Trkiye Krler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfas Instagram Sayfas Twitter Sayfas Son Gncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Sal
 
Anasayfa
Ufkun tesi Dergisi
letiim
Tzmz
yelerimiz
Ynetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararas
Ariv
Engelli Mevzuat
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Trkiye Krler Federasyonu ve mza Sorunu
lgili Kurum ve Kurulular
rgt emas ve Eriim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanma

zel Eitim Komisyon Raporu

3. Uluslararas Kr ve Az Grenlerin Eitimi, Rehabilitasyon Sorunlar ve zm nerileri Sempozyumu

6/16/2024
Gnlk statistik  
Tekil : 60
Sayfa Grntlenme : 126
Toplam : 797987

 

MEDYANIN ENGELL�LERE BAKI�I

Bilginin �retilmesi ve aktar�lmas� insanl�k tarihi boyunca �ok �nemli bir u�ra� olmu�tur. Ge�en zamanla beraber her alanda de�i�ime u�rayan ya�am tarzlar�nda, bilgiyi kullanma ve aktarma bi�imlerinde de de�i�im ve geli�meler g�r�lm��t�r. Geli�en teknoloji ileti�im alan�na da yans�m�� ve kitle ileti�imi ortaya ��km��t�r. Son yar�m as�rda ger�ekle�en teknolojik geli�meler, insanlar�n kullan�m�na a��k olan ileti�im ara�lar�n�n neredeyse t�m�n� etkilemi�tir. �leti�im alan�nda ya�anan bu geli�meler sonucu ortaya ��kan yeni ileti�im ara�lar�, ya�am� kolayla�t�rmak ad�na g�nl�k ya�amda �nemli bir unsur haline gelmi�tir. Replica Omega Constellation ladies

Bu genel bir aktar�mdan sonra G�n�m�zde Yasama, Y�r�tme ve Yarg� erkinden sonra d�rd�nc� b�y�k g�� oldu�u s�ylenen medyan�n ekonomik, siyasal ve sosyal alanlarda toplumun tutum, d���nce ve davran��lar�n� etkileme g�c� olduk�a fazla oldu�u s�ylenebilir. Hatta medyan�n D�nyay� bile de�i�tirme g�c�ne sahip oldu�u da ifade edilebilir.

Ancak insanl���n geldi�i uygarl�k seviyesinde �ok �nemli bir ara� konumunda olan medya bu �zelli�ini ger�ekten do�ru olarak kullanabilmekte midir acaba? Engellilik alan�nda buna bak�ld���nda Ne yaz�k ki bu soruya verecek olumlu bir yan�t�m�z bulunmamaktad�r. Bu halde Medyada verilen mesajlar� engelliler a��s�ndan de�erlendirecek olursak, baz� temel �zelliklere sahip oldu�unu s�yleyebiliriz. Bunlar�n ba��nda; engelliler ve engellilik hakk�nda topluma, hala bin y�llard�r s�re gelen yanl��, �nyarg�l�, ayr�mc�l�k i�eren mesajlar verilmektedir. Medyan�n engellilere bak�� a��s�n� genel olarak �u ba�l�klarda �zetleyebiliriz. Bunlar;

a) Engellileri Yok saymak ya da onlara �ok s�n�rl� bir bi�imde yer vermek:

Burada anlat�lmak istenen; medyan�n engellileri haber konusu olarak g�z ard� etmesi ve onlar� yok saymas�d�r. B�y�k yay�n kurulu�lar� taraf�ndan s�rd�r�len habercili�e y�nelik basit bir inceleme bile, ayr�mc�l��a maruz kalmak bak�m�ndan �k�r�lgan� bir konumlar� olan ki�iler ve gruplar�n haberlerden ya b�sb�t�n d��land�klar�n� ya da haberlerde �ok s�n�rl� ve �o�u zaman ayr�mc�l��� s�rd�recek bi�imlerde temsil edildiklerini g�stermektedir.

Engellilerin e�it yurtta�lar olarak toplumsal ya�ama kat�lmalar�n� hedef alan mesajlar�n toplum �zerinde etkisi hemen g�r�lmemektedir. Bu nedenle amac� sadece reyting olan medya, engellilerle ilgili haberlere pek yer vermemektedir.

Burada �rnek olarak; 15 Ekim D�nya Beyaz Baston g�n�nde g�rme engelli sivil toplum kurulu�lar� taraf�ndan g�rme engelli bireylerin fiziksel �evreye eri�im hakk�n�n �n�nde sorun te�kil eden mimari engellere dikkat �ekmek i�in yap�lan bas�n a��klamalar�n� verebiliriz. Zira bu t�r bas�n a��klamalar� b�y�k medya kurulu�lar�n�n pek dikkatini �ekmemektedir ve bu nedenle de bu t�r haberler genelde medyada pek yer almamaktad�r. Asl�nda medya burada da engellileri g�rmemezlikten gelerek onlar� yok saymakta ve onlara kar�� ayr�mc� tutum ve davran��lar g�stermektedir. Replica Rolex Yacht Master II

b) Engellileri Olumsuzluklar�n konusu yapmak:

Burada medya, engelliler hakk�nda toplumda yayg�n olan korunmaya muhta�, toplumun di�er �yeleriyle e�it olmayan ma�dur, aciz g�r�lmek �eklindeki �nyarg�lar� desteklemektedir. Verilen mesajlarda engelliler �al��amaz, e�itim g�remez, ba�kalar�na muhta� insanlar vurgusu yap�lmaktad�r. Medyan�n bu tavr� da engelliler hakk�nda do�rudan ayr�mc�l�k i�eren davran��lard�r.

�rne�in; �i� verdik daha ne istiyorsun�? �sizi adam yerine biz koyduk�. Diyen siyaset�ilerin ifadelerinde oldu�u gibi.

c. Engellilerin s�radan davran��lar�n�n abart�lmas� ve onlara ola�an �st� g��ler y�klenmesi:

Burada da verilen mesajlarda g�r�nt� olarak engellilere olumlu bak�l�yormu� gibi g�sterilse de asl�nda verilen mesajlarda genelde toplumda engelliler hakk�ndaki �nyarg�l� bak�� a��lar� daha da peki�tirilerek vurgulanmaktad�r.

Bu mesajlar medyada olduk�a �ok yer almaktad�r. �rne�in; tekerlekli sandalye kullan�yor ama basketbol oynuyor. G�rm�yorlar ama evlenmi�ler hem de d�nyalar g�zeli bir k�zlar� olmu�. Kimseden yard�m almadan ya��yorlar.

Burada verilmek istenen mesaj asl�nda engelliler, �spor yapamaz, evlenemez, �ocuklar� olamaz�. �ocuklar� bir �ekilde olduysa bile onlara �kendileri bakamaz. G�nl�k ya�am�n� ba�kalar�ndan yard�m almadan g�t�remez. Bunlar� sadece baz� yetenekli, �zel olan engelliler yapabilir�. Gibi anlat�lmaktad�r.

Sonu� olarak engelli ki�iler, medya da verilen mesajlarda; genelde k�t�, sevilmeyen, istenmeyen, farkl�, komik, de�ersiz, anormal, tehlikeli, su�lu gibi g�sterilmekte ve bu �nyarg�lara neden olmaktad�r. Engellilere �nyarg�l� bak���n sonucu ise ku�kusuz izolasyon, ayr�mc�l�k, gizlilik, a�a��lanmad�r. �nyarg�l� d���nce ve davran��lar tarih boyunca engellilerin s�rt�nda ta��d��� bir y�k olmu�tur. Bug�n gelinen nokta, h�zl� de�i�ti�ini varsayd���m�z d�nyan�n temel sorunlarda pek yava� d�nd���n� bize g�stermektedir.

Fransa�da her sene medya hakk�nda bir �al��ma y�r�t�lmekte; bir haber incelenmekte analiz edilmektedir. Haz�rlanan rapora g�re medyada yer alan birini insanlar hemen tan�maktad�r.

Yine Fransa da Hangi haberlerin bas�nda yer ald��� �zerine bir ara�t�rma yap�lm�� buna g�re; Alt�n madalya alan engelli bir kad�n �nce medya da hi�bir �ekilde yer almam��t�r. ��nk� burada medya ile ileti�ime ge�ilmemi� ve alt�n madalya kazanan engelli kad�n medyaya tan�t�lmam��t�r. Bu nedenle de do�al olarak sonu� al�namam��t�r. Blue Rolex Submariner Replica Watches

Bu olay �zerine bir �al��ma yap�lm��t�r. Burada �ncelikle medyan�n dikkati nas�l �ekilecektir? Bu ara�t�r�lm��t�r. bir farkl�l�k ke�fedilmi�tir. Verilmek istenen mesaj�n �znesinde ailesinde farkl� bir �ey bulunmaya �al���lm��t�r.

Olay�m�z i�in; �nce Medya �al��anlar�yla ileti�ime ge�ilmi�tir. Alt�n madalya alan kad�n�n ya�am� �yk�le�tirilmi�tir.

Buna g�re Fransa da ilk defa engelli bir kad�n alt�n madalya almaktad�r. Engelli kad�n spor yapmaya atletizmde ba�lam��t�r. Alaca�� alt�n madalyay� annesine hediye edecektir. Bu kad�n�n annesi kanser hastas�d�r. Haber bu �ekilde tasarland�ktan sonra b�t�n ulusal medyan�n ilgisini �ekmi� ve haber medyada yer alm��t�r. Demek ki; Bir haberi medyada sunarken mutlaka onun �yk�le�tirilmesi gerekmektedir. Ayr�ca medyada yer alan bir haberde mutlaka Her zaman ileti�im bilgileri payla��lmal�d�r. Replica Omega Speedmaster Racing chronograph

D�nyada Medyan�n toplumun davran��lar�n� de�i�tirdi�i �zerine yap�lm�� bir�ok ara�t�rma bulunmaktad�r. Bunlardan en �nemlisi Walt Disney�in �ocuklar �zerinde �nemli etkileri oldu�unu tespit eden ara�t�rmad�r.

Engelli sivil toplum kurulu�lar� medyay� bu kadar az kullanabilirken hak temelli bak��la verilen engelli insan haklar� m�cadelesinde �nemli bir kazan�m elde edilmesi olduk�a g��t�r. Zira verilen engelli insan haklar� m�cadelesinde Medyan�n g�c�nden ve etkisinden mutlaka yararlan�lmas� gerekmektedir.

Bununla ilgili yine Fransa da bir �al��ma yap�lm��t�r. Buna g�re; B�t�nle�tirilmi� e�itimden yararlanan tekerlekli sandalye kullanan bir engelli ��renci evinden �ok uzakta olan bir lisede okumaktad�r. Zira evine en yak�n lise buras�d�r. Okulun yolu tekerlekli sandalye kullan�m�na pek uygun de�ildir. Kald�r�mlarda rampa bulunmamaktad�r. Trafi�in �ok yo�un akt��� B�y�k caddelerden gitmesi de �ok tehlikelidir. Bu nedenle engelli ��renci okul i�in yolunu olduk�a uzatmakta ba�ka bir g�zerg�h kullanmaktad�r. Evden �ok erken saatte ��kmakta okula �ok yorgun halde ula�maktad�r. Ayr�ca ayn� �ey ak�am okuldan eve d�nerken de ya�anmaktad�r. �stelik eve geldi�inde ders �al��amayacak kadar yorgun olmaktad�r. Zaten sabah erken kalkaca�� i�in; erken yatmas� gerekmektedir. Yani yolun ko�ullar� engelli ��rencinin okuldaki ba�ar�s�n� d���rmektedir.

Bu durumun ��z�me kavu�turulmas� i�in bir yerel gazete ile anla��lm��t�r. Haber bir hafta boyunca gazetede her g�n yay�nlanm��t�r. En sonunda yerel gazetenin haberi b�y�k medyan�n dikkatini �ekmi� onlarda da yer almaya ba�lam��t�r. Bir anda olay b�t�n �lke taraf�ndan ��renilmi�tir. E�itim bakan� olaya el koymu� ve hemen sorun ��z�lm��t�r. Yollara, kald�r�mlara rampa yap�lm��t�r.

Yani, �nsan onur ve halsiyetinin dokunulmazl��� temelinde; engellilere y�nelik ayr�mc�l�kla m�cadelede ve temel hak ve �zg�rl�klerden engellilerinde tam ve di�erleriyle e�it �ekilde yararlanmalar� amac�yla verilen engelli insan haklar� m�cadelesinde medyan�n toplum �zerindeki deyi�im ve d�n���m sa�lanmas�nda olan g�c�nden ve etkisinden mutlaka yararlan�lmal�d�r. Ve medya arac�l���yla davan�n g�r�n�r hale getirilmesi gerekmektedir.

Ku�kusuz Medya arac�l���yla engellilerin �rg�tlenmesi de kolayla��r. ��nk� medya �zerinden engelli bireylere ula��l�r onlara �rg�tlerin �al��malar� hakk�nda bilgi verilir. Fakat Medyada verilecek mesaj �rg�t�n b�t�n �yeleri taraf�ndan bilinmelidir. Aksi takdirde bir �ye medya �zerinden farkl� bir mesaj yay�nlarsa burada �rg�t�n b�t�nl��� sars�l�r. Bunun i�in de Engelli �rg�tlerinin Kurulu� i�inde ve d���nda adil, �effaf, kat�l�mc� olmalar� gerekmektedir. Ayr�ca g�n�m�zde sosyal medya kullan�lmadan etkin, dinamik olarak varl�k ve m�cadele s�rd�r�lmesi m�mk�n de�ildir.

�rne�in; bu g�nlerde �nemli bir sorunsal olan g�rme engelli bireylere iki tan�k huzurunda imza atmalar�n� zorunlu k�lan noterler hakk�nda nas�l bir bas�n metni haz�rlanmal�d�r; kamuoyunun dikkatini �ekmek amac�yla nas�l bir eylem y�r�t�lmelidir? Ve bu sorunsal�n ��z�m�ne medya kanal�yla nas�l ula��lmal�d�r? Zira bilindi�i �zere engelli sivil toplum kurulu�lar�n�n T�rkiye�de Kulland��� kaynaklar olduk�a k�s�tl�d�r. Bu nedenle ak�lc� davran�lmal�d�r. Sonu� olarak: Engellilerin toplumsal ya�amda G�r�n�rl���n� ve kat�l�m�n� sa�lanmas�nda medyan�n b�y�k �nemi bulunmaktad�r.

Medyada s�rekli Engelli kavram� ile toplumsal ya�am�n eri�ilebilir olmas� gerekti�inin anlat�lmas� gerekmektedir.

Medya da engelliler hakk�nda mesajlar verilirken asla duygu s�m�r�s� yapan ma�duriyet i�eren mesajlar verilmemelidir. Engelliler hakk�nda pozitif, g��l� mesaj verilmesi asla elden b�rak�lmamal�d�r.

Av. M�jgan bilgen �zen
Trkiye Krler Federasyonu - 2014


 6/16/2024 Gnlk statistik   Tekil : 60 - Sayfa Grntlenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Biliim Web Tasarm Hizmetleri