Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

3. Uluslararas� K�r ve Az G�renlerin E�itimi, Rehabilitasyon Sorunlar� ve ��z�m �nerileri Sempozyumumuzu onurland�rman�z� dileriz.

Tarih: 7-8-9 Aral�k 2012
Yer: Angora Hotel
�stanbul Caddesi Soyda�lar Sok. No:16 Ulus-Ankara
Tel:(0312) 311 56 56


D�ZENLEYEN KURUMLAR

T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�rl���
M.E.B �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�rl���
Gazi �niversitesi Rekt�rl���
T�rkiye K�rler Federasyonu
�leti�im
T�rkiye K�rler Federasyonu
GMK Bulvar� 32 / 6 06540 Demirtepe / Ankara
Tel :0312 231 82 43- Fax:0312 231 82 46
E-posta - bilgi@korlerfederasyonu.org.tr
Eyy�p Do�an Sempozyum Koordinat�r�
0532 664 12 14
�dris �nand� Sempozyum Koordinat�r Yrd.

PROGRAM

6 Aral�k 2012
17:00 Konaklamal� Kat�l�mc�lar�n Otele Giri�i

7 Aral�k 2012
8:30 Kay�t
9:30 A��l��, Sayg� Duru�u ve Sinevizyon G�sterisi

A�ILI� KONU�MALARI
Eyy�p DO�AN, T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan Yard�mc�s�
Ahmet CANT�RK, T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan�
Prof. Dr.S�leyman B�Y�KBERBER, Gazi �niversitesi Rekt�r�
Do�. Dr. Hakan SARI, M.E.B �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�r�
Dr. Aylin ��FT��, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�r�

Protokol
Aile ve Sosyal Politikalar Bakan� FATMA �AH�N

10:30 Ara �kram

11:00 B�R�NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: Prof. Dr. Yakup ���NG�R
Gazi �niversitesi Teknik E�itim Fak�ltesi ��retim �yesi
Moire KETTNER, Education for Blind and Visually Impaired Persons in Schools and Universities in Germany
Av. Turhan ��L�, T�rkiye�de K�r ve Az G�renlerin Karma E�itiminin Sorunlar�
�brahim EL�BAL, G�rme Engellilerde Bilgisayar E�itimi

12:00 Soru �Cevap
13:00 Yemek Aras�

14:00 �K�NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: Prof. Dr. Ali Ekrem �ZKUL
Anadolu �niversitesi A��k��retim Fak�ltesi ��retim �yesi
Av. M�jgan Bilgen �ZEN, G�rme Engellilerin E�itim - ��retim Hakk�
Eyy�p DO�AN, G�rme Engelli Bireylerin Rehabilitasyon S�recinde Anne ve Babalar�n Sorumlulu�u
Deniz AYDEM�R D�KE, Belk�s GAR�P, M. �ahin B�LB�L, Claire �ZEL, ��retmen Adaylar� G�rme Engelliler ile �lgili En �ok Neyi Merak Ediyor? Ne Biliyor?

15:00 Soru-Cevap
15:30 Ara �kram

16:00 ���NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: Prof. Dr. Ay�eg�l ATAMAN
Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak�ltesi, �zel E�itim B�l�m Ba�kan�
K.K.T.C. K�rler Federasyonu Ba�kan� Dervi� Y�CET�RK, K.K.T.C.� de G�rme Engellilerin E�itimi ve Ge�irdi�i A�amalar
Av. Hasan TATAR, Az G�renlerin E�itimi �zerine Bir De�erlendirme
Arzu B�L�C�, E�itimde Fatih Projesinin Engelli Bireylere Y�nelik Olarak Yapt��� �al��malara �li�kin Bir De�erlendirme
��r. G�r. Turan DEL�MEHMETO�LU, E�itimde Fatih Projesi ve G�rme Engelliler ile Az G�renlere Y�nelik �al��malar

Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch 17:00 Soru- Cevap
19:00 Ak�am Yeme�i

8 Aral�k 2012
9:00 D�RD�NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: S�leyman RIDVANO�LU
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� Bakanl�k M��aviri
G�n�l TURGUT, Az g�ren �ocuklar�n Rehabilitasyon S�recinde Kar��la��lan Sorunlar ve ��z�m �nerileri
Bahar YAZGAN G�LSEREN, Yrd. Do�. Dr. Nesrin �ZDEM�R, Do�. Dr. �zge HACIFAZLIO�LU, �zel E�itim Rehabilitasyon Merkezlerinde Ya�anan Sorunlar ve ��z�m �nerileri
Rahman TURGUT, E�itim ve Rehabilitasyonda Rehberlik Hizmetlerinin �nemi
10:00 Soru Cevap
10:30 Ara �kram

Replica Richard Mille RM 055
11:00 BE��NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: Dr. Hale BACAKO�LU
M. E. B. �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�rl���
Yrd. Do�. Dr. Ay�e HEPKUL, G�rme �z�rl�lerin E�itimine Kapasite Yakla��m� Bak�� A��s�
Ar�. G�r. Harun CEYLAN, G�rme Engelli Ya�l�lar�n Sosyal Rehabilitasyonunda Yerel Y�netimlerin Rol�
Ar�. G�r. M. �ahin B�LB�L, Ar�. G�r. Belk�s GAR�P, Dengeli E�itim ��in Nas�l Bir Denge E�itimi Olmal�?

12:00 Soru-Cevap
13:00 ��le Yeme�i

14:00 ALTINCI OTURUM
Oturum Ba�kan�: Prof. Dr. Hayati AKYOL
Gazi �niversitesi E�itim Fak�ltesi Dekan�
Yrd. Do�. Dr. Banu ALTUNAY ARSLANTEK�N, G�rme Yetersizli�inin Psikomotor Geli�im ile Ba��ms�z Hareket �zerindeki Etkileri ve Destekleyici Programlar
�zel E�itim ��retmeni G�lten �EN, G�rme Engellilerin Tan�lanma S�reci
Mahmut ��T�L, G�rme Engellilerin E�itimi �le �lgili Lisans�st� Tezlerin Analizi
��r. G�r. Tamer KARAKO�, Yrd. Do�. Dr. P�nar �AFAK, ��r. G�r. Dr. Salih �AKMAK, Do�. Dr. Adnan KAN, Gazi ��levsel G�rme De�erlendirme Arac�

15:00 Soru Cevap
15:30 Ara �kram

16:00 YED�NC� OTURUM
Oturum Ba�kan�: Av. Turhan ��L�
Engelliler Konfederasyonu Ba�kan�
Belk�s GAR�P, Ali ERYILMAZ, M. �ahin B�LB�L, G�rme Engelli ��rencilerin 9. S�n�f Fizik ��retim Program� Kazan�mlar�n�n Kendilerine Uygunlu�u Konusunda Fikirleri
�zel E�itim ��retmeni Ahmet MERT, Erken �ocuklukta Az G�renlerin Rehabilitasyon S�reci
��r. G�r. Turan DEL�MEHMETO�LU, Az G�renlerde Aktif G�rme ve Kinestetik Spor E�itimi

17:00 Soru �Cevap
17:30 Kapan�� Sonu� Bildirimi
19:00 Yurt D���ndan Gelen Konuklara Ak�am Yeme�i

9 Aral�k 2012 (YURT DI�INDAN GELEN KONUKLARIN GEZ�S�)
10:00 Yurt D���ndan Gelen Konuklara An�tkabir Ziyareti
13:00 ��le Yeme�i
14:00 Yurt D���ndan Gelen Konuklara Anadolu Medeniyetleri M�zesi Gezisi
17:00 Yurt D���ndan Gelen Konuklar�n Yolcu Edilmesi

DANI�MA KURULU
(ADVISORY BOARD)


Dr. Aylin ��FTC�
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl��� �z�rl� ve Ya�l� Hizmetleri Genel M�d�r�

Do�. Dr. Hakan SARI
MEB �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�r�

Prof. Dr. S�leyman B�Y�KBERBER
Gazi �niversitesi Rekt�r�

Ahmet CANT�RK
T�rkiye K�rler Federasyonu Ba�kan�

D�ZENLEME KURULU �YELER�
(ORGANIZATION BOARD)

Dr. Nejla Okur
Aile ve Sosyal Politikalar Uzman�

Dr. Hale Bacako�lu
M.E.B �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Grup Ba�kan�

Prof. Dr. Yakup ��ing�r
Gazi �niversitesi Teknoloji Fak�ltesi ��retim �yesi

Yrd. Do�. Dr. Banu Altunay Arslantekin
Gazi �niversitesi E�itim Fak�ltesi G�rme Engellilerin E�itimi Anabilim Dal� ��retim �yesi

Eyy�p Do�an
T�rkiye K�rler Federasyonu �stihdam ve Rehabilitasyondan Sor. Ba�kan Yrd. ve Sempozyum Koordinat�r�

�dris �nand�
T�rkiye K�rler Federasyonu E�itimden Sor. B�k. Yrd. ve Sempozyum Koordinat�r Yrd.

B�L�M KURULU
(SCIENTIFIC BOARD)

Prof. Dr. S�leyman B�y�kberber, Gazi �niversitesi Rekt�r�
Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu, Yalova �niversitesi Rekt�r�
Prof. Dr. G�n�l Ak�amete, Ankara �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi �niversitesi Gazi E�itim Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. Ali R�za Abay, Yalova �niversitesi �ktisadi �dari Bilimler Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. M. Fatih U�an, Y�ld�r�m Beyaz�t �niversitesi Hukuk Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. �eref Mirasyedio�lu, Ba�kent �niversitesi E�itim Bilimleri Fak�ltesi Dekan�
Prof. Dr. Vedat I��khan, Hacettepe �niversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi Dekan Yrd. ve Sosyal Hizmet B�l�m Ba�kan�
Yrd. Do�. Serpil Orta�, Gazi �niversitesi, Mesleki E�itim Fak�ltesi Dekan Yard�mc�s�
Prof. Dr. Ay�eg�l Ataman, Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak�ltesi, �zel E�itim B�l�m Ba�kan�
Prof. Dr. Ahmet Mahiro�lu, Gazi �niversitesi, Teknik E�itim Fak�ltesi, E�itim Bilimleri B�l�m Ba�kan�
Prof. Dr. Hafize Keser, Ankara �niversitesi, E�itim Bilimleri Fak�ltesi, Bilgisayar ve ��retim Teknolojileri E�itimi B�l�m Ba�kan�
Prof. Dr. Nihal Ta�, Gazi �niversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon B�l�m Ba�kan�
Prof. Dr. Ali Ekrem �zkul, Anadolu �niversitesi, A��k��retim Fak�ltesi ��retim �yesi
Prof. Dr. Yavuz Yakut, Hacettepe �niversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon B�l�m Ba�kan�
Prof. Dr. Kas�m Karata�, Hacettepe �niversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi Sosyal Hizmet B�l�m� ��retim �yesi
Prof. Dr. Yakup ��ing�r, Gazi �niversitesi, Teknik E�itim Fak�ltesi ��retim �yesi
Do�. Dr. Mehmet Cem Girgin, Anadolu �niversitesi, Engelliler Entegre Y�ksek Okulu ��retim �yesi
Do�. Dr. Tuncay G�lo�lu, Yalova �niversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi �al��ma Ekonomisi ve End�stri �li�kiler B�l�m Ba�kan�
Do�. Dr. Musa �ahin, Yalova �niversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Sosyal Hizmetler B�l�m Ba�kan Yard�mc�s�
Do�. Dr. Sadeg�l Akbaba Altun, Ba�kent �niversitesi, E�itim Fak�ltesi E�itim Bilimleri B�l�m� ��retim �yesi
Yrd. Do�. Dr. Ahmet Y�k�lm��, �zzet Baysal �niversitesi, E�itim Fak�ltesi �zel E�itim B�l�m Ba�kan�
Yrd. Do�. Dr. Hasan Avc�o�lu, Uluslararas� K�br�s �niversitesi, Zihin Engellilerin E�itimi ��retim �yesi
Yrd. Do�. Dr. Banu Altunay, Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak�ltesi, G�rme Engellilerin E�itimi Anabilim Dal� ��retim �yesi
Yrd. Do�. Dr. P�nar �afak, Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak�ltesi, G�rme Engellilerin E�itimi Anabilim Dal� ��retim �yesi
Yrd. Do�. Dr. Ay�e Hepkul, Anadolu �niversitesi, ��letme Fak�ltesi ��retim �yesi
Dr. Nejla Okur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl���, Aile ve Sosyal Politikalar Uzman�
Ar�. G�r. Fatma Kahraman G�lo�lu, Yalova �niversitesi, �ktisadi ve �dari Bilimler Fak�ltesi Sosyal Hizmet B�l�m�
Ar�. G�r. Mahmut �itil, Gazi �niversitesi, Gazi E�itim Fak�ltesi, G�rme Engellilerin E�itimi Anabilim Dal�
Do�. Dr. Hakan Sar�, Milli E�itim Bakanl���, �zel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Genel M�d�r�
Do�. Dr. �mer A��kg�z, Mill� E�itim Bakanl���, Meslek� ve Teknik E�itim Genel M�d�r�
Do�. Dr. Mustafa Kemal Bi�erli, Milli E�itim Bakanl���, Hayat Boyu ��renme Genel M�d�r�
Mahmut Tuncel, Yenilik ve E�itim Teknolojileri Genel M�d�r�
Adil Kabak��, Mithat En� G�rme Engelliler �lk��retim Okul M�d�r�
Cengiz Polat, G�reneller G�rme Engelliler �lk��retim Okul M�d�r�

 


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri