Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 Son Gncelleme Tarihi : 15 Austos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Ana Sayfa Yap - Sk Kullanlanlara Ekle
Anasayfa
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun tesi Dergisi
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu
   


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z

ER���LEB�L�RL�K �ZLEME VE DENETLEME Y�NETMEL���   (�ndirmek i�in t�klay�n�z.)


Y�NETMEL�K

Resm� Gazete

Say� : 28713Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���ndan:

KONU:ER���LEB�L�RL�K �ZLEME VE DENETLEME Y�NETMEL���

B�R�NC� B�L�M

Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

Ama�


MADDE 1 - (1) Bu Y�netmeli�in amac�, umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ve a��k alanlar ile toplu ta��ma ara�lar�nda eri�ilebilirli�in izleme ve denetimini yapacak olan komisyonlar�n te�kili, �al��ma usul ve esaslar�, Kanun ile belirtilen y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesi i�in ek s�re verilmesine, idari para cezalar�n�n uygulanmas�na ve genel b�t�eye gelir kaydedilen idari para cezas� tutarlar�n�n kullan�m�na ili�kin hususlar� belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Y�netmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Engelliler Hakk�nda Kanunun ge�ici 2 nci ve 3 �nc� maddelerinde yer alan umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ve a��k alanlar ile
toplu ta��ma ara�lar�n� kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Y�netmelik, 5378 say�l� Kanunun ge�ici 2 nci ve 3�nc� maddeleri h�k�mlerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

Tan�mlar ve k�saltmalar

MADDE 4 - (1)
Bu Y�netmelikte ge�en;
Replica Rolex Yacht Master II
a) Bakanl�k: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���n�,

b) Eri�ilebilirlik: Binalar�n, a��k alanlar�n, ula��m ve bilgilendirme hizmetleri ile bilgi ve ileti�im teknolojisinin engelliler taraf�ndan g�venli ve ba��ms�z olarak ula��labilir ve kullan�labilir olmas�n�,

c) Eri�ilebilirlik belgesi: Komisyon taraf�ndan denetlenen umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ve a��k alanlar ile toplu ta��ma ara�lar�n�n denetim tarihi itibari ile eri�ilebilirlik mevzuat�na uygun oldu�unu i�eren komisyonca d�zenlenecek belgeyi,

�) Eri�ilebilirlik standartlar�: T�rk Standartlar� Enstit�s�'n�n eri�ilebilirlikle ilgili yay�mlad��� TS 9111, TS 12576, TS 12460, TS ISO 23599, TS 13536, TS 23600 ve di�er standartlar�n�,

d) Eri�ilebilirlik tespiti: Umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ve a��k alanlar ile toplu ta��ma ara�lar�n�n Y�netmeli�in EK-1, EK-2 ve EK-3'�ndeki eri�ilebilirlik izleme ve denetleme formlar�nda yer
alan hususlar�n yerinde ve/veya konu ile ilgili dok�manlar arac�l���yla yap�lan incelemeler sonucu standartlara uygunluk durumunun belirlenmesini,

e) Genel M�d�rl�k: Engelli ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���n�,

f) �l m�d�rl���: Aile ve Sosyal Politikalar �l M�d�rl���n�,

g) �l m�d�r�: Aile ve Sosyal Politikalar �l M�d�r�n�,

�) �zleme ve denetleme formu: Eri�ilebilirlik standartlar�na g�re olu�turulan ve izleme veya denetlemede kullan�lacak olan formu,

h) �zleme ve denetleme plan�: Komisyonun izleme ve denetleme �nceliklerini ve hedeflerini belirleyen ve Genel M�d�rl�k taraf�ndan haz�rlanan belgeyi,

�) �zleme ve denetleme program�: Komisyon taraf�ndan izleme ve denetleme plan� �er�evesinde y�li�inde ger�ekle�tirilmesi ama�lanan faaliyetleri i�eren belgeyi,

i) Kanun: 1/7/2005 tarihli ve 5378 say�l� Engelliler Hakk�nda Kanunu,

j) Komisyon: Eri�ilebilirlik standartlar�n�n uygulanmas�n� izleyen ve denetleyen komisyonu,

k) TSE: T�rk Standartlar� Enstit�s�n�,

l) Ulusal eri�ilebilirlik izleme sistemi: Kamu kurum ve kurulu�lar�na ait mevcut resm� yap�lar, mevcut t�m yol, kald�r�m, yaya ge�idi, a��k ve ye�il alanlar, spor alanlar� ve benzeri sosyal ve k�lt�rel alt yap� alanlar� ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan yap�lm�� ve umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�larda eri�ilebilirlik standartlar�n�n uygulanmas�n�n takip edilmesini,

m) Umuma a��k hizmet veren yap�: Kamu hizmeti i�in kullan�lan resmi binalar ile ibadet yerleri, �zel e�itim, �zel sa�l�k tesisleri, sinema, tiyatro, opera, m�ze, k�t�phane, konferans salonu gibi k�lt�rel binalar ile gazino, d���n salonu gibi e�lence yap�lar�, otel, �zel yurt, i� han�, b�ro, pasaj, �ar��, al��veri� merkezi gibi ticari yap�lar, spor tesisleri, y�zme havuzu, genel otopark ve buna benzer umuma ait binalar� ifade eder.

�K�NC� B�L�M


Komisyonlar�n Te�kili, G�rev ve Yetkileri,�al��ma Usul ve Esaslar�

�llerde kurulacak komisyonlar�n te�kili

MADDE 5 - (1)
Komisyon, vali veya g�revlendirece�i vali yard�mc�s� ba�kanl���nda il m�d�r�, Kanunun ge�ici 3 �nc� maddesinde belirtilen Bakanl�klar�n ta�ra te�kilat�nda g�revli tercihen mimar, m�hendis, �ehir planc�s�, peyzaj mimar� veya in�aat teknikerlerinden birer asil ve birer yedek �ye ile toplam d�rt ki�iyi ge�meyecek �ekilde,engellilerle ilgili konfederasyonlar�n farkl� engel gruplar�n� temsil
eden, o ilde mukim tercihen engelli bireylerden iki�er asil ve iki�er yedek �yeden te�ekk�l eder.

(2) Bakanl�k temsilcisi olarak g�rev yapacak komisyon �yeleri valilik taraf�ndan g�revlendirilir.

(3) Komisyonda, a��k alanlar ile ilgili konular�n g�r���lmesi esnas�nda en az bir �ehir planc�s� veya peyzaj mimar�, binalar ile ilgili konular�n g�r���lmesi esnas�nda en az bir in�aat m�hendisi, ta��tlar ile ilgili konular�n g�r���lmesi esnas�nda en az bir makine m�hendisi bulunur.

(4) Komisyon �yelikleri 3 y�lda bir yenilenir. Yeni �yeler g�revlendirilene kadar mevcut �yeler g�revine devam eder.

(5) Herhangi bir nedenle bir y�l i�inde y�ll�k izin, hastal�k ve mazeret izinleri hari� d�rt veya �st �ste �� toplant�ya kat�lmayan komisyon �yelerinin �yelikleri sona erer.

(6) Komisyon gerekli g�rd��� durumlarda �n de�erlendirme yapmak ve rapor haz�rlayarak komisyona sunmak �zere komisyon �yelerinden olu�an en az ikisi birinci f�krada belirtilen meslek gruplar�ndan olmak �zere �� ki�ilik teknik de�erlendirme ekipleri kurabilir. Ekipler yerinde inceleme yaparak uygulaman�n standartlara uygunlu�unu de�erlendirerek rapor haz�rlar ve komisyona sunar.

(7) Komisyon �yelerine ili�kin bilgiler Genel M�d�rl��e bildirilir.

(8) Komisyon �yelerinin �al��ma ortam� ve yerinin haz�rlanmas�, �yelerin toplant�ya gidi� ve geli�leri, izleme ve denetleme amac�yla gidecekleri yerlere ula��mlar� ile izleme ve denetleme i�in kullanacaklar� ara� ve gere�ler il m�d�rl���nce sa�lan�r.

Komisyonun g�rev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Komisyonun g�rev ve yetkileri �unlard�r:

a) �zleme ve denetleme program�n� haz�rlamak.

b) Kamu kurum ve kurulu�lar�na ait mevcut resm� yap�, yol, kald�r�m,yaya ge�idi, a��k ve ye�il alanlar, spor alanlar� ve benzeri sosyal ve k�lt�rel alt yap� alanlar� ile ger�ek ve t�zel ki�iler taraf�ndan yap�lm�� ve umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�lar ile b�y�k�ehir belediyeleri ve belediyeler, �ehir i�inde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu ta��ma hizmetlerini EK-1, EK-2 ve EK-3'teki
formlara g�re izlemek, denetlemek ve rapor haz�rlamak.

c) Gerekli g�r�len hallerde teknik de�erlendirme ekibi kurmak ve �n de�erlendirme yapmak �zere g�revlendirmek.

�) Bu maddenin (b) bendi kapsam�nda yap�lan izleme ve denetleme sonucu g�r�len eri�ilebilirlik eksikliklerinin giderilmesi i�in ek s�re vermek, eksiklik bulunmamas� halinde eri�ilebilirlik belgesi
d�zenlemek.

Komisyon ba�kan�n�n g�rev ve sorumluluklar�

MADDE 7 - (1) Komisyon ba�kan�n�n g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

a) Komisyona ba�kanl�k etmek.

b) �zleme ve denetleme yap�lacak umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� ile ilgili varsa daha �nce yap�lan izleme ve denetleme bulgular�n� toplatmak.

c) Komisyonu toplant�ya �a��rmak.

�) Komisyon taraf�ndan d�zenlenen raporlar�n bir n�shas�n� sekretaryaya iletmek.

Komisyon �yelerinin g�rev ve sorumluluklar�

MADDE 8 - (1) Komisyon �yelerinin g�rev ve sorumluluklar� �unlard�r:

a) �zleme ve denetleme yap�lacak umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� ile ilgili izleme ve denetleme formlar�n� varsa di�er bilgi ve belgeler ile birlikte incelemek ve de�erlendirmek.

b) �zleme ve denetleme yap�lacak umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar�n� incelemek, varsa daha �nce yap�lan izleme ve denetleme bulgular�n� de�erlendirmek.

c) �zleme ve denetleme esnas�nda yap�lan i�b�l�m� kapsam�nda kendisine verilen g�revi mevzuata uygun olarak ba��ms�z, tarafs�z, etkin ve verimli bir �ekilde y�r�tmek.

�) �zleme ve denetleme sonunda denetim bulgular�n� komisyon ba�kan�na sunmak.

Komisyonun toplanma usul� ve kararlar�n i�eri�i

MADDE 9 - (1) Komisyon ba�kan�, izleme ve denetleme program� �er�evesinde g�r���lecek dosya say�s� ve ba�vurular� g�z �n�ne alarak ayl�k toplant� say�s�n� belirler.

(2) Toplant� g�nleri ve g�ndemleri il m�d�rl���nce belirlenir. Komisyon ba�kan� taraf�ndan �yeler toplant�ya �a��r�l�r. G�r���lecek dosyalar �a�r�da �yelere bildirilir. �yeler g�r���lmesini talep ettikleri di�er dosyalar� toplant� g�n�nden �nce sekretaryaya bildirir. �yelere en az be� g�n �nceden toplant� g�n�, saati, yeri ve g�ndemi bildirilir.

(3) �yelerin ��te birinin iste�i �zerine komisyon ba�kan� taraf�ndan �yeler ola�an�st� olarak toplant�ya �a��r�l�r.

(4) Komisyon karar verme s�recinde g�ndemde yer alan konulara ili�kin uygulama imar plan�, �evre d�zeni projesi, mimari proje ve di�er projeler ile izleme ve denetleme plan� kapsam�nda haz�rlanm��
belgeleri inceler; foto�raflar, videolar, uydu g�r�nt�leri, uygulamaya ili�kin numunelerin analiz sonu�lar� gibi ilgili bilgi ve belgelerden yararlan�r.

(5) Komisyon en az alt� �yenin kat�l�m�yla toplan�r. Komisyon toplant�ya kat�lan �yelerin salt �o�unlu�u ile karar verir. Oylar�n e�itli�i halinde ba�kan�n oyu iki oy say�l�r.

(6) Komisyon kararlar� gerek�eli olarak yaz�l�r, �yeler taraf�ndan imzalan�r. Karara muhalif olanlar muhalefet �erhini gerek�eli olarak belirtir.

(7) Komisyon kararlar�nda verilecek ek s�re a��k�a belirtilir.

(8) Komisyon �yesi, kendisinin, e�inin veya ���nc� dereceye kadar kan ve s�hri h�s�mlar�n�n ili�kili veya menfaati oldu�u konularda, incelemede yer alamaz ve karar alma s�recinde oy kullanamaz.

(9) Komisyon �yesi, g�rev yapt��� veya ba�l� oldu�u kurumu ile ilgili umuma a��k hizmet veren yap�lar�n, a��k alanlar�n ve toplu ta��ma ara�lar�n�n incelenmesinde yer alamaz ve karar s�recinde oy kullanamaz.

(10) Gerek g�r�len durumlarda g�r���ne ba�vurulmak �zere teknik uzmanlar komisyon ba�kan� taraf�ndan toplant�ya davet edilebilir.

Birden fazla komisyon kurulmas�


MADDE 10 - (1)
�llerde birden fazla komisyon kurulmas� ihtiyac� bulunmas� halinde il m�d�rl���n�n teklifi ve valilik onay� ile birden fazla komisyon kurulabilir.

Kararlar�n bildirimi


MADDE 11 - (1) Komisyon taraf�ndan al�nan kararlar izleme ve denetleme talebinde bulunanlara veya izleme ve denetleme yap�lan umuma a��k hizmet veren yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� sahipleri ile ilgili kamu kurum ve kurulu�lar�na il m�d�rl��� taraf�ndan karar�n al�nd��� tarihten itibaren on g�n i�inde yaz�l� olarak bildirilir.

(2) Komisyon taraf�ndan al�nan kararlar Bakanl���n belirleyece�i y�ntem ile elektronik ortamda Genel M�d�rl��e bildirilir.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 12 - (1) Komisyonun sekretarya hizmetleri il m�d�rl��� taraf�ndan yerine getirilir.

(2) Komisyon sekretaryas� taraf�ndan a�a��daki hizmetler y�r�t�l�r:

a) Komisyon taraf�ndan al�nan kararlar�n ve haz�rlanan raporlar�n kayd�n� almak, numaraland�rmak, korumak ve ar�ivlemek.

b) Komisyon toplant�lar�ndan �nce g�r���lecek konularla ilgili t�m bilgi ve materyalleri komisyona sunmak �zere haz�rlamak.

c) Komisyon ve il m�d�r� taraf�ndan al�nan kararlar� ilgililere bildirmek.

���NC� B�L�M

�zleme ve Denetleme Usul ve Esaslar�

�zleme ve denetleme plan� ve program�


MADDE 13 - (1) Eri�ilebilirlik politikas� ve stratejisi �er�evesinde izleme ve denetleme konusundaki �ncelikler ile genel ama� ve hedefleri belirlemek �zere Bakanl�k taraf�ndan ulusal d�zeyde y�ll�k plan
haz�rlan�r ve gerekli hallerde de�i�tirilebilir.

(2) �zleme ve denetleme plan�nda yer alan �ncelikler �er�evesinde ger�ekle�tirilecek faaliyetleri belirlemek �zere komisyon taraf�ndan il d�zeyinde y�ll�k izleme ve denetleme program� haz�rlan�r.
Rolex Datejust II Replica

�zleme sistemi

MADDE 14 - (1) Ulusal eri�ilebilirlik izleme sistemi ile y�ll�k izleme ve denetleme program� kapsam�nda umuma a��k hizmet veren yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar�n�n eri�ilebilirlik tespitlerinin yap�lmas� takvime ba�lan�r.

(2) �llerde kamu kurum ve kurulu�lar�na ait her bir bina, a��k alan ve her bir toplu ta��ma t�r� i�in ayr� ayr� olmak �zere yeterli say�da asil ve yedek eri�ilebilirlik izleme sorumlusu ilgili kamu kurum ve
kurulu�u personeli aras�ndan valilik onay� ile belirlenir. Sorumlular, sorumlu olduklar� bina, a��k alan veya ta��tlarla ilgili tespitlerini eri�ilebilirlik izleme ve denetleme formunu d�zenleyerek ulusal
eri�ilebilirlik izleme sistemine kaydeder.

(3) Ulusal eri�ilebilirlik izleme sisteminde kay�tl� olmayan veya kay�tlar�nda hata tespit edilen bina, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar�na ait bilgiler, sisteme girilmek �zere il m�d�rl���ne bildirilir. Bilgi g�ncellemesi il m�d�rl���nce yap�l�r.

(4) TSE taraf�ndan izleme formlar� kullan�lmak suretiyle, izleme tarihi itibari ile eri�ilebilir oldu�u tespit edilen umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� i�in d�zenlenecek belge izlemeye esas kabul edilir. Komisyon taraf�ndan ba�vuru �zerine veya resen denetleme yap�labilir.
Rolex Explorer II Replica
�zleme ve denetleme usul ve esaslar�

MADDE 15 - (1) �zleme ve denetleme a�a��da belirtilen usul ve esaslar do�rultusunda yap�l�r:

a) Umuma a��k hizmet veren yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� i�in eri�ilebilirlik tespitleri ulusal eri�ilebilirlik izleme sistemi kullan�larak yap�l�r.

b) Yeniden tespit yap�lmas� gereken umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� komisyon taraf�ndan belirlenir ve yerinde tespit yap�l�r.

c) Eri�ilebilirlik karar� verilebilmesi i�in yerinde inceleme yap�l�r. �nceleme sonucu uygunlu�u belirlenen umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap�, a��k alan ve toplu ta��ma ara�lar� i�in eri�ilebilirlik karar� verilir ve komisyon taraf�ndan uygunluk belgesi d�zenlenir.

�) Denetim kapsam�nda istenilen belgelerin denetleme yapanlara verilmesi zorunludur.

D�RD�NC� B�L�M

Di�er Mevzuat�n Uygulanmas�

MADDE 16 - (1) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl��� veya yetkilendirdi�i kurum ve kurulu�lardan al�nm�� 28/11/2008 tarihli ve 27068 say�l� Resm� Gazete'de yay�mlanan Ara�lar�n �mal, Tadil ve
Montaj� Hakk�nda Y�netmelik kapsam�nda tadil edilerek seri tadilat tip onay� veya m�nferit ara� uygunluk belgesi alm�� oldu�u ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 say�l� Resm� Gazete'de yay�mlanan S�r�c� Koltu�una �lave Olarak Sekizden Fazla Koltu�u Bulunan ve Yolcu Ta��mak Amac�yla Kullan�lan Ara�lar�n �zel H�k�mleri �le �lgili Tip Onay� Y�netmeli�i (2001/85/AT)'ne uygun imal edilmi� oldu�u izleme sonucu anla��lan toplu ta��ma ara�lar� hakk�nda komisyonca ayr�ca denetim yap�lmaz. Ancak ba�vuru �zerine veya gerekli g�r�len hallerde komisyon taraf�ndan bu ara�lara ili�kin ayr�ca denetleme yap�l�r.

BE��NC� B�L�M

Ek S�re Verilmesi, �dari Para Cezas�n�n Uygulanmas� ve Kullan�lmas�

Ek s�re verilmesi

MADDE 17 - (1) Komisyon yapt��� izleme ve denetleme sonucunda, talep �zerine veya resen ilgili belediye ve kamu kurum ve kurulu�lar� ile umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap� ve a��k alan malikleri ile toplu ta��ma ara�lar�n�n sahiplerine eksikleri tamamlamas� i�in 7/7/2015 tarihine kadar uygun ek s�re verebilir.

�dari para cezas� uygulanmas�

MADDE 18 - (1) Umuma a��k hizmet veren her t�rl� yap� ve a��k alan ile toplu ta��ma ara�lar�n�n sahibi olan ger�ek ve �zel hukuk t�zel ki�ilerine her bir tespit i�in bin T�rk Liras�ndan be� bin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r. Bu �ekilde bir y�l i�inde uygulanacak idari para cezas�n�n tutar� elli bin liray� ge�emez. B�y�k�ehir belediyeleri, belediyeler ve di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na her bir tespit i�in be� bin T�rk Liras�ndan yirmi be� bin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r. Bu �ekilde bir y�l i�inde uygulanacak idari para cezas�n�n tutar� be� y�z bin liray� ge�emez.

(2) Y�netmeli�in EK-1, EK-2, EK-3 cetvelleri dikkate al�narak komisyon taraf�ndan haz�rlanan rapor gere�i i�in il m�d�rl���ne g�nderilir. Gelen rapor do�rultusunda il m�d�r�nce ceza miktar� belirlenir ve
idari yapt�r�m karar�, 11/2/1959 tarihli ve 7201 say�l� Tebligat Kanunu h�k�mlerine g�re ilgiliye tebli� edilir. Tebligat metninde idari yapt�r�m karar�na kar�� ba�vurulabilecek kanun yolu, mercii ve s�resi a��k bir �ekilde belirtilir.

(3) �dari para cezas�, idari yapt�r�m karar�n�n tebli�inden itibaren bir ay i�inde muhasebe yetkilisi mutemetleri ve muhasebe birimlerine �denir.

(4) �dari para cezas�n�n dava a�ma s�resi i�inde �denmesi halinde,idari para cezas� tutar�n�n d�rtte ��� tahsil edilir.

(5) �dari para cezas�na muhatap olan�n ekonomik durumunun m�sait olmamas� halinde idari para cezas�n�n ilk taksitinin pe�in �denmesi ko�uluyla, bir y�l i�inde ve d�rt e�it taksit halinde �denmesine il m�d�rl��� taraf�ndan karar verilebilir.

(6) Tahsil edilen idari para cezalar� genel b�t�eye gelir kaydedilir.

(7) Kesinle�en idari para cezalar�n�n �deme s�resi i�inde �denmemesi veya taksitlendirilmesi halinde taksitlerin tam ve zaman�nda �denmemesi halinde, �denmeyen idari para cezas� tutarlar� bildirim �zerine 6183 say�l� Kanun h�k�mlerine g�re vergi dairelerince takip ve tahsil edilir.

(8) �dari para cezalar�na kar��, tebli� tarihinden itibaren 15 g�n i�inde sulh ceza mahkemesine ba�vurulabilir. Bu s�re i�erisinde ba�vurunun yap�lmam�� olmas� halinde idari para cezalar� kesinle�ir.

(9) �dari para cezas�n� tahsil eden mercii, ilde tahsil edilen toplam idari para cezas� tutar�n� her y�l�n Haziran ve Aral�k aylar�n�n ilk haftas�nda il m�d�rl���ne bildirir.

�dari para cezas� tutarlar�n�n kullan�lmas�

MADDE 19 - (1) Bir �nceki y�l gelir kaydedilen idari para cezas� tutarlar� dikkate al�narak eri�ilebilirlik konusundaki projelerde kullan�lmak �zere Bakanl�k b�t�esinde �denek �ng�r�l�r.

ALTINCI B�L�M

�e�itli ve Son H�k�mler Ola�an�st� �artlarda yap�lacak d�zenlemeler

MADDE 20 - (1) Komisyon, do�al afet ve m�cbir sebeplerin varl��� halinde bu Y�netmelikte belirlenen izleme ve denetim faaliyetlerini belirli bir s�re i�in erteleyebilir.

�zleme ve denetleme programlar� ve faaliyet raporlar�

MADDE 21 - (1)
�llerin izleme ve denetleme programlar�, ilki komisyonun kuruldu�u tarihten itibaren bir ay i�inde, sonraki y�llarda ise Ocak ay� sonuna kadar Genel M�d�rl��e g�nderilir.

(2) Komisyonun izleme ve denetleme faaliyetlerine ili�kin alt� ayl�k d�nemi i�eren raporlar, il m�d�rl���nce Ocak ve Temmuz aylar�n�n 15'ine kadar Genel M�d�rl��e g�nderilir.

Formlar ve tutanaklar

MADDE 22 - (1) �zleme ve denetlemeye ili�kin formlar, tutanaklar ve belgelerin �ekli ve i�eri�i Bakanl�k�a belirlenir.

Komisyonlar�n olu�umu

GE��C� MADDE 1 - (1) Komisyon, vali taraf�ndan bu Y�netmeli�in y�r�rl��e girdi�i tarihten itibaren bir ay i�inde olu�turulur.

Y�r�rl�k

MADDE 23 - (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

Y�r�tme


MADDE 24 - (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� y�r�t�r.

 

Y�netmeli�in ekleri
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/07/20130720-9-1.pdf

---

 

 


Bir �nceki sayfaya d�nmek i�in t�klay�n�z


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Gnlk statistik   Tekil : 40 - Sayfa Grntlenme : 40 - Toplam : 733864

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri