekreter den oluşur. Başkan dışındaki yürütme kurulu üyeleri Başkanın görüşleri öncelikle dikkate alınarak Genel Kurulu izleyen 15 gün içerisinde yönetim kurulunca seçimle belirlenir. (Yönetim kurulu ihtiyaca göre başka sekreterlikler ihdas edebilir ancak bu sekreterlikler yürütme kuruluna dâhil değildir.) Başkan aracılığıyla sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük işleri yürütür. Başkanın yokluğunda ona vekâlet edecek başkan yardımcısının kim olacağına yazılı olarak Federasyon Başkanı karar verir.

 

BÖLÜM 4

FEDERASYON YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 20:

1.       Federasyonu özel ve tüzel kişiler İle yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil eder. .

2.       Yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.

3.       Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.

4.       Yönetsel konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile, birlikte imza atar.

5.       Yönetim kurulu veya yürütme kurulu tarafından kararlaştırılan ve derneklerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.

6.       Yönetim kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar.

7.       Genel kurulda seçilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini 30 günlük süre içerisinde Dernekler Birimine bildirir. Organların asıl üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar nedeniyle, yedek üyelerle tamamlanma işlemleri de aynı usule tabiidir.

8.       Her yıl nisan ayının sonuna kadar, İl Dernekler Müdürlüğüne verilmek üzere, Dernekler Beyan Formunun hazırlanmasını ve yönetim kurulunda görüşülmesini sağlar.

 

GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 21:

1.       Federasyonun bütün yazışmalarını yürütür.

2.       Yönetim kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir.

3.       Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür.

4.       Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.

5.       Yönetim kurulu ve yürütme kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.

 

MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 22:

1.       Federasyon gelirlerini tahsil etmek,

2.       Gerekli harcamaları yapar,

3.       Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır,

4.       Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar,

5.       Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.

6.       Genel kurula sunulacak mali raporu kesin hesap bilânço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlar.

7.       Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar.

8.       Gelir ve gider defteri, bütçe kesin hesap ve bilânço defteri, alındı belgesi kayıt defteri ve demirbaş defteriyle başka yardımcı defterleri tutar.

9.       Alındı bilgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.

10.   Harcamalarla ilgili bilgileri ilk olağan yönetim kurulu toplantısına sunar.

11.   Federasyon adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilâtları denetler.

12.   Dernekler ve birimlerinin mali denetimini yapar.

13.   Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.

ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 23:

1.      Federasyonla dernekler arasındaki koordinasyonu sağlar. Üye derneklerin faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna rapor verir.

2.      Federasyonun ve üye derneklerin örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar.

 1. Üye derneklerin Genel Kurullarını iziler.
 2. Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunar.
 3. Derneklere kayıtlı üyeler hakkında Federasyon merkez üye kütüğünü tutar.
 4. Derneklerin üst kuruluş delegeleriyle ilgili bilgileri toplar ve federasyonla delegeler arasında ilişkileri yürütür.
 5. Üye kayıt defterini tutar.

8.      Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24:

1.       Görme özürlülerin eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırır, inceler ve yürütür.

2.       Sürdürülmekte olan eğitim çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve belirlediği eğitim ve kültür programları ışığında, eğitim çağındaki görme özürlülerin temel gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcar.

3.       Görme özürlülerin diğer bireylerle fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri için gerekli özel donanımı gerçekleştirir.

4.       Yayınlar çıkarır; konferans, sempozyum, panel gibi eğitici organizasyonlar yapar.

5.       Derneklerce yürütülmekte olan eğitim ve kültür faaliyetlerini koordine eder ve destekler.

6.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

İSTİHDAM VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 25:

1. Görme özürlülere yönelik istihdam ve rehabilitasyon politikalarını oluşturur ve yönetim kuruluna sunar.  

2. Görme özürlülerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri saptar; çalışabilecekleri iş alanlarını araştırır ve derneklerin yürüttüğü istihdam çalışmalarını koordine eder.

3. Görme özürlülerin toplumsal yaşama etkin olarak katılımları ve uyumları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

4. Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 26:

1.       Özürlülerle ilgili mevzuatı tarar,

2.       Özürlülere yönelik mevzuata ilişkin öneriler oluşturur,

3.       Özürlülerin haklarını sınırlayan mevzuatla ilgili konularda yargı yoluna başvurulması için yönetim kuruluna görüş sunar,

4.       Federasyona karşı açılmış veya federasyonun açacağı davaları izler ve yönetim kuruluna rapor verir,

5.       Özürlü haklarına ilişkin olarak konferanslar, paneller, sempozyumlar v.b. yöntemlerle, görsel ve yazılı basında yapılacak programlarla kamuoyu oluşturur.

6.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:+:

MADDE 27:

1.       Federasyonun uluslararası politikalarını oluşturur ve Yönetim Kuruluna sunar.

2.       Federasyonun uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür.

3.       Uluslararası toplantılara katılım ile ülkemizde uluslararası toplantılar düzenlenmesini organize eder.

4.       Uluslararası yazışmaları sürdürür.

5.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 28:

1.      Federasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla sürekli ilişkiler kurar.

 1. Federasyonu, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılıklarıyla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap ve bunun gibi etkinlikler yürütür ve süreli yayınlar çıkartır.
 2. Federasyon Başkanının talimatı ve ilgili başkan yardımcılıklarının istemi üzerine çeşitli kuruluşlarla Federasyon etkinliklerine ilişkin işbirliği olanaklarını araştırır ve ilişki kurar.
 3. Federasyon adına halka yönelik olarak yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlar.

5.      Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.

 

BÖLÜM 5

DENETLEME KURULU:

DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU:

MADDE 29:

Denetleme kurulu Genel Kurulca iki yıl için 5 asil ve 5 yedek olarak seçilir. Üyelerden en yaşlısının zaman ve yer belirterek yapacağı çağrı ile toplanarak kendi arasından başkan ve bir sekreter seçer. Aldığı kararlar noter tasdikli bir deftere işlenir. Denetleme kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar federasyonca karşılanır.

 

DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30:

1.       Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik, Genel Kurul kararlarına uygunluğunu; defter ve hesaplarını denetler,

2.       İki yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçlarını, bilânço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını, bir rapor ile Genel Kurula sunar.

3.       Denetleme sırasında gördüğü eksiklikleri tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları, bir raporla yönetim kuruluna bildirir.

4.       Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.

5.       Denetleme kurulunun yapacağı çalışmalara, yönetim kurulu her türlü kolaylık ve yardımı sağlar.

6.       Toplantılarını en az bir yılda bir kez yapmak zorundadır.

 

KISIM 4

İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER

BÖLÜM 1

MALİ HÜKÜMLER

GELİRLER

MADDE 31:

1.      ÜYE KAYIT ÜCRETİ: Üyelik başvurusunda bulunan kuruluş  federasyona bir defaya mahsus olarak 1 brüt asgari ücret tutarında giriş kayıt ücreti öder.

2.      ÖDENTİ: Üyeler, her yıl için

a.       Tüzel kişiliği karşılığı 1 brüt asgari ücret tutarında,

b.      1 delege için 1 brüt asgari ücretin 1/20’si tutarında,

Takvim yılının ilk 3 ayında ödeme yaparlar.

b bendinde esas alınacak delege hesabında federasyonun son Genel Kuruluna katılmaya hak kazanan delegelere esas olan üyeler dikkate alınır. Ödentilerini Federasyon olağan genel kurulundan 30 gün öncesine kadar ödemeyen üyelerin delegeleri genel kurula katılamazlar.

 1. Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
 2. Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
 3. Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.
 4. Gayrimenkullerden elde edilecek gelirler.
 5. Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar.
 6. Federasyon tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için, üyelerden talep edilecek ek ödentiler.
 7. Çeşitli tazminat ve cezalar.
 8. İktisadi işletme gelirleri.
 9. Diğer gelirler.

 

GİDERLER

MADDE 32:

1.       Genel giderler.

2.       Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.

3.       Yatırım giderleri.

4.       Düşünülmeyen Giderler

 

BÖLÜM 2

GELİR VE GİDERLERDE USUL:

MADDE 33:

1.      Federasyon, işletme veya bilanço esaslarından birine göre, mevzuat ve günün koşullarını göz önünde bulundurarak, yönetim kurulu kararıyla tercih edeceği muhasebe defterini tutar.

2.      Ticari işletmelerin defterleri vergi usul kanununa göre belirlenir.

3.      Federasyon gelirlerinin tahsilinde alındı belgesi kullanılır.

Alındı belgeleri, mevzuat göz önünde bulundurularak, yönetim kurulu tarafından bastırılır.

Alındı belgelerinden kaybolan veya çalınan olursa, bir tutanak ile tespit edilir ve en kısa sürede dernekler birimlerine bildirilir.

4. Federasyon adına alındı belgelerini kullanmak suretiyle tahsilat yapacak kişilere aşağıdaki hususlar yerine getirilerek, yetki belgesi verilir.

4.1. Yetki belgesi, yönetim kurulu kararı ve başkanın onayı ile verilir.

4.2.Belge, üç nüsha olarak düzenlenir ve bir nüshası il dernekler müdürlüğüne verilir.

4.3.Belgede: yetkilinin açık kimliği, imzası ve fotoğrafı yer alır.

4.4. Belgenin geçerliliği, suretinin il dernekler müdürlüğüne verilmesi ile başlar.

4.5.Yetkinin süresi, yönetim kurulunun görev süresini geçemez.

4.6.Her ne biçimde olursa olsun, görevi sona eren belge sahibi, görevinin sona erdiği tarihten itibaren belgesini bir haftalık süre içerisinde Federasyona teslim ile yükümlüdür.

4.7.Yönetim kurulu, yetki belgeleri ile ilgili, dilediğinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

4.8.Başkan, meydana gelen değişiklikleri 15 günlük süre içerisinde il dernekler müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

4.9.Yetki Belgesi sahiplerinin tahsil ettikleri paraları, 10 gün içerisinde federasyon mali sekreterine veya banka hesabına tevdi etmeleri zorunludur.

5.      Bankalarca, Federasyonla ilgili yapılan işlemlere ilişkin düzenlenmiş olan dekontlar alındı belgesi hükmündedir.

6.      Bankalardan para çekme işlemi, Federasyon mührü altında çift imza ile gerçekleştirilir. Yetkinin bir kişiye devri veya bir kişinin elektronik imza atma konusunda yetkilendirilmesi hallerine bağlı olarak, gerçekleştirilen yetki devirlerinde, birinci cümle uygulanmaz.

7.      Tüm harcamalar, Yönetim Kurulu veya yetki verilen kişi ve organlarca yapılır.

8.      Muhasebe kayıtları ve diğer belgeler, 5 yıl süreyle saklanır.

9.      Kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri; Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlardan kabul edilecek bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise, Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

10.  Gelecek olan havale ve koliler, Yönetim Kurulunun tayin edeceği bir mutemet tarafından alınır.

11.   Federasyon, faaliyet, gelir ve giderlerini gösteren bir beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar, bağlı bulunduğu Dernekler birimine vermek zorundadır.

12.     : kişi veya kuruluşlardan alınacak borçlar için, hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, banka fonları,rehin, ipotek ve teminat mektubu yöntemlerinden yönetim kurulu tarafından uygun bulunanı kullanılır.

 

BÖLÜM 3

TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER:

MADDE 34

1. Üye kayıt defteri; üyelerin adı ve açık adresleri ile faaliyette bulunduğu il veya ilçeler bu deftere işlenir.

2. Karar defteri; yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere işlenir ve kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

3. Yürütme kurulu karar defteri; yürütme kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ile, üyeler tarafından imzalanır.

4. Denetleme kurulu karar defteri; denetleme kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere işlenir. kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

5. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak bu deftere sıra numarasıyla kaydolunur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.

6. Gelir ve gider defteri; Federasyonun tüm gelir ve giderleri alındığı veya verildiği kişi, kuruluş ve miktarlarıyla birlikte bu deftere yazılır. gelir ve giderlerle ilgili belgeler özenle dosyada muhafaza edilir.

7. Bütçe kesin hesap ve bilânço defteri; bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

8. Alındı belgesi kayıt defteri, alındı belgeleri bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlanmak üzere alt alta yazılmak suretiyle işlenir.

9. Demirbaş defteri; Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.

10. Merkez kütük defteri; üye derneklerin üye kayıtlarından oluşur.

Yukarıda belirtilen defterler noter veye il dernekler müdürlüğü tarafından tasdik olunur. Federasyon bu defterlerden ayrı olarak başka yardımcı defterler kullanabilir.

 

KISIM 5

FEDERASYON TÜZEL KİŞİLĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE 35

Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.

1-GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.

FESHİN USUL VE ŞARTLARI: Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3 nün bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 nün oyuyla alınması zorunludur.

FESHİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

2-TASFİYE: Fesih kendiliğinden dağılma (insifah) halinde federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, üye dernekler arasında son 5 yıl içinde federasyona yaptıkları katkı oranında dağıtılır. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu federasyonun bütün mallarını hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan mal varlığını 1. Fıkra esaslarına göre dağıtılır.

 

KISIM 6

SON HÜKÜMLER

BÖLÜM 1

DERNEK GENEL KURULLARI

MADDE 36

Üyeler Genel Kurullarından 15 gün önce Federasyon başkanlığına ulaşacak şekilde Genel Kurulun yeri ve saatini bildirir. Genel kurulu takip eden 30 günlük süre içinde Genel Kurul tutanağı yönetim kurulu üyelerinin listesi dernek üst kurul delege listesi ile derneği temsile yetkili imza örneklerini gönderir.

 

BÖLÜM 2

YÖNETMELİKLER:

MADDE 37

Tüzükte belirtilen veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlanır ve yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Tüzükte belirtilen yönetmelikler bu tüzüğün kabulünden itibaren en geç 6 ay içerisinde yürürlüğe konulmak zorundadır.

 

BÖLÜM 3

TEŞVİK VE YAPTIRIMLAR

MADDE 38

1.      Tüzüğün 2. maddesinde belirtilen amaca aykırı hareket eden üyeye bu fiil ve/veya aykırılığı teşkil eden tüzük yahut organ kararlarını düzeltmesi konusunda yönetim kurulu tarafından üç aylık süre verilerek yazılı ihtarname gönderilir. Belirtilen süre içerisinde aykırılığı düzeltmeyen üye ile ilgili olarak tüzüğün 7. maddesi uygulanır.

2.      Federasyon üyelerinden herhangi biri tarafından bir disiplin suçu nedeniyle üyelikten çıkartılan kimse, bir başka üye tarafından çıkartma işlemini yapan üyenin rızası olmadıkça çıkarılma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile federasyon üye kütüğüne bildirilemez. Dernek organlarında görev alamaz federasyona delege ve/veya temsilci olarak gönderilemez. Çıkartma kararı sahibi olan üyenin itirazının kaldırması halinde bu süre beklenmez.

3.      Tüzüğün 6. maddesinde belirtilen başvuru için tüm belgeleri tamamlamamış üye adayları ile ilgili inceleme yapılmaz ve durumları yönetim kurulunda görüşülmez.

4.      Bir disiplin suçu ile üyelerden biri tarafından üyeliğine son verilen veya federasyon tüzel kişiliğine zarar verdiği tespit edilen veya federasyonun yetkili organ kararlarını ihlal eden veya federasyon adına üstlenmiş olduğu görevi yönetim kurulu kararlarına aykırı biçimde ifa eden kişiler fiilin gerçekleştiğinin belge ve /veya karar ile tespit edildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile federasyon üyeleri tarafından üyeliğe kabul edilemezler, federasyon delegeliğine ve organlarına aday gösterilemezler.

Bu durumu tespit edilen üyeye yönetim kurulu tarafından kimseyle üyelik ilişkisnin sona erdirilmesi için 2 aylık süre verilerek yazılı ihtarname gönderilir. Belirtilen süre içerisinde çıkarma işlemi gerçekleşmemiş ise ikinci kez iki aylık süre verilerek çıkarma işleminin yerine getirilmesi istenir ve bir brüt asgari ücret tutarında para cezası uygulanır.

Bu sürenin sona ermesini müteakip para cezasının uygulanmışlığına bakılmaksızın çıkarma işlemi yerine getirilmemiş ise tüzüğün 7. maddesinin 2. fıkrası uygulanır. Şu kadar ki federasyon yönetim kurulu kararında çıkarma işleminin yerine getirilmesi için karar yeter sayısına ulaşılamamış ise son kez üyeye itilafın sona erdirilmesi için iki aylık süre verilir ve 5 brüt asgari ücret tutarında para cezası uygulanır.

5.      Federasyon üyeleri arasında gerçekleşecek birleşmelerde bir tüzel kişinin diğer tüzel kişiye katılması halinde katılan tüzel kişinin federasyona olan bütün borçları silinir ve mal varlığı katıldığı üyeye bırakılır. Katılınan tüzel kişinin ise gerçekleşen birleşme sonucu malvarlığında meydana gelen artış oranında tarafına federasyon yönetim kurulunun tercihine göre aidat muafiyeti sağlanır veya ekonomik yardım yapılır.

6.      Tüzüğün 8. maddesinde belirtilen mali yükümlülükleri süresi içerisinde yerine getirmeyen üyeler vade bitiminden itibaren reeskont faizi ödemekle yükümlüdürler.

7.      Yönetim kurulunun yazılı istemine rağmen faaliyet raporlarını vermeyen üyelere süre bitiminden itibaren bir brüt asgari ücret tutarında para cezası uygulanır ve raporun teslimine kadar istem kararları tekrar edilebilir ve para cezası uygulanır.

8.      Kayıt ettikleri üyelerini Tüzüğün 8. maddesinin son bendinde öngörülen süreden sonra tescil amacıyla federasyona gönderenlerin üyeleri tescil edilmez ve karar düzeltme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için taraflarına yazılı olarak 30 günlük ek süre verilir. Bu süre içerisinde aynı kimse ile ilgili bir başka üyeden tescil talebinin gelmesi halinde yeni talep tescil edilir. Ancak 30 günlük süre içerisinde düzeltme işleminin yapılması ve başka bir üyeden talep gelmemesi halinde düzeltme işlemi çerçevesinde tescil işlemi gerçekleştirilir.

9.      Tüzük değişikliklerinde 12. maddedeki yeter sayı dikkate alınmaksızın değişikliğin kabulü için asgari 234 kabul oyunun kullanılmış olması şartı aranır.

10.  Tüzüğün 18. maddesinde öngörüldüğü biçimiyle yapılacak gidere ilişkin üst üste iki olağan yönetim kurulu toplantısında kararın alınmadığı hallerde birinci toplantıda kabul oyu kullanmış olan üyeler uygulamayı gerçekleştiren görevlilere rücu hakları saklı kalmak üzere ortaya çıkan limit aşımını tazminle yükümlüdürler.

11.  Federasyon yönetim kurulu; üyesi veya tarafı bulunduğu vakıf konfederasyon ve kamu kuruluşlarındaki temsilcilerini ihtiyacının karşılanmadığı durumlarda geri çekebilir ve genel kurulca verilen yetkinin mevcudiyetinde delegelerin geri çekilmesi de mümkündür. Geri çekme kararlarına uygun hareket etmeyen temsilciler hakkında mensubu oldukları üye nezdinde girişimde bulunulur ve bu maddenin 4. bendi hükümleri uygulanır.

 

BÖLÜM 4

İTİLAF HALİ

MADDE 39

Türkiye Körler Federasyonu tüzüğü ve buna bağılı yapılan yönetmeliklerden doğan itilaflarda yetkili mercii Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.

 

İş bu tüzük yapılan değişiklikler sonucu 39 asıl maddeden MEYDANA gelmek üzere 30 HAZİRAN 2012 tarihinde yapılan  olağan genel kurulda kabul edilmiştir.
© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 17.1.2019 Günlük İstatistik   Tekil : 97 - Sayfa Görüntülenme : 110 - Toplam : 340787

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri