Türkiye Körler Federasyonu Logosu
 
Bizi Takip Edin : Facebook Sayfası Instagram Sayfası Twitter Sayfası Son Güncelleme Tarihi : 18 Temmuz 2023 Salı
 
Anasayfa
Ufkun Ötesi Dergisi
İletişim
Tüzüğümüz
Üyelerimiz
Yönetim Kurulumuz
Duyurular
Faaliyet Raporu
Videolar
Uluslararası
Arşiv
Engelli Mevzuatı
Beyaz Baston Klibi
Yorum ve Makaleler
Türkiye Körler Federasyonu ve İmza Sorunu
İlgili Kurum ve Kuruluşlar
Örgüt Şeması ve Erişim Bilgileri
Engelli Aileleriyle Dayanışma

Özel Eğitim Komisyon Raporu

3. Uluslararası Kör ve Az Görenlerin Eğitimi, Rehabilitasyon Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyumu

6/16/2024
Günlük İstatistik  
Tekil : 60
Sayfa Görüntülenme : 126
Toplam : 797987

 

Tüzüğümüz

TÜRKİYE KÖRLER FEDERASYONU TÜZÜĞÜ
BÖLÜM 1
FEDERASYONUN ADI, MERKEZİ, AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI
FEDERASYONUN ADI VE MERKEZİ
MADDE 1:
a)    Adı:  Türkiye Körler Federasyonu’dur. Türkiye Körler Federasyonu kör ve az görenleri temsil eder. Bu tüzükte kör ve az görenler kavramını ortak olarak kapsamak üzere görme engelliler kavramı kullanılacaktır.
b)    Merkezi: Ankara’dır.
c)    İkametgâh Adresi: Korkut Reis Mah. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 32/6 Çankaya - ANKARA
    AMACI VE ÇALIŞMALARI:
AMACI
MADDE 2:
Görme engellilerin ekonomik sosyal kültürel, sportif, mesleki vb. hak ve çıkarlarının korunup geliştirilmesi; toplumsal yaşamın her alandaki ayrımcı uygulama ve düzenlemelerin giderilmesi; demokratik düşünce ve alışkanlıkları edinmiş, toplumun diğer kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel ihtiyaçları daimi dikkate alınan bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması ve körlüğe yol açan nedenlerin ve sonuçlarının ortadan kaldırılmasıdır.
ÇALIŞMA KONULARI
MADDE 3:
Federasyon 2. Maddede ifade edilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
1.      Körlüğün nedenleri ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapar.
2.     Görme engellilerin ekonomik, toplumsal,  kültürel, mesleki vebenzeri yaşantılarının iyileştirilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmasına; mevzuatta var olan engellerin kaldırılmasına çalışır.
3.     Görme engellilerin sorunları ve çözüm yolları hususunda halkı aydınlatma ve kamuoyu oluşturma çalışmaları yapar.
4.    Görme engellilerin her çeşit maddi ve manevi istismarını önlemek ve toplumsal onur ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çaba harcar.
5.    Görme engellilerin günlük yaşantılarını kolaylaştırmak amacıyla çevre, mimari ve trafik düzenlemelerinin yapılması için ilgili kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunur.
6.    Görme engellilerin okul öncesinden başlayarak her yaş grubunda her düzeyde ve her çeşit eğitim-öğretim ve rehabilitasyonunun sağlanması ve politikalar oluşturulması için gerekli çalışmaları yapar.
7.    Uygun yöntemlerle her çeşit süreli ve süresiz yayını çıkarır ve / veya yayınlar.
8.    Görme engellilerin istihdamını sağlamak ve istihdam politikaları oluşturmak için çalışmalar yürütür.
9.     Görme engellilerin ihtiyaç duyduğu araç gereçlerin standartlarını belirleme çalışmalarının yanı sıra yurt içinde üretiminin, üretilemeyenlerin yurt dışından getirtilmesinin sağlanması için çaba gösterir.
10.   Görme engellilerin kültürel ve sportif etkinliklere özendirir; onların kültürel, sportif ve dinlenme kamp ve tesislerinden yararlanma olanaklarını yaratır.
11.   Amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek maksadıyla iktisadi işletmeler kurar.
12.   Üye derneklerin proje ve çalışmalarını önem ve öncelik sırasına göre olanakları ölçüsünde destekler ya da kaynak bulur.
13.   Federasyon çalışmaları için gerekli taşınır taşınmaz malları edinir, satın alır, kiralar veya satar veya kiraya verir bağış kabul eder veya bağışta bulunur.
14.   Federasyon amacını gerçekleştirmeye yönelik her konuda araştırma ve çalışmalar yapar. Bu doğrultuda bizzat faaliyet göstereceği gibi üye dernekleri de görevlendirebilir. Komisyonlar bilim danışma kurulları vs. oluşturabilir. Yurt içindeki kuruluşlarla işbirliği yapabilir veya onlara katılabilir.
15.   Üye derneklerin çalışmalarını izler, koordine eder ve denetler.
BÖLÜM 2.
FEDERASYON ÜYELERİ
ÜYELİK
MADDE 4:
Görme engellilere hizmet amacıyla kurulmuş ve asıl üyelerinin yarıdan fazlası görme engelli olan dernekler ile görme engellilere hizmet amacıyla faaliyet gösteren dernek ve vakıflardır
ÜYE OLMA:
MADDE 5:
Federasyona üye olmak isteyen dernek veya vakıf bir dilekçeyle yönetim kuruluna başvurur. Dilekçesiyle birlikte aşağıdaki belgeleri de verir.
1.   Dernek tüzüğü veya vakıf senedi,
2.   Genel Kurul kararı,
3.   Üyelerinin
a)    Nüfus cüzdanı sureti.
b)    İkametgâh senedi,
c)   Görme engelli ise görme engelli olduğunu gösterir belge, ( Görme kaybı % 40’dan aşağı olanlar görme engelli sayılmazlar)
4.  Giriş kayıt ücretini Federasyon hesabına ödediğini gösterir belge.
5.   Önceki yıla ait kesin hesap bilânçosu.
Yukarıdaki belgeleri tamamlayan derneğin veya vakfın durumu, Örgütlenmeden sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından, Federasyon tüzüğüne uygunluğunun yanısıra bilânçosunda yer alan giderlerinin en az %20’sini amacı doğrultusunda harcamış olması bakımından incelenir.
İnceleme tamamlandıktan sonra durum yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Üyelik yönetim kurulunun kabulünden itibaren geçerlidir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin giriş kayıt ücreti 30 gün içerisinde iade edilir.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ:
MADDE 6:
Üyelik, aşağıdaki şekillerden her biri ile sona erer,
1.    ÇIKMA: Üye, her zaman yönetim kuruluna bir dilekçeyle yapacağı başvuru ile üyelikten ayrılabilir. Ancak dilekçesine Federasyondan çıkma kararını içeren Genel Kurulun divan tutanağı ile yönetim kurulu kararını eklemek zorundadır.
2.    ÇIKARILMA :

a.    Görme engelli üye sayısı toplam üye sayısının yarısının altına düşen üye dernek veya vakfa eksikliği gidermesi ve gerekli uyarlamayı yapması konusunda üç aylık süre verilerek yazılı uyarıda bulunulur.  Verilen süre içerisinde istenilen düzeltmeyi yapmayan veya eksikliği gidermeyen üye yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
b.    Tüzüğün amaç maddesinde belirtilen hususlar ile  yetkili organlarca alınan kararları ihlal eden ve yazılı uyarıya rağmen 3 ay içerisinde ihlale son vermeyen  üyeler yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.
Üyenin, çıkartma kararına tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yazılı olarak itiraz etmesi halinde çıkartma kararı ilk genel kurulda sonuca bağlanır.
3.    Ayrıca bir yönetsel ya da yargısal kararla tüzel kişiliği sona erdirilen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer; bu durum yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Üyeliği sona eren tüzel kişiler, içinde bulunulan takvim yılı dâhil olmak üzere, bütün borçlarını ödemekle yükümlüdürler.
ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE TESCİL İŞLEMLERİ:
MADDE 7:
A - ÜYELERİN HAKLARI ŞUNLARIDIR:
1.  Delegeleri aracılığıyla Federasyon organlarına katılmak ve bu organlarda görev almak.
2.  Federasyonca yürütülen çalışmalardan yararlanmak,
3. Tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen şekiller çerçevesinde Federasyon çalışmaları  hakkında bilgi edinmek, belgeleri yerinde incelemek, görüş ve eleştirilerde bulunabilmek,
4.  Federasyon tarafından gerçekleştirilecek yerel veya bölgesel faaliyetlerle ilgili  görüş açıklayabilmek; derneğin faaliyette bulunduğu mahaldeki çalışmaları ile ilgili konularda özel ve öncelikli söz sahibi olmak.
B – ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ŞUNLARDIR:
1.  Federasyon tüzüğüne ve yetkili organları tarafından alınacak kararlara uymak,
2.  Mali yükümlülüklerini usulüne uygun yerine getirmek,
3. Federasyon yönetim kurulunun yazılı istemine bağlı olarak çalışmaları hakkında yılda bir   kez rapor vermek,
4. Ulusal program ve çalışmaları federasyona bildirmek, gerektiğinde denetime açmak ulusal düzeydeki çalışmalarda Federasyona öncelik tanıyan bir anlayışı benimsemek.
C – ÜYE KÜTÜĞÜNE TESCİL İŞLEMLERİ
1.    Dernekler kaydettikleri üyelerini üyeliğin kesinleşme tarihinden itibaren 45 gün içerisinde belgeleriyle birlikte Federasyon başkanlığına bildirirler, kendi iradesiyle mensup olduğu derneği değiştirmek isteyen kişiler için bu süre irade beyanının veya ilişik kesme belgesinin düzenleniş tarihinden itibaren başlar.
2.    Bir kimsenin üye derneklerden ancak biri adına üye kütüğüne tescili mümkündür. Dernek üyesinin yazılı olarak düzenlediği irade beyanı veya mensup olduğu dernekten üyelik ilişkisinin sona erdiğine dair almış olduğu yazıyı Federasyona ilettiği andan itibaren tercih ettiği dernek adına tescil işlemi gerçekleştirilir.
3.    Üyeler federasyon delegelerini ancak adlarına üye kütüğüne tescil edilmiş kişiler arasından seçebilirler. Aksi takdirde delegeler seçilmiş olsalar dahi, üye kütüğüne tescil edilmemiş olmaları nedeniyle delegeliğe hak kazanamazlar.
BÖLÜM 3.
FEDERASYON ORGANLARI
GENEL KURUL
GENEL KURULUN TEŞKİLİ:
MADDE 8:
1.  Genel Kurul federasyonun en yetkili organıdır ve 350 delegeden oluşur. Her üyenin genel Kurula göndereceği delege sayısı şu şekil hesaplanır.
2.  350 delegenin yarısı üyelere eşit oranda paylaştırılır. Geriye kalan yarısı Federasyon üye kütüğündeki görme engelli üye sayısına göre nispi olarak üye derneklere dağıtılır.
3.  Delege adaylığı için, Her dernek, Genel Kurulunda en çok 350 delege seçer ve Federasyon Genel Kurulundan bir ay önce Federasyon yönetim Kurulu tarafından belirlenip derneklere bildirilen delege sayıları, derneklerin bildirdiği delege listesindeki sıraya uyularak saptanır.
4.     Eski delegelerin görevi Yeni delegelerin bildirilmesiyle sona erer. Ancak Genel Kurul tarihinden kırk beş gün öncesine kadar bildirilmeyen yeni delegelerin yerine eski delegenin yetkisi genel kuruldan önce yeni delege bildirimi yapılmış olsa bile genel kurulun sonuna kadar devam eder. Genel Kurul tarihinden 30 gün öncesine kadar, görevinden ayrılan delegenin yerine aynı derneğin delege listesinden sıradaki üye alınır.
5.Üyelerin sahip oldukları delege sayısı yönetim kurulu tarafından yukarıdaki esaslara göre yılda bir kez hesaplanarak ilan edilir.
6. Olağan üstü genel kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı olarak yaptığı çağrı üzerine toplanacağı koşullarda, toplantıya çağırma yetkisi, son genel kurula katılma hakkını kazanmış olan delegelere aittir.
ÇAĞRI USULÜ:
MADDE 9:
Delege listeleri üye derneklere toplantı tarihinden en az 20 gün önce yazılı olarak gönderilir. “…..Genel Kurulun günü, saati, yeri ve gündemi toplantı tarihinden en az 15 gün önce derneklere bildirilir ve Federasyonun web sitesinde yayınlanır”
Duyuruda, İlk toplantıda yeter sayının temin edilememesi nedeniyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, 2 aydan çok, olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa durum geri bırakılma sebepleri de belirtilerek Federasyon web sitesinde ilan edilir. Geri bırakılan bu toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı aylık süre içerisinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTI ŞEKİL, YER VE ZAMANI:
MADDE 10:
Genel Kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Olağan toplantılar 3 üç yılda bir aralık ayı içerisinde, yönetim kurulu tarafından belirlenen ilde yapılır. Olağan üstü toplantı yönetim kurulu veya denetleme kurulunun ya da Federasyon delegelerinin en az beşte birinin yazılı istemi üzerine, yönetim kurulunun kararı ile en geç bir ay içerisinde toplanır.
TOPLANTI YETER SAYISI:
MADDE 11:
Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin yarıdan bir fazlasının hazır bulunmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmamış ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı delege tam sayısının beşte birinden aşağı olamaz.
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ:
MADDE 12:
1.  Genel kurul, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır.
2.  Genel kurula katılacak delegeler yönetim kurulu tarafından, düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler.
3.  Toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
4.   Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilerek kongre divanı oluşturulur.
5.   Toplantının yönetimi kongre divanı başkanına aittir. Başkanın mazereti halinde toplantıyı başkan vekili devam ettirir.
6.   Divan kâtipleri toplantı tutanaklarını düzenler tutanaklar, başkan ile vekili ve kâtiplerce birlikte imzalanarak toplantı sonunda Federasyonun, genel kurulu düzenleyen Yönetim Kurulu başkanlığına verilir.
GÜNDEM OY KULLANMA VE KARAR ALMA YETER SAYISI
MADDE 13:
Genel Kurul toplantısında gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az 1/10’unun yazılı istemi ile gündeme ilave yapılması zorunludur. Her delegenin bir oy hakkı vardır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Ancak tüzük değişikliği ile ilgili kararlar genel kurula katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 14:
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
1.    Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarını görüşerek yönetim kurulunu ibra etmek, tahmini bütçeyi aynen veya değiştirerek kabul etmek.
2.    Federasyon organlarını seçmek.
3.    Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılma ve ayrılmaya karar vermek.
4.    Vakıf ve konfederasyon gibi kurulması, katılınması ve çıkılması için kanunen Genel Kurul kararı gereken konularda karar almak veya yetki vermek.
5.    İhtisas komisyonlarının raporlarını görüşmek, gerekli görülen hallerde araştırma ve inceleme komisyonları kurmak,
6.    Üst kurul delegelerini seçmek.
7.    Federasyon tüzüğünü değiştirmek,
8.    Genel kurulda öngörülen konularda karar almak, kamuoyuna açıklama yapmak, sonuç bildirisini onaylamak.
9.    Federasyonun amaçları doğrultusunda gerekli görülen taşınmaz malların alınıp satılmasına karar vermek veya bu hususlarda yönetim kurulunu yetkilendirmek.
10.    Borçlanmalarda: Hisse senedi, hazine bonosu, tahvil, banka fonları, rehin, ipotek ve teminat mektubu yöntemlerinden hangilerinin kullanılacağını belirlemek ve yönetim kuruluna yetki vermek,
11.    İstihdam edilecek personelin sayısını ve bunlara ödenecek ücret ve sosyal hakların üst sınırını belirlemek.
12.    Federasyonun feshine karar vermek,
13.    Mevzuatta belirtilen diğer görevlerini yerine getirmek,
YÖNETİM KURULU
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE 15:
Yönetim Kurulu 1 Başkan, 25 asıl ve 25 yedek yönetim kurulu üyesinden oluşur.
Başkan, Genel Kuruldan yönetim kurulu ve diğer organlarla birlikte unvanlı olarak seçilir. Başkan adaylarından birinin istemesi halinde başkanlık seçimi yönetim kurulunun seçiminden ayrı yapılır ve seçimi kaybeden adayların yönetim kurulu üyeliği için yeniden listelere girerek seçime katılma hakları vardır. Yönetim kurulunun seçiminde başkan dışında, listelere göre nispi temsil yöntemi uygulanır. Dernekler tek tek veya ittifaklar yaparak genel kurul hazirun cetvelinde kayıtlı delegelerden oluşan listeleri ile seçime katılırlar. Ancak bir derneğin seçilen yönetim kurulundaki temsilci sayısı, seçime katılan dernek sayısı üçün altına düşmedikçe 11’i geçemez. Başkan bu nisaba dahil değildir.  Yazılı olan bu listeler Genel Kurul Divanı tarafından ilan edilir. Bu ilandan sonra liste çıkarılamaz. Yapılan oylama sonucu her listenin temsilcileri aldıkları oy oranında ve listedeki yazılış sırasına göre yönetim kurulunu oluştururlar. Yedek üyelerde aynı yöntemle saptanır. Her hangi bir şekilde üzerinde değişiklik, karalama çizme vb. işlem yapılan liste geçersiz sayılır. Her listenin farklı biçimlerde hazırlanmış geometrik şekillerden oluşan oy pusulaları bulunur. Oylama bu pusulaların zarfa konularak sandığa atılmasıyla gerçekleşir. Hangi geometrik şeklin hangi listeyi temsil edeceği divan başkanlığı tarafından çekilecek kurayla belirlenir ve ilan edilir. Seçim ve sayım işlemini bizzat divan başkanlığı yürütebileceği gibi bu amaçla Genel Kurulca seçilmiş ve en az 3 kişiden oluşan sandık kurulu tarafından da yapılabilir.
Seçilen yönetim kurulu on beş günlük süre içinde toplanarak görev dağılımı yapar.
YÖNETİM KURULUNUN TAMAMLANMASI:
MADDE 16:
Yönetim kurulunda meydana gelecek boşalmalarda, ayrılan üyenin seçildiği listenin sıradaki yedek üyesi, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak asil üyeliğe çağrılır. Yazılı olarak yönetim kuruluna bildirilmiş olan, mazereti yönetim kurulunca kabul edilmeyen kişiler mazeretsiz sayılır ve mazeretsiz olarak üst üste iki olağan toplantıya ya da bir yıl içerisinde yapılan olağan toplantıların yarısına katılmayan veya federasyona üye derneklerle üyelik ilişkisi sona eren veya irade beyanı vermek suretiyle üyesi bulunduğu derneği değiştiren yönetim kurulu üyesi istifa etmiş sayılır.
Yönetim Kurulu asil üyeleri, yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde olağan üstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, delegelerden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk hâkimliği tarafından, delegeler arasından atanacak 3 kişilik bir heyete, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırma görevi verilir.
Başkanın, yukarıdaki şekil şartları da dâhil olmak üzere, herhangi bir nedenle, görevinden ayrılması durumunda; yönetim kurulu, içinden seçeceği başkan vekili ile kalan süreyi tamamlar. Başkanın ayrılması nedeniyle boşalan üyelik için, başkanın seçildiği listenin sıradaki yedek üyesi davet edilir.
YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR ALMA YETER SAYISI
MADDE 17:
Yönetim kurulu ayrı bir çağrıya gerek olmadan 3 (üç)  ayda bir belli gün ve saatte farklı bir karar olmadıkça federasyon merkezinde olağan toplantısını yapar. Yönetim kurulu, ilk toplantısında toplantı şekil ve düzenini karara bağlar. Ancak olağan toplantıların yeri zamanı ve gündemi toplantı tarihinden en az 7 gün önce üyelere ulaşacak şekilde gönderilir.
Olağan üstü toplantı çağrısı, başkanın veya 4 yönetim kurulu üyesinin yazılı istemi üzerine başkan tarafından yapılır. 4 üyenin talebine rağmen başkan süresi içerisinde çağrıyı yapmazsa genel sekreter çağrıyı yapmakla yükümlüdür. Olağanüstü toplantılar, olağan toplantı şekline tabidir. Yönetim kurulu salt çoğunlukla toplanır ve hazır bulunanların salt çoğunluğuyla karar alır
Ancak üye dernekleri mali yükümlülük altına sokan ya da ilkesel değer taşıyan kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla, iktisadi işletme kurulması ve/veya mevcut işletmenin yönetmeliğinin değiştirilmesi ile üyelerin çıkarılması konularındaki kararlar yönetim kurulu üye tam sayısının 3/4 ’nün kabulü ile; bir konuya dair yapılacak giderden bir önceki yılda elde edilen gelirin %10’dan daha fazla harcamayı gerektirenler için ise üst üste iki olağan yönetim kurulu toplantısında tamamıyla aynı olan iki ayrı kabul işlemi ile karar alınmış olur. Alınan kararlar üye derneklere karar tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde bildirilir.
Bir konunun ilkesel sayılabilmesi yönetim kurulu üyelerinden 7 kişinin müştereken istemine bağlıdır.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 18:
Yönetim kurulu, Genel Kuruldan sonra en yüksek karar organıdır ve Genel Kurula karşı sorumludur. Federasyonu yönetsel ve yargısal mercilerle gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil eder. Bu görevi bir ya da bir kaç kişiye verebilir.
GÖREV VE YETKİLERİ:
1.  Federasyon çalışmalarının tüzüğe, Genel Kurul kararlarına ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülmesi için gerekli kararları almak,  uygulanması için yürütme kuruluna ve ilgili birimlere talimat vermek ve denetlemek.
2.   Derneklerin üyelik başvurularını görüşerek karara bağlamak
3.  Tüzüğe göre koşulları oluştuğunda üyelere verilecek olan ceza ve üyelikten çıkarma kararlarını almak.
4.   Amaca uygun taşınır mal almak, satmak veya kullanmak, her türlü bağışı kabul etmek veya bağışta bulunmak veya bu hususta yürütme kuruluna yetki vermek,
5.   Yönetmelikler hazırlamak,
6.   Genel kurul gündemini hazırlamak ve toplantıya çağırmak
7.   Yürütme Kurulunun olağan toplantı aralıklarını tespit etmek.
8.    Federasyonun yıllık ve üç yıllık çalışma raporlarını, çalışma programını bütçesini ve bilançosu ile gelir gider hesaplarını hazırlayıp Genel Kurula sunmak.
9.    Zorunlu görülen defterler ile gerekli görülen yardımcı defterleri tutmak,
10.   Gerekli gördüğü konularda komisyonlar, danışma kurulları vb.lerini kurmak görevliler ya da danışmanlar atamak,
11. Uygun görülen uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak ve Federasyonu bu kuruluşlar nezdinde temsil etmek,
12. Federasyon çalışmalarıyla ilgili her çeşit harcamaya karar vermek,
13.  Çalışmalar için gerekli personelin nitelik ve sayısını belirlemek
14.  Derneklerin mali ve yönetsel denetimini yapmak.
15.  Tüzüğün gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
YÜRÜTME KURULU
MADDE 19:
Federasyon Başkanı ile tüzüğün 23–24–25–26–27-28-29 ve 30. maddelerinde yazılı başkan yardımcıları, Genel Sekreter ve Mali Sekreter den oluşur. Başkan dışındaki yürütme kurulu üyeleri Başkanın görüşleri öncelikle dikkate alınarak Genel Kurulu izleyen 15 gün içerisinde yönetim kurulunca seçimle belirlenir. (Yönetim kurulu ihtiyaca göre başka sekreterlikler ihdas edebilir ancak bu sekreterlikler yürütme kuruluna dâhil değildir.) Başkan aracılığıyla sürekli toplantı halinde sayılır. Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve bu kararlara aykırı olmayan günlük işleri yürütür. Başkanın yokluğunda ona vekâlet edecek başkan yardımcısının kim olacağına yazılı olarak Federasyon Başkanı karar verir.
FEDERASYON YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ
FEDERASYON BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 20:
1.       Federasyonu özel ve tüzel kişiler İle yönetsel ve yargısal merciler önünde temsil eder.
2.       Yönetim Kurulu ve yürütme kurulu toplantılarına başkanlık eder ve toplantıya çağırır.
3.       Federasyon adına kamuoyuna ve basına açıklamada bulunur.
4.       Yönetsel konularda genel sekreter ile mali konularda mali sekreter ile, birlikte imza atar.
5.       Yönetim Kurulu veya yürütme kurulu tarafından kararlaştırılan ve derneklerle birimlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyon ve kurullara başkanlık eder.
6.       Yönetim kurulunun saptayacağı miktarda avansı üzerinde bulundurur ve bundan harcama yapar.
7.       Genel kurulda seçilen yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerini 30 günlük süre içerisinde Dernekler Birimine bildirir. Organların asıl üyeliklerinde meydana gelen boşalmalar nedeniyle, yedek üyelerle tamamlanma işlemleri de aynı usule tabiidir.
8.       Her yıl nisan ayının sonuna kadar, İl Dernekler Müdürlüğüne verilmek üzere, Dernekler Beyan Formunun hazırlanmasını ve yönetim kurulunda görüşülmesini sağlar.
GENEL SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 21:
1.       Federasyonun bütün yazışmalarını yürütür.
2.       Yönetim Kurulu gündemini hazırlar ve üyelere gönderir.
3.       Federasyon bünyesinde istihdam edilen tüm personelin özlük işlerini yürütür.
4.       Başkan ile birlikte yönetsel yazışmaları imzalar.
5.       Yönetim Kurulu ve yürütme kurulu toplantı tutanağını tutar veya karar defterini tanzim eder ve imzalatır.
MALİ SEKRETERİN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 22:
1.       Federasyon gelirlerini tahsil eder.
2.       Gerekli harcamaları yapar.
3.       Gelir kaynaklarının arttırılması ve geliştirilmesi için çalışır.
4.       Gelir ve gidere ilişkin belgeleri usulüne uygun olarak tutar.
5.       Başkan ile beraber mali yazışmaları imzalar.
6.       Genel kurula sunulacak mali raporu, kesin hesap bilânço ve tahmini bütçeyi yönetim kurulu adına hazırlar.
7.       Yönetim kurulunca gerekliliğine karar verilen demirbaşların alım satımı ve kaydını yapar,
8.       Gelir ve gider defteri ile alındı belgesi kayıt defterini ve gerekiyorsa diğer yardımcı defterleri tutar.
9.       Alındı bilgelerini temin eder gelir ve giderlere ilişkin belgeleri saklar.
10.   Harcamalarla ilgili bilgileri ilk olağan yönetim kurulu toplantısına sunar.
11.   Federasyon adına tahsilât yapacak yetkilileri tespit ederek yönetim kuruluna sunar ve tahsilâtları denetler.
12.   Dernekler ve birimlerinin mali denetimini yapar.
13.   Ödentilerin süresi içinde ödenmelerini sağlar süresi içinde ödenmeyen ödentilerle ilgili raporu yönetim kuruluna sunar.
ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 23:
1.      Federasyonla dernekler arasındaki koordinasyonu sağlar. Üye derneklerin faaliyetleri hakkında yönetim kuruluna rapor verir.
2.      Federasyonun ve üye derneklerin örgütlenmelerini geliştirici çalışmalar yapar.
3.    Üye derneklerin Genel Kurullarını iziler.
4.    Üyelik başvurularını, düşme şartlarının oluşup oluşmadığını ve çıkma taleplerini inceleyerek yönetim kuruluna sunar.
5.    Derneklere kayıtlı üyeler hakkında Federasyon merkez üye kütüğünü tutar.
6.    Derneklerin üst kuruluş delegeleriyle ilgili bilgileri toplar ve federasyonla delegeler arasında ilişkileri yürütür.
7.    Üye kayıt defterini tutar.
8.    Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar

EĞİTİMDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 24:
1.       Görme özürlülerin eğitsel ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla gerekli okul, okul öncesi yaygın eğitim çalışmalarını araştırır, inceler ve yürütür.
2.       Sürdürülmekte olan eğitim çalışmalarındaki eksikliklerin giderilmesi ve belirlediği eğitim ve kültür programları ışığında, eğitim çağındaki görme özürlülerin temel gereksinimlerinin karşılanması için çaba harcar.
3.       Görme özürlülerin diğer bireylerle fırsat eşitliğine sahip olabilmeleri için gerekli özel donanımı gerçekleştirir.
4.       Yayınlar çıkarır; konferans, sempozyum, panel gibi eğitici organizasyonlar yapar.
5.       Derneklerce yürütülmekte olan eğitim ve kültür faaliyetlerini koordine eder ve destekler.
6.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.
 İSTİHDAM VE REHABİLİTASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 25:
1. Görme özürlülere yönelik istihdam ve rehabilitasyon politikalarını oluşturur ve yönetim kuruluna sunar. 
2. Görme özürlülerin istihdam alanında karşılaştıkları güçlükleri saptar; çalışabilecekleri iş alanlarını araştırır ve derneklerin yürüttüğü istihdam çalışmalarını koordine eder.
3. Görme özürlülerin toplumsal yaşama etkin olarak katılımları ve uyumları için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
4. Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.
 HUKUK İŞLERİNDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 26:
1.       Özürlülerle ilgili mevzuatı tarar,
2.       Özürlülere yönelik mevzuata ilişkin öneriler oluşturur,
3.       Özürlülerin haklarını sınırlayan mevzuatla ilgili konularda yargı yoluna başvurulması için yönetim kuruluna görüş sunar,
4.       Federasyona karşı açılmış veya federasyonun açacağı davaları izler ve yönetim kuruluna rapor verir,
5.       Özürlü haklarına ilişkin olarak konferanslar, paneller, sempozyumlarvb. yöntemlerle, görsel ve yazılı basında yapılacak programlarla kamuoyu oluşturur.
6.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.
 ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 27:
1.       Federasyonun uluslararası politikalarını oluşturur ve Yönetim Kuruluna sunar.
2.       Federasyonun uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütür.
3.       Uluslararası toplantılara katılım ile ülkemizde uluslararası toplantılar düzenlenmesini organize eder.
4.       Uluslararası yazışmaları sürdürür.
5.       Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.
 BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 28:
1.   Federasyon çalışmalarının kamuoyuna duyurulması için yazılı ve görsel basınla sürekli ilişkiler kurar.
2.    Federasyonu, amaçlarını ve kampanyalarını tanıtmak amacıyla ilgili başkan yardımcılıklarıyla işbirliği halinde konferans, panel, basın toplantısı, radyo televizyon programları, yazı dizileri, broşür, kitap ve bunun gibi etkinlikler yürütür ve süreli yayınlar çıkartır.
3.    Federasyon Başkanının talimatı ve ilgili başkan yardımcılıklarının istemi üzerine çeşitli kuruluşlarla Federasyon etkinliklerine ilişkin işbirliği olanaklarını araştırır ve ilişki kurar.
4.    Federasyon adına halka yönelik olarak yapılacak çeşitli organizasyonları hazırlar.
5.   Alanıyla ilgili yazışmalara başkanla birlikte imza koyar.
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE ÇOCUK HAKLARINDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 29:
1.    Federasyon ve Federasyona üye dernek ve üyeleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini ve duyarlılığına geliştirici çalışmalar yapmak,
2.    Görme engelli kadınların sorunlarını saptamak ve kadınların dernek ve Federasyon çalışmalarına etkin olarak katılımlarını sağlamak,
3.    Görme engelli kadınların el becerilerini geliştirmek ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla İstihdam ve Rehabilitasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı ile işbirliği halinde kurs, kermes, seminer gibi organizasyonlar gerçekleştirmek,
4.    Kadın Meclisini Kurmak ve çalışmalarını koordine etmek,
5.    Görme engelli çocukların sorunlarını saptamak ve alınacak önlemleri hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,
6.    Görme engelli kadın ve çocuklara yönelik politikalar oluşturmak ve Federasyonun yetkili kurullarına sunmak,
7.    Kadın ve çocuklara yönelik yayınların çıkarılmasını Basın yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte organize etmek.

GENÇLİK VE SPORDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE 30:
1. Görme engelli gençlerin sorunlarını saptamak; Federasyon ve dernek çalışmalarına etkin olarak katılımlarını sağlamak,
2. Görme engelli gençlerin bedensel ve ruhsal gelişimleri için gerekli çalışmaları yapmak,
3.  Görme engelli spor kulüpleri ile işbirliği yaparak görme engelliler alanındaki spor politikalarını oluşturmak,
4. Gençlik Meclisini kurmak ve çalışmalarını koordine etmek,
5. Görme engellilerle yönelik gençlik ve sporla ilgili yayınların çıkarılmasını Basın Yayın ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte organize etmek.
DENETLEME KURULU:
DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU:
MADDE 31:
Denetleme kurulu Genel Kurulca 3 (üç)  yıl için 5 asil ve 5 yedek olarak seçilir. Üyelerden en yaşlısının zaman ve yer belirterek yapacağı çağrı ile toplanarak kendi arasından başkan ve bir raportör seçer. Aldığı kararları tutanak haline getirerek dosyalar. Denetleme kurulu üyelerinin görevleri nedeniyle yaptıkları masraflar federasyonca karşılanır.
DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:
MADDE 32:
1.       Federasyon çalışmalarının tüzük, yönetmelik ve Genel Kurul kararlarına uygunluğu ile defter ve hesaplarını denetler,
2.       Üç yıllık yönetsel ve mali denetim sonuçları ile bilânço ve gelir gider hesabına ait inceleme sonuçlarını, bir rapor ile Genel Kurula sunar.
3.       Denetleme sırasında gördüğü eksiklikler ile tüzüğe ve mevzuata aykırılıkları bir raporla yönetim kuruluna bildirir.
4.       Gerekli gördüğü hallerde Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır.
5.       Yönetim Kurulu, Denetleme kurulunun yapacağı çalışmalarda her türlü kolaylık ve yardımı sağlamakla yükümlüdür.
6.       Toplantılarını en az yılda bir kez yapmak zorundadır.
BÖLÜM 4.
İDARİ VE MALİ HÜKÜMLER
MALİ HÜKÜMLER
GELİRLER
MADDE 33:
1.      ÜYE KAYIT ÜCRETİ: Üyelik başvurusunda bulunan kuruluş Federasyona bir defaya mahsus olarak  bürüt asgari ücretin 1/4 ü oranında giriş kayıt ücreti öder.
2.      ÖDENTİ: Üyeler, her yıl için;
a.       Tüzel kişiliği karşılığında bürüt asgari ücretin 1/4’ü oranında,
b.      Üye dernek her bir (1) delegesiiçinbürütasgariücretin1/60’ıtutarındaödemeyapar.
    Ödemeler içinde bulunulan takvim yılında yapılır.
“b” bendinde belirtilen hesaplama için Federasyonun son Genel Kuruluna katılmaya hak kazanan delegeler esas alınır.
3.    Hizmet ve girişimlerden elde edilecek gelirler.
4.    Kurum ve kuruluşlardan sağlanacak bağış ve katkılar.
5.    Menkul kıymetlerden elde edilecek gelirler.
6.    Gayrimenkullerden elde edilecek gelirler.
7.    Yardım toplama hakkındaki yasa ve mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar.
8.    Federasyon tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler ile yatırımlar için, üyelerden talep edilecek ek ödentiler.
9.    İktisadi işletme gelirleri.
10.    Diğer gelirler.
GİDERLER
MADDE 34:
1.       Genel giderler.
2.       Tüzükte gösterilen amacın gerçekleştirilmesi için yapılan harcamalar.
3.       Yatırım giderleri.
4.       Öngörülemeyen giderler.
TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER:
MADDE 35:
1. Üye kayıt defteri; üyelerin adı ve açık adresleri ile faaliyette bulunduğu il veya ilçeler bu deftere işlenir.
2. Karar defteri; yönetim kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere işlenir ve kararların altı başkan ve üyeler tarafından imzalanır.
3. Yürütme Kurulu karar defteri; yürütme kurulunun kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ile üyeler tarafından imzalanır.
4. Gelen ve giden evrak defteri; gelen ve giden evrak bu deftere sıra numarasıyla kayıt olunur. Gelen evrakın asılları giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
5. Gelir ve gider defteri; Federasyonun tüm gelir ve giderleri alındığı veya verildiği kişi, kuruluş ve miktarlarıyla birlikte bu deftere yazılır. Gelir ve giderlerle ilgili belgeler özenle dosyada muhafaza edilir.
6. Alındı belgesi kayıt defteri, alındı belgeleri bu deftere numarası en küçük olan alındı belgesi cildinden başlanmak üzere alt alta yazılmak suretiyle işlenir.
7. Demirbaş defteri; Federasyona ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
8. Merkez kütük defteri; üye derneklerin üye kayıtlarından oluşur.
Yukarıda belirtilen defterler noter veya İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından tasdik olunur. Federasyon bu defterlerden ayrı olarak başka yardımcı defterler kullanabilir.
BÖLÜM 5.
FEDERASYON TÜZEL KİŞİLİĞİNİN SONA ERMESİ
MADDE 36:
Federasyon tüzel kişiliği aşağıdaki hallerden biri ile son bulur.
1-GENEL KURUL KARARI İLE FESİH: Federasyon Genel Kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir.
FESHİN USUL VE ŞARTLARI: Genel kurulun federasyonun feshine karar verebilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan Federasyon delegelerinin en az 2/3 nün bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin 2/3 nün oyuyla alınması zorunludur.
FESHİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ: Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından 5 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
2-TASFİYE: Fesih kendiliğinden dağılma (insifah) halinde Federasyonun her türlü mal, para ve alacakları, Genel Kurulun belirleyeceği üye dernek veya derneklere verilir. Fesih kararının alındığı Genel Kurul toplantısında 3 kişilik tasfiye kurulu seçilir. Tasfiye kurulu Federasyonun bütün mallarını hesaplarını inceler, borçlarını öder. Artan mal varlığı 1. fıkra esaslarına göre dağıtılır.
BÖLÜM 6.
SON HÜKÜMLER
DERNEK GENEL KURULLARI
MADDE 37:
Üyeler Genel Kurullarından 15 gün önce Federasyon başkanlığına ulaşacak şekilde Genel Kurulun yeri, günü, saati ve gündemini bildirir. Genel kurulu takip eden 30 günlük süre içinde Genel Kurul tutanağı, yönetim kurulu üyelerinin listesi, dernek üst kurul delege listesi ile derneği temsile yetkili imza örneklerini gönderir.
 YÖNETMELİKLER:
MADDE 38
Tüzükte belirtilen veya gerekli görülen durumlarda yönetmelikler hazırlanır ve yönetim kurulu kararıyla yürürlüğe girer. Tüzükte belirtilen yönetmelikler bu tüzüğün kabulünden itibaren en geç 6 ay içerisinde yürürlüğe konulmak zorundadır.
 YAPTIRIMLAR
MADDE 39:
1.      Federasyon üyelerinden herhangi biri tarafından bir disiplin suçu nedeniyle üyelikten çıkartılan kimse, bir başka üye tarafından çıkartma işlemini yapan üyenin rızası olmadıkça çıkarılma kararının kesinleştiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile federasyon üye kütüğüne bildirilemez. Dernek organlarında görev alamaz federasyona delege ve/veya temsilci olarak gönderilemez. Çıkartma kararı sahibi olan üyenin itirazının kaldırması halinde bu süre beklenmez.
2.    Bir disiplin suçu ile üyelerden biri tarafından üyeliğine son verilen veya federasyon tüzel kişiliğine zarar verdiği tespit edilen veya federasyonun yetkili organ kararlarını ihlal eden veya federasyon adına üstlenmiş olduğu görevi yönetim kurulu kararlarına aykırı biçimde ifa eden kişiler fiilin gerçekleştiğinin belge ve /veya karar ile tespit edildiği tarihten itibaren 3 yıl süre ile federasyon üyeleri tarafından üyeliğe kabul edilemezler, Federasyon delegeliğine ve organlarına aday gösterilemezler.
Bu durumu tespit edilen Federasyon üyesine yönetim kurulu tarafından söz konusu kişiyle üyelik ilişkisinin sona erdirilmesi için 3 aylık süre verilerek yazılı ihtarname gönderilir. Belirtilen süre içerisinde çıkarma işlemini gerçekleştirmeyen Federasyon üyesi Yönetim Kurulu kararıyla Federasyon üyeliğinden çıkarılır. Üyelikten çıkarılan Federasyon üyesinin 30 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz etmesi halinde durum yapılacak olan ilk olağan genel kurulda görüşülerek karara bağlanır.
İTİLAF HALİ
MADDE 40:
Türkiye Körler Federasyonu tüzüğü ve buna bağılı yapılan yönetmeliklerden doğan itilaflarda yetkili mercii Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleridir.
YÜRÜRLÜK
MADDE 41:
Bu tüzük 22 Aralık 2018 tarihli 21 Olağan Genel Kurulda kabulüyle birlikte yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 42:
Bu tüzük Federasyon Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. 


SUHA SAĞLAM     HASAN TATAR             ŞULE SEPİN            YUSUF DUGAN        


SERKAN ÖZKAN              MEHMET EMİN TEKİNALP        BAYRAM ORAN       FERMANİ KURTEL        REŞAT GÖCEN        YÜCEL YILKIRAN    ZİYA ÖZDEM    İSMAİL BARIŞ        TEKİN SALTAN             ALİ VARLIK    


TEKİN TEMİZ        OĞUZ TAŞDEMİR        Feyyaz OCAK
© Türkiye Körler Federasyonu - 2014


 6/16/2024 Günlük İstatistik   Tekil : 60 - Sayfa Görüntülenme : 126 - Toplam : 797987

Kocaeli Bilişim Web Tasarımı Hizmetleri