Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

7/15/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

Bakan Avc�: “Çocuklar�m�z� mutlu eden uygulamalar� akademik fantezilere feda etmeyece�iz”

Millî E�itim Bakan� Avc�, Özel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Tasla��’nda ortaokul ça��ndaki i�itme, görme engelli çocuklar�n kayna�t�rma s�n�flar�nda e�itime devam etmelerini öngören düzenlemenin asla bir zorunluluk ve dayatma halini almas�na izin vermeyeceklerini söyledi.

Bakan Avc�, Yenimahalle’de bulunan Mitat Enç Görme Engelliler Ortaokulu ö�retmen, ö�renci ve velileri ile bir araya geldi. Bakan Avc�’y�, okulda Kaymakam Mustafa Dündar, �l Millî E�itim Müdürü Erol Bozkurt, Okul Müdürü Adil Kabakç�, ö�renciler ile velileri kar��lad�. Burada Bakan Avc�’ya ö�renciler taraf�ndan çiçek, sergiledikleri gösterilerin yer ald��� bir CD ile yine okul ö�rencisinin yapt��� resim tablosu hediye edildi.

Ö�rencilerden birinin isminin Recep oldu�unu söylemesi üzerine Bakan Avc�, ikinci bir ad�n�n olup olmad���n� sordu. Ö�rencinin “Recep Tayyip” cevab� üzerine Bakan Avc�, “Ma�allah, seni tan�d���ma çok memnun oldum. Senin yanaklar�n ne kadar sevimli, yanaklar�n� çok s�k�yorlar m�” diyerek, yanaklar�n� s�kt��� 7. s�n�f ö�renci Recep Tayyip Kaynak (11) ile bir süre sohbet etti.

Daha sonra Bakan Avc�, ö�retmen, ö�renci ve velilerin bulundu�u salona geçerek, onlar�n sorunlar�n� ve isteklerini dinlemeye geldi�ini söyledi.

“Taraflar Ve Çocuklar�m�z Uygulamadan Çok Memnun”

Aileler ve ö�retmenlerin, Özel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Tasla��’nda, ortaokul ça��ndaki i�itme, görme engelli çocuklar�n kayna�t�rma s�n�flar�nda e�itim görmelerini öngören düzenlemenin yeniden gözden geçilmesini istemeleri üzerine Bakan Avc�, “Ben bu yönetmelik de�i�ikli�i vesilesiyle yapt���m�z toplant�lar�n do�rusu çok büyük hayra vesile oldu�unu görüyorum. Çünkü bu yönetmelik de�i�ikli�i olmasayd� burada ne olup bitti�ini, ne tür kararlar al�nd���n�, nelerin yap�ld���n� bu kadar yak�ndan ö�renme f�rsat�m olmayacakt�. Bu süreç benim için çok ö�retici oldu ve iyi ki öyle oldu. Ben üniversitede hocal�k yapt�m. �unu biliyorum; baz� �eyler kâ��t üzerinde çok parlak durur, ama sahaya ç�k�ld��� zaman prati�e inildi�i zaman o kâ��t üzerindeki ���lt� birden kâbusa dönü�ebilir. Bunun pek çok örne�i vard�r; ekonomide de vard�r, e�itimde de vard�r, sporda da vard�r, ticarette de vard�r… ‘Evdeki hesap çar��ya uymad�’ sözü onun için söylenir. Zaman zaman e�itimde, bilimde, sosyolojide baz� moda ak�mlar olur. Bunlar genellikle bat�da olur, o günün �artlar�nda do�ar, uzaktan davulun sesi ho� gelir. Bize de cazip gelir, ça�da�l�k gibi görünür. Ve birden daha önce denenmi� pekâlâ verimli, sa�l�kl� sonuçlar vermi� yöntemler demode hale gelir. Burada benzer bir sürecin ya�and���n�, benzer toplant�larda gördüm. Millî E�itim Bakanl��� olarak bizim, denenmi�, sa�l�kl� sonuçlar verdi�i görülmü�, çok say�da taraf�n, özellikle çocuklar�m�z�n memnun olduklar� uygulamalar�, bir tak�m akademik fanteziler ad�na feda etmememiz gerekti�ine kesinlikle inan�yorum. Özel E�itim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmelik Tasla��’nda ortaokul ça��ndaki görme engelli çocuklar�n kayna�t�rma s�n�flar�nda e�itime devam etmelerini öngören düzenlemenin asla bir zorunluluk ve dayatma halini almas�na izin vermeyece�iz” dedi.

“Özel E�itim Okullar�m�zdaki Ö�retmenler, Veliler Ve Çocuklar�m�z Müsterih Olsun”

Velilerden ve ö�rencilerden müsterih olmalar�n� isteyen Bakan Avc�, sadece Mitat Enç de�il, di�er okullardaki velilerden ve ö�retmenler için de ayn� duygular� payla�t���n� söyledi. Bakan Avc�, konu�mas�na �öyle devam etti:

“Bu tür okullar�n benzerlerini art�rmam�z gerekti�ine de inan�yorum. Yat�l� okul talebine de kat�l�yorum. Ben de yedi sene yat�l� okudum. O yüzden yat�l� okulun nas�l bir dayan��ma duygusu, nas�l bir arkada�l�k ortam� olu�turdu�unu iyi biliyorum. Onun için ö�retmeniniz Yusuf Sânigil’in de dile getirdi�i yat�l� okul önerinizin de çok makul oldu�unu dü�ünüyorum. Allah bize in�allah f�rsat versin, devletimizin deste�i ile bunlar� hayata geçirelim. Burada bugün beni en çok memnun eden konulardan bir tanesi de çocuklar�n bu özgüveni. Bazen normal okullardaki çocuklarda göremedi�imiz özgüveni ve ifade kabiliyetini burada çocuklar�m�zda görüyorum. Bu nedenle ö�retmenlerimize çok te�ekkür ediyorum, bu sizden geliyor belli. Ö�retmenlerimizde de ayn� yakla��m� görüyorum. Bunlar üst üste geldi�inde görüyorum ki, biz burada iyi bir �ey yap�yormu�uz. Ben uyar�lar�n�z için çok te�ekkür ediyorum. Müsterih olun. Mitat Enç ba�ta olmak üzere hiçbir okulumuzla ilgili aksi bir karar al�nmayacak. Lise ça��na kadar bu çocuklar�m�z, bu okullarda okuyacak ve bu gördü�üm özgüveni kazand�ktan sonra liseye gidecek.”
Replica Audemars Piguet Royal Oak Watch
Toplant�n�n ard�ndan Bakan Avc�, Ö�retmen Çi�dem Ünsal’�n daveti üzerine 3-A s�n�f�n� ziyaret ederek ö�rencilerle sohbet etti. Tüm ö�rencilerle tek tek tan��an Bakan Avc�, Albino (Ak��n) hastas� ö�renci �smail Karata�’a (8) “�stanbul’u kim fethetti?” diye sordu. �smail’in heyecanlanmas� üzerine Bakan Avc�, “Heyecanlanma, cevab� biliyorsun” diyerek sakinle�tirmeye çal��t�. �smail’in “Fatih Sultan Mehmet” yan�t�n� vermesi üzerine Bakan Avc�, “Fatih’in hocas� Ak�emseddin hazretleri de söylendi�ine göre senin gibiymi�” dedi ve �smail’e sar�ld�.

Daha sonra Bakan Avc�, önce 3-A S�n�f� ö�rencileri, ard�ndan da okul yönetimi, ö�retmen ve di�er ö�rencilerle toplu foto�raf çektirdi.


Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 7/15/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri