Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

B?Y?K?EH?R BELED?YELER? ?Z?RL? H?ZMET B?R?MLER? Y?NETMEL???   (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)


B?Y?K?EH?R BELED?YELER? ?Z?RL? H?ZMET B?R?MLER? Y?NETMEL???

Resmi Gazete Tarihi: 16.08.2006 Resmi Gazete Say?s?: 26261

 

B?R?NC? B?L?M

Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Ama?

MADDE 1 ? (1) Bu Y?netmeli?in amac?; b?y?k?ehir belediyesi ve m?cavir alanlar? i?erisinde ya?ayan ?z?rl?lerin, toplum hayat?na kat?l?m?n? kolayla?t?racak ve toplumsal f?rsatlardan ?z?rl? olmayan di?er bireyler gibi e?it faydalanmalar?n? sa?lamak ?zere; b?y?k?ehir belediyelerinde ?z?rl?lerle ilgili bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, dan??manl?k, bak?m, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verecek olan ?z?rl? hizmet birimlerinin kurulu?, i?leyi? ve g?revleri ile bu birimde ?al??an personelin, yetki, sorumluluk ve g?revlerine ili?kin usul ve esaslar?n? d?zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Y?netmelik, b?y?k?ehir belediyelerinde olu?turulan ?z?rl? hizmet birimlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Y?netmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 say?l? B?y?k?ehir Belediyesi Kanununun Ek 1 inci maddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 ? (1) Bu Y?netmelikte yer alan:

a) Bak?m: Durumlar? gere?i toplum i?erisinde ba??ms?z ya?ama becerilerini kazanamayan veya kaybeden, rehabilitasyondan yararland??? halde ?zel ilgi destek ve korunmaya gereksinim duyan bireylere verilen hizmetleri,

b) Birim: B?y?k?ehir belediyelerinde ?z?rl?lerle ilgili bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, dan??manl?k, bak?m, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetlerini vermek amac?yla olu?turulmu? ?z?rl? hizmet birimini,

c) Bilgilendirme: ?z?rl?lerle ilgili mevcut programlar? ve hizmetleri i?eren bilgilerin; ?z?rl?lere, ailelere ve bu konuda ?al??an ki?ilere sa?lanmas?n?,

?) Bilin?lendirme: ?z?rl?lerin di?er insanlarla ayn? haklara ve y?k?ml?l?klere sahip olduklar?n?, toplumsal hayata tam kat?l?mlar?na y?nelik engelleri ortadan kald?rmak amac?yla yap?lan ?al??malar?,

d) Dan??manl?k: Birimden yararlanan ?z?rl? bireylerin ve ailelerin ?z?rl?l?kten kaynaklanan bireysel, ailevi, sosyal, hukuksal sorunlar? ve haklar? konusundaki hizmetleri ile ?z?rl?lerin ve ailelerinin problemlerine ger?ek?i ??z?mler ?retilmesi i?in yap?lan ?al??malar?,

e) Mesleki rehabilitasyon: Fiziksel, zihinsel ve duygusal yetersizlik sonucu emniyetli ve uygun bir i?e ihtiyac? olan ?z?rl? bireylerin ya?an?lan b?lgenin i?g?c? talebi dikkate al?narak i? ve meslek sahibi olmas?n?, uygun ?al??ma becerileri kazanmas?n?, yerle?tirildi?i i? yerinde izlenmesi ve uyumu ?al??malar?n?,

f) ?z?rl?: Do?u?tan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini ?e?itli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal ya?ama uyum sa?lama ve g?nl?k gereksinimlerini kar??lamada g??l?kleri olan ve korunma, bak?m, rehabilitasyon, dan??manl?k ve destek hizmetlerine ihtiya? duyan ki?iyi,

g) Sosyal rehabilitasyon: ?z?rl? bireyin ve ailesinin sosyal hayatta kar??la?t??? her t?rl? sorunlar?n?n tan?mlanmas?na ve ??z?mlenmesine y?nelik ?al??malarla, ?z?rl? ve ailesinin sosyal hayata kat?l?mlar?n? ama?layan ?al??malar?,

?) Sosyal yard?m: Yoksulluk i?inde olup da temel ihtiya?lar?n? kar??layamayan ve ya?amlar?n? en d???k seviyede dahi s?rd?rmekte g??l?k ?eken ?z?rl?lere ve ailelerine yap?lan ayni ve nakdi yard?mlar?,

h) Toplum temelli rehabilitasyon: ?z?rl?lerin rehabilitasyonunda halk?n sorumluluk almas?, hizmet da??l?m?n?n geli?tirilmesi, e?it f?rsatlar sa?lanmas? ve ?z?rl? haklar?n?n iyile?tirilmesi ve korunmas?n? hedefleyen ?al??malar?,

?) Y?nlendirme: ?z?rl? bireylerin toplum i?inde rehabilitasyonu, sosyal uyumu ve f?rsatlar?n e?itlenmesini sa?lamaya y?nelik, ?z?rl? ailelerin kendi kendilerine yard?m gruplar? geli?tirmelerine ve ?z?rl? olmayan bireylerin ?z?rl?ler hakk?ndaki olumsuz tutumlar?n?n de?i?tirilmesine y?nelik yap?lan ?al??malar?

ifade eder.

?K?NC? B?L?M

?z?rl? Hizmet Birimi

Birimin kurulmas?

MADDE 5 ? (1) Birim, 5216 say?l? B?y?k?ehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesi gere?ince, b?y?k?ehir belediyelerinde belediye meclisi karar? ile norm kadro ilke ve esaslar?na uygun olarak kurulur. Birim, meclis karar?nda g?sterilmek kayd?yla b?y?k?ehir belediyesinin n?fus, ihtiya? ve b?t?e imkanlar?na g?re bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, e?itim, dan??manl?k, bak?m, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile ?z?rl?lerin ya?amlar?n? kolayla?t?r?c? hiyerar?ik kademelerden meydana gelir.

Birimin temel ?al??ma ilkeleri

MADDE 6 ? (1) ?z?rl?lerin ?a?da? hizmet anlay??? ile kentsel imkanlardan yararlanarak, ya?amlar?n? g?ven, sa?l?k ve mutluluk i?inde s?rd?rmelerini ger?ekle?tirmede;

a) Temel insan haklar?na sayg?l? ve insan onuruna yak???r olmas?n?,

b) Toplumsal b?t?nle?meyi sa?lay?c? olmas?n?,

c) Kat?l?mc? ve payla??mc?l???n esas al?nmas?n?,

?) F?rsat e?itli?ine dayal? olmas?n?,

d) Hizmetlerin etkin, verimli, kaliteli, s?rd?r?lebilir, ula??labilir, eri?ilebilir, ?cretsiz veya indirimli olmas?n? sa?lamak birimin temel ?al??ma ilkeleridir.

 

Birimin i?leyi?i

MADDE 7 ? (1) Birim, b?y?k?ehir belediye ba?kan? veya genel sekreterin belirleyece?i esaslar ?er?evesinde kurulu? ?emas?nda g?sterilen genel sekreter yard?mc?s? veya ilgili di?er amire ba?l? olarak ?al???r.

(2) Birim, ?al??ma alanlar? ile ilgili olarak b?y?k?ehir belediyesinin yetkili organlar?nda g?r???lecek konular hakk?nda ?n bilgi haz?rlayarak ilgililere sunar.

(3) Birim ilgili kurum ve kurulu?larla, ?niversitelerle, meslek odalar?yla veya sivil toplum kurulu?lar?yla ?z?rl?lere y?nelik yap?lacak bilgilendirme, bilin?lendirme, y?nlendirme, e?itim, dan??manl?k, bak?m, sosyal ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri ile ?z?rl?lerin ya?amlar?n? kolayla?t?r?c? ?al??malar? koordine eder.

Birimin g?revleri

MADDE 8 ? (1) Birimin g?revleri ?unlard?r:

a) ?z?rl? bireylerle ilgili veri taban? olu?turmak.

b) ?z?rl?lerin toplum hayat? ile b?t?nle?melerini sa?lay?c? ve kolayla?t?r?c? ?al??malar? y?r?tmek, sportif, sosyal ve k?lt?rel aktiviteler yapmak, te?vik etmek ve yayg?nla?t?rmak.

c) ?niversiteler, ?zel kurulu?lar, ?z?rl?lere hizmet amac?yla kurulmu? vak?f, dernek ve bunlar?n ?st kurulu?lar?, kamu kurum ve kurulu?lar? ile kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar?yla ortak ?al??malar yaparak ?z?rl?lere y?nelik toplum temelli rehabilitasyon programlar?n? uygulamak.

?) Birime ba?vuran ?z?rl? ve ailelerine psiko-sosyal dan??manl?k ve rehberlik hizmetleri vermek, ?z?rl?l?kle ilgili konularda e?itilmelerini, bilgilendirilmelerini ve bilin?lenmelerini sa?lay?c?, konferans, seminer, sempozyum gibi etkinlikler d?zenlemek.

d) ?z?rl?l??? ?nlemeye y?nelik kitap, dergi, bro??r gibi bas?l?, sesli ve g?rsel yay?nlar? haz?rlamak, yay?mlamak ve da??tmak.

e) ?z?rl? ve aileleri i?in bilgilendirme, bilin?lendirme hizmetleri vermek, bu hizmetleri verecek personelin teknik bilgi ve beceriye sahip olmas? i?in gerekli e?itimi almas?n? sa?lamak.

f) ?z?rl?leri nitelikli i?g?c? haline getirerek, ?al??ma ya?am?na kat?lmalar?n? sa?lamak ?zere mesleki rehabilitasyon ve e?itim programlar? i?in ba?vuran ?z?rl?leri de?erlendirerek uygun mesleki rehabilitasyon ve mesleki e?itimleri vermek Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica .

g) Ekonomik durumu yetersiz ?z?rl?lere ayni ve nakdi yard?m yapmak.

?) ?htiya? halinde ?z?rl?lerin durumlar?na uygun ara?larla bulunduklar? mekanlardan hastane, okul ve rehabilitasyon merkezi gibi yerlere ula??mlar?n? sa?lamak.

h) Bak?ma muhta? ?z?rl?lere ve ya?l?lara bak?m hizmeti sunmak veya bu hizmeti ilgili mevzuat gere?ince sat?n almak.

Birim personeli

MADDE 9 ? (1) Birimde; norm kadro ilke ve esaslar? ?er?evesinde sosyal ?al??mac?, psikolog veya psikolojik dan??manl?k ve rehberlik uzman?, e?itimci, teknik ??retmen g?revlendirilmesi as?ld?r. Bunun d???nda birimde ihtiyaca g?re di?er teknik, idari ve yard?mc? hizmetler alan?nda personel g?revlendirilebilir.

 

Birim personelinin nitelik, g?rev, yetki ve sorumluluklar?

MADDE 10 ? (1) Birim personelinin nitelik, g?rev, yetki ve sorumluluklar? ile personelde aranacak ?artlar a?a??da belirtilmi?tir:

a) Birim amiri, ?z?rl?ler alan?nda en az be? y?l ?al??m?? ve y?ksek okul mezunu olup, a?a??daki g?rev, yetki ve sorumluluklar? yerine getirir:

1) Mevzuat ?er?evesinde verilen b?t?n g?revleri noksans?z olarak yapmak ve yapt?rmak.

2) ?z?rl?lere ve ailelerine verilen b?t?n hizmetlerin en iyi ve birimin amac?na uygun bir ?ekilde yap?lmas?n? sa?lamak.

3) ?z?rl?lerin fiziksel ve ruhsal sa?l?klar?, kazalardan korunmalar?, yeterli ilgi ve yard?m? g?rmeleri hususunda gerekli tedbirleri almak.

4) Birim ihtiya?lar?n? kar??lamak i?in gerekli tedbirleri almak, ara? ve gere?ler ile demirba?lar?n bak?ml?, temiz her an hizmete haz?r ?ekilde bulundurulmas?n?, kay?tlar?n?n ilgili mevzuat h?k?mlerine g?re yap?lmas?n? sa?lamak.

5) Birim personel ihtiya?lar?n? zaman?nda tespit etmek, ilgili b?l?me bildirmek,

6) Personelin hizmetine ili?kin e?itim imkanlar?n?n geli?tirilmesini ve hizmet i?i e?itimin uygulanmas?n? sa?lamak.

7) Birimin i?leyi?i, ihtiya?lar? ve kar??la??lan sorunlar? kapsayan ayl?k ve y?ll?k periyodik faaliyet raporu haz?rlamak.

8) Mevzuatla verilen di?er g?revleri yapmak.

b) Sosyal ?al??mac?; sosyal hizmet alan?nda y?ksek ??renim g?rm?? olup, a?a??daki g?rev, yetki ve sorumluluklar? yerine getirir:

1) Birime ba?vurular? kabul edilen ?z?rl?lerin sosyal incelemesini yapmak.

2) ?z?rl?lerin ihtiyac?n? tespit etmek, ilgili yerlere y?nlendirmek.

3) Kamu kurum ve kurulu?lar?, sivil toplum ?rg?tleri ve g?n?ll?ler ile i?birli?i yap?lmas?n? sa?lamak.

4) ?z?rl?lerin, toplum taraf?ndan kabullenilmesi i?in gerekli mesleki ?al??malar? yapmak.

5) B?lgenin sosyal geli?im planlamalar?n? ilgili meslek elemanlar?yla i?birli?inde yapmak.

6) Mesleki inceleme ve ara?t?rmalar yapmak, hizmetlerin geli?tirilmesini d?zenleyerek izlemek.

c) Psikolog veya psikolojik dan??manl?k ve rehberlik uzman?; alan?nda y?ksek ??renim g?rm?? olup, a?a??daki g?rev, yetki ve sorumluluklar? yerine getirir:

1) ?z?rl?l?k nedeniyle aile ve ?evre ili?kilerinde ortaya ??kan psikolojik sorunlar? ??zmek i?in ?z?rl? ve aileleri ile gerekli ?al??malar? yapmak.

2) ?z?rl? ve ailelerini bilgilendirme ve bilin?lendirmeye y?nelik faaliyetleri yapmak.

3) ?z?rl?lerin ihtiyac?n? tespit etmek, ilgili yerlere y?nlendirmek.

4) Birime ba?vuran ?z?rl?lerin yetenek ve ilgilerine g?re ?e?itli i?lerle me?gul olmalar?n? sa?layacak etkinlikleri programlamak ve uygulamak.

5) ?z?rl?lerin ve ailelerinin zihinsel, duygusal ve sosyal y?nden ?st d?zeyde geli?mesine yard?mc? olmak, kazand?klar? bu bilgi birikimini, mesleki, sosyal ve ?zel ya?amlar?nda etkin bir ?ekilde kullanmalar?n? sa?lamak.

6) Mesleki inceleme ve ara?t?rmalar yapmak, hizmetlerin geli?tirilmesini d?zenleyerek izlemek.

?) E?itimci; ?zel e?itim alan?nda y?ksek ??renim g?rm?? olup, a?a??daki g?rev, yetki ve sorumluluklar? yerine getirir:

1) ?z?rl?lerin g?nl?k aktivitelerini ba??ms?z olarak yapabilmeleri i?in uygun programlar haz?rlamak, geli?tirmek ve uygulamak.

2) ?z?rl?lerin i?, beceri ve u?ra??lar? ile ilgili programlar? haz?rlamak.

3) Ailelere ?zel e?itim teknik, y?ntem ve materyali ile bunlar?n amaca uygun olarak evde kullan?lmas? konusunda rehberlik etmek.

4) Mesleki inceleme ve ara?t?rmalar yapmak, hizmetlerin geli?tirilmesini d?zenleyerek izlemek.

d) Teknik ??retmen; alan?nda y?ksek ??renim g?rm?? olup, a?a??daki g?rev, yetki ve sorumluluklar? yerine getirir:

1) ?z?rl?ye belli i? dallar?nda temel bilgi ve beceri kazand?r?p, bir i? edinebilmelerini sa?lamak.

2) Mesleki rehabilitasyon ve e?itim programlar?n?n haz?rlanmas? ve uygulanmas?n? sa?lamak.

3) ?z?rl?lerin performanslar? d?zeyinde mesleki e?itim ?al??malar?n? y?r?tmek.

4) Mesleki inceleme ve ara?t?rmalar yapmak, hizmetlerin geli?tirilmesini d?zenleyerek izlemek.

???NC? B?L?M

?e?itli ve Son H?k?mler

Hizmetlerden yararlanmak i?in istenecek belgeler

MADDE 11 ? (De?i?ik:RG-22/12/2011-28150)

(1) Birime hizmet almak i?in ba?vuranlardan a?a??daki belgeler istenir.

a) T.C. kimlik numaras?n?n da yer ald??? talep veya kay?t formu.

b) Sa?l?k kurulu raporu veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl??? taraf?ndan verilmi? ?z?rl? kimlik kart?.

(2) ?z?r oran? n?fus c?zdan?na i?lenmi? olanlardan birinci f?kran?n (b) bendindeki belgeler istenmez. N?fus c?zdan?n?n asl?n?n g?sterilmesi yeterlidir.

 

Yard?m esaslar?

MADDE 12 ? (1) Birimin sosyal yard?mlar?ndan yararlanacak olan ?z?rl? ve ailelerine yap?lacak yard?mlarda; Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vak?flar?ndan yard?m alanlarda aranan ?l??tlerin aranmas? as?ld?r.

?z?rl?lere y?nelik g?n?ll? hizmetler

MADDE 13 ? (1) Birim ?z?rl?lere y?nelik olarak; ?niversiteler, ?zel kurulu?lar, ?z?rl?lere hizmet amac?yla kurulmu? vak?f, dernek ve bunlar?n ?st kurulu?lar?, kamu kurum ve kurulu?lar?; kamu kurumu niteli?indeki meslek kurulu?lar? ile i?birli?i halinde, 9/10/2005 tarihli ve 25961 say?l? Resm? Gazete'de yay?mlanan ?l ?zel ?daresi ve Belediye Hizmetlerine G?n?ll? Kat?l?m Y?netmeli?i h?k?mlerine g?re g?n?ll?l?k esas?na dayanan hizmetlerin yap?lmas?n? temin eder.

D?zenleme yapma yetkisi

MADDE 14 ? (1) B?y?k?ehir belediyeleri, bu Y?netmelikle ilgili hususlarda, bu Y?netmeli?e ayk?r? olmamak kayd?yla belediye meclisinin karar? ile d?zenleme yapabilir.

Y?r?rl?k

MADDE 15 ? (1) Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.

Y?r?tme

MADDE 16 ? (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini ??i?leri Bakan? y?r?t?r.


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 52 - Sayfa Görüntülenme : 52 - Toplam : 733876

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri