Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 Son Güncelleme Tarihi : 15 Ağustos 2022 Pazartesi
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Ana Sayfa Yap - Sık Kullanılanlara Ekle
Anasayfa
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Ufkun Ötesi Dergisi
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu
   


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z

M?LL? E??T?M BAKANLI?I ORTA??RET?M KURUMLARI Y?NETMEL???   (?ndirmek i?in t?klay?n?z.)


M?LL? E??T?M BAKANLI?I ORTA??RET?M KURUMLARI Y?NETMEL???

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2009 Resmi Gazete Say?s?: 27305

 

 

B?R?NC? KISIM

Genel H?k?mler

B?R?NC? B?L?M

Ama?, Kapsam, Dayanak ve Tan?mlar

Ama?

MADDE 1 ? (1) Bu Y?netmeli?in amac?, Mill? E?itim Bakanl???na ba?l? resm? ve ?zel orta??retim okul veya kurumlar?nda; e?itim, ??retim, y?netim, g?rev ve hizmetlerin y?r?t?lmesiyle ilgili usul ve esaslar? d?zenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ? (1) Bu Y?netmelik, Mill? E?itim Bakanl???na ba?l? resm? ve ?zel orta??retim okul veya kurumlar?n?n e?itim, ??retim, y?netim, g?rev ve hizmetlerin y?r?t?lmesine ili?kin usul ve esaslar? kapsar.

Dayanak

MADDE 3 ? (1) Bu Y?netmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 say?l? Mill? E?itim Temel Kanunu'nun 29 uncu maddesi ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 say?l? Mill? E?itim Bakanl???n?n Te?kil?t ve G?revleri Hakk?nda Kanuna dayan?larak haz?rlanm??t?r.

Tan?mlar

MADDE 4 ? (1) Bu Y?netmelikte ge?en;

??

?) Kayna?t?rma yoluyla e?itim: ?zel e?itime ihtiyac? olan bireylerin e?itimlerini, destek e?itim hizmetleri de sa?lanarak akranlar?yla birlikte resm? veya ?zel ?rg?n ve yayg?n e?itim kurumlar?nda s?rd?rmeleri esas?na dayanan ?zel e?itim uygulamalar?n?,

?..

r) (Ek:RG-22/4/2010-27560) ?zel e?itim gerektiren ??renci: ?e?itli nedenlerle bireysel ve geli?im ?zellikleriyle e?itim yeterlilikleri a??s?ndan akranlar?ndan, beklenilen d?zeyden anlaml? farkl?l?k g?steren ??renciyi

ifade eder.

?K?NC? B?L?M

?lkeler

?lkeler

MADDE 5 ? (1) (M?lga ibare:RG-22/4/2010-27560) ? Orta??retimde;

?..

m) (De?i?ik:RG-22/4/2010-27560) ?zel e?itim gerektiren ??rencilerin e?itiminde; ?zel e?itim ilke, y?ntem ve tekniklerine g?re gerekli ?nlemler al?n?r.

E?itim ve ??retim

MADDE 6 ? (1) E?itim ve ??retim etkinlikleri kurumlarda, uygulanan program t?rlerine ve i?eriklerine uygun olarak y?r?t?l?r.

(2) E?itim ve ??retim; bilimsel d???nme becerilerine sahip ??renmeyi ??renen, ?retken, bilgiye ula?abilen, ileti?im kurabilen, bili?im teknolojilerini kullanabilen, e?itim s?recine aktif olarak kat?lan ulusal ve evrensel de?erleri benimsemi? ??renciler yeti?tirecek bi?imde yap?land?r?l?r.

(3) ?zel e?itim gerektiren ??renciler, bireysel yeterliklerine dayal? geli?im ?zellikleri dikkate al?narak temel ya?am becerilerini geli?tirmek, ??renme ihtiya?lar?n? kar??lamak, hayata ve y?ksek??renime haz?rlanmalar?n? sa?lamak ?zere okul veya kurumlarda a??lan programlardan yararland?r?l?r.

??retim programlar?

MADDE 9 ? (1) Okul veya kurumlarda Bakanl?k?a uygun g?r?len ??retim programlar? ve haftal?k ders ?izelgeleri uygulan?r.

(2) ??retim programlar?, ??rencilerin ilgi, istek ve yetenekleri yan?nda bireysel farkl?l?klar?na ve y?nelecekleri alan?n ?zelliklerine uygun olarak ortak dersler, alan dersleri ile se?meli derslerden olu?ur.

(3) Ortak dersler; her ??rencinin okulu bitirinceye kadar ald???, asgari ortak bir genel k?lt?r veren, toplum sorunlar?na duyarl?, yurdun ekonomik, sosyal ve k?lt?rel kalk?nmas?na katk?da bulunma bilincini ve g?c?n? kazand?rmay? ama?layan derslerdir.

(4) Alan dersleri, ??renciyi hedefledi?i y?ksek??retim programlar?na veya mesle?e, i? alanlar?na y?nelten ve bu y?nde geli?me imk?n? sa?layan derslerdir.

(5) Se?meli dersler, ??rencilerin hedefledikleri ve y?neldikleri alanda geli?melerine veya ilgi ve istekleri do?rultusunda ?e?itli programlarda ilerlemelerine, ki?isel yeteneklerini geli?tirmelerine imk?n sa?layan derslerdir.

(6) Yeterli say?da ??rencinin, uygun okul ortam?n?n ve ??retmenin bulunmas? h?linde, e?itim b?lgesi m?d?rler kurulunca uygun g?r?lecek okullarda ??rencileri giri?imcilik ve ?retkenli?e y?neltecek ?evrenin ihtiya? ve ?zelliklerine uygun yeni se?meli dersler de ??retim kapsam?na al?nabilir. Bu gibi derslerin ??retim program?, e?itim b?lgesindeki z?mre ??retmenlerince haz?rlan?r ve il veya il?e mill? e?itim m?d?r?n?n onay? ile bir ders y?l? uygulamaya konur.

(7) ?lk defa uygulanacak olan programlar?n bir ?rne?i, bilgi i?in Bakanl???n ilgili birimine ve Ba?kanl??a g?nderilir.

(8) Bakanl?k?a haz?rlanan e?itim programlar? esas al?narak ?zel e?itim gerektiren ??rencilere ilgi, istek, yetenek ve yeterlilikleri do?rultusunda Bireyselle?tirilmi? E?itim Program? (BEP) haz?rlan?r. Bu ??rencilerin ba?ar?lar?, okulun s?n?f ge?me ve s?navlarla ilgili mevzuat h?k?mlerine g?re belirlenir.

Kay?t zaman?

MADDE 21 ? ?..

(3) ?zel e?itime ihtiyac? olan bireylerin okullara kay?tlar?nda gerekli tedbirler al?n?r.

??renci yerle?tirme komisyonlar?

MADDE 22 ? ?..

b) (De?i?ik:RG-22/4/2010-27560) ?zel e?itim gerektiren ??rencilerin durumlar?n? dikkate alarak okul veya kurumlara dengeli bir ?ekilde da??t?lmalar? i?in gerekli ?nlemleri al?r. Bu ?er?evedeki okul veya kurumlarda, ?zel e?itim gerektiren ??rencilerin yerle?tirilece?i s?n?f mevcudunun azalt?lmas?na, ayn? s?n?fta iki ayr? ?zel e?itim gerektiren ??renci grubundan ??renci bulunmamas?na ve ??rencilerin ?zel durumlar?na g?re gerekli fiziki d?zenlemelerin yap?lmas?na y?nelik tedbirleri al?r.

Hublot Big Bang replica watches

S?n?f ve ?ube ??retmenler kurulu

MADDE 35 ? (1) S?n?f ??retmenler kurulu ayn? s?n?f seviyesinde, ?ube ??retmenler kurulu ise ayn? ?ubede ders okutan ??retmenler ile rehberlik ve psikolojik dan??man ??retmenlerinden olu?ur. Kurulun ba?kan?, o s?n?f ve ?ubelerden sorumlu m?d?r yard?mc?s?d?r. M?d?r, gerekli g?rd??? durumlarda kurula ba?kanl?k eder. G?r???len konular?n ?zelli?ine g?re ??renci velileri de kurul toplant?lar?na davet edilebilir.

(2) Kurulda kararlar oy ?oklu?u ile al?n?r ve m?d?r?n onay? ile uygulan?r.

(3) Bu toplant?larda, kayna?t?rma e?itimine karar verilmi? ?zel e?itim gerektiren ??renciler i?in gerekli ?nlemler al?n?r.

(4) S?n?f veya ?ube ??retmenler kurulu toplant?lar? ders saatleri d???nda yap?l?r. Ancak, gerekli h?llerde okul veya kurum m?d?r?n?n ?nerisi, mill? e?itim m?d?rl???n?n uygun g?rmesi ve m?lki amirin onay? ile ders saatleri i?inde de yap?labilir.

At?lye, bili?im teknolojisi s?n?f? ve laboratuvarlar

MADDE 67 ? (1) Alan veya b?l?m ve derslerin ?zelliklerine g?re kurumlarda, at?lye, bili?im teknolojisi s?n?f? ve laboratuvar kurulur, e?itim ve ??retime haz?r bulundurulur. Bu birimler, ?zel e?itimi gerektiren ??rencilerin de yararlanabilecekleri ?ekilde d?zenlenir. Bu b?l?mlerde bulunmas? gerekli ara?-gere? ve donat?m listesi Bakanl?k?a belirlenir.

Destek e?itim odas?

MADDE 72 ? (1) Kayna?t?rma uygulamalar? yoluyla e?itimlerine devam eden ??renciler ile ?st?n yetenekli ??rencilere ihtiya? duyduklar? alanlarda destek e?itim hizmetleri verilmesi i?in okulun b?nyesinde destek e?itim odas? a??l?r. Burada y?r?t?lecek i? ve i?lemler, 31/5/2006 tarihli ve 26184 say?l? Resm? Gazete?de yay?mlanan ?zel E?itim Hizmetleri Y?netmeli?i ile 8/3/2008 tarihli ve 26810 say?l? Resm? Gazete?de yay?mlanan Mill? E?itim Bakanl??? ?zel ??retim Kurumlar? Y?netmeli?i h?k?mlerine g?re yap?l?r.

M?d?r, g?rev, yetki ve sorumluluklar?

MADDE 76 ? ??

i) ?zel e?itim gerektiren ??rencilerin yeti?tirilmesi ve kayna?t?rma e?itimiyle ilgili gerekli tedbirleri al?r.

??retmenlerin g?revleri ve sorumluluklar?

MADDE 79 ? ?..

?) ?zel e?itim gerektiren ??rencilerin yeti?tirilmesi i?in ?zel E?itim Hizmetleri Y?netmeli?inde belirtilen g?revleri yapar.

?K?NC? B?L?M

Son H?k?mler

Y?r?rl?kten kald?r?lan Y?netmelik

MADDE 93 ? (1) Bu Y?netmeli?in y?r?rl??e girmesiyle birlikte 28/11/1964 tarihli ve 11868 say?l? Resm? Gazete?de yay?mlanan Lise ve Orta Okullar Y?netmeli?i y?r?rl?kten kald?r?lm??t?r.

Y?r?rl?k

MADDE 94? (1) Bu Y?netmelik yay?m? tarihinde y?r?rl??e girer.

Y?r?tme

MADDE 95 ? (1) Bu Y?netmelik h?k?mlerini Mill? E?itim Bakan? y?r?t?r.


Bir ?nceki sayfaya d?nmek i?in t?klay?n?z


© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 18.08.2022 Günlük İstatistik   Tekil : 61 - Sayfa Görüntülenme : 61 - Toplam : 733885

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri