Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   

UFKUN �TES� DERG�S�

Ufkun �tesi 1996 y�l�nda, m�rekkep bask� ve sesli olarak ��kar�lmaya ba�lam��t�r. 2002 y�l�ndan 2017 y�l�na kadar yay�n hayat�na ara vermi�tir. 2017 y�l�ndan itibaren ayda bir seli olarak ��kar�lmaktad�r. Amac� g�rme engellilerin kar��la�t��� sorunlar ve bu sorunlara getirilen ��z�mler hakk�nda toplumu bilin�lendirmektir. Dergi CD olarak, �nternet ortam� olmayan g�rme engellilere �cretsiz g�nderilmektedir. K�lt�r Bakanl��� K�t�phanelerinde bulundu�u gibi, Facebook�da Ufkun �tesi Dergisi ad�yla grubu bulunmaktad�r.

Dergimizin i�eri�inde g�n�ll� ki�ilerden gelen �zg�n yaz�lar�n yan� s�ra, G�ncel, Duyduk Duymad�k Demeyin, Gelecek Vaad Edenler, �rg�tl� Ya�am, Sanat Evreni, M�cadelede Kad�n, Dizelerin Dilinden gibi k��eler yaz� ya da sesli s�yle�i �eklinde yer almaktad�r.

Yaz�lar Alt�nokta K�rlere Hizmet Vakf� st�dyosunda g�n�ll� okuyucular taraf�ndan seslendirilmektedir.IWC Portuguese Chronograph Replica

DERG�M�Z;

 • SAH�B�: Turhan ��li
 • GENEL YAYIN Y�NETMEN�: �ule Sepin
 • SORUMLU YAZI ��LER� M�D�R�: �ule Sepin.
 • YAZI KURULU �YELER�:
 • M.EM�N DEM�RC�
 • ZEYNEP YILDIRICI
 • HASAN TATAR
 • Y�CEL YILKIRAN
 • TURHAN ��L�
 • �ULE SEP�N
 • MONTAJ: Semra ALPTEK�N.

Bu dergi T�rkiye K�rler Federasyonu taraf�ndan yay�nlanmaktad�r.

Ufkun �tesi Dergisinde Yay�nlanan makalelerin Sorumlulu�u makale sahiplerine aittir.

WEB: www.korlerfederasyonu.org.tr

ufkunotesi@gmail.com

Dergimizi izlemenizi ve yaz�lar�n�zla katk� sunman�z� bekliyoruz.Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 2.10.2022 Gnlk statistik   Tekil : 59 - Sayfa Grntlenme : 76 - Toplam : 738908

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri