Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

ENGELL�LER NE �ST�YOR?

2005 y�l�nda ��kar�lan �z�rl�ler Kanunu, engelliler i�in k���t �zerinde �nemli hak ve kazan�mlar getirmi�tir. Ancak aradan ge�en 6 y�la yak�n s�re bu hak ve kazan�mlar�n �kuvveden fiile� ge�emedi�ini yasa sayfalar�ndan hayata aktar�lamad���n� g�sterdi. Dar g�r��l� b�rokratlar�n ��kard��� y�netmelikler, yorgunu yoku�a s�ren kat� ve ac�mas�z uygulamalar, Yasan�n yaratt��� mutluluk ve iyimserlik havas�n�n panik ve �aresizli�e d�n��mesine yetti. Ortam�m�za karamsarl�k egemen oldu. Replica Richard Mille RM 055

Muhta� ya�l�lar ve engellilerin hi� de�ilse bir yaralar�na merhem olan ve sosyal devlet taraf�ndan unutulmad�klar�n� duyumsatan 2022 Say�l� Yasa, �z�rl�ler Kanunu ile verilmi� olan kazan�mlar�n r�van��n� al�rcas�na, onlar� ezen ve kap�lar�na haciz memurlar�n�n dikilmesine yol a�an tam bir cendereye d�n��t�r�ld�. 81 bin engellinin muhta�l�k ayl��� kesilirken kendilerine 10 bin YTL ye varan bor�lar ��kart�ld�. TBMM Sosyal Sigortalar ve Genel Sa�l�k Sigortas� Kanununa koydu�u ge�ici bir madde ile bu bor�lar� �imdilik sildi ise de sorunun k�kten ��z�m�ne katk� sunamad�.  2022 Say�l� Yasa da k�kl� de�i�iklikler yap�lmad�k�a, hi� ku�ku duyulmas�n ki bir iki y�l i�erisinde engelliler yeniden bor� y�k� alt�nda kalacakt�r. Yasan�n kat� ve ac�mas�z uygulamas� y�z�nden, yasadan yararlananlar�n say�s� g�n ge�tik�e azalmaktad�r.  

1.      Engelli �rg�tleri olarak biz 2022 Say�l� Yasadaki muhta�l�k s�n�r�n�n asgari �cretle belirlenmesini, bu ayl���n,  hi�bir kriter g�zetilmeksizin i�siz t�m engellilere �denmesini istiyoruz. 2022 Say�l� Yasa ile �denen muhta�l�k ayl��� engelliler i�in bir i�sizlik tazminat�na d�n��t�r�lmelidir.

2006 y�l� Temmuzunda y�r�rl��e giren Sa�l�k Kurullar� Y�netmeli�i Avrupa Birli�i Standartlar�na uyum gerek�esiyle v�cut fonksiyon kayb� oran�n� sadece sa�l�k kurulu raporlar� ile �l�t���nden ciddi hak kay�plar�na yol a�maktad�r. %100 g�rme engelli olan bir vatanda��m�za %85; %70 sakatl��� bulunan bir fiziksel yada zihinsel engelliye %30 -%35 v�cut fonksiyon kayb� raporu verilebilmektedir. Bu durum, daha �nce engellilerin yararland��� haklardan yararlanan vatanda�lar�m�z�n bu haklar�n� yitirmeleri sonucunu vermektedir.

2.      Engelli �rg�tleri olarak biz, Sa�l�k Kurulu Raporlar� Y�netmeli�inin ivedilikle de�i�tirilmesini; sakatl�k oran� sa�l�k kurulu raporlar�yla belirlenirken v�cut fonksiyon kayb�  oran�n�n yap�lacak yasal d�zenlemeler sonucunda uzman bir kurul taraf�ndan belirlenmesini istemekteyiz.  

�zel e�itim ve rehabilitasyon hizmetleri Anayasam�za g�re devletin asli y�k�ml�l��� iken, bu hizmetler son y�llarda h�zla �zel sekt�re devredilmi� bulunmaktad�r. Bu hizmetlerin pahal�l��� nedeniyle devlet�e yap�lan �demeler yeterli olmad���ndan �zel e�itim ve rehabilitasyon hizmetlerinin niteli�i bir hayli d��m��, bu alan vah�i bir rekabetin ve rant h�rs�n�n egemenli�ine terk edilmi�tir. Bu merkezlerde e�itilen engelliler ayda en fazla 10 saat e�itim g�rmekte, bu e�itimse, onlar�n geli�imine ve gerekli yarar� g�rmelerine yetmemektedir.

3.      Engelli �rg�tleri  olarak biz, �zel e�itim ve rehabilitasyon hizmetlerinin daha �ok kaynak ayr�larak devlet taraf�ndan s�rd�r�lmesini, mevcut �zel �zel e�itim ve rehabilitasyon merkezlerindeki e�itim s�resinin haftan�n be� g�n� yar�m g�ne ��kar�lmas�n� ve s�k� denetim alt�na al�nmas�n� istemekteyiz.  

�lk kez �z�rl�ler Kanununda g�ndeme gelen ve daha sonra bu Kanunda yap�lan de�i�ikliklerle t�m T�rk vatanda�lar�n�n engelli �ocuklar�n� kapsayacak bi�imde geni�letilerek yayg�nla�t�r�lan bak�m hizmetlerinde ciddi s�k�nt�lar bulunmaktad�r. Bu alan da �zel e�itim ve rehabilitasyon alan�nda oldu�u gibi ac�mas�z bir rekabete ve rant h�rs�na teslim edilmek �zeredir. Kamunun �zel giri�imcili�e terk etti�i bak�m hizmetlerinde, yine bu alana Devlet�e ayr�lan �denekler �zel sekt�rce yeterli bulunmamakta; bu y�zden yeterli say�da �zel bak�m evleri a��lamamaktad�r. Bu arada �zellikle evde bak�m hizmetlerinde son derece m��k�lpesent ve cimri davran�lmakta, engelli vatanda�lar�m�z�n aileleri, uzun b�rokratik i�lemlerle taciz edilmektedir.

4.      Engelli �rg�tleri olarak biz, bak�m hizmetlerinin verilmesinin ko�ulu olarak konulan,  ailedeki birey ba��na gelirin asgari �cretin 2/3�n�n alt�nda olmas� zorunlulu�unun kald�r�lmas�n�, yoksulluk �l��t� kullan�lmadan bak�ma muhta� t�m engelli vatanda�lar�m�z�n bak�m hizmetlerinden �cretsiz yararlanmalar�n�n sa�lanmas�n�,  en iyi bak�m�n aile ortam�nda yap�labilece�i ger�e�inden hareketle evde bak�m hizmetlerinin yayg�nla�t�r�lmas�n� ve �zendirilmesini, bak�ma ayr�lan kaynaklar�n art�r�lmas� i�in bak�m sigortas� sistemi ile sa�lam g�vencelere kavu�turulmas�n� istemekteyiz.

572 Say�l� Kanun H�km�nde Kararname ve �z�rl�ler Kanunu ile �ng�r�len fiziksel �evrenin, kamu binalar�n�n ve kamusal kullan�m alanlar�n�n engellilere uyumlu hale getirilmesi y�k�ml�l��� halen yerine getirilmemi� bulunmaktad�r. Tan�nan s�renin sona ermesine  2 y�l kalm�� olmas�na ra�men bu y�ndeki �al��malar halen ba�lat�lmam��t�r.

5.      Engelli �rg�tleri olarak biz, t�m yerel y�netimleri,  yasal y�k�ml�l�klerini bir an �nce yerine getirmeleri i�in g�reve �a��r�yoruz. Rolex Sea-Dweller Replica

6.      Engelli �rg�tleri olarak biz, normal i�g�c� piyasas�nda hi� yer bulamayan zihinsel engellilerin ve a��r engellilerin �al��ma ya�am�na kat�lmalar�n�n �n�n� a�acak giri�imleri bekliyoruz. Bu ba�lamda dernekler, vak�flar ve yerel y�netimlerce a��lacak, kar amac� g�tmeyen, Devletin de mali ve teknik destek verece�i Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinin kurulmas�n� �iddetle �neriyoruz. Bu merkezlerin a��lmas�na olanak sa�layacak olan Korumal� �� Yeri Yasas�n�n bir an �nce ��kar�lmas�n� istemekteyiz. Korumal� i�yeri a�acak olan dernek ve vak�flar�n ciddi projelerine hazine arsas� tahsisi, vergi muafiyetleri ve di�er kolayl�klar sa�lanarak, bu merkezlerin ve tam korumal� i�yerlerinin �lke genelinde yayg�nla�mas� ve ya�at�lmas� i�in gerekli d�zenlemelerin yap�lmas�n� talep etmekteyiz.

Bilindi�i gibi gerek 657 gerekse 4857 Say�l� yasalar �er�evesinde zorunlu istihdam kotalar� bulunmaktad�r. Devlet memurlar�n�n %3��n�n, 50 ve 50�nin �zerinde i��i �al��t�ran i� yerlerinde �zel sekt�r kurulu�lar�nda %3��n�n, kamu sekt�r�nde ise %4��n�n �z�rl� olmas� zorunludur. Bu zorunlulu�a uymayan �zel sekt�r ve kamu i�verenleri istihdam etmedikleri her engelli i�in her ay 1.600 TL dolay�nda bir ceza �demekle y�k�ml�d�r. Ancak bu uygulama devlet memurlu�u i�in ge�erli olmad���ndan zorunlu engelli memur istihdam� son derece d���k d�zeyde ger�ekle�tirilmektedir. Resmi a��klamalara g�re engelli memur kotas�n�n %80�nine yak�n� doldurulmamaktad�r. Halen 38 bin dolay�nda engelli memur a���� bulunmaktad�r. Uygulanan para cezas� nedeniyle gerek �zel sekt�r� gerekse kamu sekt�r�ndeki engelli i��i istihdam oran� %80 dolay�ndad�r.

�zel sekt�r i�verenleri �teden beri zorunlu istihdam d�zenlemelerinden rahats�z olmakta; bu d�zenlemelerin kald�r�lmas� konusunda h�k�metlere bask� uygulamaya �al��maktad�rlar. Bu bask�lar son zamanlarda sonu� vermeye ba�lam�� ve h�k�met kotalar�n en aza indirilmesi veya b�t�n�yle kald�r�lmas� i�in baz� �al��malar ba�latm��t�r. Bunlar�n birincisi, 4857 Say�l� Kanunun 30. maddesinde de�i�iklik yaparak 50 ve 50�nin �zerinde i��i �al��t�ran i�verenlerin istihdam etmek zorunda oldu�u engelli say�s�n�n s�z konusu i�verenin bir ilde �al��an toplam i��i say�s�na g�re de�il bir tek i�yerinde �al��an i��i say�s�na g�re hesaplanmas� y�n�ndeki yasa de�i�iklik tasla��d�r. �kincisi ise b�t�n�yle kotalar�n kald�r�lmas� y�n�nde �al��ma ve Sosyal G�venlik Bakanl��� �al��ma Genel M�d�rl��� b�nyesinde olu�turulan Yat�r�m Ortam�n�n �yile�tirilmesi Koordinasyon Kurulu�nun s�rd�rmekte oldu�u �al��mad�r. Konfederasyonumuz bu �al��malara �iddetli tepki vermektedir.

7-     Engeliler Konfederasyonu olarak biz, Para cezas� uygulamas�n�n devlet memurlu�u kadrolar� i�in de uygulanmas�n�,  engelli i��i ve memur kadrolar�n�n ivedilikle doldurulmas�n�, kendi i�ini kuran engellilere kredi ve vergi kolayl�klar� sa�lanmas�n�, kotalar�n kald�r�lmas� y�n�ndeki �al��malara derhal son verilmesini istiyoruz.

8-     Engelli �rg�tleri olarak biz, �lkemizin de onaylayarak y�r�rl��e koydu�u Birle�mi� Milletler Engelli Haklar� S�zle�mesine uyularak engellileri ilgilendiren d�zenlemelerde ve uygulamalarda engelli �rg�tlerinin s�z ve karar sahibi olmas�n� istemekteyiz.

9-     Engelli �rg�tleri olarak biz, hala b�t�n ac�mas�zl��� ile s�re giden engellilere y�nelik ayr�mc� d�zenlemelerin ve uygulamalar�n sona erdirilmesi ve kamuoyunun bu hususta bilin�lendirilmesi i�in ba�ta TBMM olmak �zere t�m siyasi partiler,  kamu kurum ve kurulu�lar� ile alandaki sivil kurulu�lar� g�reve �a��r�yoruz.

 

T�rkiye K�rler Federasyonu

�leti�im

0312 231 82 43 


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri