Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Son Güncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Salı
 
Anasayfa
Ufkun Ötesi Dergisi
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

5/26/2024
Günlük İstatistik  
Tekil : 60
Sayfa Görüntülenme : 126
Toplam : 797987

 

ÇOK YORULDUK YARIM KALMAKTAN

Çok yorulduk yar?m kalmaktan. Her ?eyimiz yar?m. Bitmemi?, olmam??, eksik…
ne okula gidebildik, ne okuldan vaz geçebildik.
ne i?e girebildik, ne çal??abildik…
Siyasete bula?t?k: ne söz söyleyebildik, ne susabildik. Konu?tuk dinlemediler, sustuk anlamad?lar…
Sakat dediler k?r?ld?k, özürlü dediler incindik,Rolex Sea-Dweller Replica engelli dediler inanmad?k…

birkaç gün önce, i? yerinde komisyon toplant?s?nda ya?ad???m bir olay? sizlerle payla?arak söze ba?lamak istiyorum.
Toplant?da ele al?nacak görü?me konular?ndan birisi de;evde bak?m ücreti ödemelerinin de?erlendirilmesiydi. Bu konu tart???l?rken kendisine ödeme yap?lmas? komisyon karar?yla uygun görülmeyen bir engellinin ba?bakana kurum görevlilerini ?ikayet etmesi üzerine ba?bakanl?ktan durumun ara?t?r?lmas? için;müdürlüye gönderilen yaz?n?n tart???lmas? esnas?nda; görü? bildirenler aras?ndaadeta a??z birliyi edilmi? gibi; söz alanlar taraf?ndan engellilerin çok kavgac?, sald?rgan, memnuniyetsiz, doyumsuz, al?ngan, hassas ki?ilikte olduklar?; her ?eyi öznel de?erlendirdikleri ifade ediliyordu.
toplant?dabütün engellileri içeren, önyarg?l?, haks?z Konu?ulanlardan iyice s?k?lmaya, rahats?z olmaya ba?lam??t?m. etraf?ma bak?narakBir yutkundum, iki yutkundum.amane çare;susmak bir yana engellilerin ki?ilik özellikleri, alg?lamalar? üzerine en uzmanpisikiyatrislereta? ç?kartacak ele?tiri ve de?erlendirmelerin?iddetigittikçe art?yordu. En sonunda dayanamad?m ve konu?maya ba?lad?m.
-“Neden burada olay? sadece engelliler aç?s?ndan ele al?yorsunuz? Bu eksik ve önyarg?l? bir de?erlendirme de?il mi? Ayr?ca soruyorum size: Toplumda dezavantajl? olan kim al?ngan, hassas de?il?”
Uzun zamand?r mesai arkada?? oldu?umuz bir ?ube müdürü, Sözlerimi bitirmemibeklemeden; beni daha çok k?zd?ran ?u tümceleri ifade etti.
--“size ne oluyor can?m! Bu konuda Neden bu kadar hassas davran?yor,gereksiz yere al?nganl?k ediyorsunuz? konunun sizinle ne ilgisi var? biz sizi onlardan  çok farkl? görüyoruz.” Demez mi.
Bu defa iyice sinirlendim. Daha yüksek sesle,oldukça ciddi bir ?ekilde konu?maya ba?lad?m.
-“?imdi soruyorum size; bedeninde Yaras? olan kim oras?n? d?? etkilere kar?? özellikle korumaz! Kim yaras?n? Kal?n kal?n sarg? bezleriyle Sarmaz! ya yara yürekte ise? o zaman burada hiç dü?ünmeden belirtti?iniz gibi; ne yaz?k ki fazla hassas, al?ngan oluveririz, i?te böyle. kad?n arkada?lar, hanginiz e?inizya da erkek arkada??n?ztaraf?ndan fazla hassas, al?ngan, abart?l? olmakla suçlanmad?n?z acaba?Ya, meslek çal??an? arkada?lar sizler;her türlü ?iddete, tecavüze u?ram??;ölümden dönmü? madurlarlaya da anneleri gözlerinin önünde vah?i?ce dövülen, öldürülen çocuklarla görü?ürken; hanginiz onlara kar?? ola?anüstü hassas davranm?yorsunuz? Bu konuda kendisi de dezavantajl? olarak tan?mlanan ve dezavantajl? insanlara hukuk hizmetisunan biri olarak ben;sadece i? ya?am?mda kar??la?t???m örneklerden yola ç?karak  konu hakk?nda burada sizlere ak?ama kadar sunum yapabilirim.” dedim.

Sözlerim toplant? salonunda adeta bir ?ok etkisi yaratm??t?. suçüstü yakalanm?? bir çocu?un utanc?yla art?k hiç kimse konu?am?yordu. Çaresiz yine söze devam etmek zorunda kald?m.
-“?imdi siz, benim size k?r?ld???m?, al?nd???m? ve bunu nas?l telaffi edece?inizi dü?ünüyorsunuz de?il mi? Sak?n Böyle dü?ünmeyin. Çünkü ben sizlerden daha farkl? de?ilim ki. Gerçekten, söylediklerinize k?r?ld?m, al?nd?m diyelim;bu neyi de?i?tirir? Üstelik hangimiz hassas, al?ngan de?iliz? Belki sadece hassasiyet ve al?nganl?k gösterdi?imiz alanlar farkl?.”
Bunun üzerine ortam yum?ad?.veSonra ?ube müdürü olan bir görevli söz alarak; e?inin onu hassas, duyarl? bulmad??? için s?rf bu nedenle sürekli kavga ettiklerini anlatt?. Sonra ise; müdüryard?mc?s?, Babas?n?n görevi nedeniyle ilkokula giderken diyarbak?r?n bir köyüne yerle?tiklerinde, kendisinin kürtçe bilmedi?i için köydeki di?er çocuklar taraf?ndan nas?l d??land???n? ifade etti.

Toplant? sonras? odama gitti?imde ?imdi istanbulda avukatl?k yapan,hukuk fakültesinden beri yak?n arkada??m?nziyaretime geldi?ini ve beni bekledi?ini gördüm.
akl?m hala toplant?da konu?ulanlardayd?. Bu yüzden çok rahat bir ?ekilde ona öylesine sordum;
-“Söyle bakal?m ben al?ngan, böyle afral? tafral? biri miyim? Asl?nda de?ilim; biliyorum ama, yinedemerak i?te.” 
Ah ke?ke Sormaz olayd?m, ne dertliymi? me?er arkada?, ters bir an?nda m? sormu?tum? Yoksa odada onu çok mu bekletmi?tim?
-“Ne demek al?ngan de?ilim! ne demek! Ömrümü yedin sen, üniversite ya?am?m?n ne?esini kaç?rd?n. Akl?m ç?k?yordu seni k?raca??m, küstürece?im di?e. Bir tribe ba?lad?n m? art?k bitiyordu her ?ey, dünyay? gözün görmüyordu, dünyam? karart?rd?n o zamanlar.” demesin mi? bu dost bildi?im adam.
-“Sus sus” dedim, ” yaz?k sana verdi?im y?llar?ma.”
ama sustur susturabilirsen.
-“Amfide sana yer tutmad?k diye küser, gider koca s?n?f?n en ucuna otururdun. senin s?nav notuna bakmad?k diye böyle gözlerin dolar, bir daha sohbete kat?lmazd?n. on dakikadan fazla bir yerde bekletmeyelim o hafta yüzümüze bakmazd?n, kaç kere bucadan?irinyerekadar ko?tu?umu bilirim senin yüzünden…” diye say?p döküyordu hala.
Ben:
-“Aman ne olur, sus art?k. odaya yandakiler gelecek bu ne, kavga m? var diye” dedim de, ancak öyle kapatabildim konuyu.

Sonra ald? beni bir dü?ünce, kendimde yine de suç bulamad?m.Audemars Piguet Royal Oak Replica
Acaba al?ngan hassas ki?ilikte olmak çok mu kötü? Hem insanlar öyle durduk yerde mi al?ngan, hassas oluveriyorlar?  Al?nganl?ktan kurtulmak için özgüven duygusumu gerekiyor? Ama özgüven zor i?. Bunun yerine pervas?z, umursamaz ve vurdumduymaz olmakta i? görmez mi?
 baz? uzmanlar taraf?ndan; al?nganl???n, özgüven eksikli?i olan ki?ilerde görüldü?ü ifade edilirken; baz?lar?na göre ise; al?nganl?k durumufazla mükemmeliyetçilikle ba?da?t?r?lmakta ve al?nganl???n megaloman olmakla da ilgisi oldu?u belirtilmektedir.
Bu tan?mlamalar çeli?kili oldu?una ve henüz uzmanlar aç?s?ndan da al?nganl?k özelli?i gösteren insanlara yönelik ortak tan?mlama bulunmad???na göre her birey al?nganl?k gösterebilir.
Engelliler, kad?nlar, yani bu toplumda ötekile?tirilen, gözard? edilen bireyler al?ngan olmas?nlarda ne yaps?nlar?

??te tam Burada ele almak istedi?im önemli bir konu var.
Hiç dü?ündünüz mü?
Acaba neden engelli haklar? sözle?mesinin amac? ve ilkeleri birle?mi? milletlerce kabul edilen diyer 6 insan haklar? sözle?mesinden daha farkl?d?r?
Zira engelli haklar? sözle?mesinde Bir insan haklar? sözle?mesi için al???lmad?k bir ?ekilde, sözle?menin 1. Maddesindesözle?menin amac?n?n; tüm engellilerin, tüm insan hak ve temel özgürlüklerinden tam ve e?it ?ekilde yararlanmas?n?n te?vik edilmesi, korunmas? ve sa?lanmas? ile; onlar?n do?u?tan sahip olduklar? onura sayg?n?n güçlendirilmesi oldu?u beyan edilmektedir.
Sözle?menin hedeflerinin, amaçlar?n?n ve esas maddelerinin her birinin temelinde bu anlay?? yatmaktad?r.
Sözle?mede s?kça belirtildi?i gibi, engellilerin de herkesle e?it bir temelde insan haklar?na sahip olduklar?d?r.
Bu yüzden sözle?menin amac?, engelliler için yeni haklar icat etmek olmay?p Sadece, engellilerin de herkesle ayn? haklara sahip olduklar?n? aç?kl??a kavu?turmak ve bunun uygulamada gerçekle?mesini garantiye almak için, devletlerin ne yapmalar? gerekti?ini, tam olarak sözcüklere dökmek olmu?tur.
sözle?menin genel ilkeleri, 3. maddede belirtilmektedir. bunlar, üzerinde önemle dü?ünülmesi gereken çok temel ilkelerdir.
Bunlar?n ilki, onur ve farkl?l??a sayg?. Sözle?menin temelinde yatan genel ilkelerden biri, bu engelli insanlar?n onuruna sayg? ve farkl?l??a sayg? kavram?d?r. Her insan?n, insan oldu?u için sayg? görmeye hakk? olmas? da genel insan haklar? projesinin bir parças? olmal?d?r. ancak bunun, engelliler ba?lam?nda yeniden belirtilmesi gerekmi?tir. Zira: üzülerek söylemeliyiz ki, çok fazla miktarda kan?t?n da destekledi?i üzere, engellilerin onuruna ço?u kez sayg? gösterilmemektedir. Farkl?l??a sayg? ise; insanlar?n farkl? olabilece?i fakat hala insan olduklar? ve ayn? temele dayanarak onurlar?na sayg? duyulmas? gerekti?i dü?üncesini ifade etmektedir.
Özerklik ve ba??ms?zl?k, sözle?menin di?er bir genel ilkesidir. Özerklik ve ba??ms?zl???n her ikisi de di?er insan haklar? sözle?melerinde belirtilmeyen meselelerdir çünkü onlar?n belirtilmelerinezaten gerek duyulmamaktad?r. Di?er insanlar?n ço?u için, özerklik gibi bir haklar? oldu?unu söylemeye bile ihtiyaç yoktur. Engelliler içinse sözle?me, engellilerin, gerekirse destek alarak, özerk olmaya Patek Philippe Aquanaut Replica watches haklar? oldu?unu ve yine gerekirse destek alarak, ba??ms?z olmaya haklar? oldu?unu bir kez daha vurgulamak zorunda kalm??t?r.
Evet gerçekten çok yorulduk yar?m kalmaktan; çok yorulduk toplumun ahlaki aç?dan ilerlemesini beklemekten…
?imdi ahlaki ilerleme de ne, oda nereden ç?kt??derseniz eyer;  En yal?n tan?m? ile ahlaki ilerleme insan dayan??mas? ve bu dayan??man?n artmas? demektir.
Yine kan?mca Ahlaki ilerleme, kabile, din, ?rk, örf ve adet, cinsiyet gibi geleneksel farkl?l?klar? önemsiz görebilme yetene?i, kendimizden son derece farkl? insanlar? “biz” kategorisinde dü?ünebilme becerisidir.
“?nsanlara kar??, yaln?zca insan olduklar? için yükümlülüklerimiz var” diyor Kant. Bu maksimin do?ru yorumu “biz” duygusunu olabildi?i kadar geni?letmeye çal??mak ve kendimizi bu yönde terbiye etmektir.
Bunu yapt???m?zda “biz” duygusunun en önemli sonucu ve ahlaki ilerlemenin en somut göstergesi olan dayan??may? bulunmu? de?il, yap?lm??; tarih d??? bir olgu olarak tan?nm?? de?il, tarih boyunca üretilmi? bir ?ey olarak görmeye ba?lar?z. Bu da bizi, içgüdüsel olarak ya da ald???m?z terbiyenin, e?itimin, edindi?imiz kültürün gere?i olarak “biz” de?il, “onlar” olarak dü?ündü?ümüz insanlara yakla?t?r?r.
“?nsan Haklar?” dedi?imiz haklar kategorisi de esasen “biz” de?il, “onlar” olarak dü?ündü?ümüz insanlarla yak?nla?mam?zd?r, tüm insanlarla dayan??mam?zd?r, insanlara kar?? salt insan olduklar? için ahlaki yükümlülük ve sorumluluk duymam?zd?r.

O zaman ku?kusuz hepimiz biraz al?ngan olabiliriz. Kar??m?za ç?kan olaylar, davran??lar ve ki?ilere kar?? k?r?lganl?klar?m?z olabilir. Ayr?ca Biraz al?ngan olmaktan kimseye zarar gelmez.
Ama önemli olan; Birbirimizden ald???m?z destekle güçlenmek, mücadelemizi birlikte yükseltmek. ufkumuz var ise, tarihsel ac?lar?m?z?n hesab?n? birbirimizden ç?karmama konusunda sorumlulu?umuz da olmal?d?r. Elbette yüzle?meli, sars?larak de?i?meliyiz. Elbette görmeyi yeniden ö?renmeliyiz. Yeter ki geçmi?in hesab?n?n üzerimize y?kt??? duygular bizi güçten dü?ürmesin… Yürüyece?iz daha.

Müjgan bilgen özen.
© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 5/26/2024 Günlük İstatistik   Tekil : 60 - Sayfa Görüntülenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri