Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

??ARET D?L? TERC?MANLI?I H?ZMET? VERECEK PERSONEL?N YET??T?R?LMES? ?LE ?ALI?MA ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL?K   (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)

??ARET D?L? TERC?MANLI?I H?ZMET? VERECEK PERSONEL?N YET??T?R?LMES? ?LE ?ALI?MA ESASLARI HAKKINDA Y?NETMEL?K

Resmi Gazete Tarihi: 19.08.2006 Resmi Gazete Say?s?: 26264

 

B?R?NC? B?L?M

Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Ama?

MADDE 1 ? (1) Bu Y?netmeli?in amac?; i?itme ?z?rl?, dil ve konu?ma bozuklu?u olan bireylere gerek g?r?ld??? hallerde terc?manl?k yapmak ?zere illerde i?aret dili bilen personelin yeti?tirilmesi, e?itimi, ?al??t?r?lmas?, yetki ve g?revleri ile ?al??ma usul ve esaslar?n?n belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Y?netmelik, Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl??? Merkez ve Ta?ra te?kilat?nda ?al??t?r?lacak ve g?revlendirilecek i?aret dili terc?manl??? hizmeti verecek personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Y?netmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 say?l? Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Kanununun Ek 8 inci maddesine dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 ? (1) Bu Y?netmelikte yer alan;

a) Bakanl?k: Milli E?itim Bakanl???n?,

b) Dil ve konu?ma bozuklu?u olan birey: Organik ya da i?levsel nedenlerle dili ??renmede, konu?mada ve ileti?imde ya?anan g??l?kler sonucunda e?itimi, ??renimi ve toplumsal ya?am? olumsuz y?nde etkilenen bireyi,

c) Genel M?d?rl?k: Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???n?,

?) ?l m?d?rl???: ?l Sosyal Hizmetler M?d?rl?klerini,

d) ??aret dili: Duygu, d???nce, istek ve ihtiya?lar?n ifade edilmesi amac?yla el ve v?cut hareketleri ile mimikler kullan?larak olu?turulan g?rsel dili,

e) ??aret dili terc?man?: ??itme ?z?rl?, dil ve konu?ma bozuklu?u olan bireylerin e?itim, i?, sa?l?k, ?al??ma, hukuki durumlar veya buna benzer hallerde ?evreleri ile ileti?imine yard?mc? olmak ?zere g?revlendirilen ve i?aret dilini bilen, yeterlili?i onaylanm?? personeli,

f) ??itme ?z?rl? birey: ??itme kayb? sonucu, ileti?imde ya?anan g??l?k nedeniyle e?itimi, ??renimi ve toplumsal ya?am? olumsuz y?nde etkilenen bireyi

ifade eder.

 

 

?K?NC? B?L?M

E?itim ve ?stihdam

E?itim

MADDE 5 ? (1) Genel M?d?rl?k;

a) ??aret dili terc?manl??? hizmeti verecek personelin yeti?tirilmesini, e?itimini, Bakanl?k ile i?birli?i i?erisinde ger?ekle?tirir. E?itimi alan ve ba?ar?l? olan personele verilen sertifikan?n ge?erlilik s?resi iki y?ld?r. ?ki y?l sonunda Genel M?d?rl???n talebi do?rultusunda, Bakanl?k taraf?ndan terc?manl?k e?itimi alan personelin yeterlili?i de?erlendirilerek ba?ar?l? olanlar?n sertifikalar? yenilenir.

b) ??aret dili terc?man? olarak g?revlendirilenler, 14/4/2006 tarihli ve 26139 say?l? Resm? Gazete'de yay?mlanan T?rk ??aret Dili Sisteminin Olu?turulmas? ve Uygulanmas?na Y?nelik Usul ve Esaslar? Belirlemeye ?li?kin Y?netmelik h?k?mlerine uygun olarak yeti?tirilir.

 

?stihdam

MADDE 6 ? (1) Genel M?d?rl?k her il b?nyesinde en az bir personelini i?aret dili terc?man? olarak g?revlendirir. ??aret dili terc?manl??? hizmeti veren ki?iler, Genel M?d?rl?k merkez te?kilat? ile ta?ra te?kilat?nda ?al??an sosyal hizmetler, psikoloji, e?itim bilimleri alan?nda fak?lte veya y?ksek okul mezunu personel aras?ndan se?ilerek e?itimlerinin verilmesini m?teakiben g?revlendirilir.

Hublot King Power Replica

???NC? B?L?M

??aret Dili Terc?manl??? Hizmeti Verecek Personelin G?rev, Yetki ve ?al??ma Ko?ullar?

G?rev ve yetkileri

MADDE 7 ? (1) ??aret Dili Terc?manl??? hizmeti verecek personelin g?rev ve yetkileri a?a??da belirtilmi?tir.

a) ??itme ?z?rl?, dil ve konu?ma bozuklu?u olan ?z?rl? bireyler ile ileti?im kurulmas?n? sa?lamak,

b) Terc?manl?k hizmetlerine ili?kin belgeleri imzalamaya yetkili olmak,

c) Yasal i?lerde, yeminli terc?man olarak g?rev yapmak,

?) Yapt??? g?r??me ve ?evirilerin raporunu tutmak, dosyalamak ve raporun bir n?shas?n? ilgili kurumun talebi halinde g?ndermek.

?al??ma ko?ullar?

Madde 8 ? (1) ??aret Dili Terc?manl??? hizmeti verecek personelin ?al??ma ko?ullar? a?a??da belirtilmi?tir.

a) Personel, asli g?revi uhdesinde kalmak ?art?yla, ihtiya? duyulmas? halinde i?aret dili terc?manl??? hizmetlerinin y?r?tmekle g?revlendirilir.

b) ??aret dili terc?manl??? e?itimi alan personel en az 2 y?l i?aret dili terc?man? olarak g?revlendirilir.

c) ?l m?d?rl??? taraf?ndan, ihtiya? duyulmas? halinde di?er kamu kurum ve kurulu?lar?na mesai saatleri i?erisinde g?revlendirme yap?l?r. ??aret dili terc?man? olarak g?revlendirilen personelin ?al??ma usul ve esaslar? Genel M?d?rl?k taraf?ndan haz?rlanacak y?nerge ile belirlenir.

?) Di?er kurum ve kurulu?lar?n i?aret dili terc?man?na ihtiya? duymalar? halinde taleplerini gerek?e, i?erik, yer ve tarih belirterek ?l M?d?rl???ne bildirmeleri gerekir. ?l M?d?rl??? uygun g?rmesi halinde i?aret dili terc?man?n? yer ve saat belirterek g?revlendirir.

d) ??aret dili terc?man?n?n g?revini s?rd?rebilmesi, bilgi ve tecr?belerini geli?tirmesi i?in ihtiya? duyaca?? ara? ve gere?ler mahalli imkanlar kullan?larak kar??lan?r.

e) ??aret dili terc?man? olarak g?revlendirilen personel, bu g?revden ayr?lmak isterse, durum Genel M?d?rl??e bildirilir. Genel M?d?rl???n uygun g?rmesi halinde g?revlendirmesi iptal edilir. Bu s?re? i?inde yeni bir i?aret dili terc?man?n?n g?revlendirilmesi yap?l?r.

D?RD?NC? B?L?M

?e?itli ve Son H?k?mler

Kadrolu personelin e?itimi ve yeterli personel bulunmamas?

GE??C? MADDE 1 ? (1) Genel M?d?rl?k, kadrolu personelin e?itimi ve istihdam?n? sa?lay?ncaya kadar, mevcut personelden asli g?revi uhdesinde kalmak ?art?yla, illerde i?aret dili terc?manl??? yapacak personeli g?revlendirir.

(2) Mevcut personelin yeterli olmamas? durumunda, i?aret dili terc?manl??? ve ??reticili?i yapan y?ksekokul mezunu, bulunamamas? halinde lise mezunlar? aras?ndan sertifikas? olanlar mevzuat ?er?evesinde ?al??t?r?labilir.

Y?r?rl?k

MADDE 9 ? (1) Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.

Y?r?tme

MADDE 10 ? (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini Sosyal Hizmetler ve ?ocuk Esirgeme Kurumu Genel M?d?rl???n?n ba?l? oldu?u Bakan y?r?t?r.

 


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 29 - Sayfa Görüntülenme : 29 - Toplam : 733853

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri